Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế i .tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

1- Vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng a- Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược , quyết định thành công của cách mạng + Đại đoàn kết dân tộc là vấn có ý nghĩa chiến lược vì :

ppt9 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1761 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế i .tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ I .TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC 1- Vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng a- Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược , quyết định thành công của cách mạng + Đại đoàn kết dân tộc là vấn có ý nghĩa chiến lược vì : - Đại đoàn kết là vấn đề cơ bản, lâu dài, nhất quán, xuyên suốt trong quá trình cách mạng- Đại đoàn kết là công tác lớn của Đảng, nhà nước, dân tộc+ Để xây dựng kối đại đoàn kết phải có chính sách và phương pháp phù hợp với nhiệm vụ từng thời kỳ, giai đoạn ( Mặt trận dân chủ Đông dương, mặt trận Việt minh, Mặt trân Tổ quốc Việt nam )+ Đại đoàn kết là nhân tố quyết định thắng lợi cách mạng vì nó tạo ra sức mạnh ( Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công )b- Đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu , nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, của dân tộc- Đại đoàn kết là nhiệm vụ hàng đầu được thể hiện mọi lĩnh vực, trong đường lối, chủ trương, trong hoạt động thực tiễn- Đại đoàn kết được coi là nhiệm vụ hàng đầu trong mọi giai đoạn cách mạng- Đoàn kết dân tộc không chỉ là mục tiêu của Đảng mà còn là mục tiêu của cả dân tộc2- Nội dung đại đoàn kết dân tộc+ Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân- Toàn dân gồm : già, trẻ, trai gái, Dtộc, tôn .. . - Đoàn kết những người có đức có tài nhằm phụng sự tổ quốc- Đoàn kết phải đứng trên lập trường giai cấp công nhân, giả quyết đúng đắn quan hệ giai cấp dân tộc, các lực lượng -Đoàn kết lâu dài trong suốt quá trình cách mạng b.Thực hiện đại đoàn kết dân tộc phải kế thừa truyền thống yêu nước – nhân nghĩa của dân tộc , có tấm lòng khoan dung, độ lượng, tin vào dân, tin vào con người - Yêu nước nhân nghĩa trơ thành truyền thống thấm vào tư tưởng, tình cảm , tâm hồn của mổi người việt nam - Phải có tấm lòng khoan dung, độ lượng đối với con người..- Khoan dung độ lượng không phải là sách lược nhất thì, một thủ đoạn. Đó là tư tưởng nhất quán trong đường lối , chủ trương chính sách của Đảng đối với những người làm việc trong chế độ cũ nhưng tán thành hòa bình , độc lập , thống nhất dân tộc- Đại đoàn kết phải có lòng tin vào nhân dân- Đại đoàn kết dân tộc trước hết dợa vào công nhân , nông dân , tầng lớp trí thức3. Hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc-a. Mặt trận là hình thức tổ chức của khối ĐĐK-Mặt trận là tổ chức quy tụ tất cả các lực lượng - Hình thức mặt trận phải phù hợp với nhiệm vụ cách mạng trong từng thời kỳ , giai đoạn CMb. Mộ số nguyên tắc cơ bản xây dựng mặt trận- Mặt trận được xây dựng dựa trên nền tảg liên minh công ,nông, trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng-Mặt trận hoạt động trên cở đảm bảo lợi ích dân tộc , quền lợi cơ bản của các tầng lớp nhân dân- Mặt trận hoạt động theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ, đoàn kết rộng rải , bền vững- Đại đoàn kết là đoàn kết chặt chẽ, lâu dài, đoàn kết thật sự, chân thành thân ái giúp đỡ nhau cùng tiến bộ II .TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐKẾT QUỐC TẾ 1. Sự cần thiết xây dựng đoàn kết quốc tế a. Đoàn kết quốc tế nhằm kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại , tạo ra sức mạnh tổng hợp cho cách mạng Việt nam - Đoàn kết quốc tế là tranh thủ giúp đỡ của bạn bè quốc tế, của các trào lưu cách mạng.. - Đoàn kết quốc tế phải giúp bạn là tự giúp mình b. Đoàn kết quốc tế là góp phần cùng nhân dân thế thực hiện các mục tiêu cách mạng - Mục tiêu của cách mạng Việt nam gắn liền với mục tiêu cách mạng thế giới - Xu thế hội nhập đang diễn ra sâu sắc.. - Chống mọi khuynh hướng sai lầm của chủ nghĩa vị kỷ dân , chủ nghĩa sô vanh..2. Nôi dung và hình thức đoàn kết quốc tế a. Các lực lượng cần đoàn kết - Đối với phong trào cộng sản và công nhân Qtế - Đối với phong trào giải phong dân tộc - Đối với lực lượng tiến bộ, những người yêu chuộng hòa bình, dân chủ tự do và công lýb. Hình thức đoàn kết- Mặt trận thống nhất của nhân dân chính quốc và thuộc địa- Mặt trận nhân dân á- phi đoàn kết với VN- Mặt trận nhân dân thế đoàn kết với Việt nam chống xâm lược- Mặt trận Đông dương độc lập đồng minh3. Nguyên tắc đoàn kết quốc tếa. Trên cơ sở thống nhất mục tiêu, lợi ích, có lý có tình+ Đối với PTCS và CNQT( trên cơ sở CNMác.. )+ Đối với các dân tộc ( trên cơ sở độc lập tự do, bình đẳng giữa cá dân tộc ) + Đối với lực lượng tiến bộ ( Đấu tranh cho hòa bình, dân chủ tiến bộ b. Đoàn kết trên cơ sở độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường + Đây là tư tưởng xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh + Muốn bạn giúp mình trước mình tự giúp mình