Bài giảng Các công trình xử lý hiếu khí dạng tăng trưởng dính bám

- Se : BOD5tc của NT sau lắng; - Si : BOD5tc của NT vào bể trickling filter; - k20 : hằng số  độ sâu bể (D) ở 20oC (gal/phút)nft - D : độ sâu (ft) - Qv : lưu lượng/đơn vị t/tích bể (gal/phút.ft2) = Q/A - Q : lưu lượng qua TF, không tuần hoàn (gal/phút) - A : diện tích tiết diện của trickling filter (ft2); - n : hệ số thực nghiệm, n = 0,5

ppt33 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1943 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Các công trình xử lý hiếu khí dạng tăng trưởng dính bám, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
COÂNG NGHEÄ XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI Chöông 4 CAÙC COÂNG TRÌNH XÖÛ LYÙ HIEÁU KHÍ DAÏNG TAÊNG TRÖÔÛNG DÍNH BAÙM TS. Traàn Thò Myõ Dieäu Thaùng 2 naêm 2005 Ñaïi Hoïc Vaên Lang Khoa CN&QL Moâi Tröôøng NOÄI DUNG Ñaïi Hoïc Vaên Lang Khoa CN&QL Moâi Tröôøng Tính toaùn thieát keá beå loïc nhoû gioït Tính toaùn thieát keá ñóa tieáp xuùc sinh hoïc Khoa CN&QL Moâi Tröôøng Ñaïi Hoïc Vaên Lang TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ BEÅ LOÏC NHOÛ GIOÏT + d = 10-25 mm + hVLL = 0,9-2,5 m (1,8 m) Ñaù + hVLL = 6-9 m Plastic Thaùp loïc Khoa CN&QL Moâi Tröôøng Ñaïi Hoïc Vaên Lang TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ BEÅ LOÏC NHOÛ GIOÏT HT phaân phoái nöôùc Söû duïng nguyeân taéc phaûn löïc - AÙp löïc taïi vò trí phun ~ 0,5-0,7 m - Vaän toác  Q & ~ 1 voøng/10 phuùt - Khg caùch töø VLL  voøi phun ~ 0,2-0,3 m Khoa CN&QL Moâi Tröôøng Ñaïi Hoïc Vaên Lang TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ BEÅ LOÏC NHOÛ GIOÏT HT phaân phoái nöôùc Toác ñoä quay cuûa daøn phaân phoái nöôùc - n là tốc độ quay (vòng/phút); - q là tải trọng thủy lực của dòng vào (m3/m2.h); - R là tỷ số tuần hoàn; - A số đg ống phân phối của HT phân phối nước; - DR là tốc độ tính bằng mm/đường ống phân phối. Khoa CN&QL Moâi Tröôøng Ñaïi Hoïc Vaên Lang TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ BEÅ LOÏC NHOÛ GIOÏT - Sàn đỡ đc TK thu nước đều; - Phân phối đều khí; - Khg cách từ sàn đến đáy ~ 0,6-0,8 m; - Đáy bể dốc 1-2% về máng thu TT; Tường giữa đáy & sàn có cửa sổ thg gió. Tổng DT cửa số ~ 20% DT sàn. Khoa CN&QL Moâi Tröôøng Ñaïi Hoïc Vaên Lang TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ BEÅ LOÏC NHOÛ GIOÏT Phuï thuoäc söï cheânh leäch toC T (khí trong loã roãng thaáp  khí ñi töø treân xuoáng Khoâng trao ñoåi khí Caáp khí 0,3 m3/m2.phuùt Khoa CN&QL Moâi Tröôøng Ñaïi Hoïc Vaên Lang TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ BEÅ LOÏC NHOÛ GIOÏT - Se : BOD5tc của NT sau lắng; - Si : BOD5tc của NT vào bể trickling filter; - k20 : hằng số  độ sâu bể (D) ở 20oC (gal/phút)nft - D : độ sâu (ft) - Qv : lưu lượng/đơn vị t/tích bể (gal/phút.ft2) = Q/A - Q : lưu lượng qua TF, không tuần hoàn (gal/phút) - A : diện tích tiết diện của trickling filter (ft2); - n : hệ số thực nghiệm, n = 0,5 Khoa CN&QL Moâi Tröôøng Ñaïi Hoïc Vaên Lang TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ BEÅ LOÏC NHOÛ GIOÏT - k2 : hằng số ứng với TF có D2 - k1 : hằng số ứng với TF có D1 - D1 : độ sâu của TF 1 - D2 : độ sâu của TF 2 - x = 0,5: VLL = đá, dg chảy theo phg thẳng đứng - x = 0,3: VLL = plastic, dòng chảy theo phg ngang Khoa CN&QL Moâi Tröôøng Ñaïi Hoïc Vaên Lang TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ BEÅ LOÏC NHOÛ GIOÏT k20 đ/v TF sâu 20 ft, VLL plastic Khoa CN&QL Moâi Tröôøng Ñaïi Hoïc Vaên Lang TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ BEÅ LOÏC NHOÛ GIOÏT Hieäu quaû khöû BOD5 - E : hiệu quả khử BOD5 của TF & bể lắng 2 - W : tải trọng BOD5 của TF (kg/ngđ) - V : thể tích vật liệu lọc (m3) - F : hệ số tuần hoàn nước Khoa CN&QL Moâi Tröôøng Ñaïi Hoïc Vaên Lang TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ BEÅ LOÏC NHOÛ GIOÏT - R = QT/Q, - QT là lưu lượng tuần hoàn - Q là lưu lượng xử lý Khoa CN&QL Moâi Tröôøng Ñaïi Hoïc Vaên Lang TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ BEÅ LOÏC NHOÛ GIOÏT Các thông số thiết kế TF TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ BEÅ LOÏC NHOÛ GIOÏT Các thông số thiết kế TF Khoa CN&QL Moâi Tröôøng Ñaïi Hoïc Vaên Lang TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ BEÅ LOÏC NHOÛ GIOÏT Sô ñoà heä thoáng xöû lyù NT coù TF Khoa CN&QL Moâi Tröôøng Ñaïi Hoïc Vaên Lang Buøn Xaû buøn TF tải trọng thấp TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ BEÅ LOÏC NHOÛ GIOÏT Sô ñoà heä thoáng xöû lyù NT coù TF Khoa CN&QL Moâi Tröôøng Ñaïi Hoïc Vaên Lang Nước thải NT sau XL Bùn Tuần hoàn nước Bùn Xả bùn TF tải trọng thấp or cao TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ BEÅ LOÏC NHOÛ GIOÏT Heä thoáng TF 2 baäc Khoa CN&QL Moâi Tröôøng Ñaïi Hoïc Vaên Lang - E1 là hiệu quả khử BOD của TF thứ 1 (%); - E2 là hiệu quả khử BOD của TF thứ 2 (%); - W2 là tải trọng BOD của TF thứ 2 (kg.ngđ). TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ BEÅ LOÏC NHOÛ GIOÏT Khoa CN&QL Moâi Tröôøng Ñaïi Hoïc Vaên Lang Ảnh hg của toC NT đến E(%) khử BOD - ET là h/quả khử BOD ở nhiệt độ T (%); - E20 là h/quả khử BOD ở 20oC (%). TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ BEÅ LOÏC NHOÛ GIOÏT Baøi Taäp 4.1 Khoa CN&QL Moâi Tröôøng Ñaïi Hoïc Vaên Lang TF 1 bậc, đk 10 m, VLL bằng plastic, dòng chảy ngang, hVLL = 6,1 m. Tính tải trọng thể tích theo BOD và TKN, tải trọng TKN đặc biệt và hiệu quả khử BOD ở 200C. Quá trình nitrate hóa có xảy ra trong HT này không? TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ BEÅ LOÏC NHOÛ GIOÏT Baøi Taäp 4.1 Khoa CN&QL Moâi Tröôøng Ñaïi Hoïc Vaên Lang TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ BEÅ LOÏC NHOÛ GIOÏT Baøi Taäp 4.2 Khoa CN&QL Moâi Tröôøng Ñaïi Hoïc Vaên Lang - NT đô thị BOD = 250 g/m3, XL = TF 2 bậc. - BODe = 25 g/m3. - 2 TF có độ sâu = 1,83 m, - Hệ số tuần hoàn 2:1 - Đường kính bể? TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ BEÅ LOÏC NHOÛ GIOÏT Baøi Taäp 4.2 Khoa CN&QL Moâi Tröôøng Ñaïi Hoïc Vaên Lang Bieát: - Q = 7570 m3/ngđ; - t = 20oC; - E (% BOD) cuûa BL 1 = 35%; - E1 = E2. TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ BEÅ LOÏC NHOÛ GIOÏT Baøi Taäp 4.3 Khoa CN&QL Moâi Tröôøng Ñaïi Hoïc Vaên Lang TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ BEÅ LOÏC NHOÛ GIOÏT Baøi Taäp 4.3 Khoa CN&QL Moâi Tröôøng Ñaïi Hoïc Vaên Lang - Hai TF có độ sâu 6,1 m, - VLL plastic dng chảy ngang, DT bề mặt 90 m2/m3; - Hệ số n = 0,5 và HT phân phối gồm 2 cánh tay đòn; - Tốc độ tưới ướt tối thiểu là 0,5 L/m2.s; - Độ sâu của bể lắng 2 là 4,2 m. Hãy xác định các thng số thiết kế bể TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ BEÅ RBC Khoa CN&QL Moâi Tröôøng Ñaïi Hoïc Vaên Lang Caùch saép xeáp TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ BEÅ RBC Khoa CN&QL Moâi Tröôøng Ñaïi Hoïc Vaên Lang Caùc thieát bò cô khí cuûa RBC Truïc quay Chieàu daøi max = 8,23 m, Trong ñoù, 7,62 m duøng ñeå gaén caùc ñóa SH Truïc ngaén ~ 1,52 - 7,62 m. TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ BEÅ RBC Khoa CN&QL Moâi Tröôøng Ñaïi Hoïc Vaên Lang Caùc thieát bò cô khí cuûa RBC Ñóa SH - PE, nhieàu neáp gaáp ñeå taêng DT beà maët - Dieän tích beà maët thaáp ~ 9290 m2/8,23 mtruïc - DT beà maët TB & cao ~ 11149-16723 m2/8,23 m truïc TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ BEÅ RBC Khoa CN&QL Moâi Tröôøng Ñaïi Hoïc Vaên Lang Caùc thieát bò cô khí cuûa RBC TB truyeàn ñoäng - Motor - Bôm neùn khí + Quay ñóa + Cung caáp oxy TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ BEÅ RBC Khoa CN&QL Moâi Tröôøng Ñaïi Hoïc Vaên Lang Caùc thieát bò cô khí cuûa RBC Beå chöùa ñóa - V = 45,42 m3 cho 9290 m2 ñóa SH Q = 0,08 m3/m2.d, hnöôùc = 1,52 m, 40% dieän tích ñóa ngaäp trong NT TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ BEÅ RBC Khoa CN&QL Moâi Tröôøng Ñaïi Hoïc Vaên Lang Caùc thieát bò cô khí cuûa RBC Maùi che - Bằng tấm sợi thủy tinh, b/v đĩa SH khỏi bị hư hại bởi tia UV & các tác nhân vật lý khác, - Giữ nhiệt cần thiết cho quá trình, - Khống chế sự phát triển của tảo. TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ BEÅ RBC Khoa CN&QL Moâi Tröôøng Ñaïi Hoïc Vaên Lang Các thông số TK đặc trưng của bể RBC TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ BEÅ RBC Khoa CN&QL Moâi Tröôøng Ñaïi Hoïc Vaên Lang Các thông số TK đặc trưng của bể RBC TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ BEÅ RBC Khoa CN&QL Moâi Tröôøng Ñaïi Hoïc Vaên Lang Baøi Taäp 4.4 Thiết kế RBC để xử lý BOD