5 Câu hỏi ôn tập môn chính trị học

Câu 1: Liên minh giữa giai cấp công nhân với nông dân và trí th ức trong thới ký quá đố lên CNXH. Liên minh công- nông v ới các tầng lớp lđ khác mà nòng cốt là lminh gcấp cnhân, ndân và t ầng lớp trí thức là 1 trong nh ững n/ dung c/b ản of cnxh khoa học. Trên cơ sở lý luận đó, đảg ta đã vdụng đúng đắn v à ság t ạo vào hoàn cảh nước ta, gphần qtr ọg hthàh cu ộc cm dt ộc dchủ nhdân, cả nước cùg tiến hàh cm xhcn và quá độ lên cnxh. Nthức đúng đắn v à t/ hiện tốt khối lminh cnhân, ndân và tầg lớp trí thức trog t/kỳ quá độ l ên cnxh sẽ góp f ần to lớn trog việc ổn định và p/ tri ển kt - xh, từng bước xd nước ta đi lên cnxh. Gcấp cnhân l à gcấp ko có t lsx , khi chưa giàh 9 quy ền thì họ lđ làm thuê cho nhà tbản và bị nh à tbản áp bức, bóc lột l đ thặ ng dư. Khi giàh 9 quy ền thì họ cùg toàn dân làm chủ tlsx và trở thàh gcấp lãh đạo. Do đó họ còn có sứ mệnh lsử mà các gcấp khác ko th ể có được, đó là xóa bỏ cđộ xh c ũ, x d xh mới xhcn trên f ạm vi toàn thế giới, là g cấp đứg ở vị trí trug tâm of thời đại, đấu trah cho hòa bìh, dân ch ủ v à tiến bộ xh. H/ thốg các gc và t ầg lớp trog xh luôn luôn t ồn tại k/q, hoạt độg hợp f áp trog 1 c/độ xh I địh thôg wa qhsh và tlsx, q/ lý, p phối giữa các gtầg đó. V à, xu hướg chug of s ự biến đổi ccxh- gc trog tkqđ đó là sự xích lại gần nhau giữa các giai tầg xh trog qh với tlsx trên nền tảg sở hữu toàn dân; gần nhau về tíh chất lđ; gần nhau trog qhpp tư li ệu ti êu dùg và g ần nhau trog tiến bộ về đ/s ống tinh thần Trong tkqđ ccxh- gc có s ự biến độg như bi ến động ccxh- gc gắn liền v à đ ược q ui đị h tr ực tiếp bởi sự biến độg cckt ngành, ngh ề; trog tkqđ nền kt nhiều th àh p ần đ ưa tới ccxh - gc đa d ạg v à ph ức tạp vì nhân t ố kt quyết địh vấn đề xh; q/ trình bi ến đổi ccxhgc cũ sa g mới liên t ục đa dạg f ức tạp ở gđ đầu. ccxhgc biến động v à p/ tri ển v ừa mâu thuẫn vừa lminh xóa bỏ bất bình đẳg trong xh đưa các gc xích l ại gần nhau đặc biệt côg - nô g- trí. Xu hư ớ g p/tri ển ccxhgc f ản ánh tính đa dạng v à th ống nhất: thể hiện sự tồn tại of các nhóm xh khác nhau, s l ượng, cl ượng s ự lminh l à nền tảng 9 tr ị - xh.

pdf15 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1398 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu 5 Câu hỏi ôn tập môn chính trị học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 5 Câu hỏi ôn tập môn chính trị học Câu 1: Liên minh giữa giai cấp công nhân với nông dân và trí thức trong thới ký quá đố lên CNXH. Liên minh công-nông với các tầng lớp lđ khác mà nòng cốt là lminh gcấp cnhân, ndân và tầng lớp trí thức là 1 trong những n/dung c/bản of cnxh khoa học. Trên cơ sở lý luận đó, đảg ta đã vdụng đúng đắn và ság tạo vào hoàn cảh nước ta, gphần qtrọg hthàh cuộc cm dtộc dchủ nhdân, cả nước cùg tiến hàh cm xhcn và quá độ lên cnxh. Nthức đúng đắn và t/hiện tốt khối lminh cnhân, ndân và tầg lớp trí thức trog t/kỳ quá độ lên cnxh sẽ góp fần to lớn trog việc ổn định và p/triển kt-xh, từng bước xd nước ta đi lên cnxh. Gcấp cnhân là gcấp ko có tlsx, khi chưa giàh 9 quyền thì họ lđ làm thuê cho nhà tbản và bị nhà tbản áp bức, bóc lột lđ thặng dư. Khi giàh 9 quyền thì họ cùg toàn dân làm chủ tlsx và trở thàh gcấp lãh đạo. Do đó họ còn có sứ mệnh lsử mà các gcấp khác ko thể có được, đó là xóa bỏ cđộ xh cũ, xd xh mới xhcn trên fạm vi toàn thế giới, là gcấp đứg ở vị trí trug tâm of thời đại, đấu trah cho hòa bìh, dân chủ và tiến bộ xh. H/thốg các gc và tầg lớp trog xh luôn luôn tồn tại k/q, hoạt độg hợp fáp trog 1 c/độ xh I địh thôg wa qhsh và tlsx, q/lý, p phối giữa các gtầg đó. Và, xu hướg chug of sự biến đổi ccxh-gc trog tkqđ đó là sự xích lại gần nhau giữa các giai tầg xh trog qh với tlsx trên nền tảg sở hữu toàn dân; gần nhau về tíh chất lđ; gần nhau trog qhpp tư liệu tiêu dùg và gần nhau trog tiến bộ về đ/sống tinh thần Trong tkqđ ccxh-gc có sự biến độg như biến động ccxh-gc gắn liền và được qui địh trực tiếp bởi sự biến độg cckt ngành, nghề; trog tkqđ nền kt nhiều thàh pần đưa tới ccxh-gc đa dạg và phức tạp vì nhân tố kt quyết địh vấn đề xh; q/trình biến đổi ccxhgc cũ sag mới liên tục đa dạg fức tạp ở gđ đầu. ccxhgc biến động và p/triển vừa mâu thuẫn vừa lminh xóa bỏ bất bình đẳg trong xh đưa các gc xích lại gần nhau đặc biệt côg-nôg-trí. Xu hướg p/triển ccxhgc fản ánh tính đa dạng và thống nhất: thể hiện sự tồn tại of các nhóm xh khác nhau, slượng, clượng sự lminh là nền tảng 9 trị-xh. Cn M-L cho rằg nhiều cuộc đtrah of côg nhân thất bại là do ko có sự liên kết với nôg dân do vậy cuộc cmvs đã trở thàh nhữg bài đơn ca ai điếu”. L vdụng p/triển lý luận về lmih côg-nôg of M và Ă trog gđ cntb p/triển cao đã t/chức thàh lminh côg-nôg và tầg lớp lđ khác trong cmxhcn tháng 10 Nga. M-L bàn về vấn đề lminh trog gđoạn xdcnxh, trog thời đại chuyên 9 vsản. L nhấn mạh lminh như 1 ngtắc cao I of chuyên 9 vs là duy trì khối lminh giữa gcvs và nôg dân để gcvs có thể giữ đc vai trò lđạo và 9 quyền nhà nước. Vì về ng/tắc tập hợp l/lượng cm of ccvs thì lminh này đã tập hợp đc llượng sx và llcm cơ bản để xd cnxh trog đó gccn là gc tiên phog lđạo. Khi nó biết lkết giữa côg-nôg và tầg lớp khác đó là tính tất yếu of lminh về mặt 9 trị xh khi bước vào gđ xd cnxh. Tnhiên ktế vẫn là nhtố qđịh cho sư thắg lợi of cnxh Có 9 quyền rồi nếu ko gquyết vđề kt dẫn đến đói nghèo do đó cần th/hiện tốt vấn đề kt, vh, xh * Tính t/yếu of LM trong xd cnxh: - Về k.tế-kỹ thuật, trong q/trình xd cnxh thì tính tất yếu of lminh gccn, nông dân, trí thức xuất phát trước hết từ yêu cầu ktế-kỹ thuật off những nước nông nghiệp lạc hậu đi lên cnxh. Lênin đã nhận định: ở nước nông nghiệp mà chưa có dự trữ lượng thực và năng lượng thì ko thể xd nền công nghiệp hiện đại. - Về 9 trị-xh, các nước có nền nnghiệp lạc hậu đi lên cnxh, lminh gcấp ndân, cnhân và trí thức vừa là quy luật k/quan, vừa là vấn đề mag tính chiến lược. Đó là sự thống I nhữg llượng 9 trị-xh cơ bản of cm, là nền tảg vững chắc của cnxh, đbảo vtrò lđạo of gccn, là điều kiện quyết địh thắg lợi trong công cuộc xd cnxh. LN đã từng nhắc nhở "Ko có sự đồg tình và ủng hộ of đại đa số nhân dân lđ đối với đội tiên phog of mình, tức là gcấp vsản, thì cm vsản ko thể thực hiện được". Là sự v/dụng đúng đắn, sáng tạo nhữg luận điểm cơ bản of cn M-L về lminh côg-nôg và các tầg lớp lđ khác vào hoàn cảh cụ thể VN. Luôn I wán nhữg quan điểm, đ/lối of đảng, ttHCM. Gccn là gcấp ko có tlsx, khi chưa giành 9 thì họ lđ làm thuê cho nhà tbản và bị nhà tbản ábức, bóc lột lđ thặng dư. Khi giành 9 quyền thì họ cùg toàn dân làm chủ tlsx và trở thành gcấp lãnh đạo. Do đó họ còn có smệnh lsử mà các gcấp khác ko thể có được, đó là xóa bỏ cđộ xh cũ, xd xh mới xhcn trên pvi toàn thgiới, là gcấp đứng ở vị trí trtâm of thời đại, đtrah cho hòa bình, dchủ và tiến bộ xh. 2 Gcấp nôg dân: là gcấp gồm nhữg người lđsx vchất trog nnghiệp và t/gia sx bằng 9 sức lđ of mình và bằng tlsx of mình. Họ là 1 bphận dân cư sốg ở nôg thôn trtiếp sdụg tlsx đặc biệt là đất và rừg. Khi chưa tác độg cnghiệp thì sx of người nôg dân fân tán, lạc hậu, năg suất lđ thấp, có tư tưởg bảo thủ trì trệ, lạc hậu, fụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, họ là người lđ cần cù chăm chỉ, thôg minh ság tạo, họ là người có tính cm, có tih thần cm, có tih thần dtộc, yêu nước, yêu cnxh. Nôg dân là 1 gcấp có cơ cấu ko thuần I, nhiều thàh fần (bần nôg, trug nôg, fú nôg) có địa vị và lích khác nhau. Hnay ở nhiều nước nôg dân vẫn còn chiếm đsố, vẫn là llượng lớn I trog xh. Tuy nhiên do đđiểm of họ nôg dân ko thể tự g/phóng mình và g/phóng toàn xh. Tầg lớp trí thức: đây là tầg lớp of xh đặc biệt, họ là nhữg người lđ trí óc, có trđộ làm nghề cao, có cống hiến cho xh. Sfẩm lđ of trí thức là nhữg fát minh ság chế, nhữg thàh tựu k/học có ý nghĩa of xh. Tầg lớp tri thức ko có hệ tư tưởg độc lập mà fụ thuộc vào hệ tư tưởg of gcấp khác, đặc biệt là gcấp thốg trị. Họ là người ko đại diện cho pthức sx mới, ko có khả năg lđạo xh mà chỉ chịu ảhưởg of gcấp thốg trị. Tnhiên, dưới cđộ 4 hữu họ cũg bị áp bức bóc lột nên họ cùg có tư tưởg chốg bóc lột, nhưg họ ko thể đtrah tự gphóg cho mìh được, do vậy fải lmih với gccn. * Ndug lm cnhân, ndân, trí thức nước ta: Ngtắt cbản chug I of lminh là "kết hợp đúg đắn các lợi ích" of gcấp cn, nd, trí thức và toàn xh, với lợi ích là nhữg cthể lợi ích, I là lợi ích kt, trog qtrình xd cnxh. * Về chính trị: - 1 là: mục tiêu, lợi ích 9 trị cbản of gccn và gcnd, trí thức và of dân tộc ta là: đlập dtộc và cnxh. Nhưng để đạt mục tiêu, lợi ích 9 trị cơ bản đó, khi thực hiện lminh lại ko thể là sự dug hòa lập trườg 9 trị, tư tưởg of gccn với tư tưởg of nd và trí thức. Vì thế, 1 ndug rất cbản về 9 trị, tư tưởg of lmih côg, nôg, trí, đặc biệt là trog gđoạn cmxhcn là lmih fải trên lập trườg 9 trị-tư tưởg of gccn. - 2 là: khối lminh chiến lược này fải do đảg of gccn-đảng M-L lđạo, thì mới có đlối, ctrươg đúg đắn để t/hiện lminh, thực hiện qtrình giữ vữg đldt và xd cnxh thàh công. Trong tkỳ qđộ lên cnxh lminh côg-nôg-trí là nồg cốt cho 9 trị rộg lớn I là mttq, đồg thời là nền tảg cho nn xhcn, ngày càg được củng cố vữg mạnh để hoàn thàh tốt chnăng, nhvụ cơ bản là bảo vệ tổ quốc và qlý, tchức xd xh mới-xhcn. Nội dung 9 trị của liên minh công-nông-trí của thời kỳ quá độ lên cnxh là ko tách rời nội dung, phương thức đổi mới hệ thống chính trị trên phạm vi cả nước theo hướng xd nền dân chủ xhcn. *Về ktế: đây là ndug cbản I, làm csở vật chất-kỹ thuật of lminh trog tkỳ qđộ lên cnxh. Ndug ktế of lminh dựa trên ngtắc "kết hợp đúg đắn các lợi ích ktế" là nằm trog nhữg vđề có tính qluật chug đó of các mqh và hđộng ktế. Để t/hiện được nh/vụ đó ta cần: - Xđịnh đúg thực trạng, tiềm năg ktế of cả nước và sự htác qtế; xđịnh đúg cơ cấu ktế gắn với nhu cầu ktế of côg- nôg-trí và toàn xh trog nhữg đkiện và thời đoạn cụ thể. Nếu xđịnh ko đúg nhữg vđề nêu trên sẽ là 1 trog nhữg nhtố đầu tiên làm sai lệch hđộg lđạo, qlý KT, ko thể địh hướg đúg cho việc đtư hlý và có hquả, gây lãg pí, ko thể ổn địh ptriển sx và cũng ko thỏa mãn đúg mức các nhcầu ktế cho cả côg nhân, nôg dân, trí thức và cho toàn xh. Ngay trog cơ cấu ktế chug of cả nước mà đảg ta đã xđịnh là "cnghiệp-nnghiệp-dvụ" cũg đã thhiện rõ ndung ktế of lminh côg-nôg-trí trog thkỳ quá độ ở nc ta. - Xđịh đúg cckt, nhu cầu kt mà p triển và đa dạg hóa, hìh thức hợp tác, lkết, giao lưu kt giữa côg-nôg-trí; giữa cnghiệp, nnghiệp, khcn và các dvụ khác; giữa thàh thị và nôg thôn; giữa nước ta với các nc khác Trog lminh côg-nôg-trí ở nc ta, g/c nôg dân chiếm đại bộ pận về số lượg, nôg thôn nc ta vừa còn nhiều tìm năng chưa đc khơi dậy, vừa còn rất nhiều kh/khăn. Vì vậy, pải kh/khích và tạo điều kiện cho nôg dân, hộ gia đìh ktế tự chủ ngày càg chủ động hơn trog việc hợp tác, lkết với nhau và với côg nhân, trí thức, với đô thị, với ktế nhà nước và với các thàh pần ktế Mặt khác, điều quan trọg thiết thực hơn là nhà nước, côg nhân, trí thức, cnghiệp và đô thị cần thực sự đến với nôg dân, n/nghiệp, n/thôn. - Từg bước hìh thàh qhsx xhcn ngay trog q/trìh th/hiện lminh, = cách đa dạg hóa hìh thức shữu và sdụng tlsx, trên csở côg hữu hóa nhữg tlsx chủ yếu. Đa dạg hóa, đmới các hthức hợp tác ktế, các loại hình htx, ktế hộ gia đìh, trag trại. Đó cũg 9 là việc t/tục ptriển kthh nhiều th/pần v/hàh theo c/chế th/trườg, có sự q/lýof nh/nước theo đhướng xhcn, trog đó nền ktế nhà nước đóg vai trò chủ đạo. - Ndung ktế of lm còn thể hiện ở vtrò of nhà nước trog qhệ giữa n/nước với nôg dân wa hthống 9 sách khuyến nôg, bmáy n/nước, csở ktế n/nước. Ktế n/nước ko nhữg đóg vtrò chủ đạo, mà các csở ktế nhà nước gắn với địa phươg và csở trở thàh nhữg trtâm kt, vh, xh giúp đỡ, hdẫn nôg dân tạo việc làm, chđổi c/cấu sxkd, học 3 hỏi về kiến thức qlý ktế và nhiều vđề vhxh khác. Đvới trí thức n/nước cần đmới và h/chỉh luật, 9sách có lwan tr/tiếp đến s/hữu tr/tuệ. Chỉ có sự lkết côg-nôg-trí dưới sự lđạo of đảng thì nước ta mới có thể hoàn thàh sự nghiệp cnh, hđh đất nước theo định hướng xhcn (VK XI) * Về VH-XH: Trong lminh thì lminh cnhân-nôg dân-trí thức pải thể hiện trực tiếp vừa là chủ thể of các hđộng sáng tạo về mọi mặt, vừa là chủ thể có quyền hưởng thụ 1cách côg bằg all cả nhữg thành quả of lminh nói riêng và of tòan bộ snghiệp cm nói chun. Đó là nhữg mtiêu xh mà từ ĐH VI of đảg ta cho đến nay đã thườg xuyên coi là trọg tâm of côg cuộc đ mới, là sự hiện rõ I địh hướg xhcn và tính ưu việt of chđộ ta. Ndung này được đại hội VIII ò đảng ta khẳg định "Tăng trưởng ktế gắn liền với tiến bộ và côg bằng xh, giữ vững và pát huy bản sắc vhdt, bvệ mtrường sinh thái". Địh hướg xhcn cũg có nghĩa là: all do con người và vì con người, mà llượg nòg cốt và đôg đảo I lại là côg-nôg-trí thức được tchức trog 1 lminh thống I. Ndung xh mang ý nghĩa ktế và 9 trị cấp thiết trước mắt of lminh là tạo nhiều việc làm có hquả thiết thực để xóa đói, giảm nghèo cho nôg dân, côg nhân, trí thức. Đmới và th/hiện tốt các 9 sách xh như 9 sáh đền ơn, đáp nghĩa.. mag ý nghĩa gdục trthống, lsống cho các thế hệ sau. Kế tiếp là nâg cao dân trí, nâg cao kiến thức về khcn, nhận thức về 9trị, kt, vh, xh. Đthời, chốg nạn mù chữ, và ncao đsống vh tih thần cho nôg dân, đtranh loại trừ các tnạn quan liêu, thnhũng, mất dân chủ và các hủ tục lạc hậu. Bản thân tầg lớp trí thức và gcấp côg nhân cũg cần thườg xuyên ncao tầm trí tuệ of mìh trog ngcứu k/học, ứ/dụg vào sx và đ/sốg với tr/độ ngày càg cao, ngag tầm với thời đại. Trong quá trình thực hiện liên minh, nhất là khi gắn với nội dung KT, kỹ thuật cần chú ý quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp, KHCN và đô thị phải luôn gắn với qhoạch ptriển cnghiệp nôg thôn "đô thị hóa", nhữg trọg điểm ở nôg thôn, với kcấu hạ tầg ngày càg thuận tiện và hiện đại, I là nhữg vùng núi, vùg dân tộc thiểu số, vùg sâu, vùg xa. Cụ thể như đtư cho hthống giao thôg, trường học, cơ sở y tế, điện, nước sạch, các ctrình vh, thể thao, ctrình púc lợi côg cộg. Để phuy vtrò of khối lmih côg-nôg-trí ở nước ta hiện nay,VKĐH XI, đề ra các g/páp sau: Thứ nhất, quan tâm gdục, đtạo, bdưỡg, p/triển g/cấp côg nhân cả về slượng và clượg; ncao bản lĩnh 9 trị, trđộ học vấn, chmôn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phog cnghiệp, kỷ luật lđ, đáp ứng ycầu of sự nghiệp cnh, hđh và hnqtế. P/huy v/trò of g/cấp côg nhân là g/cấp l/đạo cm, thqua đội tiên phog là đcs VN; sửa đổi, bổ sung các 9 sách, p/luật về tiền lươg, bảo hiểm XH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cải thiện điều kiện nhà ở, làm việc... để bảo vệ quyền lợi, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của công nhân. Thứ hai, x/dựng, phát huy vai trò của g/cấp nông dân, chủ thể của quá trình p/triển nôg nghiệp, nôg thôn. Ncao trđộ giác ngộ of g/cấp nôg dân, tạo điều kiện để nôg dân thgia đóg góp và hưởg lợi nhiều hơn trog qtrình cnh, hđh đất nước. Hỗ trợ, khuyến khích nôg dân học nghề, chdịch cơ cấu lđ, tiếp nhận và áp dụng tiến bộ kh, cnghệ, tạo đkiện thlợi để nôg dân chuyển sang làm cnghiệp và dvụ. Ncao clượng c/sống of dân cư nôg thôn; th/hiện có h/quả bền vữg công cuộc xoá đói, giảm nghèo, làm giàu hợp páp. Thứ ba, x/d đội ngũ trí thức lớn mạh, có clượng cao, đ/ứng y/cầu p/triển đất nước. Tôn trọg và p/huy tự do t/tưởng trog hoạt độg ng/cứu, ság tạo. Trọg dụng trí thức trên c/sở đáh giá đúg fẩm chất, năg lực và kquả cốg hiến. Bvệ quyền sở hữu trí tuệ, đãi ngộ xứg đág nhữg cốg hiến of trí thức. Có 9 sách đặc biệt đối với nh/tài of đất nước. Coi trọng v/trò tư vấn, pản biện, giám định xh of các cwan ngcứu kh/học trog việc hoạch định đlối, 9sách of đảng, nhà nước và các dự án p/triển k/tế, văn hoá, XH. Gắn bó mật thiết giữa Đảng và Nhà nước với trí thức, giữa trí thức với Đảng và Nhà nước. Tlại: Lmih côg-nôg-trí thức pải đặt được sự lđạo of ĐCS, of gcấp côg nhân luôn là vđề chlược of cm và là c/sở of mtrận đkết thnhất dtộc, là chỗ dựa vữg chắc ồ nhà nước và c/độ xhcn, là sức mạh giàh thắg lợi cho cm, I là trog gđoạn cm hiện nay. Do đó đòi hỏi đảg và nhà nước cần củg cố vữg chắc sự lmih đó, đồg thời kquyết, cgiác chốg mọi âm mưu chia rẽ của kẻ thù, I là làm thất bại âmưu d/biến h/bình of kẻ thù, nhằm bvệ vữg chắc nhữg thàh quả cm đã đem lại trog nhữg 5 wa đưa đất nước ta tiến lên cnxh nhằm th/hiện m/tiêu "dân giàu, nước mạh, xh dân chủ, công bằng văn minh”. 4 Câu 2: Vai trò của Đảng trong việc thực hiện Sứ mệnh lịch sử của GCCN VN SMLS of gccn xuất hiện 1 cách khách quan, song để biến khá năng khách quan đó thành hiện thực thì phải th/qua những nhân tố chủ quan. Trong những nhân tố chủ quan ấy, việc thành lập ra đcs trung thành với sự nghiệp lợi ích của gccn là yếu tố quyết định nhất bảo đảm cho gccn có thể hoàn thành smls của mình. * Tính t/yếu, qluật hthàh và ptriển Đảng của gccn: Gcấp cnhân là gcấp of nhữg người lđ được hìh thàh và p/triển gắn liền với nền sx cnghiệp ngày càng hiện đại, với trđộ xh hóa và qtế ngày càng cao; là đại biểu của llsx và ptsx tiên tiến, quyết định trực tiếp đến sự tồn tại và ptriển của xh trong thời đại này nay; là giai cấp duy nhất có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo và tổ chức quá trình cách mạng xhcn xd cnxh, cncs. Nội dung sứ mệnh lịch sử của gccn: là xóa bỏ chế độ tbcn, xóa bỏ chế độ người bóc lột người, giải phóng gccn, ndlđ và toàn thể nhân loại khỏi mọi sự áp bức, bóc lột, nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng xhcscn văn minh. Ở nước ta, gccn trước hết phải làm cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đó là phải lãnh đạo cuộc cm thông qua đội tiên phong của mình là đcs để giành 9 quyền và thiết lập nền chuyên 9 dân chủ nhân dân. Trong giai đoạn cmxhcn, gccn từng bước lãnh đạo ndlđ xd thành công cnxh ko có người bóc lột người giải phóng ndlđ khỏi mọi sự áp bức, bóc lột, bất công. Cntb ra đời đánh dấu 1 bước tiến vĩ đại và ptriển của llsx. Sự ra đời của nền đại cnghiệp, 1 mặt tạo ra cơ sở vật chất, nhờ đó có thể xóa bỏ được chế độ phong kiến hà khắc, xây dựng 1 xh tiến bộ hơn, mặt khác sản sinh ra gccn, llxh đại diện cho llsx mới. Theo qluật khách quan, qhsx phải phù hợp với tính chất và trình độ ptriển của llsx. 1 khi qhsx ko pù hợp với llsx sẽ xảy ra xung đột gay gắt trong xh, lúc đó gc tiên tiến trong xh-đại diện cho llsx mới-sẽ lãnh đạo cuộc đấu tranh lật đổ gc thống trị, thiết lập qhsx mới, phù hợp với nhu cầu phát triển of llsx, tạo nên ptsx mới, tiến bộ hơn ptsx cũ bị thay thế. Khi ấy hình thái kt-xh cũ sẽ thay đổi bằng hình thái kt-xh mới tiến bộ hơn, đó là quy luật phát triển cơ bản của xh loài người đã được lsử chứng minh, k0 1 học thuyết nào bác bỏ được. Như vậy, với mâu thuẫn trong xhtb, sớm hay muộn người đại diện cho llsx mới sẽ lãnh đạo nhân dân lao động đấu tranh lật đổ gcts-đại diện cho qhsx lỗi thời-thiết lập qhsx mới, mở đường cho llsx tiếp tục phát triển. Gccn là 1 nhân tố đại diện cho llsx tiên tiến, vì vậy nó sẽ là người qđịnh pá vỡ qhsx tbcn, hìh thàh ptsx mới-ptsx cscn, nền tảng cho xh cscn ra đời. Mặt khác, trog xhtb, gccn luôn2 ptriển ngày càg đôg về slượng và tăg về clượg cùng với sự ptriển ko ngừg of cnghiệp và qtrình cnh, hđh nền ktế. Tuy nhiên, sự ptriển of gccn cũng đồg thời dẫn đến sự gia tăg mâu thuẫn ngày càg gay gắt giữa gccn và gcts tất yếu dẫn đến cmxh nhằm xóa bỏ cmtb, hìh thàh xh mới, xhxhcn và cscn. Hiện nay, gcts đã và đag tìm mọi cách để điều chỉh các qhsx tbcn nhằm cứu vãn c/độ thốg trị of gc mìh và trên thực tế gcts đã đạt đc 1 số thàh tựu đág kể nhưg vẫn ko khắc pục đc >< cbản of xhtb, mà vẫn pải thườg xuyên đối đầu với các cuộc khủg hoảg nặg nề với nhiều cơn suy thoái và nạn thất nghiệp thxuyên ko tráh khỏi of hàg chục triệu người. Ptrào đtrah of gccn tuy đag đứg trước nhữg thử thách hết sức nặg nề nhưg bức trah toàn cảh of sự ptriển llsx th/giới vẫn đag chuẩn bị nhữg tiền đề kh/quan cho gccn thực hiện sứ mệnh lsử of mìh, dù có trãi qua nhữg bước thăg trầm, quah co nhưg nó vẫn tiếp tục diễn ra theo qluật khquan of lsử. Địa vị kt-xh kh/quan ko chỉ khiến cho gccn trở thàh gc cm I, triệt để I mà còn có khả năg làm đc việc đó. Đó 9 là khnăg đkết th/nhất gcấp, khả năg giác ngộ về địa vị lsử, khnăg hàh độg 9 trị từg bước đạt đc mtiêu cm, khnăg đết các gcấp khác với nhau trog cộc đtranh chốg cntb. Ngày nay, kẻ thù of cnxh và 1 số người cơ hội, xét lại đang phủ nhận học thuyết MLvề sứ mệnh lịch sử của GCCN. Họ cho rằng trong các nước tư bản phát triển, GCCN đã được “trung lưu hóa” và có cổ phần trog xí nghiệp; đsốg of 1 bpận ko nhỏ trog gccn đã được cải thiện và có thu nhập cao cho nên họ kog còn có tinh thần cm như trước đây. Thực ra, điều đó ko có nghĩa là gccn ở các nước ấy ko còn bị bóc lột cũng như ko có nghĩa là mâu thuẫn giữa gcts và gccn đã được điều hòa. Về cbản, gccn vẫn là người ko có tlsx bởi vì pần lớn, nếu ko nói là t/bộ tlsx vẫn còn nằm trog tay gcts, họ vẫn pải bán sức lđ (cả trí óc lẫn chân tay) cho nhà tbản để kiếm sống. Do ứ/dụng nhữg th/tựu khktcn cùg với sự gia tăg cườg độ lđ, gccn ngày càg tạo nên nhiều gtrị thặg dư hơn so với trước đây và vì vậy càg bị gcts bóc lột nhiều hơn trước. Gcts chỉ bớt 1 pần rất nhỏ trog lợi nhuận thu được of mìh để cải thiện đ/sống c/nhân. Sự bất côg, bất bìh đẳg và khoảg cách thu nhập ngày càg cách xa giữa gccn và gcts cho thấy >< giữa gcts và gccn ko hề bị xóa đi mà ngày càg sâu sắc, tíh cm triệt để of gccn cũg ngày càg được khẳg địh. Cũg có qđiểm cho rằng luận điểm of M về smệnh lsử of gccn trước đây có thể đúng nhưg ko còn đúg trog thời đại ngày nay. Theo họ thì, thời đại ngày nay là thời đại of nền "văn minh trí tuệ", of "ktế tri thức", do đó trí 5 thức mới là llượng tiền phog có vtrò lđạo cm. Tất nhiên, trí thức có vtrò qtrọng trog mọi thời đại. Trog sự nghiệp xdxh mới, vtrò trí thức ngày càg có ý nghĩa đbiệt qtrọng. Sog trí thức ko thể đóng vtrò lđạo thay thế gccn. Bởi lẽ trog xh, trí thức chỉ là 1 tầg lớp xh đặc biệt và ko thuần It, họ chưa bao giờ và ko bao giờ là 1 g ấp. Trí thức ko đại biểu cho 1 ptsx độc lập, ko pải là 1 llượng ktế, 9 trị đlập trước các gc và tầng lớp xh khác, vì vậy trí thức ko có hệ t/tưởg riêg mà chỉ theo và chịu ả/hưởg hệ t/tưởg of gc đang thốg trị. Bên cạh đó, trí thức ko có lợi ích đối khág tr/tiếp với gcts. Dưới cđộ tbcn, trí thức cũg là người làm thuê và bị bóc lột, nhưg lại là tầg lớp làm thuê đặc biệt, được gcts đào tạo, sdụng và có 1 bộ pận được cđộ tbản ưu đãi. Từ nhữg đđiểm ấy cho thấy trí thức ko pải là tầg lớp xh có tih thần cm triệt để như gccn trog cuộc đtranh chống gcts. Thực