Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 5: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

- Thứ nhất, Nhà nước quản lý nền kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh hành chính dựa trên hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh chi tiết áp đặt từ trên xuống dưới. Các doanh nghiệp họat động trên cơ sở các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các chỉ tiêu pháp lệnh đượcgiao Nhà nước giao chỉ tiêu kế họach, cấp phát vốn, vật tư cho doanh nghiệp, doanh nghiệp giao nộp sản phẩm cho Nhà nước. Lỗ thì nhà nước bù, lãi thì Nhà nước thu.

ppt126 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1245 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 5: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 5 : ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCNTÀI LIỆU THAM KHẢOGiáo trình Đường lối cách mạng của ĐCSVN, Nxb CTQG – HN, 2009Một số chuyên đề Đường lối cách mạng của ĐCSVN, Nxb CTQG – HN, 2008.Đảng lãnh đạo xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam, ĐCSVN, Nxb CTQG – HN, 2008.Văn kiện Hội nghị BCH TW khóa X, Nxb CTQG – HN, 2009Những đặc điểm lớn của thế giới đương đại ( Nguyễn Đức Bình – Chủ biên ), Nxb CTQG – HN, 20075 đương đại, Nxb Lao động Xã hội - HN, 2007www.đangcongsanvietnam.com...I.QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG1/ Cơ chế quản lý kinh tế thời kỳ trước đổi mới :a/ Cơ chế kế họach hóa tập trung quan liêu, bao cấp :Trước đổi mới, cơ chế quản lý kinh tế ở nước ta kế họach hóa tập trung với những đặc điểm :- Thứ nhất, Nhà nước quản lý nền kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh hành chính dựa trên hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh chi tiết áp đặt từ trên xuống dưới. Các doanh nghiệp họat động trên cơ sở các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các chỉ tiêu pháp lệnh đượcgiao Nhà nước giao chỉ tiêu kế họach, cấp phát vốn, vật tư cho doanh nghiệp, doanh nghiệp giao nộp sản phẩm cho Nhà nước. Lỗ thì nhà nước bù, lãi thì Nhà nước thu.Thứ hai: Các cơ quan hành chính can thiệp vào quá sâu vào họat động sản xúât của các doanh nghiệp nhưng lại không chịu trách nhiệm gì về vật chất và pháp lý đối với các quyết định của mình. Những thiệt hại vật chất do các quyết định không đúng gây ra thì ngân sách nhà nước phải gánh chịu. Các doanh nghiệp không có quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh, cũng không bị ràng buộc trách nhiệm đối với kết quả sản xuất, kinh doanh.Thứ ba, Quan hệ hàng hóa – tiền tệ bị coi nhẹ chỉ là hình thức, quan hệ hiện vật là chủ yếu. Nhà nước quản lý kinh tế thông qua chế độ “cấp phát – giao nộp”. Vì vậy, rất nhiều hàng hóa quan trọng như sức lao động, phát minh, sáng chế, tư liệu sản xuất quan trọng, không được coi là hàng hóa về mặt pháp lý.-Thứ tư, Bộ máy quản lý cồng kềnhNhiều cấp trung gian vừa kém năng động vừa sinh ra đội ngũ quản lý kém năng lựcPhong cách cửa quyền, quan liêu, nhưng lại được hưởng quyền lợi cao hơn người lao động.Chế độ bao cấp được thực hiện dưới các hình thức chủ yếu sau: Bao cấp qua giá: Nhà nước quyết định giá trị tài sản, thiết bị, vật tư, hàng hóa thấp hơn giá trị thực của chúng nhiều lần so với giá thị trường. Do đó hạch tóan kinh tế chỉ là hình thức.+ Bao cấp qua chế độ tem phiếu: Nhà nước quy định chế độ phân phối vật phẩm tiêu dùng cho cán bộ, công nhân viên theo định mức qua hình thức tem phiếu. Chế độ tem phiếu với mức giá khác xa so với giá thị trường đã biên chế độ tiền lương thành lương hiện vật,Thủ tiêu động lực kích thích người lao động và phá vỡ nguyên tắc phân phối theo lao động.+ Bao cấp theo chế độ cấp phát vốn của ngân sách nhưng: không có chế tài ràng buộc trách nhiệm vật chất đối với các đơn vị được cấp vốn.Không kiểm soát quy trình sản xuất Điều đó vừa làm tăng gánh nặng đối với ngân sách vừa làm cho sử dụng vốn kém hiệu quả, nảy sinh cơ chế “xin – choTrong thời kỳ kinh tế còn tăng trưởng chủ yếu theo chiều rộng thì cơ chế này có tác dụng nhất định,Cho phép tập trung tối đa các nguồn lực kinh tế vào các mục tiêu chủ yếu trong từng giai đọan và điều kiện cụ thể, đặc biệt trong quá trình công nghiệp hóa theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp nặng. Nhưng lại thủ tiêu cạnh tranh, kìm hãm tiến bộ khoa học – công nghệTriệt tiêu động lực kinh tế đối với người lao động, không kích thích tính năng động Khi nền kinh tế thế giới chuyển sang giai đọan phát triển theo chiều sâu dựa trên cơ sở áp dụng các thành tựu của cuộc cách mạng KHKTTrứơc đổi mới do chưa nhận thức được sản xuất hàng hóa và cơ chế thị trường nên kế họach hóa là đặc trưng quan trọng nhấtcủa nền KTXHCN Phân bố mọi nguồn lực kế họach, coi thị trường chỉ là công cụ thứ yếu, Muốn nhanh chóng xóa sở hữu tư nhân và kinh tế cá thể, Không chấp nhận nhiều thành phần kinh tếVì thế chúng ta rơi vào khủng hoảng kinh tế xã hội.b/ Nhu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế Trước áp lực của tình thế khách quan , nhằm thóat khỏi khủng hoảng KT-XH , chúng ta đã có những bước cải cách nền kinh tế theo hướng kinh tế thị trườngNhưng chưa tòan diện và triệt để như : Khóan sản phẩm trong nông nghiệp Bù giá vào lương Nghị quyết TW 8 giá , lương , tiền Nghị định số 25, 26 Việc bố trí lại cơ cấu kinh tế phải đi đôi với đổi mới cơ chế quản lý kinh tế , cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp từ nhiều năm nay không tạo được động lực để phát triển , làm suy yếu kinh tế XHCNHạn chế việc sử dụng và cải tạo các thành phần kinh tế kìm hãm sức sản xuất Làm giảm năng suất chất lượng hiệu quả, Gây rối lọan trong phân phối lưu thông và nẩy sinh nhiều hiện tượng tiêu cực. Vì thế đổi mới cơ chế quản lý kinh tế trở thành nhu cầu cần thiết và cấp bách2/ Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mớia/ Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ ĐH 6 đến ĐH 8 Thời kỳ này đã có nhận thức về kinh tế thị trường khá căn bản và sâu sắc Một là : Kinh tế thị trường không phải là cái riêng của CNTB mà là thành tựu chung của nhân lọai vì sản xuất và trao đổi hàng hóa là tiền đề cho sự ra đời và phát triển của nền kinh tế thị trường , thị trường giữ vai trò là một công cụ phân bổ các nguồn lực kinh tế. khi một nền kinh tế mà các nguồn lực của nó được phân bố bằng nguyên tắc thị trường thì gọi là kinh tế thị trườngMầm mống của nó đã có từ thời chiếm hữu nô lệ hình thành trong XH PK và phát triển mạnh trong XH TB. So với kinh tế hàng hóa thì cả hai đều cùng bản chất nhằm sản xuất ra hàng hóa để bán nhằm mục đích giá trị và trao đổi thông quan quan hệ hàng hóa tiền tệ nhưng kinh tế thị trường ở trình độ phát triển cao hơnĐạt đến trình độ thị trường là trở thành ýêu tố quyết định sự tồn tại hay không tồn tại của người sản xuất hàng hóa Lấy khoa học công nghệ hiện đại làm cơ sở và nền sản xuất đựơc xã hội hóa cao Có lịch sử phát triển lâu đời Hai là : Kinh tế thị trường còn tồn tại khách quan trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Kinh tế thị trường có thể coi là một kiểu tổ chức kinh tế Là phương thức tổ chức vận hành nền kinh tế Là phương tiện điều tiết lấy cơ chế thị trường làm cơ sở để phân bố các nguồn lực kinh tế và điều tiết mối quan hệ giữa người và người Chỉ đối lập với nền kinh tế tự nhiên tự cấp tự túc chứ không đối lập với các chế độ XH Là thành tựu chung của văn minh nhân lọai nên nó tồn tại ở nhiều phương thức sản xúât khác nhauVừa liên hệ với chế độ tư hữu vừa có thể liên hệ với chế độ công hữu và phục vụ cho XH nên tồn tại khách quan trong thời kỳ quá độ lên CNXHXD nền kinh tế thị trường không có nghĩa là phát triển CNTB và tất nhiên XDCNXH cũng không phải là phủ định kinh tế thị trường ..  ĐH7 tiếp tục khẳng định chủ trương XD thành phần kinh tế vừa cạnh tranh vừa hợp tác, cơ chế vận hành theo định hứơng XHCNTức là cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, bằng pháp luật , kế họach và các công cụ khác. Cơ chế kinh tế này các đơn vị kinh tế có quyền tự chủ trong Tổ chức SX Kinh doanh Quan hệ bình đẳng Quan hệ hợp tác cạnh tranh hợp pháp Liên doanh tự nguyện Thị trường có vai trò trực tiếp hướng dẫn các đơn vị kinh tế ĐH 8 tiếp tục đường lối đề ra nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới tiếp tục thúc đẩy nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCNBa là, có thể và cần thiết sử dụng kinh tế thị trường để XD CNXH ở nước ta, vì là một tồn tại khách quan trong thời kỳ quá độ nên có thể và cần thiết sử dụng để XD CNXH ở nứơc ta. Khi lấy thị trường làm cơ sở để phân bố các nguồn lực kinh tế thì KTTT cũng có những đặc điểm chủ yếu+ Các chủ thể kinh tế có tính độc lập , nghĩa là có quyền tự chủ trong sản xuất , kinh doanh lỗ lãi tự chịu.+ Giá cả cơ bản do quy luật cung cầu điều tiết , thị trường phát triển đồng bộ và hòan hảo.+ Nền kinh tế có tính mở cao và vận hành theo quy luật vốn có của kinh tế thị trường như quy luật giá trị, cung cầu, cạnh tranh Có hệ thống pháp quy kiện tòan và sự quản lý vĩ mô của nhà nướcCNTB không sinh ra kinh tế thị trường nhưng đã biết kế thừa và khai thác hiệu quả các lợi thế của nó để phát triển,Ta muốn XD thành công CNXH cũng phải biết khai thác và dùng nó làm phương tiện sẽ thành công.b/ Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ ĐH9 đến ĐH 10- ĐH 9 ( tháng 4/2001 ) xác định kinh tế thị trường định hướng XHCN là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ lên CNXH , là nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN.Đây là bước chuyển biến trong nhận thức rất quan trọng của Đảng ta : Từ chỗ coi KTTT chỉ như một công cụ , một phương tiện, một cơ chế quản lý thì nay đã coi KTTT là một chỉnh thể Là cơ sở kinh tế của của sự phát triển theo định hướng XHCNKinh tế thị trường định hứơng XHCN là một kiểu tổ chức kinh tế vừa tuân theo quy luật của kinh tế thị trường vừa dựa trên cơ sở và chịu sự dẫn dắt chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của CNXH. Trong nền kinh tế đó , các thế mạnh của thị trường được sử dụng để phát triển lựclượng sản xuất phát triển kinh tế để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNXH , nâng cao đời sống ND . Còn tính định hứơng XHCN đựơc thể hiện trên cả 3 mặt của QHSX , sở hữu, tổ chứcquản lý và phân phối,Nhằm mục đích cuối cùng là dân giàu nứơc mạnh XH công bằng dân chủ văn minh, có kỷ cương phép nướcXóa bỏ áp bức bất công và tạo điều kiện cho mọi người có cuộc sống ấm no tự do hạnh phúcNhưng cần phải nhận thức đầy đủ hơn là:Nói KTTT định hướng XHCN thì trước hết đó không phải là nền kinh tế kế họach hóa tập trung Nhưng nó cũng không phải là nền kinh tế thị trường TBCN và cũng chưa hòan tòan là nền kinh tế thị trường XHCN, vì chưa có đầy đủ các yếu tố XHCNTính định hướng XHCN của ta làm cho nền KT khác với Kinh tế thị trường TBCN Và vì thế , ĐH 9 đã được 4 tiêu chí của nền KTTTđịnh hướng XHCN của đất nước ta là :+ Về mục đích phát triển: Nhằm thực hiện dân giàu nứơc mạnh XH công bằng dân chủ văn minh, Giải phóng mạnh mẽ lực lượng SX và không ngừng nâng cao đời sống ND, Đẩy mạnh XĐGN , khuyến khích mọi người cùng vươn lên làm giàu chính đáng giúp đỡ người khác thóat nghèo và cùng khá giả hơn Phát triển kinh tế vì con người, giải phóng lực lượng SX Phát triển kinh tế để nâng cao đời sống cho mọi người , ai cũng được hưởng thành quả và lợi ích từ thành quả phát triển. Điều này khác về cơ bản với CNTB lấy lợi nhuận là mục đích và vì lợi ích của các nhà tư bản.+ Về phương hứơng phát triển Phát triển nền kinh tế với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế nhằm giải phóng mọi tiềm năng trong mọi thanh phần kinh tế trong mỗi cá nhân và các vùng miền.Phát huy tối đa nội lực để phát triển nhanh nền KT. Tuy vậy vẫn phải xác định kinh tế nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo, là công cụ chủ yếu để Nhà nước điều tiết nền kinh tế nền kinh tế , Định hứơng cho sự phát triển vì mục tiêu dân giàu nứơc mạnh, XH công bằng DC văn minh. Để giữ vai trò chủ đạo, kinh tế nhà nước phải nắm giữ các vị trí then chốt của nền kinh tế bằng trình độ khoa học, công nghệ tiên tiến, hiệu quả sản xuất kinh doanh cao chứ không phải dựa vào bao cấp, cơ chế xin – cho hay độc quyền kinh doanh. Mặt khác, tiến lên chủ nghĩa xã hội đặt ra yêu cầu nền kinh tế phải được dựa trên nền tảng của sở hữu tòan dân về các tư liệu sản xuất chủ yếu.+ Về định hướng xã hội và phân phối:Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triểnTăng trưởng kinh tế gắn kết chặt chẽ và đồng bộ với phát triển xã hội, văn hóa, giáo dục và đào tạoGiải quyết tốt các vấn đề xã hội vì mục tiêu phát triển con người. Hạn chế tác động tiêu cực của kinh tế thị trường.Trong lĩnh vực phân phối, định hướng xã hội chủ nghĩa được thể hiện qua chế độ phân phối chủ yếu theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế, phúc lợi xã hội. Đồng thời để huy động mọi nguồn lực kinh tế cho sự phát triển chúng còn thực hiện phân phối theo mức đóng góp vốn và các nguồn lực khác.+ Về quản lý:Phát huy vai trò làm chủ xã hội của nhân dân,Bảo đảm vai trò quản lý, điều tiết nền kinh tế của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Tiêu chí này thể hiện sự khác biệt cơ bản giữa kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa với kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa nhằm phát huy mặt tích cựcHạn chế mặt tiêu cực của kinh tế thị trường, bảo đảm quyền lợi chính đáng của mọi người.Hòan thiện nhận thức và chủ trương về nền kinh tế nhiều thành phần. Đại hội X khẳng định: “ Trên cơ sở ba chế độ sở hữu (toàn dân, tập thể, tư nhân), hình thành nhiều hình thức sở hữu và nhiều thành phần kinh tế: Kinh tế nhà nước Kinh tế tập thể Kinh tế tư bản nhà nước, Kinh tế có vốn đầu tư nước ngòaiCác thành phần kinh tế họat động theo pháp luật đều là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩaBình đẳng trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, là lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước định hướng và điều tiết nền kinh tế, Tạo môi trường và điều kiện thúc đẩy các thành phần kinh tế cùng phát triển. Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng, là một trong những động lực của nền kinh tế”II. TIẾPTỤC HÒAN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở NƯỚC TA1/ Mục tiêu và quan điểm cơ bản :a/ Thể chế kinh tế và thể chế kinh tế thị trường . Thể chế kinh tế là một bộ phận cấu thành của hệ thống thể chế XH Tồn tại bên cạnh các bộ phận khác nhau như : -Chính trị -Giáo dục -Văn hóaThể chế kinh tế nói chung là một hệ thống các quy phạm các pháp luật nhằm điều chỉnh :Các chủ thể kinh tế, các hành vi kinh tế Các quan hệ kinh tế Như vậy nó bao gồm : Đạo luật Quy chế Quy tắc chuẩn mực về kinh tế gắn với các chế tài về xử lý vi phạmCác tổ chức kinh tếTruyền thống văn hóa và văn minh kinh doanh Cơ chế vận hành nền kinh tế. Thể chế thị trường là một tổng thể bao gồm các bộ Quy tắc Luật lệ Hệ thống các thực thểTổ chức kinh tế đuợc tạo lập để điều chỉnh giao dịch trao đổi trên thị trường. Bao gồm 3 yếu tố :+ Các quy tắc về hành vi kinh tế diễn ra trên thị trường , các bên tham gia thị trường với tư cách là các chủ thể thị trường+ Cách thức thực hiện các quy tắc nhằm đạt mục tiêu hay kết quả mà các bên tham gia thị trường mong muốn+ Các thị trường nơi hàng hóa được giao dịch trao đổi trên cơ sở các yêu cầu quy định của luật lệ quan trọng như hàng hóa, dịch vụ, vốn, lao động, công nghệ, bất động sản - Kinh tế thị trường định hướng XHCN là nền kinh tế vừa tuân theo các quy luật của KTTT vừa chịu sự chi phối của các yếu tố đảm bảo định hướng XHCN. Vì thế, thể chế KTTT định hướng XHCN là công cụ cho các chủ thể trong nền Kinh tế vận động theo mục tiêu KTXH tối đa chứ không đơn thuần là lợi nhuận tối đa. Đây là vấn đề mới và phức tạp, có quá trình, có nhiều giai đọan nhưng trong 20 năm qua chúng ta đã hình thành được những nét cơ bảnb/ Mục tiêu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hứơng XHCN Làm cho các thể chế phù hợp với những nguyên tắc cơ bản của KTTTThúc đẩy KTTT định hứơng XHCN phát triển nhanh hiệu quả, bền vững, Hội nhập kinh tế quốc tế thành côngGiữ vững định hướng XHCNXD và bảo vệ Tổ quốc XHCNMục tiêu này phải hòan thành cơ bản vào năm 2020Còn những năm trước mắt phải đạt được những mục tiêu cụ thể sau : Từng bước XD đồng bộ hệ thống pháp luậtBảo đảm cho nền KTTT định hướng XHCN Phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước và các thành phần kinh tế khácHình thành các tập đòan kinh tế Các tổng công ty có mô hình kinh doanh hiện đại, quản trị khoa học có năng lực cạnh tranh quốc tế. Đổi mới cơ bản mô hình tổ chức và phương thức họat động của các đơn vị sự nghiệp chung Phát triển đồng bộ Đa dạng các lọai thị trường cơ bản thống nhất trong cả nướcTừng bước liên thông với thị trường khu vực và thế giới Giải quýêt tốt hơn mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa xã hội Đảm bảo tính công bằng XH và bảo vệ môi trường Nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước và phát huy vai trò của MTTQ Các đòan thể chính trị XH và NDc/ Quan điểm về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCNNhận thức đầy đủ, tôn trọng các quy luật khách quan của KTTT, thông lệ quốc tế , phù hợp với điều kiện VN Bảo đảm tính đồng bộ giữa các bộ phận cấu thành của thể chế KT với thể chế chính trị, xã hội, giữa nhà nước, thị trường và XHKế thừa có chọn lọc thành tựu phát triển kinh tế thị trường của nhân lọai và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn của nước taChủ động hội nhập kinh tế quốc tế , đồng thời giữ vững độc lập chủ quyền Chủ động tích cực giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng Hiệu quả quản lý của nhà nứơcSự tham gia của cả hệ thống chính trị Hòan thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.2/ Một số chủ trương tiếp tục hòan thiện thể chế kinh tế thị trường định hứơng XHCNa/ Thống nhất nhận thức : Muốn hòan thiện thể chế này phải làm cho nó phù hợp với các nguyên tắc của nền KTTTVận hành thông suốt và có hiệu quả. Cần thíêt sử dụng KTTT làm phương tiện XDCNXHXác định nó là cơ sở kinh tế của sự phát triển theo định hướng XHCNPhải vừa tuân theo quy luật của KTTT vừa chịu sự chi phối của các yếu tố kinh tế của CNXHb/ Hoàn thiện thể chế về sở hữu và các thành phần kinh tế , lọai hình doanh nghiệp các tổ chức SX kinh doanhHòan thiện thể chế về sở hữu : Vì KTTT định hướng XHCN dựa vào sự tồn tại khách quan nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế , nhiều lọai hình doanh nghiệp nên trong tư cách pháp lý phải được định hình rõ để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các chủ sở hữu.Phương hướng cơ bản để hòan thiện thể chế sở hữu Khẳng định đất đai thuộc sở hữu tòan dân mà đại diện là nhà nứơc, đảm bảo tôn trọng quyền của người sử dụng Tách biệt vai trò của nhà nứơc với tư cách là bộ máy công quyền quản lý tòan bộ nền KT-XH với vai trò chủ sở hữu tài sản, vốn của nhà nước với chức năng quản trị kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước Quy định rõ về quyền của chủ sở hữu và những người liên quan đối với các lọai tài sản, bổ sung luật pháp, cơ chế chính sách, khuyến khích quy định về trách nhiệm dân sựHòan thiện thể chế về phân phối :Hòan thiện luật pháp, cơ chế, chính sách về phân bổ nguồn lựcPhân phối và phân phối lại theo hướng bảo đảm tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển. Các nguồn lực xã hội được phân bổ theo cơ chế thị trường và chiến lược, quy họach, kế họach phát triển kinh tế của Nhà nước, bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội. Chính sách phân phối và phân phối lại phải đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước , của người lao động và của doanh nghiệp, tạo động lực cho người lao động. Đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả họat động của các chủ thể trong nền kinh tế. Đổi mới, sắp xếp lại, phát triển, nâng cao hiệu quả họat động kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nướcPhát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thu hẹp các lĩnh vực độc quyền nhà nước.Đổi mới, phát triển hợp tác xã hội, tổ hợp tác theo cơ chế thị trường, theo nguyên tắc: tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, cùng có lợi và phát triển cộng đồng. Thực hiện nghiệm túc, nhất quán một mặt bằng pháp lý kinh doanh không phân biệt hình thức sở hữu, thành phần kinh tếĐổi mới cơ chế quản lý của Nhà nước để các đơn vị sự nghiệp công lập phát triển mạnh mẽ, có hiệu quảc/ Hòan thiện thể chế đảm bảo đồng bộ các yếu tố thị trường và phát triển đồng bộ các lọai thị trường - Hòan thiện thể chế về giá, cạnh tranh và kiểm sóat độc quyền trong kinh doanh. - Hòan thiện khung pháp lý cho việc kí kết và thực hiện hợp đồng. - Đồng thời hòan thiện cơ chế giám sát, điều tiết thị trường và xúc tiến thương mại, - Đầu tư và giải quyết tranh chấp phù hợp với kinh tế thị trường và cam kết quốc tế. - Đa dạng hóa các lọai thị trường hàng hóa và dịch vụ theo hướng hiện đại, - Chú trọng phát triển thị trường dịch vụ. - Tự do hóa thương mại và đầu tư phù hợp cam kết quốc tế. - Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, vệ sinh an tòan thực phẩm, môi trường - Tăng c
Tài liệu liên quan