Ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển dịch vụ ngân hàng tại Hà Nội: đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ

Đảm bảo các điều kiện cần thiết phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế Dịch vụ ngân hàng điện tử được triển khai ứng dụng rộng rãi Công nghệ ngân hàng hiện đại ngang tầm với các nước trong khu vực

ppt12 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1757 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển dịch vụ ngân hàng tại Hà Nội: đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ n­íc Tp Hµ Néi øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong ph¸t triÓn dÞch vô ng©n hµng t¹i hµ néi ViÖc øng dông C«ng nghÖ th«ng tin ®· cã b­íc ph¸t triÓn §Çu t­ míi vµ n©ng cÊp trang thiÕt bÞ HÇu hÕt c¸c nghiÖp vô ng©n hµng ®· ®­îc tin häc ho¸, c¸c ng©n hµng ®· x©y dùng ®­îc hÖ thèng m¹ng tin häc néi bé Tr×nh ®é c¸n bé ng©n hµng ngµy cµng ®­îc n©ng cao ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm dÞch vô Hoµn thiÖn c¸c s¶n phÈm dÞch vô ng©n hµng truyÒn thèng cïng víi ph¸t triÓn dÞch vô ng©n hµng hiÖn ®¹i C¸c lo¹i h×nh dÞch vô thÎ ®­îc c¸c NHTM trªn ®Þa bµn ®Èy m¹nh ph¸t hµnh C¸c ng©n hµng t¨ng c­êng liªn kÕt víi c¸c tæ chøc thÎ lín trªn thÕ giíi Thñ tôc giao dÞch trong c¸c ho¹t ®éng ng©n hµng ®· ®­îc ®¬n gi¶n ho¸ Trªn c¬ së ph¸t triÓn vµ øng dông c«ng nghÖ tin häc ®· cung cÊp dÞch vô ng©n hµng t¹i duy nhÊt mét cöa giao dÞch KÕt qu¶ chung vÒ thu nhËp tõ ho¹t ®éng dÞch vô ®­îc n©ng lªn Ngµnh ng©n hµng ®­îc nh×n nhËn víi diÖn m¹o v¨n minh, hiÖn ®¹i h¬n Ngµnh Ng©n hµng Hµ Néi ®· øng dông thµnh c«ng c«ng nghÖ th«ng tin trong ho¹t ®éng, gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô Mét sè tån t¹i khã kh¨n Sù ph¸t triÓn cßn ch­a ®ång ®Òu C¸c dÞch vô ng©n hµng hiÖn ®¹i ®­îc øng dông nh­ng ®èi t­îng sö dông c¸c dÞch vô nµy cßn Ýt TÝnh n¨ng, tiÖn Ých cña c¸c lo¹i dÞch vô ng©n hµng hiÖn ®¹i ch­a ®­îc khai th¸c hÕt Vèn chñ së h÷u cña c¸c NHTM cßn thÊp ®· h¹n chÕ viÖc ®Çu t­ c¬ së h¹ tÇng kü thuËt Nh©n lùc lµm chñ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i cßn bÊt cËp Do c¸c nguyªn nh©n nh­ vËy nªn c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ c«ng nghÖ cßn ë møc thÊp so víi yªu cÇu héi nhËp §¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt phï hîp víi tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ quèc tÕ DÞch vô ng©n hµng ®iÖn tö ®­îc triÓn khai øng dông réng r·i C«ng nghÖ ng©n hµng hiÖn ®¹i ngang tÇm víi c¸c n­íc trong khu vùc Môc tiªu phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2010 lé tr×nh ph¸t triÓn dÞch vô N¨m 2006 triÓn khai thÎ thanh to¸n, hoµn thµnh thÝ ®iÓm dÞch vô ng©n hµng ®iÖn tö, øng dông réng r·i vµo n¨m 2007 N¨m 2007, hoµn thµnh thÝ ®iÓm, thö nghiÖm dÞch vô qu¶n lý tµi s¶n, tiÒn mÆt... TriÓn khai øng dông réng r·i vµo n¨m 2008 N¨m 2008, hoµn thµnh thÝ ®iÓm dÞch vô t­ vÊn tµi chÝnh TriÓn khai øng dông réng r·i vµo n¨m 2009 c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ §Èy m¹nh ®æi míi c«ng nghÖ, tiÕp tôc ®­a ra c¸c s¶n phÈm, tiÖn Ých ng©n hµng míi cã hµm l­îng c«ng nghÖ cao Hoµn thiÖn hÖ thèng thanh to¸n ®iÖn tö liªn ng©n hµng T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho mäi tæ chøc, c¸ nh©n ®­îc tiÕp cËn c¸c dÞch vô ng©n hµng T¨ng c­êng sù liªn kÕt, hîp t¸c trong viÖc nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm, dÞch vô ng©n hµng §Èy m¹nh øng dông réng r·i c«ng nghÖ th«ng tin vµo ho¹t ®éng Chó träng ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, ®Æc biÖt lµ ®µo t¹o c¸n bé chuyªn s©u ®Ó cã thÓ lµm chñ c«ng nghÖ th«ng tin hiÖn ®¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ n­íc TP Hµ Néi phèi hîp víi c¸c Së, Ngµnh tham m­u cho Thµnh phè triÓn khai ®Ò ¸n x©y dùng Hµ Néi trë thµnh trung t©m Tµi chÝnh – Ng©n hµng hµng ®Çu cña phÝa B¾c vµ ®ãng vai trß quan träng cña c¶ n­íc.
Tài liệu liên quan