123 câu Vật Lí từ vi mô đến vĩ mô

1.Cơ chế của sự tương tác điện từ là: A.sự va chạm giữa các electron trong các hạt mang điện B.sự trao đổi photon giữa các hạt mang điện C.sự trao đổi proton trong các hạt mang điện D.sự biến đổi proton thành electron trong các hạt mang điện 2. Chọn câu phát biểu đúng về hạt và phản hạt A. Không thể hủy một cặp hạt và phản hạt có khối lượng nghỉ khác 0 thành các phôtôn. B. Hạt và phản hạt là các hạt có khối lượng tương đương và điện tích đối nhau. C. Hạt và phản hạt là các hạt có cùng điện tích nhưng khác nhau khối lượng nghỉ. D. Hạt và phản hạt là hai hạt sơ cấp cùng khối lượng nghỉ nhưng có một số đặc trưng đối nhau. 3.Chọn câu sai: Tương tác mạnh: A. là tương tác giữa các nulôn với nhau tạo nên lực hạt nhân. B. là tương tác dẫn đến sự hình thành hạt hađrôn trong quá trình va chạm của các hađrôn. C. là tương tác giữa các hađrôn, giữa các quac. D. là tương tác có bán kính tác dụng cỡ 10-10 m.

doc8 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2183 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu 123 câu Vật Lí từ vi mô đến vĩ mô, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TỪ VI MÔ ĐẾN VĨ MÔ Các hạt sơ cấp 1.Cơ chế của sự tương tác điện từ là: A.sự va chạm giữa các electron trong các hạt mang điện B.sự trao đổi photon giữa các hạt mang điện C.sự trao đổi proton trong các hạt mang điện D.sự biến đổi proton thành electron trong các hạt mang điện 2. Chọn câu phát biểu đúng về hạt và phản hạt A. Không thể hủy một cặp hạt và phản hạt có khối lượng nghỉ khác 0 thành các phôtôn. B. Hạt và phản hạt là các hạt có khối lượng tương đương và điện tích đối nhau. C. Hạt và phản hạt là các hạt có cùng điện tích nhưng khác nhau khối lượng nghỉ. D. Hạt và phản hạt là hai hạt sơ cấp cùng khối lượng nghỉ nhưng có một số đặc trưng đối nhau. 3.Chọn câu sai: Tương tác mạnh: A. là tương tác giữa các nulôn với nhau tạo nên lực hạt nhân. B. là tương tác dẫn đến sự hình thành hạt hađrôn trong quá trình va chạm của các hađrôn. C. là tương tác giữa các hađrôn, giữa các quac. D. là tương tác có bán kính tác dụng cỡ 10-10 m. 4. Hađrôn không phải là các hạt A. sơ cấp, có khối lượng từ vài trăm đến vài nghìn lần me. B. nhẹ như nơtrinô, electron, muyôn, tauon,… C. gồm các mêzôn và barion. D. gồm các mêzôn p, mêzôn K, các nucleon và hipêron. 5.Mêzôn là các hạt A. có khối lượng trung bình vài trăm lần khối lượng electron. B. có lượng tử ánh sáng với khối lượng nghỉ bằng 0. C. prôtôn, nơtron và phản hạt của chúng. D. nơtrinô, electron, muyôn,… 6. Người ta phân loại hạt sơ cấp dựa vào yếu tố nào sau đây ? A. Dựa vào độ lớn của khối lượng. B. Dựa vào độ lớn của khối lượng và đặc tính tương tác. C. Dựa vào đặc tính tương tác. D. Dựa vào động năng của các hạt. 7. Phát biểu nào dưới đây sai, khi nói về hạt sơ cấp? A. Hạt sơ cấp nhỏ hơn hạt nhân nguyên tử, có khối lượng nghỉ xác định. B. Hạt sơ cấp có thể có điện tích, điện tích tính theo đơn vị e, e là điện tích nguyên tố. C. Hạt sơ cấp đều có mômen động lượng và mômen từ riêng. D. Các hạt sơ cấp có thời gian sống khác nhau: có 4 hạt không bền, còn lại là các hạt bền 8.Phát biểu nào sau không đúng khi nói về hạt sơ cấp A. hạt sơ cấp nhỏ hơn hạt nhân nguyên tử,có khối lượng nghỉ xác định B. hạt sơ cấp có thể có điện tích hoặc không C. mọi hạt sơ cấp đều có mômen động lượng và mômen từ riêng D. các hạt sơ cấp có thời gian sống khác nhau: có nhiều hạt có tg sống rất dài,có 1 số hạt có thời gian sống rất ngắn 9. Phát biểu nào dưới đây sai, khi nói về hạt sơ cấp? A. Hạt sơ cấp nhỏ hơn hạt nhân nguyên tử, có khối lượng nghỉ xác định. B. Hạt sơ cấp có thể có điện tích, điện tích tính theo đơn vị e, e là điện tích nguyên tố. C. Hạt sơ cấp đều có mômen động lượng và mômen từ riêng. D. Mỗi hạt sơ cấp có thời gian sống khác nhau: rất dài hoặc rất ngắn. 10. Phản hạt của một hạt sơ cấp là một hạt có : A. Cùng khối lượng nhưng điện tích trái dấu và cùng giá trị tuyệt đối. B. Cùng khối lượng. C. Cùng khối lượng và cùng điện tích. D. Cùng khối lượng nhưng điện tích trái dấu và có độ lớn khác nhau. 11.Thông tin nào sau đây là không chính xác khi nói về đặc trưng của một số hạt sơ cấp: Hạt nơtrino có khối lượng nghỉ bằng không B.Năng lượng nghỉ của electron là 938,3MeV C.Số lượng tử điện tích của các hạt sơ cấp có thể nhận các giá trị là -1, 0, hoặc 1 D.Trong số các hạt sơ cấp chỉ có 4 hạt không phân rã thành các hạt khác là proton, electron, photon và notrino 12.Thông tin nào sau đây là sai: A.Trong tự nhiên cac hạt notrino và graviton đều có khối lượng nghỉ bằng không B.Số lượng tử điện tích của các hạt sơ cấp biểu thị cho tính gián đoạn của độ lớn điện tích các hạt C.Mômen động lượng riêng và mômen từ riêng của các hạt sơ cấp tồn tại ngay cả khi nó đứng yên D.So với electron, pozitron có cùng khối lượng nghỉ, spin và điện tích 13.Trong các hạt sơ cấp, hạt và phản hạt của nó có đặc điểm nào sau đây: A.có cùng khối lượng nghỉ, cùng spin và có điện tích bằng nhau về độ lớn nhưng trái dấu nhau B.có cùng khối lượng nghỉ, cùng spin và có điện tích bằng nhau C.có cùng năng lượng nghỉ, cùng spin và có điện tích bằng nhau về độ lớn nhưng trái dấu nhau D.có cùng khối lượng nghỉ, cùng điện tích và luôn có spin bằng không 14.Trong các câu sau câu nào sai: A.tương tác hấp dẫn có bán kính tác dụng và cường độ nhỏ nhất B.tương tác mạnh có bán kính tác dụng nhỏ nhất C.tương tác điện từ chỉ xảy ra với các hạt mang điện D.tương tác yếu chịu trách nhiệm trong phân rã b 15. Tương tác yếu là lực tương tác giữa A. các hạt hađrôn, bán kính tác dụng khoảng 10-15 m, có cường độ lớn hơn tương tác điện từ khoảng 100 lần. B. các hạt mang điện, có bán kính tác dụng vô cùng lớn, có cường độ nhỏ hơn tương tác hấp dẫn khoảng 1037 lần. C. các hạt trong phân rã b, có bán kính tác dụng cỡ 10-18 m, có cường độ nhỏ hơn tương tác điện từ khoảng 1012 lần. D. các hạt vật chất có khối lượng, bán kính tác dụng và cường độ nhỏ hơn tương tác mạnh khoảng1039 lần. 16. Tương tác mạnh là lực tương tác giữa A. các hạt hađrôn, bán kính tác dụng khoảng 10-15 m, có cường độ lớn hơn tương tác hấp dẫn khoảng 1039 lần. B. các hạt mang điện, có bán kính tác dụng vô cùng lớn, có cường độ nhỏ hơn tương tác mạnh khoảng 100 lần. C. các hạt trong phân rã b, có bán kính tác dụng cỡ 10-18 m, có cường độ lớn hơn tương tác hấp dẫn khoảng 1025 lần. D. các hạt vật chất có khối lượng, bán kính tác dụng vô cùng lớn và cướng độ rất nhỏ. 17. Bốn hạt sơ cấp nào sau đây là các hạt bền, không phân rã thành các hạt khác: A.photon, proton, electron và notrino B.photon, proton, electron và pôziton C.nuclon, proton, electron và notrino D.mezon, proton, electron và notrino 18. Các loại hạt sơ cấp là: A. phô tôn, leptôn, mêzôn và hađrôn. B. phô tôn, leptôn, mêzôn và barion. C. phô tôn, leptôn, barion và hađrôn. D. phô tôn, leptôn, nuclôn và hipêrôn. 19. Các hadron là tập hợp: A. các mezon và các photon B. Các mezon và các barion C. các mezon và các lepton D. các photon và cá barion 20.Các hạt sơ cấp tương tác với nhau theo các cách sau: A. Tương tác hấp dẫn. B. Tương tác điện từ. C. Tương tác mạnh hay yếu. D. Tất cả các tương tác trên. 21.Các leptôn là các hạt sơ cấp có khối lượng. A. Bằng 500 lần khối lượng electron. ( me) B. Trên 200me. C. Trên 500me. D. Từ 0 đến 200 me. 22.Chọn câu sai: A. Tất cả các hađrôn đều có cấu tạo từ các hạt quac. B. Các hạt quac có thể tồn tại ở trạng thể tự do. C. Có 6 loại hạt quac là u, d, s, c, b, t. D. Điện tích của các hạt quac bằng ±; ± 23. Chọn câu đúng khi nói về hạt quac A.là các hạt cấu tạo nên các hadron B.có điện tích bằng điện tích nguyên tố C.chỉ là các hạt truyền tương tác trong tương tác mạnh D.luôn tồn tại ở trạng thái tự do 24. Đặc tính nào sau đây không phải là đặc tính của các quac. A. Mỗi hađrôn cấu tạo bởi một số quac. B. Các bariôn là tổ hợp của ba hạt quac. C. Có 6 hạt quac và 6 đối quac tương ứng. D. Các quac có điện tích bằng bội số của e 25.Electron là hạt sơ cấp có : A. B. C. D. 26. Hạt sơ cấp không có đặc trưng nào dưới đây: A. khối lượng nghỉ hay năng lượng nghỉ. B. điện tích hay số lượng tử điện tích Q. C. mômen động lượng riêng (spin) và momen từ riêng. D. vận tốc hoặc động lượng. 27. Hai phôtôn có bước sóng l = 0,003A0 sản sinh ra một cặp electron – pôzitôn. Xác định động năng của mỗi hạt sinh ra nếu động năng của pôzitôn gấp đôi động năng của electron. A. 5,52MeV & 11,04MeV. B. 2,76MeV & 5,52MeV. C. 4,84MeV & 2,42MeV. D. 2,42MeV & 1,21MeV. 28.Những tương tác nào sau đây có bán kính tác dụng lớn: A.Tương tác hấp dẫn và tương tác yếu B.Tương tác mạnh và tương tác điện từ C.Tương tác hấp dẫn và tương tác điện từ D.Tương tác hấp dẫn và tương tác mạnh 29. Người ta phân loại hạt sơ cấp dựa vào yếu tố nào sau đây ? A. Dựa vào độ lớn của khối lượng. B. Dựa vào điện tích của các hạt. C. Dựa vào đặc tính tương tác. D. Dựa vào thời gian sống của các hạt. 30.Năng lượng và tần số của hai phôtôn sinh ra do sự huỷ cặp electron - pôzitôn khi động năng ban đầu các hạt coi như bằng không là: A. 938,3MeV, 2,26.1023Hz. B. 0,511MeV, 1,24.1019Hz. C. 938,3MeV, 1,24.1020Hz. D. 0,511MeV, 1,24.1020Hz. 31. Thông tin nào sau đây là sai khi nói về hạt proton: A.khổi lượng nghỉ là B.Năng lượng nghỉ bằng C. Spin là s = ½ D.Số lượng tử điện tích Q = -1 32.Tương tác hấp dẫn xảy ra : A.với các hạt có khối lượng B.chỉ với các hạt có khối lượng rất lớn C.chỉ với các hạt mang điện tích D.với mọi hạt cơ bản 33.Boson là hạt truyền tương tác trong A. tương tác hấp dẫn B. tương tác điện từ C. tương tác manh D. tương tác yếu 34. Các leptôn là các hạt sơ cấp có khối lượng. A. Bằng 500ME. B. Trên 200me. C. Trên 500me. D. Từ 0 đến 200 me. 35. Các hạt thực sự là hạt sơ cấp (hạt không thể phân tách được thành các phần nhỏ hơn) A. các quac B. các leptôn C. các hạt truyền tương tác D. các hađrôn 36. Chọn câu đúng: Phôtôn có khối lượng nghỉ : A. bằng B. khác không. C. bằng 0. D. nhỏ không đáng kể. 37. Dựa vào giá trị của số lượng tử spin s, các hạt sơ cấp được chia thành : A. 3 loại. B. 2 loại. C. 4 loại. D. 5 loại. 38. Điện của mỗi hạt quac hay phản hạt quac có giá trị là A. e B. e/3 D. 2e/3 D. e/3 và 2e/3 39. Electron, muyon và các hạt tau là các hạt thuộc nhóm hạt: A. photon B. lepton C. mezon D. barion 40. Hạt nào sau đây không gọi là hạt sơ cấp: A. Hạt nhân Heli B. electron C. proton D. notron 41. Hạt nào sau đây có spin bằng 1: A. proton B. Notron C. photon D. Pion 42. Hầu hết các loại hạt cơ bản không bền (trừ notron) có thời gian sống trung bình vào khoảng: A. từ 10-31s đến 10-24s B. từ 10-24s đến 10-6s C. từ 10-12s đến 10-8s D. từ 10-8s đến 10-6s 43. Hạt sơ cấp có các loại sau: A. phôtôn. B. Leptôn. C. hađrôn. D. Cả A, B, C. 44. Hạt nào dưới đây không phải là hạt sơ cấp A. prôtôn. B. mêzôn. C. electron. D. cacbon. 45. Hạt nào sâu đây không phải là hạt hađrôn ? A. Mêzôn p , k. B. Nuclon. C. Nơtrinô. D. Hypêron. 46. Lực hạt nhân thuộc loại tương tác nào? A. Tương tác điện từ. B. Tương tác hấp dẫn. C. Tương tác yếu. D. Tương tác mạnh. 47. Phản hạt của electron là A. prôtôn. B. phôtôn. C. pôzitrôn. D. nơtrôn. 48. Trong tương tác mạnh, hạt truyền tương tác là hạt A. photon B. mezon C. boson D. graviton 49. Trong bốn loại tương tác cơ bản thì loại tương tác có bán kính tác dụng vào cỡ kích thước hạt nhân là A. tương tác hấp dẫn B. tương tác điện từ C. tương tác mạnh D. tương tác yếu 50.Trong các hạt sơ cấp sau, hạt nào có thời gian sống trung bình ngắn nhất: A. nơtrôn. B. electron. C.nơtrinô. D. prôtôn. 51.Trong các hạt sơ cấp sau, hạt nào có thời gian sống trung bình lâu nhất: A. Nơtrôn. B. Piôn. C. Kaôn. D. Muyôn. 52. Trong quá trình va chạm trực diện giữa một electron và một pôzitôn, hai hạt này có cùng động năng, có sự huỷ cặp tạo thành hai phôtôn có năng lượng 2,0MeV chuyển động theo hai chiều ngược nhau. Tính động năng của hai hạt trước khi va chạm. A. 1,49MeV. B. 0,745MeV. C. 2,98MeV. D. 2,235MeV. 53. Tương tác hấp dẫn có bán kính tác dụng khoảng: A. khoảng một vài mét B. dưới 10-18m C. dưới 10-15m D. lớn vô cùng Mặt Trời - Hệ Mặt Trời 54. Chọn câu sai. Hệ Mặt Trời gồm các loại thiên thể sau: A. Mặt Trời B. 8 hành tinh lớn: Thuỷ tinh, Kim tinh, Trái đất, Hoả tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên tinh, Hải tinh. Xung quanh đa số hành tinh có các vệ tinh chuyển động. C. Các hành tinh tí hon: tiểu hành tinh, các sao chổi. D. 9 hành tinh lớn: Thuỷ tinh, Kim tinh, Trái đất, Hoả tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên tinh, Hải tinh và Thiên vương tinh. 55.Hệ số Mặt Trời (H) được tính bằng : A.lượng năng lượng bức xạ của mặt trời truyền đi theo một phương nào đó trong một đơn vị thời gian B.lượng năng lượng bức xạ của mặt trời phát ra trong một đơn vị thời gian C.lượng năng lượng bức xạ của mặt trời truyền theo phương vuông góc tời một đơn vị diện tích cách nó một đơn vị thiên văn trong một đơn vị thời gian D.lượng năng lượng bức xạ của mặt trời mà Trái đất nhận được trong một đơn vị thời gian 56. Hệ Mặt Trời gồm các loại thiên thể sau: A. Mặt Trời B. 8 hành tinh lớn: Thuỷ tinh, Kim tinh, Trái đất, Hoả tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên tinh, Hải tinh. Xung quanh đa số hành tinh có các vệ tinh chuyển động. C. Các tiểu hành tinh, các sao chổi, thiên thạch. D. A , B và C đều đúng 57.Hệ Mặt Trời quay như thế nào? A. Quay quanh Mặt Trời, cùng chiều tự quay của Mặt Trời, như một vật rắn. B. Quay quanh mặt trời, ngược chiều tự quay của mặt trời, không như một vật rắn. C. Quay quanh Mặt Trời, cùng chiều tự quay của Mặt Trời, không như một vật rắn. D. Quay quanh mặt trời, ngược chiều tự quay của mặt trời, như một vật rắn. 58.Mặt Trời có cấu trúc: A. Quang cầu có bán kính khoảng 7.105km, khối lượng riêng 100kg/m3, nhiệt độ 60000 K. B. Khí quyển: chủ yếu hiđrô và hêli. C. Khí quyển chia thành hai lớp: sắc cầu và nhật hoa. D. Cả A, B và C. 59.Phát biểu nào sau đây là sai ? A. sao chổi là những khối khí đóng băng lẫn với đá, có đường kính vài kilômet, chuyển động xung quanh Mặt trời theo quỹ đạo hình elip dẹt. B. Chu kì chuyển động của sao chổi quanh mặt trời khoảng từ vài năm đến trên 150 năm. C. Thiên thạch là những tảng đá chuyển động quanh mặt trời . D. Sao chổi và thiên thạch không phải là thành viên của hệ mặt trời . 60. Sao băng là: A. sao chổi cháy sáng bay gần mặt đất. B. thiên thạch tự phát sáng bay vào khí quyển trái đất. C. sự chuyển hoá của sao lớn khi cạn kiệt năng lượng và bay trong vũ trụ. D. thiên thạch, bay vào khí quyển trái đất và bị ma sát mạnh đến nóng sáng. 61.Thông tin nào là sai khi nói về hệ Mặt Trời? A.Mặt trời là trung tâm của hệ và là thiên thể duy nhất nóng sáng B.Thiên vương tinh là hành tinh nằm xa mặt trời nhất C.Tát cả các hành tinh quay quanh mặt trời theo một chiều nhất định D.Ngoài mặt trời có 8 hành tinh chuyền động quanh mặt trời 62.Thông tin nào là sai khi nói về cấu trúc của hệ Mặt Trời: A.Mặt trời có cấu tạo giống như Trái đất, chỉ khác là nó luôn nóng đỏ B.Quang cầu của mặt trời có bán kính khoảng 7.105km và có nhiệt độ khoảng 6000K.. C.Khí quyển của quang cầu Mặt trời chủ yếu là Heli và Hidro… D.Khí quyển của Mặt trời có hai lớp là sắc cầu và nhật hoa 63.Thông tin nào là sai khi nói về năng lượng mặt trời: A.Nguồn gốc của năng lượng mặt trời là do trong lòng Mặt trời luôn diễn ra các phản ứng nhiệt hạch B.Công suất bức xạ năng lượng Mặt trời là khoảng 3,9.1013W C.Tại các Trạm vũ trụ ngoài khí quyển của Trái đất, hằng số Mặt trời đo được khoảng 1360W/m2 DHằng số mặt trời hầu như không thay đổi theo thời gian 64. Công suất bức xạ toàn phần của mặt trời là P = 3,9.1026W. Biết phản ứng hạt nhân trong lòng mặt trời là phản ứng tổng hợp hyđrô thành Hêli. Biết rằng cứ một hạt nhân hêli tạo thành thì năng lượng giải phóng 4,2.10-12J. Lượng Hêli tạo thành và lượng Hiđrô tiêu thụ hàng năm là: A. 7,72.1018kg và 19,46.1018kg. B. 1,93.1017kg và 38,92.1018kg. C. 9,73.1018kg và 9,867.1018kg. D. 19,46.1018kg và 19,60.1018kg. 65. Công suất bức xạ toàn phần của mặt trời là P = 3,9.1026 W. Mỗi năm khối lượng mặt trời bị giảm đi một lượng là: A. 1,37.1016 kg/năm, = 6,88.10-14 B. 1,37.1017 kg/năm, = 2,28.10-8 C. 1,37.1017 kg/năm, = 2,28.10-14 D. 1,37.1016 kg/năm, = 2,28.10-14 66.Chọn câu đúng Phôtôn có khối lượng nghỉ A. nhỏ hơn khối lượng nghĩ của e B.khác 0 C.nhỏ không đáng kể D. bằng 0 67.Dựa vào đặc điểm nào sau đây để phân các hành tinh trong hệ mặt trời thành 2 nhóm A.khoảng cách đến mặt trời B. nhiệt độ bề mặt các hành tinh C. số vệ tinh nhiều hay ít D. khối lượng , kích thướt các hành tinh 68. Người ta dựa vào những đặc điểm nào dưới đây để phân các hành tinh trong hệ Mặt Trời làm hai nhóm? A. Khoảng cách đến Mặt Trời. B. Khối lượng. C. Số vệ tinh nhiều hay ít. D. Nhiệt độ bề mặt hành tinh. 69.Hệ mặt trời bao gồm: A. Mặt trời và 8 hành tinh. B. Mặt trời và 9 hành tinh. C. Mặt trời, 8 hành tinh và các tiểu hành tinh. D. Mặt trời và 10 hành tinh. 70.Khi nhiên liệu trong mặt trời cạn kiệt thì: A. mặt trời chuyển thành sao lùn. B. mặt trời chuyển thành sao punxa. C. mặt trời biến mất. D. mặt trời chuyển thành sao lỗ đen. 71.Phát biểu nào sau đây là sai về Mặt trăng? A. có khối lượng 7,35.1022kg B. chuyển động quanh Trái đất với chu kỳ 27,32 ngày C. Trên mặt trăng có khí quyển và có gia tốc là 1,63m/s2 D. luôn hướng một nửa nhất định của nó về phía Trái đất. 72. Tất cả các hành tinh đều quay quanh Mặt Trời theo cùng một chiều. Trong quá trình hình thành hệ Mặt Trời, đây chắc chắn là hệ quả của: A. Sự bảo toàn động lượng. B. Sự bảo toàn vận tốc (Định luật 1 Newton). C. Sự bảo toàn momen động lượng; D. Sự bảo toàn năng lượng. 73.Công suất bức xạ của mặt trời là P = 3,9.1026 W. Mỗi năm, khối lượng Mặt trời bị giảm đi một lượng là: A. 1,37.1017kg/năm. B. 0,434.1020kg/năm. C. 1,37.1017g/năm. D. 0,434.1020g/năm. 74. Công suất bức xạ của mặt trời là P = 3,9.1026W. Nếu công suất bức xạ của Mặt trời không đổi thì sau 1 tỉ năm (109 năm) khối lượng Mặt trời bằng bao nhiêu phần trăm khối lượng? (Cho biết khối lượng Mặt trời hiện nay là 2.1030kg) A. 99,99%. B. 99,93%. C. 89,99%. D. 93,99%. 75. Chọn câu đúng Trục quay của Trái đất quanh mình nó nghiêng trên mặt phẳng quỹ đạo của nó quanh Mặt Trời một góc bằng A. 21027' B. 22027' C. 23027' D . 24027' 76. Đường kính của hệ mặt trời vào khoảng A. 40 đơn vị thiên văn. B. 100 đơn vị thiên văn. C. 80 đơn vị thiên văn. D. 60 đơn vị thiên văn. 77.Đường kính của Trái Đất là: A. 1600km. B. 3200km. C. 6400km. D. 12800km. 78.Để đo khoảng cách từ các hành tinh đến Mặt Trời, người ta dùng đơn vị thiên văn (kí hiệu là đvtv). 1đvtv xấp xỉ bằng : A. 165 triệu kilômét B. 150 triệu kilômét C. 300 nghìn kilômét D. 1650 triệu kilômét 79.Hành tinh duy nhất  trong hệ mặt trời quay quanh mình nó không theo chiều thuận là hành tinh nào? A. Mộc tinh B. Kim tinh C. Thủy tinh D. Hải tinh 80. Hành tinh nào sau đây không có vệ tinh tự nhiên A. Kim tinh B. Thổ tinh C. Trái Đất D. Mộc tinh 81. Hai hành tinh chuyển động trên quỹ đạo gần như tròn quanh Mặt Trời. Bán kính và chu kỳ quay của các hành tinh này là R1 và T1, R2 và T2. Biểu thức liên hệ giữa chúng là: A. B. C. D. 82.Khoảng cách giữa Mặt trăng và Trái Đất bằng: A. 300000km. B. 360000km. C. 384000km. D. 390000km 83.Khối lượng của Mặt trời vào cỡ nào sau đây? A. 1,99.1028kg B. 1,99.1029kg C1,99.1030kg D. 1,99.1031kg 84.Khối lượng của Trái Đất vào khoảng: A. 6.1023 kg. B. 6.1026 kg. C. 6.1025 kg. D. 6.1024 kg. 85.Một năm ánh sáng xấp xỉ bằng A. 9.1012m. B. 9,46.1012km. C. 9,46.1012m. D. 9.1012km. 86.Năng lượng của mặt trời có được là do phản ứng nhiệt hạch gây ra theo chu trình cácbon- nitơ (4 hyđrô kết hợp thành 1 Hêli và giải phóng một năng lượng là 4,2.10-12J). Biết công suất bức xạ toàn phần của mặt trời là P=3,9.1026 W. Lượng Hêli tạo thành hàng năm trong lòng mặt trời là: A. 9,73.1021kg. B. 19,46.1018kg. C. 4,86.1018kg. D. 1,93.1018 kg. 87.Trong các hành tinh quay quanh mặt trời thì hành tinh có bán kính bé nhất là : A. Trái đất B. Thủy tinh C. Kim tinh D. Hỏa tinh 88. Trong hệ mặt trời hành tinh ở gần mặt trời nhất là A. Mộc tinh B. Trái đất C. Thủy tinh D. Kim tinh 89.Trong hệ mặt trời, thiên thể duy nhất nóng sáng là : A. Mặt trời B. hỏa tinh C. mộc tinh D. Thiên tinh 90.Trong hệ mặt trời thì hành tinh nào có chu kỳ chuyển động quanh mặt trời lớn nhất : A. Thổ tinh B. Mộc tinh C. Hải tinh D. Thiên tinh 91.Trong hệ mặt trời thì hành tinh nào có chu kỳ chuyển động quanh mặt trời nhỏ nhất : A. Thủy tinh B. Kim tinh C. Trai đất D. Hỏa tinh 92. Trong hệ mặt trời thì hành tinh nào có số vệ tinh quay quanh nhiều nhất mà ta đã biết: A. Thổ tinh B. Hải tinh C. Mộc tinh D. Thiên tinh 93. Trong các hành tinh sau hành tinh nào gần mặt trời nhất. A. thuỷ tinh B. kim tinh C. mộc tinh D. trái đất 94. Trong các hành tinh sau hành tinh nào gần trái đất nhất A. kim tinh B. hoả tinh C. mộc tinh D. thuỷ tinh 95.Trái đất chuyển động quanh Mặt Trời theo quỹ đạo gần tròn có bán kính vào khoảng: A. 15 triệu km. B. 15 tỉ km. C. 1500 triệu km. D. 150 triệu km. 96. Thiên Vương tinh có khối lớn lượng gấp 15 lần khối lượng Trái Đất,