Luật học - Pháp luật về giải thể và phá sản

Tạm ngừng hoạt động và giải thể? Điều kiện để được thực hiện các hoạt động trên? Quyền của doanh nghiệp? Kết quả pháp lý? Thủ tục thực hiện?

pptx43 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 62 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luật học - Pháp luật về giải thể và phá sản, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÁP LUẬT VỀ GIẢI THỂ VÀ PHÁ SẢNTÀI LIỆU THAM KHẢOBộ luật dân sự 2005LDN 2005Luật phá sản 15/6/2004 (công bố ngày 24/6/2004, có hiệu lực 15/10/2004)67/2006/NĐ-CP 11/7/2006 Hướng dẫn việc áp dụng Luật Phá sản đối với doanh nghiệp đặc biệt và tổ chức, hoạt động của Tổ quản lý, thanh lý tài sản TÀI LIỆU THAM KHẢO94/2005/NĐ-CP 15/7/2005 về giải quyết quyền lợi người lao động trong doanh nghiệp, HTX bị phá sản03/2005/NQ-HĐTP ngày 28 tháng 4 năm 2005 hướng dẫn thi hành một số quy đỊnh của luật phá sản114/2008/NĐ-CP hướng dẫn việc áp dụng Luật Phá sản đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểmI. Giải thể 156- 159, 165 LDNTạm ngừng hoạt động và giải thể?Điều kiện để được thực hiện các hoạt động trên?Quyền của doanh nghiệp?Kết quả pháp lý?Thủ tục thực hiện?1. Khái niệm:Việc Chấm dứt hoạt động của chủ thể bằng thủ tục hành chính 2. Trường hợp giải thể:Điều 98 BLDS 2005: giải thể của pháp nhânĐiều 157 LDNTrường hợp giải thểa) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty;b) Theo quyết định của doanh nghiệp;c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định trong thời hạn 6 tháng liên tục;d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 2. Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong các trường hợp sau đây:a) Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký kinh doanh là giả mạo;b) Doanh nghiệp do những người bị cấm thành lập doanh nghiệp theo khoản 2 Điều 13 của LDN;c) Không đăng ký mã số thuế trong thời hạn một năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;d) Không hoạt động tại trụ sở đăng ký trong thời hạn 6 tháng liên tục, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận thay đổi trụ sở chính;đ) Không báo cáo về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh trong 12 tháng liên tục;e) Ngừng hoạt động kinh doanh một năm liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh;g) Doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 163 của Luật này đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày có yêu cầu bằng văn bản;h) Kinh doanh ngành, nghề bị cấm.3. Thủ tục giải thể: Đ. 158 LDN:Thông qua quyết định giải thể Thông báoThanh lý tài sảnThanh toán các nghĩa vụ của doanh nghiệpGửi hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanhCơ quan ĐKKD xóa tên trong sổ ĐKKDChú ý:Chỉ có thể giải thể được khi doanh nghiệp đảm bảo thực hiện đủ các nghĩa vụ đối với người có liên quan.Các hoạt động bị cấm từ khi có quyết định giải thể (đ.159 LDN)1. Cất giấu, tẩu tán tài sản;2. Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;3. Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp;Các hoạt động bị cấm từ khi có quyết định giải thể4. Ký kết hợp đồng mới không phải là hợp đồng nhằm thực hiện giải thể doanh nghiệp;5. Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản;6. Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực;7. Huy động vốn dưới mọi hình thức khác.II. PHÁ SẢNLuaät phaù saûn doanh nghieäp 1993Luật phá sản doanh nghiệp, HTX 20041. Nhận thức chung về phá sảnMột doanh nghiệp được xem là phá sản khi có quyết định của Tòa án.1. Nhận thức chung về phá sảnDấu hiệu lâm vào tình trạng phá sản (đ.3 LPS 2004):Doanh nghiệp, hợp tác xã không có khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu thì coi là lâm vào tình trạng phá sản. Phaù saûn laø hieän töôïng taát yeáu cuûa quaù trình caïnh tranh, choïn loïc töï nhieân.Phaù saûn xem nhö laø cô hoäi ñeå doanh nghieäp ruùt ra khoûi thöông tröôøng moät caùch traät töï2. So sánh phá sản và giải thểVề mặt hình thức, là một quá trình chấm dứt hoạt động của một chủ thể kinh doanh,Tieâu chí Giaûi theåPhaù saûnLuaät ñieàu chænhLuaät ñieàu chænh hoaït ñoäng chung ñoái vôùi töøng loaïiLuaät Phaù saûn 2004Nguyeân nhaânÑa daïng: taøi chính, haønh chính, luaät phaùp, quan heä noäi boä Doanh nghiệp lam vao tinh trang pha sanCô quan quyeátñònh Cô quan quyeát ñònh thaønh laäp, Cô quan ñaêng kyù kinh doaønhToøa aùnGiaûi theåPhaù saûnThuû tuïcHaønh chínhTö phaùpSöï tham gia cuûa nhaø nöôùc Giai ñoaïn cuoái cuøngTrong taát caû caùc giai ñoaïnHaäu quaû ñoái vôùi Ngöôøi coù lieân quankhoâng bò thieät haïi taøi saûncoù theå bò thieät haïiHaäu quaû ñoái vôùi Chuû ñaàu töCoù theå bò thieät haïi nhöng khoâng bò haïn cheá quyeàn.Coù theå bò thieät haïi va coù theå bò haïn cheá quyeàn kinh doanh, quyeàn coâng daân (traùch nhieäm hình söï)Đối tượng của Luật Phá sản Doanh nghiệp: doanh nghiệp nhà nước, đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp khác. Hợp tác xã3. Thủ tụcK.1 ñ.5 LPS:Noäp ñôn yeâu caàu vaø môû thuû tuïc phaù saûn;Phuïc hoài hoaït ñoäng kinh doanh;Thanh lyù taøi saûn, caùc khoaûn nôï;Tuyeân boá doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ bò phaù saûn.Môû thuû tuïcPhuïc hoàiKinh doanhThanh lyù taøi saûnThanh toaùn nôïTuyeân boá Phaù saûnÑình chæ vieäc PS3.1 Nộp đơn yêu cầu:Vụ việc phá sản chỉ có thể bắt đầu bằng sự yêu cầu giải quyết đến tòa án bởi những đối tượng có liên quan.Quyền nộp đơnChuû nôï (ñ. 13) Chủ nợ khoâng baûo ñaûm vaø ñöôïc baûo ñaûm moät phaànNgöôøi lao ñoäng (ñ.14) thoâng qua ngöôøi ñaïi dieän hay toå chöùc coâng ñoaønNgöôøi ñaàu tö: coå ñoâng (ñ.17), thaønh vieân hôïp danh (ñ.18), Chủ sở hữu DNNN (đ.16): đại diện chủ sở hữuNghĩa vụ nộp đơnĐại diện trước pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã (điều 15 LPS).Nếu không thực hiện nghĩa vụ:Xử phạt HC theo 10/2009/NĐ-CPTruy cứu trách nhiệm hình sự theo BLHS 1999Trả lại đơn (đ.24)Người nộp đơn không nộp tiền tạm ứng phí phá sản trong thời hạn do Toà án ấn định;Người nộp đơn không có quyền nộp đơn; Có Toà án khác đã mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản;Việc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản do không khách quan gây ảnh hưởng xấu đến danh dự, uy tín, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc có sự gian dối trong việc yêu cầu mở thủ tục phá sản;Bị đơn chứng minh được mình không lâm vào tình trạng phá sản. Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sảnToøa aùn coù thaåm quyeàn (ñ. 7) thuï lyù ñôn cuûa nguyeân ñôn khi: Nguyeân ñôn coù quyeàn khôûi kieän Nguyeân ñôn noäp taïm öùng aùn phí Nguyeân ñôn noäp ñuû caùc taøi lieäu, giaáy tôø caàn thieát theo qui ñònh cuûa phaùp luaät.Ñ. 287 ngaøy30 ngaøyHậu quả pháp lý khi tòa mở thủ tụcMoïi hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ sau khi coù quyeát ñònh môû thuû tuïc phaù saûn vaãn ñöôïc tieán haønh bình thöôøng, nhöng phaûi chòu söï giaùm saùt, kieåm tra cuûa Thaåm phaùn vaø Toå quaûn lyù, thanh lyù taøi saûn. (Ñieàu 30)Doanh nghieäp coøn bò caám vaø haïn cheá thöïc hieän moät soá haønh vi (ñ.31)60 ngaøy15 ngaøy3.2 Phục hồi hoạt độngĐ. 68 – 77 LPS 2004Theo kết quả của hội nghị chủ nợ, tòa án công nhận nghị quyết về phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, HTXThời hạn: 3 năm3.3 Thanh lý tài sản và các khoản nợTrường hợp không phục hồi hoạt động đượcTrường hợp hội nghị chủ nợ không thông qua phương án phục hồi của doanh nghiệp, HTXThứ tự phân chia giá trị tài sản : 3.4 Tuyên bố phá sảnTòa án nhân dân quận, huyện: đối với hợp tác xã đăng ký cấp quận, huyệnTòa kinh tế tỉnh, TP trực thuộc Trung ương đối với doanh nghiệp, hợp tác xãChú ý đối với DNTN, CTHDChế độ trách nhiệmThủ tục giải quyết phá sảnĐối với các khoản nợ chưa thanh toán sau khi doanh nghiệp đã bị phá sản.
Tài liệu liên quan