Vấn đề giai cấp, dân tộc, nhân loại trong thời đại hiện nay và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

I. GIAI CẤP VÀ ĐẤU TRANH GIAI CẤP II. QUAN HỆ GIAI CẤP VỚI DÂN TỘC VÀ NHÂN LOẠI TRONG THỜI ĐẠI HIỆN NAY

pdf27 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1481 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Vấn đề giai cấp, dân tộc, nhân loại trong thời đại hiện nay và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VẤN ĐỀ GIAI CẤP, DÂN TỘC, NHÂN LOẠI TRONG THỜI ĐẠI HIỆN NAY VÀ VẬN DỤNG VÀO SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CNXH Ở VIỆT NAM I. GIAI CẤP VÀ ĐẤU TRANH GIAI CẤP II. QUAN HỆ GIAI CẤP VỚI DÂN TỘC VÀ NHÂN LOẠI TRONG THỜI ĐẠI HIỆN NAY I. GIAI CẤP VÀ ĐẤU TRANH GIAI CẤP 1. Khái quát các quan điểm ngoài mácxít về giai cấp và đấu tranh giai cấp. 2. Quan điểm mácxít về giai cấp và đấu tranh giai cấp 3. Vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ tiến lên CNXH ở Việt Nam. 1. Khái quát các quan điểm ngoài mácxít về giai cấp và đấu tranh giai cấp. 1.1. Quan điểm trước Mác 1.2. Quan điểm tư sản hiện đại 1. Khái quát các quan điểm ngoài mácxít về giai cấp và đấu tranh giai cấp. Quan điểm trước Mác đã khẳng định sự tồn tại giai cấp đấu tranh giai cấp là một thực tế khách quan và nó gắn với sở hữu tư nhân. Việc giải quyết vấn đề giai cấp sẽ dẫn tới sự thay đổi thể chế chính trị 1. Khái quát các quan điểm ngoài mácxít về giai cấp và đấu tranh giai cấp. quan điểm này mặc dù đã nêu ra được tính tất yếu khách quan của hiện tượng GC, ĐTGC, song đã giải thích sai nguồn gốc của vấn đề. Theo họ, vấn đề này bắt nguồn từ bạo lực. 1. Khái quát các quan điểm ngoài mácxít về giai cấp và đấu tranh giai cấp. Ngày nay, các học giả tư sản tìm mọi cách phủ nhận học thuyết GC và ĐTGC của chủ nghĩa Mác-Lênin. Theo họ: 1. Đây không phải là hiện tượng phổ biến 2. Học thuyết này không phù hợp với nước Mỹ ngày nay do sự thay đổi về sở hữu. 3. Hiện tượng này không có cơ sở KT mà do sự khác biệt về phẩm chất cá nhân. 1. Khái quát các quan điểm ngoài mácxít về giai cấp và đấu tranh giai cấp. Trong phong trào cộng sản cũng có những quan niệm sai lầm: tả khuynh hoặc hữu khuynh về vấn đề GC, ĐTGC 2. Quan điểm mácxít về giai cấp và đấu tranh giai cấp 2.1.Quan niệm KH về GC, nguồn gốc và kết cấu GC. 2.2. Quan niệm về đấu tranh GC và vai trò của nó đối với sự phát triển XH có GC đối kháng 2.3. Cuộc ĐTGC của GCVS trong ĐK hiện nay 2. Quan điểm mácxít về giai cấp và đấu tranh giai cấp Giai cấp có nguồn gốc KT là quá trình ra đời chế độ tư hữu và mang đặc trưng KT 2. Quan điểm mácxít về giai cấp và đấu tranh giai cấp ĐTGC là hiện tượng tất yếu của xã hội có đối kháng GC. Hiện tượng này có cơ sở KT là mâu thuẫn giữa LLSX và QHSX. Vì vậy, cuộc ĐT này nhằm giải quyết mâu thuẫn trong PTSX đương thời, qua đó thúc đẩy KT-XH phát triển. 2. Quan điểm mácxít về giai cấp và đấu tranh giai cấp Điều kiện của ĐTGC thay đổi (sự sụp đổ của Liên xô, sự phát triển của CNTB, CM KHCN) đã tạo ĐK cho sự phủ nhận vấn đề ĐTGC, giải thích tình hình thế giới theo hướng đơn giản hóa vấn đề, không thấy sự đan xen giữa hòa bình, hợp tác và nguy cơ chiến tranh, xung đột. 2. Quan điểm mácxít về giai cấp và đấu tranh giai cấp Quan điểm macxít cho rằng: dù ĐK đã thay đổi, song ĐKGC và ĐTGC vẫn còn. Nó chỉ thay đổi về nội dung và hình thức. 2. Quan điểm mácxít về giai cấp và đấu tranh giai cấp Về nội dung ĐTGC: bao gồm cả cuộc ĐT của lao động chống TB trong các nước TBCN, cả cuộc ĐT nhân dân các nước chống CNĐQ, vì độc lập dân tộc và CNXH, vì lợi ích của mình. Trọng tâm là ĐT chống “diễn biến hòa bình” 2. Quan điểm mácxít về giai cấp và đấu tranh giai cấp Về hình thức ĐTGC:  Vẫn biểu hiện 3 hình thức: ĐTKT, ĐTCT, ĐT tư tưởng Kết hợp giữa hợp tác và đấu tranh trong xu thế toàn cầu hóa 2. Quan điểm mácxít về giai cấp và đấu tranh giai cấp Quan điểm mácxít yêu cầu: ĐTGC trong ĐK mới cần phải thể hiện sự linh hoạt, mềm dẻo có nguyên tắc. Tránh tư tưởng thổi phồng ĐTGC cũng như sự chủ quan, vô nguyên tắc, mất cảnh giác. 3. Vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ tiến lên CNXH ở Việt Nam. 3.1. Đặc điểm GC và quan hệ GC trong thời kỳ quá độ lên CNXH Ở Việt Nam. 3.2 Nội dung và hình thức ĐTGC trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. 3.1. Đặc điểm GC và quan hệ GC Trong ĐK mới của đất nước, cơ cấu GC sự thay đổi. Đồng thời quan hệ giai cấp cũng có biểu hiện mới. Mặc dù vẫn còn mâu thuẫn GC, song là mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, trong sự phát triển đất nước. 3.2. Nội dung và hình thức ĐTGC Về nội dung ĐTGC ở VN: Do cơ cấu GC, quan hệ GC thay đổi nên nội dung ĐTGC cũng thay đổi. Cụ thể: ĐT vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Chống các thế lực cản trở sự phát triển đất nước, chống “diễn biến hòa bình” 3.2. Nội dung và hình thức ĐTGC Hình thức ĐTGC ở VN hiện nay: cần sử dụng, kết hợp nhiều hình thức đấu tranh. Đồng thời dựa trên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN, chống lại các thế lực cản trở sự phát triển đất nước. II. QUAN HỆ GIAI CẤP VỚI DÂN TỘC VÀ NHÂN LOẠI TRONG THỜI ĐẠI HIỆN NAY II. QUAN HỆ GIAI CẤP VỚI DÂN TỘC VÀ NHÂN LOẠI TRONG THỜI ĐẠI HIỆN NAY 1. dân tộc và quan hệ giai cấp với dân tộc 2. nhân loại và quan hệ giai cấp với nhân loại. 3. tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ GC, DT và nhân loại trong cách mạng Việt Nam. 4. Quan hệ GC, DT, NL trong cách mạng Việt Nam hiện nay 1. dân tộc và quan hệ giai cấp với dân tộc Thế giới thay đổi dẫn tới xuất hiện 2 xu hướng: Giảm vai trò dân tộc, tăng sự phụ thuộc lẫn nhau Khẳng định vai trò dân tộc, bản sắc dân tộc Tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ GC, DT và nhân loại trong cách mạng Việt Nam. 1. Cách mạng VN là bộ phận của cách mạng thế giới, có quan hệ biện chứng với cách mạng thế giới. 2. Giải phóng giai cấp gắn với giải phóng dân tộc 3. Cách mạng VN cần đặt dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN Quan hệ GC, DT, NL trong cách mạng Việt Nam hiện nay Trong ĐK mới, quan hệ GC, DT, NL ở cách mạng nước ta cũng có sự thay đổi, với những thời cơ và thách thức mới. Quan hệ GC, DT, NL trong cách mạng Việt Nam hiện nay Vấn đề quan hệ GC, DT, NL ở nước ta cần quán triệt: 1. Giải quyết tốt vấn đề quan hệ GC với đoàn kết dân tộc 2. Giải quyết tốt phát triển KTTT với đoàn kết dân tộc 3. Giải quyết vấn đề giữ vững độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế. XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN! CHÚC THÀNH CÔNG!