Bài giảng Bắt đầu dự án

Từ kế hoạch chiến lược đến các kết quả nghiệp vụ Phát biểu sứ mạng(mission statement) Các mục đích của công ty Các giá trị, sản phẩm, dịch vụ, Hướng phát triển của công ty Người có quyền lợi liên quan (stakeholder) Khách hàng Nhà cung cấp Nhân viên Cổ đông và các thành viên khác Các mục tiêu (goal) Các mục tiêu cụ thể trong khoảng thời gian ngắn Các kế hoạch được chuyển thành các hoạt động hằng ngày

pdf23 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1975 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Bắt đầu dự án, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 4. Bắt đầu dự án 2006 1Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT Chương 4 Bắt đầu dự án Chương 4. Bắt đầu dự án 2006 2Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT Nội dung ™ Quá trình lập kế hoạch chiến lược và tầm quan trọng đối với những người quản lý CNTT. ™ Các lý do của dự án HTTT và các yếu tố ảnh hưởng đến dự án. ™ Xem lại các yêu cầu hệ thống và vai trò của Hội đồng xét duyệt hệ thống. ™ Các yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến các dự án HTTT. ™ Tính khả thi kỹ thuật, tính khả thi kinh tế và tính khả thi vận hành. Chương 4. Bắt đầu dự án 2006 3Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT Nội dung ™ Các bước và sản phẩm cuối cùng của nghiên cứu sơ bộ. Chương 4. Bắt đầu dự án 2006 4Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT Kế hoạch chiến lược ™ Từ kế hoạch chiến lược đến các kết quả nghiệp vụ f Phát biểu sứ mạng (mission statement) y Các mục đích của công ty y Các giá trị, sản phẩm, dịch vụ, … y Hướng phát triển của công ty f Người có quyền lợi liên quan (stakeholder) y Khách hàng y Nhà cung cấp y Nhân viên y Cổ đông và các thành viên khác f Các mục tiêu (goal) y Các mục tiêu cụ thể trong khoảng thời gian ngắn y Các kế hoạch được chuyển thành các hoạt động hằng ngày Chương 4. Bắt đầu dự án 2006 5Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT Kế hoạch chiến lược ™ Kế hoạch chiến lược lâu dài cần có: f Tài nguyên về kỹ thuật, công nghệ f Tài chính f Con người f Tài nguyên về thông tin Chương 4. Bắt đầu dự án 2006 6Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT Kế hoạch chiến lược Hình 4.1. Trong quá trình lập kế hoạch chiến lược, mục đích, tầm nhìn và các giá trị của công ty dùng để viết ra phát biểu sứ mạng mà nó dẫn đến các mục tiêu, các hoạt động nghiệp vụ và các kết quả ảnh hưởng đến những người có quyền lợi liên quan. Chương 4. Bắt đầu dự án 2006 7Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT Bắt đầu dự án ™ Dự án về hệ thống được bắt đầu từ: f Các vấn đề của công ty. f Các cơ hội để cải tiến ™ Các vấn đề về tổ chức f Xác định các vấn đề thông qua các biểu hiện. f Kiểm tra kết xuất so với các tiêu chí hiệu suất. fQuan sát hành vi của nhân viên. f Lắng nghe phản hồi từ khách hàng, nhà cung cấp. Chương 4. Bắt đầu dự án 2006 8Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT Bắt đầu dự án ™ Các cơ hội để cải tiến f Cải tiến các quá trình. f Cải tiến nhập /xuất. f Nâng cao sự tích hợp của các hệ thống và các hệ thống con. Chương 4. Bắt đầu dự án 2006 9Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT Chọn dự án ™ Chọn dự án có thể gặp nhiều khó khăn vì có nhiều dự án đều cần thiết. ™ Các tiêu chí quan trọng để chọn dự án f Sự chấp thuận của ban quản lý. f Thời điểm thích hợp. f Đạt các mục tiêu kinh doanh. f Có thể thực hiện được. fQuan trọng hơn. Chương 4. Bắt đầu dự án 2006 10Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT Mục tiêu của dự án ™ Phải xác định rõ ràng mục tiêu của dự án. ™ Các mục tiêu chấp nhận ™ Các mục tiêu không chấp nhận Chương 4. Bắt đầu dự án 2006 11Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT Hình 4.4. Các yếu tố bên trong, bên ngoài ảnh hưởng đến các dự án CNTT Chương 4. Bắt đầu dự án 2006 12Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT Tầm quan trọng của lập kế hoạch ™ Phân tích SWOT f Điểm mạnh (Strength) f Điểm yếu (Weakness) f Cơ hội (Opportunity) fMối đe dọa (Threat) Chương 4. Bắt đầu dự án 2006 13Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT Yêu cầu hệ thống ™ Yêu cầu hệ thống f system request fMở rộng hệ thống hiện tại. f Sửa các lỗi sai của hệ thống hiện tại. f Xây dựng hệ thống mới. ™ Các lý do của các yêu cầu hệ thống f Dịch vụ được cải tiến f Hiệu quả tốt hơn f Thông tin nhiều hơn f Điều khiển mạnh hơn fGiảm chi phí Chương 4. Bắt đầu dự án 2006 14Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT Yêu cầu hệ thống Hình 4.6. Năm lý do của các yêu cầu hệ thống Chương 4. Bắt đầu dự án 2006 15Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT Yêu cầu hệ thống ™ Các biểu mẫu yêu cầu hệ thống f Tổ chức tốt quá trình. f Bảo đảm tính nhất quán. f Phải dễ hiểu và dễ sử dụng. f Phải bao gồm các chỉ dẫn rõ ràng. Chương 4. Bắt đầu dự án 2006 16Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT Hình 4.7a. Biểu mẫu dùng để ghi yêu cầu hệ thống. Chương 4. Bắt đầu dự án 2006 17Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT [Date] SYSTEM REQUEST Project Name: Project Sponsor: Name: Department: Phone: Email: Business Need: Functionality: Expected Value: Tangible: Intangible: Special Issues or Constraints: Hình 4.7b. Biểu mẫu dùng để ghi yêu cầu hệ thống. Chương 4. Bắt đầu dự án 2006 18Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT Đánh giá các yêu cầu hệ thống ™ Đánh giá dự án f Hội đồng xét duyệt hệ thống (systems review committee) y Đánh giá các yêu cầu hệ thống (system request). y Thiết lập độ ưu tiên của các yêu cầu hệ thống. y Đánh giá tính khả thi. ™ Tổng quan về tính khả thi f feasibility f Nghiên cứu sử dụng 3 tiêu chuẩn chính: y Tính khả thi kỹ thuật y Tính khả thi kinh tế y Tính khả thi vận hành Chương 4. Bắt đầu dự án 2006 19Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT Đánh giá các yêu cầu hệ thống Development Costs Operational Costs Development team salaries Consultant fees Development training Hardware and software Vendor installation Office space and equipment Data conversion costs Software upgrades Software licensing fees Hardware repairs Hardware upgrades Operational team salaries Communications changes User training Hình 4.9. Ví dụ các chi phí cho tính khả thi kinh tế. Chương 4. Bắt đầu dự án 2006 20Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT Đánh giá các yêu cầu hệ thống ™ Xác định tính khả thi f Bước đầu tiên là xác định tính khả thi. fMục đích: xác định các dự án không khả thi càng sớm càng tốt. f Tính khả thi có thể thay đổi theo thời gian. y Các dự án không khả thi có thể được đề nghị lại. y Các dự án khả thi lúc ban đầu có thể bị loại bỏ sau này. Chương 4. Bắt đầu dự án 2006 21Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT Đánh giá các yêu cầu hệ thống ™ Các tiêu chí dùng để đánh giá các yêu cầu hệ thống fGiảm các chi phí. f Tăng lợi ích. f Tạo ra nhiều thông tin hơn và các kết quả tốt hơn. f Phục vụ khách hàng và công ty tốt hơn. f Khung thời gian hợp lý và các kết quả lâu dài. f Tài nguyên có sẵn. f Cần thiết hoặc tùy ý. f Các yếu tố hữu hình và yếu tố vô hình. Chương 4. Bắt đầu dự án 2006 22Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT Đánh giá các yêu cầu hệ thống ™ Các dự án được thực hiện và không được thực hiện. f Tính cần thiết của dự án. f Hội đồng có thể không cần xét duyệt các dự án không được thực hiện. Chương 4. Bắt đầu dự án 2006 23Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT Dự án bị thất bại ™ Có thể tránh cho dự án bị thất bại (project failure) bằng cách: f Đào tạo. f Kinh nghiệm. f Tìm hiểu tại sao các dự án khác bị thất bại.
Tài liệu liên quan