Yếu tố nào tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp

Nội dung nghiên cứu chính trong 9 chương Phân tích CV Định mức lao động Kế hoạch hóa NNL Tuyển mộ, tuyển chọn, sắp xếp NL Đánh giá thực hiện CV Đào tạo và phát triển NL Công tác quản lý tiền công và tiền lương Quan hệ lao động: hợp đồng lao động

ppt25 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1499 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Yếu tố nào tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
YẾU TỐ NÀO TẠO RA LỢI THẾ CẠNH TRANH CHO DN?23/2/2010LỢI THẾ CẠNH TRANH?1950 – 1960 SẢN XUẤT1960 – 1980 TÀI CHÍNH1980s MARKETING1990+ CON NGƯỜI/QUẢN TRỊ“SUY ĐẾN CÙNG MỌI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐỀU THỰC HIỆN BỞI CON NGƯỜI”23/2/2010 AUTHOR: NGU YỄN TRANGQUẢN TRỊ NHÂN LỰC23/2/2010 Đối tượng NC?ConNgườiCác vấn đề liênquan đến con người trong tổ chức23/2/2010Nội dung nghiên cứu chính trong 9 chươngPhân tích CVĐịnh mức lao độngKế hoạch hóa NNLTuyển mộ, tuyển chọn, sắp xếp NLĐánh giá thực hiện CVĐào tạo và phát triển NLCông tác quản lý tiền công và tiền lươngQuan hệ lao động: hợp đồng lao động23/2/2010CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ QTNL23/2/2010KN, chức năng và vai trò của QTNL2. Các trường phái QTNL3. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác QTNL4. Mô hình tổ chức bộ phận QTNL23/2/2010QUẢN TRỊ NHÂN LỰC?23/2/2010 QTNL là tất cả các hoạt động của một tổ chức để thu hút, xây dựng, phát triển, sử dụng, đánh giá, bảo toàn và giữ gìn một lực lượng lao động phù hợp với yêu cầu công việc của của tổ chức về mặt số lượng và chất lượng. 23/2/2010 Ba nhóm chức năng của QTNLNhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực: phân tích công việc, lập kế hoạch nguồn nhân lực, tuyển mộ, tuyển chọnNhóm chức năng đào tạo và phát triển NNL: hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng, nâng cao trình độ tay nghề, trình độ quản lý, kiến thức công nghệNhóm chức năng duy trì NNL: bố trí nhân lực, đánh giá thực hiện công việc, thù lao lao động, duy trì và phát triển tốt các mối quan hệ lao động tốt đẹp trong tổ chức. 23/2/2010 Vai trß cña QTNL QTNL gãp phÇn ph¸t huy n¨ng lùc lμm viÖc cña con ng−êi ë møc triÖt ®Ó vμ hiÖu qu¶QTNL gãp phÇn t¹o ra bÇu kh«ng khÝ lμm viÖc tÝch cùc, lμnh m¹nh. Ph¸t huy tèt mäi tinh thÇn cña tæ chøc.QTNL quyÕt ®Þnh sù thμnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖpQTNL lμ ho¹t ®éng nÒn t¶ng cña mäi ho¹t ®éng qu¶n trÞ kh¸c trong doanh nghiÖp. Mäi QT suy cho cïng lμ QTNL23/2/2010Các trường phái quản trị NLQN1: Con người như những công cụ lao độngQN 2: Con người muốn được cư xử như những con ngườiQN 3: Con người có các tiềm năng cần được khai thác và làm cho phát triển.23/2/2010 Các trường phái quản trị nhân lực 1.Trường phái cổ điển (tổ chức lao động khoa học)2. Trường phái quản trị con người trên cơ sở các mối quan hệ con người (tâm lý – xã hội học)3. Trường phái hiện đại (trường phái quản trị nhân lực, khai thác các tiềm năng con người)23/2/2010 1 Trường phái quản trị cổ điển (tổ chức LĐ khoa học) Frederick Taylor, H. Fayol, Gantt, Gilbreth... Một số nguyên tắc:Thống nhất chỉ huy và điều khiển: một người cấp dưới chỉ nhận lệnh của một một người thủ trưởng => tránh rắc rối và chồng chéo. Phân công lao động và chuyên môn hóa chức năng: thực hiện phân công công việc thật tỉ mỉChia những người trong công việc ra làm hai bộ phận: bộ phận thiết kế và quản lý, bộ phận chuyên thực hiện công việc (công nhân).23/2/2010Tiêu chuẩn hóa và thống nhất các thủ tụcThiết lập trật tự và kỷ luật nghiêm ngặt trong SXCông bằng, không thiên vị, khước từ mọi đặc quyền đặc lợi Phân tích hợp lý, khoa học mọi công việcNhà quản lý, nhà kỹ sư có nhiệm vụ tìm ra được con đường tốt nhất để thực hiện công việc, rồi huấn luyện cho CN làm. Đề cao vai trò của người quản lý trong DN23/2/20102.Trường phái quản trị con người trên cơ sở các mối quan hệ con người (tâm lý – xã hội học) Mac- gregore, Likert, Maier, Lewin, Elton Mayo, Rogers, MaslowNguyên tắc quản lý: Phân bớt quyền lực & trách nhiệm cho cấp dướiCác nhân viên cấp dưới được quyền tham gia đóng góp vào công việc chungSự động viên, khuyến khích của người quản lý có vai trò quan trọngXây dựng các mối quan hệ trên lòng tin23/2/2010Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự kiểm traPhát triển công việc theo tổ, đội.Tạo ra bầu không khí tốt đẹp trong tổ chức.Chú trọng thông tin và liên lạc cho mọi ngườiTạo ra sự gắn bó, sự đồng cảm, sự hưởng ứng giữa người với người23/2/2010 3. Trường phái hiện đại (trường phái quản trị nhân lực, khai thác các tiềm năng con người) Drucker, Chandler, Lewrence, Lorscho, Woodward, March, Simon, Bennis, BeckhanrdMột số nguyên tắc:Coi doanh nghiệp là một hệ thống mởCác bộ phận bên trong của tổ chức phải được vận hành một cách thống nhất, gắn kết như một.Quản lý cần mềm dẻo, uyển chuyển.Cải thiện điều kiện lao động và chất lượng cuộc sống cho người lao động.Nhà quản lý phải có đầu óc chiến lược, có đầu óc tổ chức, giỏi làm việc với con người, động viên, phát huy được khả năng của con người.23/2/20103.1. Các yếu tố bên ngoàiTình hình kinh tế đất nướcMôi trường công nghệ - kỹ thuật, thông tin- Chính trị, pháp luật- Dân số, tốc độ tăng dân số- Văn hóa, xã hội- Đối thủ cạnh tranh3. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân lực3.2. Các yếu tố từ trong tổ chứcChiến lược phát triển và sứ mệnh của tổ chức- Chính sách nhân sự của tổ chức- Văn hóa doanh nghiệp- Cơ cấu tổ chức của đơn vị23/2/20104. Mô hình tổ chức bộ phận QTNL Tổ chức quản trị nhân sự trong công ty nhỏ 23/2/2010GIÁM ĐỐCBộ phận kinh doanhBộ phận sản xuấtBộ phận kế toán – tài chính Tổ chức quản trị nhân sự trong công ty vừaBAN GIÁM ĐỐCPhòng sản xuất kinh doanhPhòng TCCB(hành chính)Phòng kế toántài chínhBộ phận trực tiếp sản xuất23/2/2010Mô hình tổ chức bộ phận nhân sự trong công ty lớn TỔNG GIÁM ĐỐCGiám đốc kinh doanhGiám đốc nhân sựGiám đốc sản xuấtPhòng nhân sựPhòng tuyển dụngPhòng lương và phúc lợi23/2/2010Caùc hoaït ñoäng QTNNL trong doanh nghieäp1.Hoaïch ñònh nguoàn nhaân löïc13 Thu huùt coâng nhaân tham gia quaûn lyù DN2. Phaân tích coâng vieäc14 Ñònh giaù coâng vieäc3. Moâ taû coâng vieäc15. Kyù keát hôïp ñoàng lao ñoäng4. Phoûng vaán16 Giaûi quyeát khieáu toá lao ñoäng5. Traéc nghieäm17 Giao teá nhaân söï6. Löu tröõ hoà sô nhaân vieân18 Thöïc hieän thuû tuïc thuyeân chuyeån , nghæ vieäc7. Ñònh höôùng coâng vieäc19. Thuû tuïc nghæ pheùp , nghæ khoâng aên löông8. Ñaøo taïo , huaán luyeän coâng nhaân20. Kyû luaät nhaân vieân9. Bình baàu , ñaùnh giaù thi ñua21. Thuùc ñaåy saùng kieán ,caûi tieán kyõ thuaät10. Boài döôõng naâng cao trình doä cho CBQL22. Chöông trình chaêm soùc söùc khoûe ,y teá11. Quaûn trò tieàn löông , tieàn thöûông23. Ñieàu tra quan ñieåm cuûa nhaân vieân12. Quaûn lyù caùc vaán ñeà phuùc lôïi24. Coâng ñoaøn23/2/2010Nghóa vuï cuûa quaûn lyù tröïc tieáp vaø cuûa phoøng nsHoaït ñoängNghóa vuï cuûa Quaûn lyù tröïc tieápNghóa vuï cuûa phoøng ns Boá tríCung caáp thoâng tin cho PTCVHoäi nhaäp KH chieán löôïc vôùi KH ns taïi ñôn vò Phoûng vaán caùc öùng vieân, hoäi nhaäp caùc thoâng tin thu thaäp bôûi phoøng nsRa quyeát ñònh cuoái cuøng veà thueâ möôùn vaø ñeà baït ôû caáp môùi vaøoPTCV; Hoaïch ñònh NS; Tuyeån moä; Tuaân thuû luaät leä vaø caùc quy ñònh hieän haønh; ñôn xin vieäc, kieåm tra traéc nghieäm vieát vaø thöïc hieän nhieäm vuï , xaùc minh hoà sô, khaùm söùc khoûe Duy trìÑoái xöû coâng baèng vôùi NLÑ; Truyeàn ñaït côûi môû ; Xöû lyù xung ñoät tröïc tieáp; Khuyeán khích laøm vieäc theo ñoäi; Tăng lươngÑaõi ngoä ñeàn buø; Quan heä lao ñoäng; An toaøn vaø söùc khoûe; Dòch vuï ngöôøi LĐ Ñaøo taïo vaø Phaùt trieånHuaán luyeän taïi nôi laøm vieäc. Thuù vò hoùa coâng vieäc; Keøm caëp ; Ñoäng vieân; Phaûn hoài ñaùnh giaù vieäc thöïc hieän nhieäm vuïcho NLÑ Phaùt tieån heä thoáng ñaùnh giaù thöïc hieän vaø khaûo saùt tinh thaàn;Huaán luyeän kyõ thuaät;Phaùt trieån quaûn lyùvaø toå chöùc ;Hoaïch ñònh söï nghieäp; Coá vaán; Nghieân cöùu nsQuan heä lđKyû luaät, thuyeân chuyeån, thaûi hoài, giaûm bieân cheáXem xeùt giaûi quyeát khieáu naïi cuûa ngöôøi lao ñoäng , veà höu , coá vaán23/2/2010Caùc vaán ñeà trong quaûn trò NNL cuûa caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû ôû Vieät nam Khoù tuyeån “ñuùng” ngöôøiKhoù giöõ ñöôïc nhaân vieân gioûiMoâi tröôøng khuyeán khích laøm vieäc keùmSöï phoái hôïp giöõa caùc nhaân vieân, caùc boä phaän chöa toátTaùc phong laøm vieäc chöa chuyeân nghieäpTyû leä vaéng maët quaù caoQuan ñieåm ngaén haïn vaø thöïc duïng veà quaûn lyù NNLKhoâng coâng baèng , thieân vò trong quaûn lyùKyõ naêng quaûn lyù, laõnh ñaïo cuûa CBQL chöa cao .23/2/2010Caùc vaán ñeà trong quaûn trò NNL cuûa caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû ôû Vieät nam Baét ñaàu baèng kinh doanh nhoû , gia ñình .Khoâng coù caùc phoøng ban chöùc naêng vaø phoøng QTNLThu huùt tuyeån duïng chuû yeáu theo quan heäChöùc naêng quaûn lyù nhaân löïc theå hieän chuû yeáu ôû vieäc : Traû löông vaø giaùm saùt nhaân vieân .Khoâng coi troïng hoaït ñoäng ñaøo taïo vaø phaùt trieån .Coâng cuï khuyeán khích chuû yeáu laø “ vaät chaát” .Nhaân vieân gioûi coù xu höôùng muoán chuyeån ñeán CT lớnKhoâng coù keá hoaïch KD roõ raøng bao goàm caû keá hoaïch Nguoàn nhaân löïc .23/2/2010
Tài liệu liên quan