Từ điển tiếng anh bằng hình ảnh - Các môn học khác

(Bản scan) 1, Art: mỹ thuật. 2, Business education: ngành thương nghiệp. 3, Chorus: bản hợp xướng. 4, Computer science: ngành điện toán. 5, Driver's education: ngành dạy lái xe. 6, Economics: kinh tế học. 7, English as a second language: Ang ngữ là ngôn ngữ thứ hai.

pdf49 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 2807 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Từ điển tiếng anh bằng hình ảnh - Các môn học khác, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan