Xây dựng chương trình mới trong đào tạo cử nhân ngành Giáo dục chính trị, Giáo dục công dân theo yêu cầu xã hội

TÓM TẮT Bài viết đề nghị trong chương trình đào tạo c nhân ngành chính trị, giáo dục công dân mới phải chú trọng kiến thức nền tảng chứ không phải kiến thức về một quy trình cụ thể; bảo đảm sự liên thông giữa các chương trình trong toàn hệ thống, bảo đảm sự liên thông của các cấp học đảm bảo chương trình mới tiếp cận theo hướng hình thành và phát triển n ng lực cho người học, không chạy theo khối lượng tri thức mà chú ý khả n ng vận dụng tổng hợp các kiến thức, kĩ n ng, thái độ, vào giải quyết các tình huống; cần phải xuất phát từ những yêu cầu hình thành các n ng lực mà lựa chọn các nội dung dạy học, ưu tiên những kiến thức cơ bản, hiện đại nhưng gắn bó, thiết thực, tránh hàn lâm, kinh viện, ưu tiên thực hành, vận dụng, bớt lý thuyết hình thành tư duy phản biện (critical thinking) cho sinh viên, xem đó là đòi hỏi bắt buộc. Tác giả cũng đề xuất 12 tiêu chí cho chuẩn đầu ra trình độ c nhân ngành giáo dục chính trị, giáo dục công dân.

pdf13 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 207 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xây dựng chương trình mới trong đào tạo cử nhân ngành Giáo dục chính trị, Giáo dục công dân theo yêu cầu xã hội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÊ ĐÌNH ÌNH1 TÓM TẮT Bài viết đề nghị trong chương trình đào tạo c nhân ngành chính trị, giáo dục công dân mới phải chú trọng kiến thức nền tảng chứ không phải kiến thức về một quy trình cụ thể; bảo đảm sự liên thông giữa các chương trình trong toàn hệ thống, bảo đảm sự liên thông của các cấp học đảm bảo chương trình mới tiếp cận theo hướng hình thành và phát triển năng lực cho người học, không chạy theo khối lượng tri thức mà chú ý khả năng vận dụng tổng hợp các kiến thức, kĩ năng, thái độ, vào giải quyết các tình huống; cần phải xuất phát từ những yêu cầu hình thành các năng lực mà lựa chọn các nội dung dạy học, ưu tiên những kiến thức cơ bản, hiện đại nhưng gắn bó, thiết thực, tránh hàn lâm, kinh viện, ưu tiên thực hành, vận dụng, bớt lý thuyết hình thành tư duy phản biện (critical thinking) cho sinh viên, xem đó là đòi hỏi bắt buộc. Tác giả cũng đề xuất 12 tiêu chí cho chuẩn đầu ra trình độ c nhân ngành giáo dục chính trị, giáo dục công dân. Từ khóa: Đổi mới c ư ng tr n , giáo dục chính trị, yêu cầu xã hội, cấp thiết, giáo dục công dân. 1. C ở lý lu n cho vi c xây dựng chư ng t ình ới. “C ủ trư ng “Đ o tạo đáp ứng nhu cầu xã hội” bắt nguồn từ Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm ọc 2007-2008 của Bộ Giáo dục & Đ o tạo trong đó Bộ yêu cầu các trường đại học, cao đẳng trong cả nước triển khai cuộc vận động (kéo dài trong ba năm): “Nói không với đ o tạo ông đạt chuẩn, ông đáp ứng nhu cầu xã hội”(3). Chủ trư ng trên đã được tái khẳng định trong Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ (số 296/CT-TTg, ngày 27/2/2010) về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 trong đó có giao n iệm vụ cho Bộ Giáo dục & Đ o tạo: Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện 1 T S, Trường Đại ọc T ủ Dầu Một. chủ trư ng đ o tạo theo nhu cầu xã hội; tổ chức s ết, đán giá 3 năm (2008-2010) việc triển khai thực hiện đ o tạo theo nhu cầu xã hội và xây dựng kế hoạc đ o tạo theo nhu cầu xã hội cấp quốc gia, tại mỗi địa p ư ng v mỗi c sở đ o tạo. Hiện nay nhiều trường đại học, cao đẳng đã v đang mạnh dạn phát triển các loại n đ o tạo dựa trên chủ trư ng: Đ o tạo đáp ứng nhu cầu xã hội. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã c ỉ rõ quan điểm: “Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam t eo ướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế, trong đó đổi mới c c ế quản lý giáo dục v đ o tạo, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đ o tạo, coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng t ực n ...”(130-13). Với mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam t eo ướng chuẩn hóa, hiện đại, xã hội hóa và hội nhập quốc tế, trong c ư ng tr n n động của Bộ Giáo dục v Đ o tạo giai đoạn 2011 –2016, được ban hành kèm theo Quyết định số: 1666 Đ-BGDĐT ng y 04 t áng 5 năm 2012, đã n ấn mạnh vấn đề trung tâm là “đ o tạo theo nhu cầu xã hội. Tiếp tục t ực iện mục tiêu “đổi mới c bản v to n diện giáo dục đại ọc Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020”(7) đến năm 2020, Việt Nam có ệ t ống giáo dục đại ọc tiên tiến tiếp cận các c uẩn mực quốc tế. Bộ Giáo dục v Đ o tạo đã đưa ra n iều đề xướng đổi mới n ằm đáp ứng n ững yêu cầu ng y c ng cao đối với giáo dục. T eo đó, các c sở giáo dục đại ọc cần áp dụng n ững p ư ng p áp tiếp cận tiên tiến để p át triển c ư ng tr n đ o tạo. 2. C sở thực tiễn chư ng t ình đ tạo c nhân ngành giáo d c chính tr , giáo d c công dân hi n nay Thực tế cho thấy, c ư ng tr n đ o tạo cử nhân ngành giáo dục chính trị, đã bộc lộ nhiều bất cập n ư c ư ng tr n đ o tạo giáo viên chỉ gói gọn trong bốn năm ọc tại các trường đại học, ba năm ọc cao đẳng m c ưa quan tâm đến việc bồi dưỡng liên tục sau i sin viên ra trường; c ư ng tr n đ o tạo vẫn mang nặng tính kinh nghiệm, c ưa t ay đổi kịp thời với những chuyển biến của giáo dục thời đại; c ưa xác địn được c ư ng trình cốt lõi để đ o tạo giáo viên dẫn đến sự nặng nề trong kiến thức hàn lâm. C ư ng tr n iện n đặt ra mục tiêu kiến thức quá cao, không phù hợp với thực tiễn, nặng về lý thuyết, nhẹ về thực hành và giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống, chưa t ường xuyên chú trọng đến việc ướng dẫn tự học, rèn luyện ĩ năng; c ưa ướng tới việc hình thành cho sinh viên những phẩm chất v năng lực cần thiết của người công dân trong xã hội; cấu trúc c ư ng tr n còn x cứng, không tạo điều kiện cho việc cập nhật những t ay đổi của đất nước và thời đại, việc lựa chọn nội dung thiếu linh hoạt v c ưa tận dụng tốt các tình huống trong thực tế cuộc sống vào hoạt động dạy học. Kiến thức về, triết học, kinh tế chính trị, chủ ng ĩa xã ội khoa học ở c ư ng tr n còn khô khan, trừu tượng, khó hiểu, tạo ra áp lực cho việc dạy và học. Việc tích hợp, lồng ghép kiến thức chắp vá, thiếu tính hệ thống, đôi i iên cưỡng. Trong c ư ng tr n c bản vẫn c ưa l m rõ được mối quan hệ giữa c ư ng tr n đại học với kiến thức, năng lực cần đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ t ông nên đã gây ra ó ăn c o sin viên i vận dụng trong dạy học. Cùng với đó, c ư ng tr n đ o tạo cử nhân ngành giáo dục chính trị, giáo dục công dân hiện c ưa c ú trọng hình thành khả năng xây dựng, phát triển c ư ng tr n đối với sin viên; c ưa có cấu trúc hợp lý giữa c ư ng tr n c bản v c ư ng tr n ng iệp vụ. C ư ng tr n đ o tạo iện nay c ưa t ực sự ướng về n u cầu của người ọc v n u cầu của xã ội. n ững bất cập cần p ải đổi mới để t ực sự ướng về n u cầu của người ọc v n u cầu của xã ội. Công tác đ o tạo, bồi dưỡng giáo viên giáo dục công dân cũng còn n iều bất cập. Về số lượng, tuy có nhiều tiến bộ do có nhiều c sở đ o tạo so với trước, “n ưng vẫn thiếu rất nhiều giáo viên được đ o tạo đúng c uyên ng n , đặc biệt ở cấp trung học c sở. Số giáo viên được đ o tạo trên chuẩn còn t. Các trường cao đẳng chủ yếu đ o tạo g ép môn (Văn- giáo dục công dân, Sử - giáo dục công dân...), trong đó giáo dục công dân chỉ chiếm 30% thời lượng trong các c ư ng tr n đ o tạo nên những giáo viên này ra trường c ưa đáp ứng được yêu cầu giảng dạy môn giáo dục công dân” ( ). C ư ng tr n đ o tạo giáo viên trong các trường sư p ạm chậm đổi mới, c ưa t eo kịp với yêu cầu đổi mới, giáo dục công dân trong trường phổ thông; chất lượng đ o tạo còn hạn chế. Công tác bồi dưỡng giáo viên giáo dục công dân được tiến n t ường xuyên n ưng c ưa t ật hiệu quả. P ư ng p áp giáo dục, việc thi cử, kiểm tra v đán giá ết quả còn lạc hậu, thiếu thực chất. Những yếu kém, bất cập kéo dài trong thời gian qua đã l m ạn chế chất lượng và hiệu quả giáo dục v đ o tạo cử nhân ngành giáo dục chính trị, giáo dục công dân. 3. nh c p thiết củ đổi ới chư ng t ình đ tạo c nhân ngành giáo d c chính tr , giáo d c công dân Hiện nay, việc mở trường, mở ngành, liên kết đ o tạo đại học, cao đẳng tràn lan, dễ dãi trong tuyển sinh; với mục đ c t u út t ật nhiều sinh viên vào học mà không quan tâm đến chất lượng đ o tạo và nhu cầu nguồn nhân lực ở địa p ư ng đã trở thành vấn đề báo động. Sinh viên có bằng tốt nghiệp tr n độ đại học, cao đẳng song ông đạt chuẩn đ o tạo, không hành nghề được một cách phù hợp là một sự lãng phí lớn với xã hội, nhà trường, bản t ân người học v gia đ n . C ất lượng đ o tạo ông đáp ứng nhu cầu xã hội đang l thách thức lớn. Trong bối cản đó, đ o tạo theo nhu cầu của xã hội, phát triển nguồn nhân lực theo nhu cầu xã hội là yêu cầu cần thiết. Do đó, vấn đề đặt ra l n trường phải chuyển từ “c ỉ đ o tạo những g m n có” sang “đ o tạo những gì xã hội cần”. Việc đổi mới c ư ng tr n đ o tạo cử nhân ngành giáo dục chính trị, giáo dục công dân của các trường đại học không chỉ nhằm phát triển nghiệp vụ, mà còn phát triển cả năng lực và phẩm chất. Sản phẩm của c ư ng tr n l người giáo viên phải đạt chuẩn nghề nghiệp. Giáo viên đ o tạo t eo c ư ng tr n đã được đổi mới không phải chỉ dạy một c ư ng tr n m p ải có năng lực dạy học tích hợp, phân hóa, dạy được nhiều c ư ng tr n t eo yêu cầu của thực tiễn giáo dục trong suốt sự nghiệp của mình. Để đ o tạo được các cử nhân ngành giáo dục chính trị, giáo dục công dân, có đầy đủ v năng lực nghề nghiệp thực hiện hoạt động giáo dục, giảng dạy, đáp ứng mô hình giáo dục phổ t ông đổi mới sau năm 2015, cần thiết phải đổi mới c ư ng tr n đ o tạo các trường cao đẳng, đại học. Cùng với đó, c ư ng tr n đ o tạo lại phải tinh giản, thiết thực và hiệu quả, hình thức thích hợp với từng đối tượng; ngành học phải có t n liên t ông để sinh viên phát triển nghề nghiệp và chuyên môn. Đảm bảo sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành giáo dục chính trị, giáo dục công dân có tri thức khoa học về tr n độ c uyên môn được đ o tạo, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, có p ư ng p áp sư p ạm tốt, có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác lâu dài trong ngành giáo dục. Đ o tạo cử nhân ngành giáo dục chính trị, giáo dục công dân có tr n độ, năng lực vận dụng sáng tạo Chủ ng ĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ C Min , đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của N nước v o lĩn vực công tác được giao. Nắm vững kỹ năng ng ề nghiệp, có p ư ng p áp giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn quá trình dạy học, giáo dục. Đổi mới c ư ng tr n đ o tạo cử nhân ngành giáo dục chính trị, giáo dục công dân nhằm phát triển năng lực và phẩm chất người học, i òa đức, trí, thể, mỹ; dạy người, dạy chữ và dạy nghề, phù hợp với lứa tuổi, tr n độ và ngành nghề; tăng t ực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Chú trọng giáo dục n ân các , đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật và ý thức công dân. Tập trung vào những giá trị c bản của văn óa, truyền thống v đạo lý dân tộc, tinh oa văn óa n ân loại, giá trị cốt lõi v n ân văn của chủ ng ĩa Mác-Lênin v tư tưởng Hồ C Min . Đa dạng hóa nội dung, tài liệu học tập, đáp ứng yêu cầu của các bậc học, các chư ng tr n giáo dục, đ o tạo và nhu cầu học tập suốt đời của mọi người. Chính vì vậy, việc xây dựng c ư ng tr n mới trong đ o tạo cử nhân ngành Giáo dục chính trị và Giáo dục công dân là giải p áp căn c , góp p ần nâng cao chất lượng đ o tạo. 5. Một s cách tiếp c n và tr ng t chư ng t ình giá c ở một s n n giáo d c củ các nước trên thế giới “Các tiếp cận hàn lâm (academic) với c ư ng tr n đ o tạo được thịnh hành vào những thiên niên kỷ trước, điển n l các c ư ng tr n đ o tạo của Liên Xô trước đây. Các c ư ng tr n đ o tạo này có rất nhiều môn học với khối lượng kiến thức khổng lồ, đa dạng. Các c ư ng tr n n y được thiết kế bởi các chuyên gia giáo dục, các nhà khoa học đầu đ n t uộc một lĩn vực đ o tạo”(6) Cách tiếp cận mục tiêu (goal) của c ư ng tr n đ o tạo được phát triển vào những năm 60 của thế kỷ XX. Các c ư ng tr n đ o tạo đ o tạo người học sau khi tốt nghiệp sẽ l m được gì xã hội cần, cần trang bị cho họ kiến thức cần thiết phù hợp, trang bị kỹ năng g để họ hành nghề V t ế c ư ng tr n đ o tạo đã tiệm cận với nhu cầu xã hội n, thực tế n. “Các tiếp cận phát triển (development). Đó l các tiếp cận CDIO (Conceive - Design - Implement - Operate) được khởi đầu ở đại học MIT, Hoa Kỳ vào những năm 0 thế kỷ trước. CDIO là một sáng kiến mới cho giáo dục, là một hệ thống các p ư ng p áp và hình thức tích luỹ tri thức, ĩ năng trong việc đ o tạo sin viên để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và xã hội. C o đến nay mạng lưới các trường đại học áp dụng CDIO trên thế giới đang ng y c ng tăng lên, đặc biệt là ở Mĩ”(6). “Giáo dục của Pháp dựa theo 2 nguyên tắc c bản là thuyết nhân bản (Humanisme), thuyết chủ trí và chủ lý (Intellectualism et Rationalite). C ư ng tr n cốt yếu của oa sư p ạm Pháp chú trọng bồi dưỡng trí thức, sự hiểu biết rộng. Giáo dục nặng về lý thuyết n t ực n ”(4). Nền giáo dục của Anh quốc đặt trên thuyết cá nhân tự do và thuyết nhân bản (Conception liberale et umanism). C ư ng tr n được xây dựng dựa theo nguyên tắc thực tế, kinh nghiệm, đưa sin viên t am gia các tổ chức công cộng có tính chất xã hội. “Nền giáo dục Nhật Bản bắt đầu t ay đổi từ thời Minh Trị cách mệnh (1868). Mục đ c giáo dục đạo đức của Nhật xác địn đúng mục đ c l rèn luyện cho sinh viên. C ư ng tr n ông t am lam ôm đồm nhiều kiến thức mà chỉ chọn ra những điều c bản thiết thực nhất để dạy”(8). Nền giáo dục của Mỹ cũng c ủ yếu rèn đúc t n C ư ng tr n giáo dục ở Mỹ có những tính cách rõ rệt n ư: T eo cá t n (Enseignment individualite) v t ực tế (Enseignment et Practique). Nền giáo dục này không chuộng các môn học trừu tượng, lý thuyết mà mang nặng tính thực dụng (Pragmatism). Do vậy, không chuộng các môn học để tu dưỡng tinh thần, ra sức làm việc mãnh liệt v suy ng ĩ c n c ắn cho trí não. “Nền giáo dục nước Úc, lại có xu ướng tiến tới một c ư ng tr n giảng dạy chung toàn quốc và coi trọng n n ững t i đã c uẩn hóa, tức là thu hẹp địn ng ĩa về thành tích giáo dục”(2). 5. Nh ng hướng đổi mới chư ng t ình tiê ch ẩn đ i với c nhân ngành Giáo d c chính tr , Giáo d c công dân Ng y nay, c ư ng tr n đ o tạo của nhiều nước trên thế giới đang đặc biệt chú trọng chất lượng đầu ra (outcome-base) v c úng ta cũng ông t ể đứng ngoài nếu không muốn bị coi là lạc hậu. “Bản chất v đặc điểm của cách tiếp cận theo quy trình CDIO là cách tiếp cận phát triển dựa vào kết quả đầu ra v ướng vào giải quyết hai câu hỏi trung tâm: Sinh viên ra trường cần phải đạt được tri thức, ĩ năng v t ái độ gì (Dạy cái gì)? Cần phải l m n ư thế n o để sin viên ra trường có thể đạt được các tri thức, ĩ năng v t ái độ đó (Dạy n ư t ế n o)?”(1). Việc tiếp cận CDIO là cách tiếp cận phát triển, phù hợp xu thế, gắn phát triển c ư ng tr n với chuyển tải v đán giá iệu quả giáo dục đại học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học nhằm đ o tạo nguồn nhân lực cao đáp ứng yêu cầu của xã hội. CDIO (Conceive – n t n ý tưởng; Design – thiết kế ý tưởng; Implement – thực hiện; Operate – vận hành) là một giải pháp nâng cao chất lượng đ o tạo đáp ứng yêu cầu xã hội trên c sở xác định chuẩn đầu ra để thiết kế c ư ng tr n v p ư ng p áp đ o tạo theo một quy trình khoa học. Xây dựng c ư ng tr n đ o tạo theo cách tiếp cận CDIO nhằm đ o tạo sinh viên phát triển toàn diện cả về kiến thức, ĩ năng, t ái độ, năng lực thực tiễn (năng lực C-D-I- O) và có ý thức trách nhiệm với xã hội. Phát triển và hoàn thiện trên nền các c ư ng tr n đ o tạo phù hợp với p ư ng t ức đ o tạo theo tín chỉ. Một trong các yếu tố tích cực của p ư ng t ức đ o tạo theo tín chỉ là từng bước hoàn thiện c ư ng tr n đ o tạo. Đây cũng l yếu tố quan trọng ng đầu của mỗi p ư ng t ức đ o tạo. Trong đó, đổi mới c ư ng tr n đ o tạo cử nhân ngành giáo dục chính trị, giáo dục công dân v c uyển sang ọc c ế t n c ỉ éo d i trong 4 năm ọc và sinh viên phải t c lũy đủ số tín chỉ theo yêu cầu mang t n đặc thù. Song yêu cầu số tín chỉ cần t c lũy đối với một cử nhân có sự khác nhau không nhiều ở một trường đại học n ư: trường Đại học Vinh 137 tín chỉ, Đại học tây nguyên 12 t n, Đại học Sài gòn 134 tín chỉ, Đại học SPHN 130 tín chỉ, trường ĐH T ái Nguyên 134 tín chỉ... .[10;11;12;13] vì vậy cần phải có sự chia sẻ giữa các trường đại học để có thể thống nhất được một c ư ng tr n c ung. Theo cách tiếp cận CDIO, khi xây dựng và nâng cấp các c ư ng tr n đ o tạo phải tuân thủ các quy trình chặt chẽ, từ khâu xây dựng chuẩn đầu ra, thiết kế ung c ư ng trình, chuyển tải ung c ư ng tr n v o t ực tiễn v đán giá ết quả học tập của sinh viên cũng n ư to n bộ c ư ng tr n . “Dạy cái gì phải xuất phát từ việc điều tra các n óm đối tượng liên quan đến c ư ng tr n đ o tạo (stakeholders), từ đó xác định ra các mục tiêu của c ư ng tr n đ o tạo và trên c sở đó t iết kế chuẩn đầu ra CDIO (CDIO Syllabus – hay còn gọi là dự kiến kết quả đầu ra) v ung c ư ng tr n (Curriculum) với các môn học tư ng ứng với các cấp mục tiêu của chuẩn đầu ra CDIO. Dạy n ư t ế nào phải xuất phát từ 12 tiêu chuẩn của CDIO, từ đó t iết kế từng môn học với p ư ng p áp dạy và học phù hợp với các tiêu chuẩn”[1] Hướng đề xuất chuẩn đầu ra tr n độ cử nhân ngành giáo dục chính trị, giáo dục công dân. Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị đạo đức Có phẩm chất chính trị tốt, thực hiện nghiêm chỉn ng ĩa vụ công dân và có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, tác phong mẫu mực. Tiêu chuẩn 2: Năng lực tìm hiểu người học v môi trường giáo dục Có kiến thức, kỹ năng t m iểu người học v môi trường giáo dục để dạy học và giáo dục phù hợp. Tiêu chuẩn 3: Năng lực giáo dục Có kiến thức, kỹ năng giáo dục nhằm phát triển toàn diện n ân các người học. Tiêu chuẩn 4: Năng lực dạy học Có kiến thức, ĩ năng đáp ứng tốt yêu cầu dạy học môn học trong c ư ng tr n giáo dục. Tiêu chuẩn 5: Năng lực giao tiếp Có kiến thức, kỹ năng giao tiếp để thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học và giáo dục. Tiêu chuẩn 6: Năng lực tự đán giá trong giáo dục Có kiến thức, kỹ năng đán giá trong giáo dục trung học phổ thông và trung học c sở. Tiêu chuẩn 7: Năng lực hoạt động xã hội Có kiến thức, kỹ năng t am gia, vận động, tuyên truyền các hoạt động xã hội. Tiêu chuẩn 8: Năng lực phát triển nghề nghiệp Có kiến thức, kỹ năng tự đán giá, tự học và nghiên cứu khoa học. Tiêu chuẩn 9: Năng lực phản biện xã hội Có kiến thức lập luận, phản biện xã hội, đấu tranh cho lẽ phải. Tiêu chuẩn 10: Kỹ năng cá n ân v ng ề nghiệp Có kiến thức, ĩ năng ứng xử các tình huống sư p ạm Tiêu chuẩn 11: Năng lực thiết kế c ư ng tr n v tổ chức các hoạt động nhóm Có kiến thức v năng lực thiết kế và tổ các c ư ng giáo dục phù hợp Tiêu chuẩn 12: Kỹ năng n t n ý tưởng và triển khai Có ĩ năng n t n ý tưởng giáo dục và tổ chức quá trình triển ai ý tưởng Nhằm từng bước rút ngắn khoảng cách giữa n trường và yêu cầu xã hội. N ư vậy, phải dựa trên c sở xác định chuẩn đầu ra để thiết kế đầu vào, nội dung c ư ng tr n và kế hoạc đ o tạo phù hợp. Đó c n l sự đổi mới hiệu quả của mô hình CDIO, để sin viên được đ o tạo theo một quy trình khoa học v được phát triển toàn diện. N ư vậy, việc xây dựng c ư ng tr n đ o tạo đang được hoàn thiện hiện nay thành các module phải được tiếp cận CDIO, phải được triển ai đ o tạo để cung cấp được những sản phẩm đ o tạo, những nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội. 6. Một s đ xu t cho vi c đổi mới chư ng t ình đ tạo c nhân ngành chính tr , giáo d c công dân hi n nay Điều kiện tiên quyết để t ay đổi được chất lượng là phải thật sự chú trọng tới công tác đ o tạo cử nhân ngành chính trị, giáo dục công dân chủ động sáng tạo nâng cao trình độ, năng lực, thực hiện tốt yêu cầu đổi mới của c ư ng tr n giáo dục. Rà soát lại toàn bộ c ư ng tr n , ắc phục tình trạng quá tải, nặng về lý thuyết, nhẹ thực n , c ưa uyến c đúng mức tính sáng tạo của người học. Giáo dục giá trị truyền thống, bảo toàn những giá trị tinh thần kế thừa từ những thế hệ trước và trao lại cho thế hệ sau. K ông để cho sự thật lịch sử và những giá trị truyền thốnhg bị chôn vùi. Trong c ư ng tr n đ o tạo cử nhân ngành chính trị, giáo dục công dân phải chú trọng kiến thức nền tảng chứ không phải kiến thức về một quy trình cụ thể, vì kiến thức nền tảng tạo c o người học một cái nền vững chắc để tiếp tục học tập những thứ cụ thể khác. Phát triển các c ư ng tr n đ o tạo cử nhân ngành chính trị, giáo dục công dân bảo đảm sự liên thông giữa các c ư ng tr n trong to n ệ thống. C cấu lại ung c ư ng trình; bảo đảm sự liên thông của các cấp học; giải quyết tốt mối quan hệ về khối lượng kiến thức và thời lượng học tập giữa các môn giáo dục đại cư ng v giáo dục chuyên nghành. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, c ư ng tr n v p ư ng p áp đ o tạo, bồi dưỡng giảng viên cử nhân ngành chính trị, giáo dục công dân. Chú trọng nâng cao tr n độ chuyên môn và nghiệp vụ sư p ạm của giảng viên, tầm nhìn chiến lược. Đảm bảo c ư ng tr n mới tiếp cận t eo ướng hình thành và phát triển năng lực c o người học; không chạy theo khối lượng tri thức mà chú ý khả năng vận dụng tổng hợp các kiến thức, ĩ năng, t ái độ, tình cảm, động c v o giải quyết các tình huống trong cuộc sống hàng ngày. Nội dung, cấu trúc của c ư ng tr
Tài liệu liên quan