185 bài tập ôn thi Đại học 2010 môn Vật Lý

1. Phát biểu nào sau đây là khôngđúng? Trong dao động điều hoà x = Acos(ωt + ϕ), sau một chu kì thì A. vật lại trở về vị trí ban đầu. B. vận tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu. C. gia tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu. D. li độ vật không trở về giá trị ban đầu. 2. Trong dao động điều hoà x = Acos(ωt + ϕ), phát biểu nào sau đây là khôngđúng? A. Vận tốc của vật đạt giá trị cực đại khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng. B. Gia tốc của vật đạt giá trị cực đại khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng. C. Vận tốc của vật đạt giá trị cực tiểu khi vật ở một trong hai vị trí biên. D. Gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng. 3. Trong dao động điều hoà của chất điểm, chất điểmđổi chiều chuyển động khi lực tác dụng A. đổi chiều. B. bằng không. C. có độ lớn cực đại. D. thay đổi độ lớn. 4. Trong dao động điều hoà, vận tốc biếu đổi điều hòa A. cùng pha so với li độ. B. ngược pha so với li độ. C. sớm pha π/2 so với li độ. D. chậm pha π/2 so với li độ.

pdf22 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1635 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu 185 bài tập ôn thi Đại học 2010 môn Vật Lý, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- Tải ebook, Tài liệu học tập miễn phí 1 185 BÀI TẬP ÔN THI ðH 2010 MÔN VẬT LÝ DAO ðỘNG CƠ – SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM I. DAO ðỘNG CƠ 1. Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? Trong dao ñộng ñiều hoà x = Acos(ωt + ϕ), sau một chu kì thì A. vật lại trở về vị trí ban ñầu. B. vận tốc của vật lại trở về giá trị ban ñầu. C. gia tốc của vật lại trở về giá trị ban ñầu. D. li ñộ vật không trở về giá trị ban ñầu. 2. Trong dao ñộng ñiều hoà x = Acos(ωt + ϕ), phát biểu nào sau ñây là không ñúng? A. Vận tốc của vật ñạt giá trị cực ñại khi vật chuyển ñộng qua vị trí cân bằng. B. Gia tốc của vật ñạt giá trị cực ñại khi vật chuyển ñộng qua vị trí cân bằng. C. Vận tốc của vật ñạt giá trị cực tiểu khi vật ở một trong hai vị trí biên. D. Gia tốc của vật ñạt giá trị cực tiểu khi vật chuyển ñộng qua vị trí cân bằng. 3. Trong dao ñộng ñiều hoà của chất ñiểm, chất ñiểm ñổi chiều chuyển ñộng khi lực tác dụng A. ñổi chiều. B. bằng không. C. có ñộ lớn cực ñại. D. thay ñổi ñộ lớn. 4. Trong dao ñộng ñiều hoà, vận tốc biếu ñổi ñiều hòa A. cùng pha so với li ñộ. B. ngược pha so với li ñộ. C. sớm pha π/2 so với li ñộ. D. chậm pha π/2 so với li ñộ. 5. Trong dao ñộng ñiều hoà, gia tốc biến ñổi ñiều hoà A. cùng pha so với vận tốc. B. ngược pha so với vận tốc. C. sớm pha π/2 so với vận tốc. D. chậm pha π/2 so với vận tốc. 6. Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? Chọn gốc thế năng là vị trí cân bằng thì cơ năng của vật dao ñộng ñiều hoà luôn bằng A. tổng ñộng năng và thế năng ở thời ñiểm bất kỳ. B. ñộng năng ở thời ñiểm bất kì. C. thế năng ở vị trí li ñộ cực ñại. D. ñộng năng ở vị trí cân bằng. 7. Phát biểu nào sau ñây về ñộng năng và thế năng trong dao ñộng ñiều hoà là không ñúng? A. ðộng năng và thế năng biến ñổi ñiều hoà cùng chu kỳ. B. ðộng năng biến ñổi ñiều hoà cùng chu kỳ với vận tốc. C. Thế năng biến ñổi ñiều hoà với tần số gấp 2 lần tần số của li ñộ. D. Tổng ñộng năng và thế năng không phụ thuộc vào thời gian. 8. Phát biểu nào sau ñây về ñộng năng và thế năng trong dao ñộng ñiều hoà là không ñúng? A. ðộng năng ñạt giá trị cực ñại khi vật chuyển ñộng qua VTCB. B. ðộng năng ñạt giá trị cực tiểu khi vật ở một trong hai vị trí biên. C. Thế năng ñạt giá trị cực ñại khi gia tốc của vật ñạt giá trị cực tiểu. D. Thế năng ñạt giá trị cực tiểu khi gia tốc của vật ñạt giá trị cực tiểu. 9. Phát biểu nào sau ñây về ñộng năng của một vật ñang dao ñộng ñiều hoà với chu kì T là ñúng? A. Biến ñổi theo thời gian dưới dạng hàm số sin. B. Biến ñổi tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ T/2. C. Biến ñổi tuần hoàn với chu kỳ T. D. Không biến ñổi theo thời gian. 10. Nhận xét nào sau ñây về biên ñộ của dao ñộng tổng hợp hai dao ñộng ñiều hoà cùng phương, cùng tần số là không ñúng? A. phụ thuộc vào biên ñộ của dao ñộng thành phần thứ nhất. B. phụ thuộc vào biên ñộ của dao ñộng thành phần thứ hai. - Tải ebook, Tài liệu học tập miễn phí 2 C. phụ thuộc vào tần số chung của hai dao ñộng thành phần. D. phụ thuộc vào ñộ lệch pha giữa hai dao ñộng thành phần. 11. Nhận xét nào sau ñây là không ñúng? A. Dao ñộng tắt dần càng nhanh nếu lực cản của môi trường càng lớn. B. Dao ñộng duy trì có chu kỳ bằng chu kỳ dao ñộng riêng của con lắc. C. Dao ñộng cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức. D. Biên ñộ của dao ñộng cưỡng bức không phụ thuộc vào tần số lực cưỡng bức. 12. Nguyên nhân gây ra dao ñộng tắt dần của con lắc ñơn dao ñộng trong không khí là A. do trọng lực tác dụng lên vật. B. do lực căng của dây treo. C. do lực cản của môi trường. D. do dây treo có khối lượng ñáng kể. 13. Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? ðiều kiện ñể xảy ra hiện tượng cộng hưởng là: A. tần số góc lực cưỡng bức bằng tần số góc dao ñộng riêng. B. tần số lực cưỡng bức bằng tần số dao ñộng riêng. C. chu kỳ lực cưỡng bức bằng chu kỳ dao ñộng riêng. D. biên ñộ lực cưỡng bức bằng biên ñộ dao ñộng riêng. 14. Khi ñưa một con lắc ñơn lên cao theo phương thẳng ñứng (coi chiều dài con lắc không ñổi) thì tần số dao ñộng ñiều hòa của nó sẽ A. giảm vì gia tốc trọng trường giảm theo ñộ cao. B. không ñổi vì chu kì của dao ñộng ñiều hòa không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường. C. tăng vì chu kì dao ñộng ñiều hòa của nó giảm. D. tăng vì tần số dao ñộng ñiều hòa tỉ lệ nghịch với gia tốc trọng trường. 15. Nếu một vật dao ñộng ñiều hòa với tần số f thì ñộng năng và thế năng biến thiên tuần hoàn với tần số A. f. B. 2f. C. 0,5f. D. 4f. 16. Dao ñộng tổng hợp của hai dao ñộng cùng phương, cùng tần số, cùng biên ñộ, có biên ñộ của mỗi dao ñộng thành phần khi hai dao ñộng thành phần A. lệch pha π/2. B. ngược pha. C. lệch pha 2π/3. D. cùng pha. 17. Một con lắc ñơn ñược treo ở trần một thang máy. Khi thang máy ñứng yên, con lắc dao ñộng ñiều hòa với chu kì T. Khi thang máy ñi lên thẳng ñứng, chậm dần ñều với gia tốc có ñộ lớn bằng một nửa gia tốc trọng trường tại nơi ñặt thang máy thì con lắc dao ñộng ñiều hòa với chu kì T’ bằng A. T 2 . B. 2 T . C. 2 T 3 . D. 2T. 18. Tần số dao ñộng của con lắc ñơn là A. l g 2f π= . B. g l 2 1 f π = . C. 1 2 g f lπ = . D. k g 2 1 f π = . 19. Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có ñộ cứng k dao ñộng ñiều hòa. Nếu tăng ñộ cứng k lên 2 lần và giảm khối lượng m ñi 8 lần thì tần số dao ñộng của vật sẽ A. tăng 4 lần. B. giảm 4 lần. C. tăng 2 lần. D. giảm 2 lần. 20. Một vật dao ñộng ñiều hòa có biên ñộ A, chu kì dao ñộng T, ở thời ñiểm ban ñầu t0 = 0 vật ñang ở vị trí biên. Quãng ñường mà vật ñi ñược từ thời ñiểm ban ñầu ñến thời ñiểm t = 4 T là A. 4 A . B. 2 A . C. A . D. 2A . 21. Ở một thời ñiểm, vận tốc của vật dao ñộng ñiều hòa bằng 50% vận tốc cực ñại. Tỉ số giữa thế năng và ñộng năng là A. 1/3. B. 3. C. 1/2. D. 2. 22. Mét chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng trªn ®o¹n th¼ng cã täa ®é vµ gia tèc liªn hÖ víi nhau bëi biÓu thøc: - Tải ebook, Tài liệu học tập miễn phí 3 a = - 25x2 ( cm/s2 ). Chu kú vµ tÇn sè gãc cña chÊt ®iÓm lµ: a/ 1,256 s; 25 rad/s b/ 1 s ; 5 rad/s c/ 2 s ; 5 rad/s d/ 1,256 s ; 5 rad/s e/ 1,789 s ; 5rad/s 23. Chu kú dao ®éng cña con l¾c lß xo phô thuéc vµo: a, Sù kÝch thÝch dao ®éng b, ChiÒu dµi tù nhiªn cña lß xo c, §é cøng cña lß xo vµ khèi l−îng cña vËt d, Khèi l−îng vµ ®é cao cña con l¾c e, ChiÒu dµi tù nhiªn vµ ®é cøng cña lß xo. 24. Khi treo 1 träng vËt P = 1,5 N vµo lß xo cã ®é cøng 100 N/m th× lß xo cã 1 thÕ n¨ng ®µn håi lµ: a/ 0,01125 J b/ 0,225 c/ 0,0075 J d/ 0,2 J e, 0,3186 J 25. Con l¾c lß xo lµm 15 dao ®éng mÊt 7,5 s. Chu kú dao ®éng lµ: a/ 0,5 s b/ 0,2 s c/ 1 s d/ 1,25 s e/ 0,75 s 26. Một chất ñiểm khối lượng m = 100g, dao ñộng ñiều ñiều hoà dọc theo trục Ox với phương trình x = 4cos(2t)cm. Cơ năng trong dao ñộng ñiều hoà của chất ñiểm là A. E = 3200J. B. E = 3,2J. C. E = 0,32J. D. E = 0,32mJ. 27. Một vật nhỏ thực hiện dao ñộng ñiều hòa theo phương trình x=10cos4πt cm. ðộng năng của vật ñó biến thiên với chu kì bằng A. 0,5s. B. 0,25s. C. 1s. D. 2s. 28. Hai dao ñộng ñiều hòa cùng phương, có phương trình dao ñộng )cm(t20sin1,2x1 π= ; )cm(t20cos8,2x1 π= . Dao ñộng tổng hợp của hai dao ñộng này có A. biên ñộ bằng 4,9 cm. B. biên ñộ bằng 3,5 cm. C. tần số bằng 20π Hz. D. tần số bằng 20Hz. 29. Mét con l¾c lß xo dao ®éng víi quü ®¹o 10 cm. Khi ®éng n¨ng b»ng 3 lÇn thÕ n¨ng, con l¾c cã li ®é: a/ ± 2 cm b/ ± 2,5 cm c/ ± 3 cm d/ ± 4 cm e/ ± 1,5 cm 30. Một chất ñiểm dao ñộng ñiều hòa với quỹ ñạo thẳng dài 10cm, khi qua trung ñiểm của quỹ ñạo, chất ñiểm ñạt vận tốc 157 cm/s. a. Hãy viết PT chuyển ñộng của chất ñiểm. Chọn gốc thời gian là lúc chất ñiểm qua VTCB theo chiều âm. b. Tìm vận tốc và gia tốc của vật khi vật có li ñộ 2cm. c. Xác ñịnh vị trí của vật mà thế năng bằng ñộng năng. ðA: a. x 5cos(10 t ) 2 π π= + cm b. 2110xxv 22m π±=−ω±= cm/s c. x = 5 2 22 A = ± cm 31. Khi một vật khối lượng m gắn vào ñầu một lò xo có ñộ cứng k treo thẳng ñứng thì lò xo giãn ra một ñoạn ∆l0 =25cm. Từ VTCB O kéo vật xuống theo phương thẳng ñứng một ñoạn 20cm rồi buông nhẹ ñể vật dao ñộng ñiều hòa. a. Viết PT dao ñộng của vật khi chọn gốc thời gian là lúc vật ñi qua VTCB theo chiều dương. Lấy g =10m/s2. b. Tính lực ñàn hồi cực ñại và cực tiểu của lò xo. Biết vật có khối lượng 400 g. c. Chiều dài cực ñại và cực tiểu của lò xo là bao nhiêu? Biết chiều dài tự nhiên của lò xo là 40cm. ðA: a. 20cos(2 ) 2 x t π π= − cm b. 7,2 N và 0,8 N c. 85 cm và 45 cm. 32. HiÖu chiÒu dµi d©y treo cña 2 con l¾c lµ 28 cm. Trong cïng thêi gian, con l¾c thø nhÊt lµm ®−îc 6 dao ®éng, con l¾c thø hai lµm ®−îc 8 dao ®éng. ChiÒu dµi d©y treo cña chóng lµ: a/ 36 cm ; 64 cm b/ 48 cm ; 76 cm c/ 20 cm ; 48 cm d/ 50 cm ; 78 cm e/ 30 cm ; 58 cm 33. Một ñầu của lò xo ñược treo vào ñiểm cố ñịnh, ñầu kia treo quả nặng m1 thì chu kì dao ñộng là T1 =1,2s. Khi thay quả nặng m2 vào thì chu kì dao ñộng bằng T2 =1,6s. Tìm chu kì dao ñộng khi treo ñồng thời m1 và m2 vào lò xo. 34. Hai con lắc ñơn có chiều dài l1 và l2 có chu kì là 4s và 5s. Tìm chu kì của con lắc ñơn có chiều dài bằng tổng chiều dài của hai con lắc. 35. Một vật tham gia ñồng thời hai dao ñộng ñiều hòa cùng phương cùng tần số 5Hz. Biên ñộ của hai dao ñộng thành phần là 8cm và 8 3 cm, ñộ lệch pha giữa hai dao ñộng thành phần là 3 π . Tìm vận tốc của vật khi li ñộ của vật là 4cm. 36. Hai con l¾c lß xo cã vËt nÆng cïng khèi l−îng m, ®é cøng k1 vµ k2, cã chu kú t−¬ng øng lµ 0,3s vµ 0,4s. GhÐp nèi tiÕp 2 lß xo cña 2 con l¾c trªn råi g¾n vËt m. Khi ®ã chu kú cña con l¾c míi lµ: - Tải ebook, Tài liệu học tập miễn phí 4 a/ 0,7 s b/ 0,35 s c/ 0,5 s d/ 1 s e/ 0,1 s 37. VËt m khi g¾n vµo lß xo cã ®é cøng k th× cã chu kú dao ®éng lµ 3 s. c¾t lß xo lµm 3 phÇn b»ng nhau råi g¾n l¹i víi nhau råi g¾n víi vËt m. Chu kú dao ®éng míi cña vËt: a/ 2 s b/ 1 s c/ 1,5 s d/ 4 s e/ 2,5 s 38. Con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi l = 2, 45m, dao ®éng ë n¬i cã g = 9,8 m/s2. KÐo lÖch con l¾c 1 cung dµi 4 cm råi bu«ng nhÑ. Chän gèc täa ®é lµ VTCB, chän gèc thêi gian lµ lóc vËt qua vÞ trÝ c©n b»ng theo chiÒu ©m. Ph−¬ng tr×nh dao ®éng lµ: a, s = 4cos ( 2 t + 2 π ) ( cm ) b, s = 4cos (2t - 2 π ) ( cm ) c, s = 4cos (2t + 2 π ) ( cm ) d, s = 4cos 2t ( cm ) e, s = 4cos 2 t ( cm ) 39. Một con lắc ñơn ñang dao ñộng ñiều hòa với tần số không ñổi. Nếu giảm biên ñộ dao ñộng của con lắc ñi 3 lần thì cơ năng của nó giảm ñi A. 3 lần. B. 4,5 lần. C. 9 lần. D. 3 lần. 40. Con l¾c ®¬n gåm 1 vËt cã träng l−îng 4 N. ChiÒu dµi d©y treo 1,2m dao ®éng víi biªn ®é nhá. T¹i li ®é α = 0,05 rad, con l¾c cã thÕ n¨ng: a/ 10- 3 J b/ 4 . 10- 3 J c/ 12 . 10- 3 J d/ 3 . 10- 3 J e/ 6 10- 3 J II.SÓNG CƠ HỌC VÀ SÓNG ÂM: 41. Sóng cơ học lan truyền trong không khí với cường ñộ ñủ lớn, tai ta có thể cảm thụ ñược sóng cơ học nào sau ñây? A. Sóng cơ học có tần số 10Hz. B. Sóng cơ học có tần số 30kHz. C. Sóng cơ học có chu kỳ 2,0µs. D. Sóng cơ học có chu kỳ 2,0ms. 42. Khi sóng âm truyền từ không khí vào nước, bước sóng thay ñổi bao nhiêu lần? Cho biết vận tốc âm trong nước là 1550 m/s, trong không khí là 330 m/s. ðA: Khi sóng âm truyền từ không khí vào nước thì T và f không ñổi còn λ và v thay ñổi . 0,2129 lần. 43. Một sóng cơ học có bước sóng λ truyền theo một ñường thẳng từ ñiểm M ñến ñiểm N. Biết MN = d. ðộ lệch pha ∆ϕ của dao ñộng tại hai ñiểm M và N là A. d πλ =ϕ∆ . B. λ π =ϕ∆ d . C. d 2πλ =ϕ∆ . D. λ π =ϕ∆ d2 . 44.Khi có sóng dừng trên một sợi dây ñàn hồi, khoảng cách từ một bụng ñến nút gần nó nhất bằng A. một bước sóng. B. một nửa bước sóng. C. một phần tư bước sóng. D. một số nguyên lần bước sóng. 45. Sãng t¹i nguån A cã d¹ng u = acosωt th× ph−¬ng tr×nh dao ®éng t¹i M trªn ph−¬ng truyÒn sãng c¸ch A ®o¹n d cã d¹ng: a, u = acos( ωt + λ π d2 ) b, u = acos2πft c, u = acos ( T tπ2 - λ π d2 ) d, u = acos( 2πft - d dπ2 ) e, u = acos( ωt - d dπ2 ) 46. Ng−êi ta t¹o ®−îc 1 nguån sãng ©m tÇn sè 612 Hz trong n−íc, vËn tèc ©m trong n−íc lµ 1530 m/s. Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®iÓm gÇn nhau nhÊt dao ®éng ng−îc pha b»ng: a/ 1,25m b/ 2m c/ 3m d/ 2,5m e/ 5m 47. Hai ®iÓm trªn cïng 1 ph−¬ng truyÒn sãng c¸ch nguån 3,1m vµ 3,35m. TÇn sè ©m lµ 680 Hz, vËn tèc ©m trong khÝ lµ 340 m/s. §é lÖch pha cña sãng ©m t¹i 2 ®iÓm ®ã b»ng: a, 2 π b, π c, 3 π d, 2π e, 4π 48. Ng−êi ta t¹o sãng kÕt hîp t¹i 2 ®iÓm A, B trªn mÆt n−íc. A vµ B c¸ch nhau 16 cm. TÇn sè dao ®éng t¹i A b»ng 8 Hz; vËn tèc truyÒn sãng lµ 12 cm/s. Gi÷a A, B cã sè ®iÓm dao ®éng víi biªn ®é cùc ®¹i lµ: a, 19 ®iÓm b. 23 ®iÓm c, 21 ®iÓm d, 11 ®iÓm e, 15 diÓm - Tải ebook, Tài liệu học tập miễn phí 5 49. Trong thÝ nghiÖm vÒ giao thoa sãng trªn mÆt n−íc 2 nguån kÕt hîp A, B dao ®éng víi tÇn sè 13 Hz. T¹i ®iÓm M c¸ch A 19cm; c¸ch B 21cm sãng cã biªn ®é cùc ®¹i. Gi÷a M vµ ®−êng trung trùc cña A, B kh«ng cã cùc ®¹i kh¸c. VËn tèc truyÒn sãng trªn mÆt n−íc lµ: a, 22 cm/s b, 20 cm/s c, 24 cm/s d, 26 cm/s e, 13 cm/s 50. Sîi d©y cã sãng dõng, vËn tèc truyÒn sãng trªn d©y lµ 200 cm/s, tÇn sè dao ®éng lµ 50 Hz. Kho¶ng c¸ch gi÷a 1 bông vµ 1 nót kÕ cËn lµ: a, 4 cm b, 2 cm c, 1 cm d, 40 cm e, 10 cm 51. D©y AB n»m ngang dµi 1,5m, ®Çu B cè ®Þnh cßn ®Çu A ®−îc cho dao ®éng víi tÇn sè 40 Hz. VËn tèc truyÒn sãng trªn d©y lµ 20 m/s. Trªn d©y cã sãng dõng. Sè bông sãng trªn d©y lµ: a, 7 b, 3 c, 6 d, 8 e, §¸p sè kh¸c 52. T¹i 1 ®iÓm A n»m c¸ch xa 1 nguån ©m N ( coi nh− nguån ®iÓm ) 1 kho¶ng NA = 1m; møc c−êng ®é ©m lµ LA = 90 dB. BiÕt ng−ìng nghe cña ©m ®ã lµ Io = 10 - 10 W/m2. C−êng ®é ©m IA cña ©m t¹i A lµ: a/ 1 W/m2. b/ 0,1 W/m2. c/ 0,2 W/m2. d/ 10 W/m2. e/ 2 W/m2. 53. Sãng däc truyÒn ®−îc trong c¸c m«i tr−êng: a, R¾n b, Láng c, KhÝ d, C©u a, b ®óng e, C¶ 3 c©u a, b, c ®Òu ®óng. 54. VËn tèc sãng phô thuéc: a, B¶n chÊt m«i tr−êng truyÒn sãng. b, N¨ng l−îng sãng. c, TÇn sè sãng. d, H×nh d¹ng sãng. e, TÊt c¶ c¸c yÕu tè trªn. 55. Trong sù truyÒn ©m vµ vËn tèc ©m, t×m c©u sai: a, Sãng ©m truyÒn ®−îc trong c¸c m«i tr−êng r¾n, láng vµ khÝ. b, VËn tèc ©m phô thuéc tÝnh ®µn håi vµ mËt ®é cña m«i tr−êng. c, VËn tèc ©m thay ®æi theo nhiÖt ®é. d, Sãng ©m kh«ng truyÒn ®−îc trong ch©n kh«ng. e, Trong c¸c c©u trªn cã 1 c©u sai. 56. Dïng ©m thoa cã tÇn sè dao ®éng b»ng 440 Hz t¹o giao thoa trªn mÆt n−íc gi÷a 2 ®iÓm A, B víi AB = 4 cm. VËn tèc truyÒn sãng 88 cm/s. Sè gîn sãng quan s¸t ®−îc trªn ®o¹n th¼ng AB lµ: a, 41 gîn sãng b, 39 gîn sãng c, 37 gîn sãng d, 19 gîn sãng e, 21 gîn sãng. 57. ðiều kiện ñể hai sóng có cùng phương dao ñộng khi gặp nhau giao thoa ñược với nhau là A. cùng tần số, cùng biên ñộ. B. cùng biên ñộ, và hiệu số pha không ñổi theo thời gian. C. cùng biên ñộ và cùng pha. D. cùng tần số và hiệu số pha không thay ñổi theo thời gian. 58. Trong hiện tượng giao thoa trên mặt nước nằm ngang của hai sóng cơ học ñược truyền ñi từ hai nguồn A và B thì khoảng cách giữa hai ñiểm gần nhau nhất trên ñoạn AB dao ñộng với biên ñộ cực ñại là A. λ/4. B. λ/2. C. bội số của λ/2. D. λ. 59. Hai âm có cùng ñộ cao thì chúng có A. cùng tần số. B. cùng năng lượng. C. cùng biên ñộ. D. cùng tần số và cùng biên ñộ. 60. Một người quan sát thấy một cánh hoa trên hồ nước nhô lên 10 lần trong khoảng thời gian 36s. Khoảng cách giữa hai ñỉnh sóng kế tiếp là 12m. Tính vận tốc truyền sóng trên mặt hồ. ðA: Chu kì dao ñộng của sóng: T = 4s; bước sóng λ=12m.Vận tốc truyền sóng: v=λ/T = 3 m/s. 61. Cho cường ñộ âm chuẩn I0=10 -12 W/m2. Tính cường ñộ âm của một sóng âm có mức cường ñộ âm 80 dB. ðA: 8 4 12 12 0 10lg 8 lg 10 10 10 10 I I I L I I − − −= ⇒ = ⇒ = ⇒ = W/m 2. 62. Sóng dừng xảy ra trên dây AB=11cm với ñầu B tự do, bước sóng bằng 4cm. Trên dây có A. 5 bụng, 5 nút. B. 6 bụng, 5 nút. C. 6 bụng, 6 nút. D. 5 bụng, 6 nút. ðA: ðK l=kλ/2 + λ/4 hay 11 = 2k+1 suy ra k=5. - Tải ebook, Tài liệu học tập miễn phí 6 63. Thực hiện giao thoa sóng cơ trên mặt chất lỏng. Hai nguồn kết hợp A và B giống nhau, ñặt cách nhau, ñặt cách nhau 4cm. Bước sóng 8mm. Số ñiểm dao ñộng cực ñại trên ñoạn AB là A. 15. B. 9. C. 13. D. 11. 64. Hai sãng cïng pha khi: a, ∆φ = 2kπ ( k = 0; 1; 2...) b, ∆φ = ( 2k + 1 )π ( k = 0; 1; 2...) c, ∆φ = ( k + 2 1 )π ( k = 0; 1; 2...) d, ∆φ = ( 2k - 1 )π ( k = 0; 1; 2...) e, ∆φ = ( k - 2 1 π ) ( k = 0; 1; 2...) 65. C¸c ®iÓm ®øng yªn trong vïng giao thoa tháa ®iÒu kiÖn: a, d2 - d1 = ( 2k + 1 ) λ ( k = 0;1; 2.... ) b, d2 - d1 = ( k + 2 1 ) λ (k = 0; 1....) c, d2 - d1 = k 2 1 λ (k = 0; 1....) d, d2 - d1 = (2k + 2 1 ) 2 λ (k = 0; 1....) b, d2 - d1 = ( k + 1 ) 2 λ (k = 0; 1....) DÒNG ðIỆN XOAY CHIỀU 1. Phát biểu nào sau ñây là ñúng với mạch ñiện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm? A. Dòng ñiện sớm pha hơn hiệu ñiện thế một góc π/2. B. Dòng ñiện sớm pha hơn hiệu ñiện thế một góc π/4. C. Dòng ñiện trễ pha hơn hiệu ñiện thế một góc π/2. D. Dòng ñiện trễ pha hơn hiệu ñiện thế một góc π/4. 2. Phát biểu nào sau ñây là ñúng với mạch ñiện xoay chiều chỉ chứa tụ ñiện? A. Dòng ñiện sớm pha hơn hiệu ñiện thế một góc π/2. B. Dòng ñiện sớm pha hơn hiệu ñiện thế một góc π/4. C. Dòng ñiện trễ pha hơn hiệu ñiện thế một góc π/2. D. Dòng ñiện trễ pha hơn hiệu ñiện thế một góc π/4. 3. Một ñiện trở thuần R mắc vào mạch ñiện xoay chiều tần số 50Hz, muốn dòng ñiện trong mạch sớm pha hơn hiệu ñiện thế giữa hai ñầu ñoạn mạch một góc π/2: A. người ta phải mắc thêm vào mạch một tụ ñiện nối tiếp với ñiện trở. B. người ta phải mắc thêm vào mạch một cuộn cảm nối tiếp với ñiện trở. C. người ta phải thay ñiện trở nói trên bằng một tụ ñiện. D. người ta phải thay ñiện trở nói trên bằng một cuộn cảm. 4. ðặt vào hai ñầu tụ ñiện )( 10 4 FC π − = một hiệu ñiện thế xoay chiều u = 141cos(100πt)V. Cường ñộ dòng ñiện qua tụ ñiện là: A. I = 1,41A. B. I = 1,00A. C. I = 2,00A. D. I = 100Ω. 5. Trong mạch RLC mắc nối tiếp, ñộ lệch pha giữa dòng ñiện và hiệu ñiện thế giữa hai ñầu ñoạn mạch phụ thuộc vào: A. cường ñộ dòng ñiện hiệu dụng trong mạch. B. hiệu ñiện thế hiệu dụng giữa hai ñầu ñoạn mạch. C. cách chọn gốc tính thời gian. D. tính chất của mạch ñiện. 6. Trong các ñại lượng ñặc trưng cho dòng ñiện xoay chiều sau ñây, ñại lượng nào có dùng giá trị hiệu dụng ? A. Hiệu ñiện thế B. Chu kì. C. Tần số. D. Công suất 7. Trong các ñại lượng ñặc trưng cho dòng ñiện xoay chiều sau ñây, ñại lượng nào không dùng giá trị hiệu dụng? A. Hiệu ñiện thế B. Cường ñộ dòng ñiện C. Suất ñiện ñộng D. Công suất. 8. Phát biểu nào sau ñây là ñúng? - Tải ebook, Tài liệu học tập miễn phí 7 A. Khái niệm cường ñộ dòng ñiện hiệu dụng ñược xây dựng dựa vào tác dụng hoá học của dòng ñiện. B. Khái niệm cường ñộ dòng ñiện hiệu dụng ñược xây dựng vào tác dụng nhiệt của dòng ñiện. C. Khái niệm cường ñộ dòng ñiện hiệu dụng ñược xây dựng vào tác dụng từ của dòng ñiện. D. Khái niệm cường ñộ dòng ñiện hiệu dụng ñược xây dựng dựa vào tác dụng phát quang của dòng ñiện. 9. Phát biểu nào sau dây là không ñúng? A. Hiệu ñiện thế biến ñổi ñiều hoà theo thời gian gọi là hiệu ñiện thế xoay chiều. B. Dòng ñiện có cường ñộ biến ñổi ñiều hoà theo thời gian gọi là dòng ñiện xoay chiều. C. Suất ñiện ñộng biến ñổi ñiều hoà theo thời gian gọi là suất ñiện ñộng xoay chiều. D. Cho dòng ñiện một chiều và dòng ñiện xoay chiều lần lượt ñi qua cùng một ñiện trở thì chúng toả ra nhiệt lượng như nhau. 10. Một mạng ñiện xoay chiều 220 V – 50 Hz, khi chọn pha ban ñầu của hiệu ñiện thế bằng không thì biểu thức của hiệu ñiện thế có dạng : A. u = 220cos50t (V) B. u = 220cos50 tπ (V) C. =u cos t(V)220 2 100 D . = πu cos t220 2 100 (V) 11. Dòng ñiện chạy qua ñoạn mạch xoay chiều có dạng i = 2cos 100 tπ (A), hiệu ñiện thế giữa hai ñầu ñoạn mạch có giá trị hiệu dụng là 12V, và sớm pha 3/π so với dòng ñiện. Biểu thức của hiệu ñiện thế giữa hai ñầu ñoạn mạch là : A. u = 12cos100 tπ (V). B. u = 12 πcos t2 100 (V). C. u = 12 π − πcos( t / )2 100 3 (V). D. u = 12 π + πcos( t / )2 100 3 (V). 12. Một dòng ñiện xoay chiều chạy qua ñiện trở R