Tư tưởng Hồ Chí Minh

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1. Về kiến thức: Nắm vững: khái niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh, đối tượng phương pháp nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh, ý nghĩa học tập 2. Về tư tưởng Hiểu rõ: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một khoa học 3. Về kỹ năng Rèn luyện: - Phương pháp nghiên cứu, học tập bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Vận dụng kiến thức đã học vào công tác thực tiễn II. Chuẩn bị học tập Tự đọc chương mở đầu trong “Giỏo trỡnh Tư tưởng Hồ Chí Minh” của Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2009) III. Nội dung Chương này bao gồm 3 nội dung lớn: I- Đối tượng nghiên cứu II- Phương pháp nghiên cứu III- Ý nghĩa của việc học tập môn học đối với sinh viên Theo trình tự của bài, sinh viên tìm hiểu các vấn đề sau: I. Đối tượng nghiên cứu Về vấn đề này cần đi sâu vào các điểm sau: 1. Khái niệm Tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh Học tập, nghiên cứu khoa học cần phải nắm vững hệ thống các khái niệm có liên quan, ở đây, trước hết và chủ yếu sinh viên cần hiểu rõ khái niệm “Tư tưởng Hồ Chí Minh”

doc345 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1360 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Chương trình môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh gồm có: Chương mở đầu: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ChươngI: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh Chương II: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc Chương III: Tư tuởng Hồ Chí Minh về Chủ nghĩa xã hội và con dường quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ỏ Việt Nam Chương IV: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng Sản Việt Nam Chương V: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế Chương VI: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và xây dựng Nhà nước của dân, do dõn, vỡ dõn Chương VII: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới Tài liệu học tập: Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh của Bộ Giáo dục đào tạo biên soạn. Nxb CTQG Hà Nội (2-2009). MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG MỞ DẦU ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP MễN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Về kiến thức: Nắm vững: khái niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh, đối tượng phương pháp nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh, ý nghĩa học tập Về tư tưởng Hiểu rõ: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một khoa học Về kỹ năng Rèn luyện: - Phương pháp nghiên cứu, học tập bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Vận dụng kiến thức đã học vào công tác thực tiễn Chuẩn bị học tập Tự đọc chương mở đầu trong “Giỏo trỡnh Tư tưởng Hồ Chí Minh” của Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2009) Nội dung Chương này bao gồm 3 nội dung lớn: Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa của việc học tập môn học đối với sinh viên Theo trình tự của bài, sinh viên tìm hiểu các vấn đề sau: Đối tượng nghiên cứu Về vấn đề này cần đi sâu vào các điểm sau: Khái niệm Tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh Học tập, nghiên cứu khoa học cần phải nắm vững hệ thống các khái niệm có liên quan, ở đây, trước hết và chủ yếu sinh viên cần hiểu rõ khái niệm “Tư tưởng Hồ Chí Minh” Khái niệm Tư tưởng Theo nghĩa phổ thông, tư tưởng là sự phản ánh của hiện thực trong ý thức, là biểu hiện quan hệ của con người đối với thế giới xung quanh. Bất cứ tư tưởng nào cũng đều do chế độ xã hội, điều kiện sinh hoạt vật chất của con người quyết định. Trong xã hội có giai cấp, tư tưởng bao giờ cũng mang tính giai cấp. Khái niệm “tư tưởng” liên quan trực tiếp đến khái niệm “nhà tư tưởng”. Chúng ta thường nói nhà tư tưởng này, nhà tư tưởng kia.v.v Vậy thế nào là nhà tư tưởng. Khi định nghĩa về nhà tư tưởng V.I Lờnin đó lưu ý: Một người xứng đáng là nhà tư tưởng, khi người đó biết giải quyểt trước người khác tất cả những vấn đề chính trị - sách lược, các vấn đề về tổ chức, về những yếu tố vật chất của phong trào không phải một cách tự phát. Với khái niệm tư tưởng như vậy, vấn đề lớn đặt ra là trong phần trên chúng ta khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc về hệ tư tưởng Mỏc- Lờnin. Vậy thì Hồ Chí Minh đó cú những luận điểm sáng tạo gì? - Mác - Engghen - V. Lênin - Hồ Chí Minh và những lãnh tụ cách mạng lớn khác là những vĩ nhân có chung một mục tiêu, một lý tưởng là giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người, xây dựng một xã hội tốt đẹp, Tuy nhiên, bất cứ một lý thuyết nào, chủ nghĩa nào cũng nằm trong dòng chảy của tư duy nhân loại đều kế thừa, phát triển trên tinh thần phủ định biện chứng những thành tựu trước đó và phải gắn với những mảnh đất hiện thực, phản ánh sự vận động của hiện thực. Tuỳ theo bối cảnh lịch sử, đặc điểm hoàn cảnh thực tiễn, môi trường hoạt động đấu tranh và phẩm chất cá nhân mỗi người có những cống hiến riêng, đóng góp cho kho tàng lý luận chung và để lại dấu ấn nhất định vào sự vận động, phát triển của thời đại, của giai cấp, của dân tộc. * Những cống hiến của Mác -Engnghen, Lờnin, Hồ Chí Minh 1. Mác- 1818-1883; Engghen - 1820-1895 Hai ông sinh ra ở nước Đức, sống và hoạt động ở những nước tư bản phát triển ở châu Âu (Đức, Anh, Pháp) trong thời kì CNTB tự do cạnh tranh. Mâu thuẫn về xã hội và cuộc đấu tranh giai cấp, giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản nổi lên gay gắt. Trong cuộc đấu tranh ấy, giai cấp vô sản muốn thắng lợi đòi hỏi phải có lý luận mới để chỉ đạo, thúc đẩy xã hội phát triển theo đúng quy luật khách quan của nó. * Hai ụng đó kế thừa và sáng tạo - Kế thừa những trào lưu tư tưởng lúc bấy giờ, chủ yếu là: Triết học cổ điển Đức, Kinh tế chính trị Anh, Chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp. Sáng tạo: - Trải qua quá trình nghiên cứu đấu tranh về tư tưởng lý luận và tham gia đấu tranh chính trị xã hội, hai ông đã thực hiện một bước chuyển biến nhảy vọt về lý luận: Hình thành thế giới quan duy vật biện chứng và duy vật lịch sử trên cơ sở kế thừa có chọn lọc tư tưởng biện chứng của Hờghen và quan điểm duy vật của Phơ bách. - Sáng lập ra học thuyết cách mạng khoa học của giai cấp vô sản gồm 3 bộ phận cấu thành là triết học Mác, Kinh tế chính trị Mác và Chủ nghĩa xã hội khoa học. Hai ụng đó vạch rõ bản chất bóc lột và quy luật vận động, phát triển và tất yếu diệt vong của chủ nghĩa tư bản. Hai ụng đó vạch rõ vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản Hai ụng đó viết bản “Tuyờn ngụn của Đảng cộng sản” Tổ chức ra “Đồng minh của những người cộng sản” (quốc tế 1) Dự đoán cách mạng vô sản sẽ diễn ra đồng thời ở nhiều nước Con đường cách mạng “ Từ giải phóng giai cấp đi đến giải phóng nhân loại” Hai ông đề ra khẩu hiệu “ Vô sản toàn thế giới liên hiệp lại” Lờnin 1870 -1924 Sinh ra và hoạt động chủ yếu ở nước Nga. sống trong thời kì chủ nghĩa tư bản phát triển nhanh sang giai đoạn đế quúc chủ nghĩa. Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội: giai cấp vô sản với giai cấp tư bản; dõn tộc thuộc địa với chủ nghĩa đế quốc. Lờnin đó bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác. Cống hiến của Lờnin: Nghiên cứu đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Phát triển quy luật phát triển không đều của CNTB đi đến luận điểm nổi tiếng: Cách mạng có thể nổ ra thắng lợi trong một số nước thậm chí ở một nước là nơi tập trung mâu thuẫn và là chỗ yếu của dây chuyền đế quốc chủ nghĩa Lờnin có những phát triển sáng tạo trong lý luận về thời kỳ quá độ lên CNXH Lờnin quyết đinh chuyển từ chính sách cộng sản thời chiến sang chính sách kinh tế mới NEP Lờnin thành lập Quốc tế cộng sản ( quốc tế III) Về con đường Cách mạng, Lê Nin đề ra từ giải phóng giai cấp đến giải phóng dân tộc, giải phóng nhân loại Lờnin đề ra khẩu hiệu “ Vô sản tất cả cỏc nứúc và các dân tộc bị áp bức đoàn kết *** Hồ Chí Minh (1890-1969) Sinh ra và lớn lên ở Việt nam, một nuớc phong kiến lạc hậu ở phương Đông, bị chủ nghĩa thực dân xâm lược và nô dịch từ cuối thế kỷ XIX. Việt Nam vốn là một dân tộc có truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân ái, có nền văn hiến lâu đời. Từ khi thực dân Pháp xâm lược, phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân của các tầng lớp nhân dân diễn ra liên tục, sôi nổi, nhưng con đường cứu nước đều bế tắc chưa có lối ra. Thời đại Nguyễn Ái Quốc sống và hoạt động là thời đại chủ nghĩa đế quốc bành trướng mạnh mẽ tranh cướp thuộc địa, thị trường. mâu thuẫn xã hội giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản; giữa các nước đế quốc với đế quốc; giữa nhân dân các nước thuộc địa với đế quốc. Sau cách mạng tháng Mười Nga 1917, mâu thuẫn giữa CNXH với CNĐQ. Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lờnin vào Việt Nam: Con đường cách mạng là đi từ giải phóng dân tộc đến giải phóng xã hội (giai cấp) giải phóng con người, Hồ Chí Minh nêu ra: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết Thành công, thành công, đại thành cụng” + Người đưa ra luận điểm “ Chủ nghĩa tư bản là một con đỉa, có một cái vòi bám vào giai cấp vô sản ở chính quốc, và một cái vũi khỏc bám vào giai cấp vô sản ở các nước thuộc địa. Nếu muốn giết con vật ấy, người ta phải đồng thời cát cả hai vòi. Nếu người ta chỉ cắt một cái vũi thụi thỡ cỏi vói còn lại kia vẫn cứ tiếp tục hút máu của giai cấp vô sản, con vật vẫn tiếp tục sống và cỏi vũi bị cắt đứt lại sẽ mọc ra” Từ đó Người đưa ra luận điểm sáng tạo là: “ Cách mạng ở các nước thuộc địa có thể nổ ra và thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chớnh quốc và cú tỏc động trở lại thúc đẩy Cách mạng ở chớnh quốc”. Như vậy Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng. b. Khái niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh - Trong thuật ngữ “ Tư tưởng Hồ Chí Minh” , khái niệm “ tư tưởng” có ý nghĩa ở tầm khái quát triết học. Khái niệm “tư tưởng” ở đây không phải dủng với nghĩa tinh thần - tư tưởng, ý thức tư tưởng của một cá nhân, một cộng đồng mà với nghĩa là một hệ thống những quan điểm, quan niệm, luận điểm được xây dựng trên một nền tảng triết học thế giới quan và phương pháp luận, nhất quán đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của một giai cấp, một dân tộc được hình thành trên cơ sở thực tiễn nhất định và trở lại chỉ đạo hoạt động thực tiễn, cải tạo hiện thực. - Tư tưởng Hồ Chí Minh gắn bó với toàn bộ tiến trình cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2/1951). Đảng ta chính thức bắt đầu kêu gọi: Đường lối chính trị, nề nếp làm việc và Đảng CSVN, văn kiện Đảng toàn tập. NXB Chính trị Quốc Gia, Hà Nội – 2001, tập 12, tr 9. đạo đức cách mạng của Đảng ta hiện nay là đường lối tác phong và đạo đức Hồ Chí Minh. Toàn Đảng hãy ra sức học tập đường lối chính trị tác phong và đạo đức cách mạng của Hồ Chủ tịch, sự học Đó là: Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta và trong thực tế, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành một tài sản tinh thần quý báu của Đảng và của dân tộc. Đảng CSVN – Văn kiện ĐHĐBTQ lần thứ VII. NXB STHN – 1991, tr 127 tập ấy là điều kiện tiên quyết làm cho Đảng mạnh và làm cho cách mạng mau đi đến thắng lới hoàn toàn. 1 Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (6/1991), lần đầu tiên Đảng ta đã nêu lên khái niệm “Tư tưởng HỒ Chí Minh”(2) và khẳng định lấy chủ nghĩa Mác - Lờnin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động. Nhận thức của Đảng ta về Tư tưởng Hồ Chí Minh,Văn kiện của Đại hội định nghĩa: Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lờnin trong điều kiện cụ thể của nước ta và trong thực tế tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành một tài sản tinh thần quý báu của Đảng và của dân tộc. Kể từ sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (6/1991) công tác nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh được tiến hành nghiêm túc và đạt được những kết quả quan trọng, những kết quả đú đó cung cấp luận cứ khoa học có sức thuyết phục để Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (4/ 2001) xác định khá toàn diện và có hệ thống những vấn đề cốt yếu thuộc nội hàm khái niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh”: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sảng tạo chủ nghĩa Mác - Lờnin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại” Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc, về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thật sự của dân, do dân và vỡ dõn; về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, về phát triển kinh tế và văn hoá không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta1. Định nghĩa trên nêu rõ cấu trúc, nguồn gục nội dung và ý nghĩa, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với Đảng và dân tộc ta. Về cấu trúc, đó là một hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Về nguồn gốc, nêu rõ ba nguồn gốc: Là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác -Lờnin vào những điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Giá trị, ý nghĩa, sức sống lâu bền của tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường thắng lợi cho cách mạng Việt Nam, tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc. Về nội dung, đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm một hệ thống các quan điểm cơ bản về chính trị (đường lối cách mạng đối nội, đối ngoại, xây dựng các lực lượng cách mạng, xây dựng nhà nước), các quan điểm về kinh tế văn hoá, xây dựng con người xã hội chủ nghĩa. Dựa trên định hướng cơ bản của Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam (4/2001) Đảng CSVN – Văn kiện ĐHĐBTQ lần thứ IX>NXB Chính trị quốc gia Hà Nộii 2001 –tr83 -84 , các nhà khoa học đã đưa ra một định nghĩa “ Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển của chủ nghĩa Mác- Lờnin vào điều kiện cụ thể của nước ta, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Đối tượng và nhiệm vụ của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh a. Đối tượng nghiên cứu của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh Bao gồm hệ thống quan điểm, quan niệm, lý luận về cách mạng Việt Nam trong dòng chảy của thời đại mới mà cốt lõi là tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Các quan điểm cơ bản của hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ được phản ánh qua các bài nói, bài viết mà còn được thể hiện qua quá trình chỉ đạo thực tiễn cách mạng phong phú của Người; được Đảng CSVN vận dụng phát triển sáng tạo qua các giai đoạn cách mạng. b. Nhiệm vụ nghiên cứu Môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh có những nhiệm vụ nghiên cứu làm rõ những nội dung sau: Tìm hiểu và giải thích rõ cơ sở (khách quan và chủ quan) quỏ trỡnh hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh. Nội dung bản chất cách mạng, khoa học, đặc điểm của các quan điểm trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Vai trò nền tảng, kim chỉ nam hành động của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam. Quá trình nhận thức, vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh qua các giai đoạn cách mạng của Đảng và nhà nước ta. Các giá trị tư tưởng lý luận của Hồ Chí Minh đối với kho tàng tư tưởng, lý luận cách mạng thế giới của thời đại. Mối quan hệ của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lờnin và môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh với môn học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lờnin cú mối quan hệ biện chứng, thống nhất. Muốn nghiên cứu tốt, giảng dạy và học tõp tốt Tư tưởng Hồ Chí Minh cần phải nắm vững kiến thức về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lờnin. Môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh gắn bó chặt chẽ với môn học Đường lối cách mạng của Đảng CSVN. Nghiên cứu, giảng dạy, học tập Tư tưởng Hồ Chí minh trang bị cơ sở thế giới quan, phương pháp luận khoa học để nắm vững kiến thức về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu 1. Cơ sở phương pháp luận Nghiên cứu, giảng dạy học tập môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh phải trên cơ sở thế giới quan phương pháp luận khoa học chủ nghĩa Mác- Lờnin và bản thân các quan điiểm có giá trị phương pháp luận Hồ Chí Minh. Nắm vững một số nguyên tắc phương pháp luận trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh + Bảo đảm sự thống nhất nguyên tắc tính đảng và tính khoa học + Quan điểm thực tiễn và nguyên tắc lý luận gắn liền với thực tiễn + Quan điểm lịch sử cụ thể + Quan điểm toàn diện và hệ thống + Quan điểm kế thừa và phát triển + Kết hợp nghiên cứu các tác phẩm với thực tiễn chỉ đạo cách mạng của Hồ Chí Minh Các phương pháp cụ thể Ngoài các phương pháp luận chung với một nội dung cụ thể cần phải vận dụng một phương pháp nghiên cứu cụ thể phù hợp. Cần chú ý phương pháp lịch sử nghiên cứu sự vật và hiện tượng theo qỳa trỡnh phát sinh tồn tại phát triển, phương pháp logic (nghiên cứu một cách tổng quát nhằm tìm ra được cái bản chất vốn có của sự vật, hiện tuợng và khái quát nhằm tìm ra được cái bản chất vốn có của sự võt, hiện tượng và khái quát thành lý luận)Các phương pháp cụ thể thường đựơc áp dụng có hiệu quả là: phân tích, so sánh, đối chiếu, thống kê trắc lượng Ý nghĩa của việc học tập môn học đối với sinh viên Vấn đề đặt ra là: “Vỡ sao phải học tập nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh”. Dựa vào Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, sinh viên tự trả lời với các ý cơ bản sau. Đảng ta đã khẳng định: “Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác- Lờnin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động”1. Đối với một số sinh viên giỏi có thể tìm hiểu thêm vấn đề: “ Vì sao Đảng lấy cả Chủ nghĩa Mác- Lờnin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng”. Thế nào là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động - ở đây cần nắm vững mấy ý sau: + Chủ nghĩa Mác- Lờnin là học thuyết cách mạng và khoa học, là vũ khí tinh thần của giai cấp công nhân và đõn tộc, của loài người tiến bộ trong cuộc đấu tranh cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. + Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng sáng tạo và phát triển của chủ nghĩa Mác - Lờnin trong thời đại các dân tộc th1. Đảng CSVN –Văn kiện ĐHĐBTQ lần thứ VII. NXB ST Hà Nội 1991 tr 127 uộc địa đấu tranh để giành độc lõp và đi lên chủ nghĩa xã hội. Nó soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta để giành thắng lợi. + Kẻ thù không ngừng tấn công vào chủ nghĩa Mác- Lờnin và Tư tưởng Hồ Chí Minh để xoá bỏ CNXH, vì vậy việc học tập chủ nghĩa Mác- Lờnin và Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ để kiên định mục tiêu, không xa rời con đường đã được khẳng định mà còn nâng cao nhận thức tư tưởng, bảo vệ học thuyết cách mạng này. + Xác định rõ cốt lõi của Tư tưởng Hồ Chí Minh là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH để kiên định trong tư tưởng và hành động. Nhận thức sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo Tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc cách mạng hiện nay là học tập và thể hiện mẫu mực của tinh thần độc lập, tự chủ đổi mới và sáng tạo của Người. Điều này giúp chúng ta: Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp công tác. bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và rèn luyện bản lĩnh chính trị. Kiên định về quan điểm lập trường, biết vận dụng kiến thức đã được học vào cuộc sống để tu dưỡng , rèn luyện bản thân, hoàn thành tốt chức trách của mình, đóng góp thiết thực và hiệu quả cho sự nghiệp cách mạng theo con đường mà Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn. Câu hỏi ôn tập Trình bày nội hàm của khái niệm “ Tư tưởng Hồ Chí Minh” là một hiện thực khách quan và khái niệm “Tư tưởng Hồ Chí Minh” với tư cách là một khoa học Vì sao phải học tập, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh? Tài liệu tham khảo chủ yếu Các giai đoạn trích trong Văn kiện các Đai hội Đảng lần thứ VII, VIII, IX về xác định nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò, ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam. CHƯƠNG I CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1. Mục đích: Sinh viên nắm được cở sở, quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh. 2. Yêu cầu: Sinh viên hiểu, phân tích được cơ sở khách quan, các giai đoạn hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh II. CHUẨN BỊ HỌC TẬP Tự đọc Chương I trong “ Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh” của Bộ Giáo dụcvà đào tạo (2009). III. NỘI DUNG Chương này bao gồm 3 nội dung lớn. 1.Cơ sở hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh 2. Quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh 3. Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh Theo trình tự của bài, sinh viờn lần lượt tìm hiểu các vấn đề sau: Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh Cơ sở khách quan Bối cảnh lịch sử hớnh thành tư tưởng Hồ Chí Minh Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành dưới tác động của những điều kiện lịch sử - xã hội cụ thể của dân tộc và nhân loại trong thời đại người sống và hoạt động. Về tình hình