Bài 2. Tổng quan MVC

 1. Ví dụ về MVC  2. Giới thiệu về thiết kế MVC  3. Quá trình phát triển của kiến trúc ứng dụng Web  3.1. Model 1  3.2. Model 2  3.3. Application frameworks

pdf47 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1699 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài 2. Tổng quan MVC, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 2. Tổng quan MVC Nội dung  1. Ví dụ về MVC  2. Giới thiệu về thiết kế MVC  3. Quá trình phát triển của kiến trúc ứng dụng Web  3.1. Model 1  3.2. Model 2  3.3. Application frameworks 2 Bài toán 3 Giải pháp ban đầu  Xây dựng nhiều servlet  Trong servlet: xử lý nghiệp vụ (business logic), hiển thị 4 Giải pháp +: sử dụng JSP  Sử dụng JSP cho việc hiển thị  Servlet forward các yêu cầu tới JSP  Tách business logic và presentation 5 Giải pháp ++: sử dụng MVC  Đưa business logic ra khỏi servlet và đặt trong Model – các lớp Java có thể sử dụng lại  Model: sự kết hợp của business data và các phương thức theo tác trên dữ liệu 6 Giải pháp ++: sử dụng MVC 7 Ví dụ 1. Tư vấn bia 8 Trang JSP Trang html 9 10 beer_v1 websrc WEB-INF web.xml result.htmlform.htmlcom BeerExpert .java example web model BeerSelect .java Cấu trúc thư mục lập trình 11 WEB-INF beer_v1 classes webapps web.xml result.htmlform.html com BeerExpert .class example web model BeerSelect .class Cấu trúc thư mục triển khai tomcat form.html <form method="POST“ action="SelectBeer.do"> Select beer characteristics Color: light amber brown dark 12 web.xml ServletBeer com.example.web.BeerSelect ServletBeer /SelectBeer.do 13 Servlet BeerSelect – version 1 public class BeerSelect extends HttpServlet { @Override protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { response.setContentType("text/html"); PrintWriter out = response.getWriter(); out.println("Beer Selection Advice"); String c = request.getParameter("color"); out.println("Got beer color "+c); } } 14 Test ứng dụng 15 Model BeerExpert public class BeerExpert { public List getBrands(String color){ List brands = new ArrayList(); if(color.equals("amber")){ brands.add("Jack Amber"); brands.add("Red Moose"); } else{ brands.add("Jail Pale Ale"); brands.add("Gout Stout"); } return brands; } } 16 Servlet BeerSelect – version 2 import package com.example.web; … protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { String c = request.getParameter("color"); BeerExpert be = new BeerExpert(); List result = be.getBrands(c); response.setContentType("text/html"); PrintWriter out = response.getWriter(); out.println("Beer Selection Advice"); Iterator it = result.iterator(); while(it.hasNext()){ out.print("try: "+it.next()); } } 17 Test ứng dụng 18 Kiến trúc hiện tại 19 Kiến trúc mong muốn 20 Result.jsp Beer Recommendation <% List styles=(List) request.getAttribute("styles"); Iterator it = styles.iterator(); while(it.hasNext()){ out.print("try: "+it.next()); } %> 21 Servlet BeerSelect – version 3 import package com.example.web; … protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { String c = request.getParameter("color"); BeerExpert be = new BeerExpert(); List result = be.getBrands(c); request.setAttribute("styles", result); RequestDispatcher view = request.getRequestDispatcher("result.jsp"); view.forward(request, response); } 22 Test lại ứng dụng 23 Nội dung  1. Giới thiệu về mẫu thiết kế MVC  2. Quá trình phát triển của kiến trúc ứng dụng Web  2.1. Model 1  2.2. Model 2  2.3. Application frameworks 24 2. Giới thiệu MVC 25 MVC Pattern 26 Model  Model (Business process layer)  Mô hình hóa dữ liệu và hành vi (data & behavior) trong xử lý nghiệp vụ (business process)  Chịu trách nhiệm  Thực hiện các truy vấn DB  Tính toán trong các nghiệp vụ  VD: Xử lý các orders  Đóng gói dữ liệu và hành vi, độc lập với tầng presentation 27 View  View (Presentation layer)  Hiển thị thông tin tùy thuộc vào loại client  Biểu diễn kết quả của tầng business logic (Model)  Không cần quan tâm làm thế nào có được thông tin, hoặc thông tin ở đâu (Model chịu trách nhiệm) 28 Controller  Controller (Control layer)  Kết nối tương tác của người dùng với các nghiệp vụ cung cấp phía sau  Chọn ra cách biểu diễn phù hợp  Ví dụ: ngôn ngữ, biến đối định dạng thông tin theo vùng, quyền hạn người dùng  Một request tới ứng dụng sẽ chuyển cho tầng Control.  Tầng này quyết định request được xử lý như thế nào, và thông tin sẽ được trả lại như thế nào 29 3. Quá trình phát triển của kiến trúc ứng dụng Web 30 3. Quá trình phát triển của kiến trúc MVC  No MVC  MVC Model 1 (Page-centric)  MVC Model 2 (Servlet-centric)  Web application frameworks  Struts  Standard-based Web application framework  JavaServer Faces (JSR-127) 31 3. Quá trình phát triển của kiến trúc ứng dụng Web cho đến khi Model 1 ra đời Model 1 architectureNo MVC 32 3.1. Model 1 (Page-Centric Architecture) 33 3.1. Model 1 Architecture (Page-centric) Request 1 JSP pages Java Bean Response 4 2 3 B R O W S E R Servlet Container Enterprise Information Systems (EIS) 34 Kiến trúc Page-centric  Bao gồm 1 loạt các trang JSP có liên hệ chặt chẽ với nhau  Các trang JSP xử lý tất cả: presentation, control, và business process  Business process logic và control được CODE CỨNG trong các trang JSP  Dưới dạng JavaBeans, scriptlets, expression  Chuyển trang được thực hiện  Khi user click vào 1 liên kết. Ví dụ:  Qua hành động submit form. Ví dụ: <FORM ACTION="search.jsp"> 35 Kiến trúc Page-centric memu.jsp catalog.jsp checkout.jsp dataBase page–centric catalog application 36 Kịch bản sử dụng trong kiến trúc Page- centric Client View search .html list.jsp Model JavaBeans Controller find.jsp delete.jsp redirect forward Request 1 Request 2 Request 3 response response 37 3.2. Model 2 (Servlet-Centric Architecture) 38 Model 2 Architecture (Servlet-centric) Request 1 (Controller) Servlet (View) JSPResponse 5 3 4 B R O W S E R Servlet Container (EIS) Redirect 2 (Model) Java Bean MVC Design Pattern 39 Tại sao sử dụng kiến trúc Model 2?  Nếu muốn biểu diễn các trang JSP khác nhau, tùy theo dữ liệu nhận được?  Riêng JSP với JavaBeans và custom tags (Model 1) chưa xử lý tốt được  Giải pháp  Sử dụng đồng thời Servlet và JSP (Model 2)  Servlet xử lý request gửi tới, xử lý 1 phần dữ liệu, thiết lập các beans, forward kết quả cho 1 trong nhiều trang JSP nào đó 40 Servlet-centric Architecture  JSP chỉ được sử dụng để biểu diễn kết quả (presentation)  Xử lý điều khiển (Control) thực hiện bởi servlets  Servlet hoạt động như một gatekeeper  Cung cấp các services thông dụng, như authentication, authorization, login, error handling, …  Servlet hoạt động như một central controller  Quyết định logic phù hợp để xử lý các request, sẽ gửi request đến những nơi nào, …  Thực hiện việc điều hướng (redirecting) 41 Servlet-centric Scenario Client View search .html list.jsp Model JavaBeans Controller forward Request 1 Request 2 Request 3 response response servlet 42 3.3. Web Application Frameworks 43 Web Application Frameworks  Dựa trên kiến trúc MVC Model 2  Hầu hết các ứng dụng Web phải cung cấp các chức năng  Nhận (receive) và gửi tiếp (Dispatching) HTTP requests  Gọi các phương thức từ tầng model  Tổng hợp và chọn ra các views trả về cho client  Cung cấp các classes và interfaces cho lập trình viên sử dụng/mở rộng 44 Tại sao sử dụng các Web Application Framework?  Phân tách tầng presentation và các business logic thành các components  Cung cấp 1 điểm điều khiển trung tâm  Cung cấp các tính năng mở rộng  Dễ dàng kiểm thử unit (unit-testing) và bảo trì  Nhiều công cụ hỗ trợ  Ổn định  Có cộng đồng hỗ trợ mạnh mẽ  Đơn giản hóa chế độ đa ngôn ngữ (internationalization)  Đơn giản hóa việc validate đầu vào 45 Tại sao sử dụng các Web Application Framework?  Frameworks đang phát triển mạnh mẽ  JSP/Servlets vẫn còn khó sử dụng  Frameworks định nghĩa các components chuẩn, cho phép tái sử dụng.  Frameworks còn chỉ rõ cách thức phối hợp các components trong 1 ứng dụng 46 Một số Web Application Frameworks  Apache Struts I and II  Spring Framework MVC  JavaServer Faces (JSR-127)  Echo  Tapestry  Wicket  ... 47
Tài liệu liên quan