XPath - Phạm Hồng Phong

 XPath  Là một ngôn ngữ non-XML được dùng cùng với XSLT  Sử dụng cấu trúc, biểu thức chọn, hàm  Là một ngôn ngữ cho phép chọn ra các elements, các nodes trong một tài liệu XML

pdf17 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1967 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu XPath - Phạm Hồng Phong, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
XPath Phạm Hồng Phong - SoICT – HUST XPath XPath  Là một ngôn ngữ non-XML được dùng cùng với XSLT  Sử dụng cấu trúc, biểu thức chọn, hàm … Là một ngôn ngữ cho phép chọn ra các elements, các nodes trong một tài liệu XML XPath 1.0 specification  XPath 1.0 Data Model  Xpath xem một tài liệu XML như là một tập các node thuộc 7 kiểu sau 1. Root (or document in 2.0) 2. Element 3. Attribute 4. Text 5. Namespace 6. Comment 7. Processing instruction Cây tài liệu của các nút Chọn các Nodes /A/B/C XPath Chọn các nodes (W3schools) Biểu thức Diễn tả nodename Chọn tất cả các nút con của nút có tên này / Chọn từ nút root //[] Chọn các nút trong Tài liệu từ nút hiện tại mà khớp với biểu thức chọn, không quan tâm tới vị trí . Chọn nút hiện tại .. Chọn cha của nút hiện tại @ Chọn các thuộc tính Ví dụ (W3schools) Biểu thức Diễn tả /bookstore Chọn phần tử gốc bookstore bookstore/b ook Chọn tất cả các nút book mà là con của nút bookstore //book Chọn tất cả các nút book mà không quan tâm tới vị trí của nó trong Tài liệu bookstore// book Chọn tất cả các nút book mà là con cháu của nút bookstore, không quan tâm tới vị trí dưới nút bookstore //@lang Chọn tất cả các thuộc tính có tên là lang Ví dụ /bookstore/book[1] /bookstore/book[last()] /bookstore/book[last()-1] /bookstore/book[position()<3] //title[@lang] //title[@lang='eng'] /bookstore/book[price>35.00] /bookstore/book[price>35.00]/title Xpath Axes Xpath Operations Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Quan hệ với các ngôn ngữ khác XSL XSL Transformations XSL Formatting 16 Objects XML Path Language uses 17