Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân

Thuyết điện li: Trong dung dịch, các hợp chất hóa học như axit, bazo, muối bị phân li (một phần hoặc toàn bộ) thành các nguyên tử (hoặc nhóm nguyên tử) tích điện gọi là ion; ion có thể chuyển động tự do trong dung dịch và trở thành hạt tải điện.

ppt25 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2087 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÖÙNG DUÏNG TIN HOÏC TRONG GIAÛNG DAÏY TOÅ : LYÙ- HOAÙÙ TRÖÔØNG: THCS &THPT NGUYEÃN DU TIEÁT DAÏY MINH HOAÏ VAÄT LYÙ 11 BAØI 14: DOØNG ÑIEÄN TRONG CHAÁT ÑIEÄN PHAÂN KIEÅM TRA BAØI CUÕ: HAÏT TAÛI ÑIEÄN TRONG KL LAØ GÌ ? KHAÛ NAÊNG DAÃN ÑIEÄN CUÛA KL? KHI NAØO TRONG KL COÙ DÑ? BAÛN CHAÁT DOØNG ÑIEÄN TRONG KL ? NGUYEÂN NHAÂN GAÂY RA ÑIEÄN TRÔÛ KL? TAÏI SAO KHI NHIEÄT ÑOÄ TAÊNG THÌ ÑIEÄN TRÔÛ KL TAÊNG? BAØI 14: DOØNG ÑIEÄN TRONG CHAÁT ÑIEÄN PHAÂN I -THUYEÁT ÑIEÄÄN LI * Thí nghieäm Nöôùc caát 0 Axit,bazo,muoái *Thí nghieäm chöùng toû: :+Nöôùc tinh khieát :Raát ít haït taûi ñieän *Thí nghieäm chöùng toû: +Dung dòch muoái ,axit, bazo :Nhieàu haït taûi ñieän daãn ñieän ñöôïc goïi laø chaát ñieän phaân *.Thuyeát ñieän li : Trong dung dòch ,caùc hôïp chaát hoùa hoïc nhö axit, bazo, muoái bò phaân li (moät phaàn hoaëc toaøn boä) thaønh caùc nguyeân töû (hoaëc nhoùm nguyeân töû)tích ñieän goïi laø ion ; ion coù theå chuyeån ñoäng töï do trong dung dòch vaø trôû thaønh haït taûi ñieän . *Axit: Phaân li thaønh ion aâm goác axit vaø ion döông H+ *Bazo : Phaân li thaønh ion aâm (O H)- vaø ion döông kim loaïi *Muoái : Phaân li thaønh ion aâm goác axit vaø ion döông kim loaïi *Moät soá bazo hoaëc muoái khoâng chöùa kim loaïi cuõng bò phaân li thaønh caùc ion traùi daáu. Nguyeân nhaân söï ñieän li Trong axit, muoái, bazo coù saün caùc ion döông vaø aâm chuùng lieân keát vôùi nhau baèng löïc Cu -loâng Khi tan vaøo dung moâi thì löïc naøy yeáu ñi neân moät soá nguyeân töû chuyeån ñoäng nhieät taùch thaønh caùc ion töï do CHAÁT ÑIEÄN PHAÂN :Muoái, axit, bazo ôû daïng dung dòch hoaëc noùng chaûy II.BAÛN CHAÁT DOØNG ÑIEÄN TRONG CHAÁT ÑIEÄN PHAÂN *Khi hoaø tan caùc axít,bazo ,hoaëc muoái vaøo nöôùc coù söï phaân li thaønh caùc ion (+) vaø caùc ion(-) Vd: CuSO4 -> Cu2+ + SO42- * Caùc ion(+) vaø caùc ion(-) chuyeâûn ñoäng nhieät hoãn ñoän neân khoâng coù doøng ñieän *Khi caùc ion (+) chuyeån ñoäng cuøng chieàu ÑT , caùc ion(-) chuyeån ñoäng ngöôïc chieàu ÑT=> doøng ñieän Dd CuSO4 l + + + - - - + Ñoàng (Cu) Vaäy baûn chaát doøng ñieän CÑP? *Keát luaän: baûn chaát doøng ñieän trong loøng chaát ñieän phaân laø doøng caùc ion(+) vaø caùc ion(-) chuyeån dôøi coù höôùng theo hai chieàu ngöôïc nhau *Ion (+): chaïy veà phía catot neân goïi laø:CATION *Ion (-): chaïy veà phía anot neân goïi laø:ANION SO SAÙNH KHAÛ NAÊNG DAÃN ÑIEÄN CUÛA CHAÁT ÑIEÄN PHAÂN VAØ KIM LOAÏI ? SO SAÙNH KHAÛ NAÊNG DAÃN ÑIEÄN CUÛA CHAÁT ÑIEÄN PHAÂN VAØ KIM LOAÏI ? *Chaát ñieän phaân daãn ñieän khoâng toát baèng kim loaïi III.CAÙC HIEÄN TÖÔÏNG DIEÃN RA ÔÛ ÑIEÄN CÖÏC. .Thí duï -Xeùt tröôøng hôïp ñieän phaân dung dòch CuSO4 vôùi cöïc döông baèng Cu CuSO4 Cu2+ SO42- Dd CuSO4 l + + + - - - + Ñoàng (Cu) *Löôïng ñoàng ôû Anot (+) maát ñi chuyeån veà baùm vaøo Catoát(-) => döông cöïc tan *Ñieàu kieän ñeå coù hieän töôïng döông cöïc tan laø cöïc döông phaûi laøm baèng kim loaïi maø dung dòch ñieän phaân laø muoái cuûa kim loaïi ñoù. VD: dung dòch AgNO3 cöïc döông laø Ag dung dòch CuSO4 cöïc döông laø Cu CHUÙ YÙ -khi coù hieän töôïng döông cöïc tan ,bình ñieän phaân ñöôïc coi nhö moät ñieän trôû thuaàn -khi khoâng coù hieän töôïng döông cöïc tan ,bình ñieän phaân ñöôïc coi nhö moät maùy thu I=U/R Cuûng coá: 1.Chaát ñieän phaân ? 2.Haït taûi ñieän trong CÑP=> baûn chaát doøng ñieän trong CÑP ? 3.Hieän töôïng döông cöïc tan? Caâu hoûi traéc nghieäm: 1.Söï taïo thaønh caùc haït taûi ñieän trong chaát ñieän phaân laø do a.Doøng ñieän qua chaát ñieän phaân b.Söï phaân li cuûa caùc phaân töû chaát tan trong dung dòch c.Söï trao ñoåi caùc e vôùi caùc ñieän cöïc d.Caû ba nguyeân nhaân treân 2.Doøng ñieän trong chaát ñieän phaân laø doøng chuyeån dôøi coù höôùng cuûa: a.Ion döông,ion aâm b.Caùc ion döông vaø caùc electron c.Caùc ion aâm vaø caùc electron d.Caùc ion döông,ion aâm vaø caùc electron 3.Cho caùc nhoùm bình ñieän phaân vaø ñieän cöïc sau: I.CuSO4 –Cu II.ZnSO4 –than chì III.FeCL3 –Fe IV.H2SO4 –Pt Bình ñieän phaân naøo coù döông cöïc tan a.I vaø II b.I vaø III c.I,II,III d.Caû boán bình *Thí nghieäm chöùng toû: :+Nöôùc tinh khieát :Raát ít haït taûi ñieän *Thí nghieäm chöùng toû: dung dòch muoái, axít, bazô :+Dung dòch muoái ,axit, bazo :Nhieàu haït taûi ñieän daãn ñieän ñöôïc goïi laø chaát ñieän phaân *Hieän töôïng ñieän phaân laø hieän töôïng giaûi phoùng ra chaát môùi ôû caùc ñieän cöïc
Tài liệu liên quan