Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế và việc vận dụng trong quan hệ đối ngoại của nước ta hiện nay

2. Hoạt động đoàn kết quốc tế của Hồ Chí Minh trong quốc tế cộng sản 2.1. Giai đoạn trước năm 1945 • Bỏ phiếu tán thành Quốc tế Cộng sản, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp • Đưa ra sáng kiến thành lập hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức -> góp phần đoàn kết các dân tộc bị áp bức toàn Châu Á nhằm đấu tranh chống CNĐQ • Sát cánh cùng giai cấp công nhân Trung Quốc, tích cực tuyên truyền cổ động cho phong trào cách mạng Trung Quốc • Diễn thuyết về mối quan hệ giữa công nhân Trung Quốc với các dân tộc bị áp bức và sự cần thiết phải liên hiệp lại để đánh đổ CNĐQ.

pdf32 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 442 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế và việc vận dụng trong quan hệ đối ngoại của nước ta hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ VÀ VIỆC VẬN DỤNG TRONG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI CỦA NƯỚC TA HIỆN NAY TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG CƠ SỞ II – TP. HCM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH– Nhóm 4 01 02 03 KHÁI QUÁT CHUNG QUÁ TRÌNH VẬN ĐỘNG Ý NGHĨA VÀ Vận dụng 01 KHÁI QUÁT CHUNG về tư tưởng hồ chí minh về đoàn kết quốc tế 1. 1. C Ơ SỞ H ÌN H TH ÀN H TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM Thứ nhất, chủ nghĩa yêu nước. Tượng Lý Thường Kiệt (1019-1105) Tượng Trần Quốc Tuấn (1228-1300) 1.1 . C Ơ SỞ H ÌN H TH ÀN H TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM Nguyễn Trãi (1380-1442) Quang Trung (1753 - 1792) Thứ hai, tinh thần đoàn kết tương ái của dân tộc. Hồ Chí Minh đã kế thừa sức mạnh đoàn kết dân tộc hình thành tư tưởng đoàn kết quốc tế. 1. 1. C Ơ SỞ H ÌN H TH ÀN H TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM Luôn xem trọng việc giữ hòa khí, đoàn kết hữu nghị với các nước, phấn đấu cho sự thái hòa, yêu chuộng hòa bình. Thứ ba, ngoại giao truyền thống Việt Nam 1. 1. C Ơ SỞ H ÌN H TH ÀN H Chủ nghĩa Mác-Lênin và quốc tế cộng sản Người đã tiếp thu và đi theo chủ nghĩa Mác- Lênin. Người xây dựng và phát triển tư tưởng đoàn kết quốc tế của riêng mình 1. 1. C Ơ SỞ H ÌN H TH ÀN H Sự cần thiết trong xây dựng đoàn kết Quốc tế 1. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tạo sức mạnh tổng hợp cho cách mạng Việt Nam 2. Góp phần cùng nhân dân thế giới thực hiện thắng lợi các mục tiêu cách mạng của thời đại1. 2. S ự cầ n th iế t tr on g xâ y dự n g đo àn k ết Qu ốc tế 1. 2. S ự cầ n th iế t tr on g xâ y dự n g đo àn k ết Qu ốc tế 1. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tạo sức mạnh tổng hợp cho cách mạng Việt Nam SỨC MẠNH TỔNG HỢP CHO CÁCH MẠNG Sức mạnh dân tộc Sức mạnh thời đại Sức mạnh dân tộc: • Tinh thần, đoàn kết • Tinh thần đấu tranh anh dũng bất khuất • Chủ nghĩa yêu nước, tự lực tự cường Sức mạnh thời đại: • Phong trào đấu tranh GPDT ở chính quốc và các nước TBCN • Phong trào cách mạng của GCCN & NDLĐ Thực hiện đoàn kết quốc tế để: + Tập hợp lực lượng bên ngoài, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của bạn bè quốc tế. + Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của các trào lưu cách mạng thế giới tạo ra SỨC MẠNH TỔNG HỢP cho cách mạng chiến thắng kẻ thù. 1. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tạo sức mạnh tổng hợp cho cách mạng Việt Nam “Có sức mạnh cả nước một lòng lại có sự ủng hộ của nhân dân thế giới, chúng ta sẽ có một sức mạnh tổng hợp cộng với phương pháp cách mạng thích hợp, nhất định cách mạng nước ta sẽ đi đến đích cuối cùng.” Dẫn theo Hà Bình Nhưỡng: “Trái tim nhân ái”, tạp chí nhà văn của hôi nhà văn Việt Nam, số 3- 2000, tr.20 Thực hiện đoàn kết dân tộc Thực hiện đoàn kết quốc tế Gắn liền, cơ sở Nhân tố thường xuyên 1. 2. S ự cầ n th iế t tr on g xâ y dự n g đo àn k ết Qu ốc tế Đại hội VII năm 1991, Đảng đã nhận định “trong điều kiện mới càng phải coi trọng vận dụng bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế, yếu tố truyền thống với yếu tố hiện đại để phục vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. nhấn mạnh“Mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân thế giới, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại”. Đại hội VIII năm 1996, 1. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tạo sức mạnh tổng hợp cho cách mạng Việt Nam Đại hội IX năm 2001, cũng đề cập “Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh của lực lượng và thế trận quốc phòng toàn dân với sức mạnh của lực lượng và thế trận an ninh nhân dân” hay “phát huy cao độ nội lực, đồng thời ra sức tranh thủ ngoại lực, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong điều kiện mới” (Đại hội X năm 2006). 1. 2. S ự cầ n th iế t tr on g xâ y dự n g đo àn k ết Qu ốc tế Sự cầ n th iế t tr on g xâ y dự n g đo àn k ết Qu ốc tế 2. Góp phần cùng nhân dân thế giới thực hiện thắng lợi các mục tiêu cách mạng của thời đại Sự nghiệp chung của nhân loại Cách mạng mỗi nước • các đảng cộng sản phải kiên trì chống lại mọi khuynh hướng cơ hội, • vị kỷ dân tộc, • chủ nghĩa sôvanh... Muốn đoàn kết quốc tế trong cuộc đấu tranh vì mục tiêu chung Hồ Chí Minh tại đại hôi II của Đảng (2-1951) • Chủ nghĩa yêu nước chân chính + chủ nghĩa quốc tê vô sản • Đoàn kết dân tộc + đoàn kết quốc tế. 1. 2. S ự cầ n th iế t tr on g xâ y dự n g đo àn k ết Qu ốc tế 2. Góp phần cùng nhân dân thế giới thực hiện thắng lợi các mục tiêu cách mạng của thời đại +Kết hợp nhuần nhuyễn các vấn đề dân tộc - giai cấp, +Độc lập dân tộc – chủ nghĩa xã hội, +Chủ nghĩa yêu nước – chủ nghĩa quốc tế vô sản, +Cốt lõi là Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh: 1. 2. S ự cầ n th iế t tr on g xâ y dự n g đo àn k ết Qu ốc tế 1. Các lực lượng cần đoàn kết quốc tế “Quan sơn muôn dặm một nhà Bốn phương vô sản đều là anh em” Lực lượng đoàn kết quốc tế, theo tư tưởng của Người, rất phong phú song tập trung chủ yếu vào phong trào cộng sản và công nhân Thế giới, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc và các lực lượng tiến bộ 1. 3. N ội D un g tư t ưở n g đo àn k ết q uố c tế c ủa c hủ t ịc h HC M Place 2. Hình thức tổ chức của Đoàn kết Quốc tế theo Tư tưởng hồ chí minh HỢP TÁC QUỐC TẾ Với dân tộc trên bán đảo Đông Dương 1924: Đưa ra quan điểm thành lập Mặt trận thống nhất của nhân dân chính quốc và thuộc địa Mở rộng ra các nước khác Xây dựng các quan hệ với Mặt trận Dân chủ và lực lượng đồng minh chống Phát xít Với dân tộc trên báo đảo Đông Dương: • 1941: Mặt trận độc lập đồng minh cho Việt Nam – Lào – Campuchia • Kháng chiến chống Pháp – Mỹ: Mặt trận đoàn kết Việt – Miên – Lào. Mở rộng ra các nước khác: • Hội Liên hiệp thuộc địa tại Pháp • Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức tại Trung Quốc. è Cơ sở cho sự ra đời của Mặt trận nhân dân Á – Phi đoàn kết với Việt Nam 1. 3. N ội D un g tư t ưở n g đo àn k ết q uố c tế c ủa c hủ t ịc h HC M Một là... Đoàn kết trên cơ sở thống nhất mục tiêu và lợi ích, có lý, có tình Hai là... Đoàn kết trên cơ sở độc lập, tự chủ, tự lực tự cường 3. Nguyên tắc đoàn kết quốc tế 1. 3. N ội D un g tư t ưở n g đo àn k ết q uố c tế c ủa c hủ t ịc h HC M Một là... Đoàn kết trên cơ sở thống nhất mục tiêu và lợi ích, có lý, có tình 3. Nguyên tắc đoàn kết quốc tế “Có tình” Sự cảm thông, tôn trọng lẫn nhau những người chung lý tưởng Phải khắc phục tư tưởng “sô vanh”, “nước lớn”, “áp đặt” Chờ đợi nhau để cùng nhận thức, cùng hành động vì lợi ích chung; tôn trọng lợi ích của dân tộc khác 1. 3. N ội D un g tư t ưở n g đo àn k ết q uố c tế c ủa c hủ t ịc h HC M Một là... Đoàn kết trên cơ sở thống nhất mục tiêu và lợi ích, có lý, có tình 3. Nguyên tắc đoàn kết quốc tế Đoàn kết giữa các Đảng là “điều kiện quan trọng để đảm bảo cho phong trào cộng sản và công nhân toàn thắng trong cuộc đấu tranh vĩ đại cho tương lai tươi sáng của toàn thể loài người.” (Hồ Chí Minh: toàn tập, tập 10, tr.235) 1. 3. N ội D un g tư t ưở n g đo àn k ết q uố c tế c ủa c hủ t ịc h HC M HAI LÀ... Đoàn kết trên cơ sở độc lập, tự chủ, tự lực tự cường 3. Nguyên tắc đoàn kết quốc tế NỘI LỰC Ngoại lựcCơ sở Phát huy tác dụng Trong đấu tranh cách mạng: “Tự lực cánh sinh, dựa váo sức mình là chính” “Muốn người ta giúp cho, thì trước mình phải tự giúp lấy mình đã” Trong đấu tranh giành chính quyền: “Đem sức ta mà giải phóng cho ta” Trong kháng chiến chống thực dân Pháp: “Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập” Trong quan hệ quốc tế, Người nhấn mạnh: phải có thực lực, thực lực là cái chiêng, ngoại giao là cái tiếng, chiêng có to tiếng mới lớn 1. 3. N ội D un g tư t ưở n g đo àn k ết q uố c tế c ủa c hủ t ịc h HC M 02 Quá trình vận động ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ của chủ tịch HỒ CHÍ MINH 1. Hoạt động đoàn kết của Hồ Chí Minh trên đất Pháp 2. 1. G ia i đ oạ n t rư ớc n ăm 1 94 5 • Đầu năm 1919, Nguyễn Ái Quốc tham gia Đảng Xã hội Pháp • Lên án mạnh mẽ chủ nghĩa thực dân -> Giúp giai cấp vô sản chính quốc nhận thấy sự cần thiết phải đoàn kết lại với nhau để giải phóng dân tộc. • Họp bàn thành lập “Hội liên hiệp thuộc địa” -> tuyên truyền, giáo dục, tổ chức lực lượng cách mạng giải phóng các dân tộc thuộc địa sống trên đất Pháp phải đoàn kết giúp đỡ nhau. 2. Hoạt động đoàn kết quốc tế của Hồ Chí Minh trong quốc tế cộng sản 2. 1. G ia i đ oạ n t rư ớc n ăm 1 94 5 • Bỏ phiếu tán thành Quốc tế Cộng sản, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp • Đưa ra sáng kiến thành lập hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức -> góp phần đoàn kết các dân tộc bị áp bức toàn Châu Á nhằm đấu tranh chống CNĐQ • Sát cánh cùng giai cấp công nhân Trung Quốc, tích cực tuyên truyền cổ động cho phong trào cách mạng Trung Quốc • Diễn thuyết về mối quan hệ giữa công nhân Trung Quốc với các dân tộc bị áp bức và sự cần thiết phải liên hiệp lại để đánh đổ CNĐQ. 3. Hoạt động đoàn kết quốc tế cho việc thành lập Đảng và thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 2. 1. G ia i đ oạ n t rư ớc n ăm 1 94 5 •Soạn thảo các văn kiện thấm đượm sâu sắc quan điểm dân tộc và giai cấp, đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, độc lập dân tộc và CNXH. •Thắng lợi CMT8 là thắng lợi của tư tưởng cách mạng kết hợp với đoàn kết quốc tế, tự lực tự cường và ủng hộ quốc tế của Hồ Chí Minh. 2. 2. G ia i đ oạ n 1 94 5 – 19 54 •Mời những nhà chuyên môn, trí thức từ các nước Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc đến Việt Nam -> giúp đỡ nhân dân ta xây dựng đất nước. •Liên tục gửi thư đến Mỹ với mong muốn không để chiến tranh "chết chóc và hủy diệt" cho đất nước Việt Nam. •Muốn mời Tổng thống Mỹ sang thăm Việt Nam hoặc sẵn sàng sang Mỹ để cùng nhau giải quyết hòa bình vấn đề Việt Nam • 2. 3. G ia i đ oạ n 1 95 4 – 19 69 Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến mối đoàn kết giữa các nước trong hệ thống XHCN, xây dựng tình hữu nghị anh em, nhờ đó nhân dân ta nhận được rất nhiều sự ủng hộ và viện trợ của các nước trong công cuộc xây dựng đất nước Chủ tịch Hồ Chí Minh duyệt đội danh dự Quân đội Liên Xô trong lễ đón đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam thăm chính thức Liên Xô ngày 12-7-1955 Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu phong trào Hòa bình Pháp thăm Việt Nam (15/3/1955). 2. 3. G ia i đ oạ n 1 95 4 – 19 69 Trong di chúc của mình, Người đã bày tỏ sự ghi nhận và biết ơn những đóng góp cả về tinh thần và vật chất của bạn bè quốc tế cùng với niềm tin tưởng vào sức mạnh của tình đoàn kết quốc tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với công nhân Khu công nghiệp Visôsani trong dịp Người đi thăm hữu nghị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc, tháng 7/1957 03 Ý nghĩa của đoàn kết quốc tế và vận dụng trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam. 3. 1. Ý n gh ĩa củ a đo àn k ết qu ốc tế Ý NGHĨA CỦA ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ 1. Là những giá trị sâu sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh 2. Mở ra kỉ nguyên độc lập 3. Được Đảng ta vận dụng sáng tạo vào việc xây dựng đường lối đối ngoại độc lập tự chủ 3. 2. v ận dụ n g tr on g qu an hệ đố i n go ại củ a Vi ệt N am . Thứ nhất, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập, tự chủ, dựa vào sức mình là chính làm nền tảng để mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, phát triển bền vững và không làm phương hại đến chủ quyền quốc gia, bản sắc văn hóa dân tộc của các quốc gia khác. 3. 2. v ận dụ n g tr on g qu an hệ đố i n go ại củ a Vi ệt N am . Thứ hai, tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế là cơ sở lý luận quan trọng để Đảng Cộng sản Việt Nam xác định đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế trong bối cảnh mới. 3. 2. v ận dụ n g tr on g qu an hệ đố i n go ại củ a Vi ệt N am . Ba là, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế để tạo ra môi trường quốc tế hòa bình, ổn định, hữu nghị với các nước láng giềng, các nước trong khu vực, các nước lớn để tập trung mọi nguồn lực phát triển đất nước. LỜI KẾT Nhóm 04 – lớp K57F xin chân thành cảm ơn cô Tô Ngọc Hằng đã quan tâm và tận tuỵ giúp đỡ chúng em trong quá trình học tập và rèn luyện tại Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II Tp.HCM. Chúng em mong bài tiểu luận này sẽ làm cô hài lòng với những gì mình đã truyền tải và tạo cơ hội để sinh viên có thể áp dụng vào thực tiễn một cách hiệu quảnhất. Một lần nữa, chúng em chân thành cảm ơn cô và mong gặp lại cô trong các bộ môn tiếp theo. Trân trọng, Nhóm 04 – K57F
Tài liệu liên quan