Xây dựng trang chủ cho Website Bản tin điện tử

Trong bài thực hành này, bạn sẽ tạo 1 trang Master page (trang cha) gồm những thành phần chung cho tất cả các trang, và 4 trang nội dung (trang con) là Trang chủ, Xã hội, Kinh tế, Thể thao. Bạn sẽ làm quen với cách thiết kế một trang web sử dụng một số control cơ bản: Hyperlink, Image, AdRotator và Marquee. Xây dựng trang Master cho Website Bản tin điện tử bao gồm Banner, Menu phải và Quảng cáo trái.

pdf14 trang | Chia sẻ: longpd | Lượt xem: 3396 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xây dựng trang chủ cho Website Bản tin điện tử, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 2. BÀI GIẢNG THỰC HÀNH LẬP TRÌNH WEB 2 GV: Trần Thị Bích Hạnh Bài 2. Xây dựng trang chủ cho Website Bản tin điện tử (Phần 1) Mục đích Trong bài thực hành này, bạn sẽ tạo 1 trang Master page (trang cha) gồm những thành phần chung cho tất cả các trang, và 4 trang nội dung (trang con) là Trang chủ, Xã hội, Kinh tế, Thể thao. Bạn sẽ làm quen với cách thiết kế một trang web sử dụng một số control cơ bản: Hyperlink, Image, AdRotator và Marquee. Xây dựng trang Master cho Website Bản tin điện tử bao gồm Banner, Menu phải và Quảng cáo trái. Yêu cầu Đã nắm được các khái niệm cơ bản về xây dựng ứng dụng web bằng Visual Studio.NET. Vấn đề liên quan Thiết kế giao diện web theo mẫu. Thời gian để hoàn tất bài thực hành: 120 phút Bài 2. BÀI GIẢNG THỰC HÀNH LẬP TRÌNH WEB 2 GV: Trần Thị Bích Hạnh Bài tập 2.1. Thiết kế giao diện Mục đích: Học cách thiết kế form theo mẫu 1. Mẫu trang chủ Website Tuổi trẻ (www.tuoitre.com.vn) 2. Tạo Project Bản tin điện tử ™ Từ Menu chọn File – New – Web site… • Template : ASP.NET We site • Location : File System – D:\BanTinDienTu • Language : Visual C# 3. Tạo trang Master ™ Từ Menu chọn Website – Add new item… • Template : Master page • Name : MasterPage.master • Language : Visual C# Bài 2. BÀI GIẢNG THỰC HÀNH LẬP TRÌNH WEB 2 GV: Trần Thị Bích Hạnh ™ Chuyển sang màn hình design - Xóa tất cả các control có trên đó ™ Thêm một table : Menu Layout – Insert table Bài 2. BÀI GIẢNG THỰC HÀNH LẬP TRÌNH WEB 2 GV: Trần Thị Bích Hạnh Property Value Width 800 Table Align Center ColSpan 3 TR (Dòng 1) TD (Cột 1) Width 200 bgColor #f2f7fb TD (Cột 1) Valign Top Width 400 TD (Cột 2) Valign Top Width 200 bgColor #f2f7fb TR (Dòng 2) TD (Cột 3) Align Center ColSpan 3 Align Center TR (Dòng 3) TD (Cột 1) (Nội dung) Copyright @ 2004 by Tuoi tre Bài 2. BÀI GIẢNG THỰC HÀNH LẬP TRÌNH WEB 2 GV: Trần Thị Bích Hạnh (vùng hiển thị Nội dung) 4. Tạo hiển thị Banner ™ Sử dụng Image Control: • Kéo thả 1 Image Control vào vùng hiển thị Banner. • Đặt thuộc tính ImageUrl của Image là Images\banner.gif 5. Tạo hiển thị Menu cột trái ™ Sử dụng Hyperlink Control: • Kéo thả các 4 Hyperlink Control vào vùng hiển thị Menu. • Đặt thuộc tính cho các Hyperlink. Control Property Value Text Trang chủ Hyperlink1 NavigateUrl Index.aspx Bài 2. BÀI GIẢNG THỰC HÀNH LẬP TRÌNH WEB 2 GV: Trần Thị Bích Hạnh Text Xã hội Hyperlink2 NavigateUrl Xahoi.aspx Text Kinh tế Hyperlink3 NavigateUrl Kinhte.aspx Text Thể thao Hyperlink4 NavigateUrl Thethao.aspx ™ Sử dụng AdRotator: • Từ Menu chọn Project\Add New Item, chọn XML File từ ô cửa sổ Template, đặt tên file là Ads.xml. • Cut & Paste đoạn mã sau vào File Ads.xml. images\imageAds1.gif Microsoft Main Site 80 Topic1 Bài 2. BÀI GIẢNG THỰC HÀNH LẬP TRÌNH WEB 2 GV: Trần Thị Bích Hạnh This is the caption for Ad#1 images\imageAds2.gif Wing Tip Toys 80 Topic2 This is the caption for Ad#2 • Kéo thả các 1 AdRotator Control vào menu. Chỉ đường dẫn cho thuộc tính AdvertisementFile của AdRotator là ads.xml. • 6. Tạo hi ột phải ™ Sử dụ • Đưa con trỏ vào vùng hiển thị Image, chọn View HTML Source. ển thị Quảng cáo c ng Marquee: Bài 2. BÀI GIẢNG THỰC HÀNH LẬP TRÌNH WEB 2 GV: Trần Thị Bích Hạnh • Copy & Paste đoạn script sau vào <marquee bgcolor=”#ffffcc" width="200" height="200" direction=up scrollamount="2" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()"> Phim trong tuần ™ Sử dụng Image Control: • Kéo thả các 2 Image Control vào Ads. • Đặt thuộc tính ImageUrl cho các Image: Control Value Image1 Images\Image1.gif Image2 Images\Image2.gif Bài 2. BÀI GIẢNG THỰC HÀNH LẬP TRÌNH WEB 2 GV: Trần Thị Bích Hạnh 7. Tạo hiển thị phần nội dung : ™ Vào vùng hiển thị nội dung thêm control ContentPlaceHolder Bài 2. BÀI GIẢNG THỰC HÀNH LẬP TRÌNH WEB 2 GV: Trần Thị Bích Hạnh 8. Tạo Trang chủ Bản tin điện tử ™ Vào Menu Website – Add new item • Template : Webform • Name : index.aspx • Language : Visual C# • Chọn : Select master page Bài 2. BÀI GIẢNG THỰC HÀNH LẬP TRÌNH WEB 2 GV: Trần Thị Bích Hạnh Bài 2. BÀI GIẢNG THỰC HÀNH LẬP TRÌNH WEB 2 GV: Trần Thị Bích Hạnh ™ Nhập nội dung trang index.aspx Bài 2. BÀI GIẢNG THỰC HÀNH LẬP TRÌNH WEB 2 GV: Trần Thị Bích Hạnh Bài tập 2.2. Chạy chương trình Kết quả Bài tập 2.3. Bài tập thêm Mục đích: Thực tập lại các thao tác đã thực hành trong Bài tập 2.1. 1. Sử dụng AdRotator Control ™ Tạo 1 File XML đặt tên là Ads1.xml với nội dung: o chỉ đường dẫn tới các file imageAds3.gif và imageAds4.gif trong thư mục Images. o ứng với mỗi hình chỉ rõ thuộc tính NavigateUrl, AlternateText… tương ứng. ™ Kéo thả một AdRotator Control vào vùng hiển thị Menu và chỉ đường dẫn cho thuộc tính AdvertisementFile của AdRotator là file XML vừa tạo. 2. Sử dụng Marquee ™ Sửa đổi Script của Marquee sao cho: o thể hiện thị thêm 2 hình imageView2.gif và ImageView3.gif trong thư mục Images. o Đặt tiêu đề tương ứng cho mỗi hình trên. Bài 2. BÀI GIẢNG THỰC HÀNH LẬP TRÌNH WEB 2 GV: Trần Thị Bích Hạnh 3. Sử dụng Image Control ™ Kéo thả một Image Control vào vào vùng hiển thị quản cáo và chỉ đường dẫn cho thuộc tính ImageUrl của Image là image3.gif trong thư mục Images. 4. Xây dựng 3 trang XaHoi.aspx, KinhTe.aspx, TheThao.aspx với kết thừa từ trang master page
Tài liệu liên quan