Về sự tồn tại điểm bất động chung của cặp ánh xạ T-cyclic co kiểu Hardy-Rogers trong không gian b-mêtric nón

SUMMARY ON EXISTENCE OF COMMON FIXED POINT FOR CYCLIC T-HARDY-ROGERS TYPE CONTRACTIVE PAIR IN CONE b-METRIC SPACES In this paper, we introduce the notion of a pair T -cyclic Hardy-Rogers contractive maps and establish some common fixed results for this class of mappings in cone b-metric spaces. These results extend generalize well-known results. Keywords: Common fixed point; contraction; T -cyclic Hardy-Rogers type contraction; cone b-metric space

pdf15 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 14/07/2021 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Về sự tồn tại điểm bất động chung của cặp ánh xạ T-cyclic co kiểu Hardy-Rogers trong không gian b-mêtric nón, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan