Bài giảng Chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam

I. ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH” CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 1. Những hiểu biết chung về chiến lược “diễn biến hoà bình” - Khái niệm: “Diễn biến hoà bình” là chiến lược cơ bản nhằm lật đổ chế độ chính trị của các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong, chủ yếu bằng các biện pháp phi quân sự do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động, đứng đầu là Mỹ tiến hành . Chiến lược “diễn biến hòa bình” còn được gọi bằng nhiều tên khác nhau, “Chiến tranh không tiếng súng”, “cuộc chiến không biên giới”, “chiến tranh nhung lụa”, “cách mạng màu”, “chuyển hoá hoà bình”, “biến đổi hoà bình, “cạnh tranh hoà bình” - Bản chất của chiến lược “diễn biến hòa bình” là chiến lược chống chủ nghĩa xã hội do chủ nghĩa đế quốc, các thế lực thù địch, phản động tiến hành nhằm thủ tiêu chế độ xã hội chủ nghĩa trên phạm vi toàn thế giới, chống phá độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội của các quốc gia bằng các biện pháp phi vũ trang là chủ yếu, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong các nước xã hội chủ nghĩa và các nước độc lập dân tộc, lái chệch hướng phát triển các quốc gia, dân tộc theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. - Mục tiêu: Xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn cầu. Để đạt được mục đích đó, các thế lực thù địch đặt ra những mục tiêu cụ thể sau: Một là, xoá bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, thay thế bằng hệ tư tưởng tư sản, làm cuộc đảo chính hòa bình về hệ tư tưởng trong các nước xã hội chủ nghĩa. Hai là, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, thực hiện “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập” trong các nước xã hội chủ nghĩa. Ba là, lợi dụng, kích động những vấn đề về “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” để gây mất ổn định về chính trị trong các nước xã hội chủ nghĩa. Bốn là, làm suy yếu, chệch hướng phát triển của nền kinh tế, tiến tới chi phối, lũng đoạn, khống chế kinh tế trong các nước xã hội chủ nghĩa. Năm là, chuyển hoá văn hoá, đạo đức, lối sống xã hội chủ nghĩa theo giá trị phương Tây. Sáu là, “phi chính trị hoá” để “vô hiệu hoá” quân đội và công an trong các nước xã hội chủ nghĩa.

docx16 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 371 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BAN CHQS THỊ XÃ NGHĨA LỘ BAN CHQSTV BỆNH VIỆN ĐKKV NGHĨA LỘ BÀI GIẢNG CHÍNH TRỊ Chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam Đối tượng: Cán bộ, chiến sĩ Tự vệ Bệnh viện ĐKKV Nghĩa Lộ Lưu hành nội bộ Họ tên: Phạm Đức Cương Chức vụ: Chính trị viên phó Ngày tháng 6 năm 2020 PHÊ DUYỆT CỦA CHÍNH TRỊ VIÊN BAN CHQS THỊ XÃ NHĨA LỘ 1. Phê duyệt bài giảng Bài: Chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Của: - Phạm Đức Cương - Chính trị viên phó BCHQSTV Bệnh viện ĐKKV Nghĩa Lộ 2. Nội dung phê duyệt: a. Bố cục nội dung: ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ b. Liên hệ thực tiễn, định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động: ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ 3. Kết luận: ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ CHÍNH TRỊ VIÊN Thượng tá Đỗ Xuân Trường Phần một: Ý ĐỊNH BÀI GIẢNG I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 1. Mục đích. Giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ DQTV nhận thức rõ bản chất âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. 2. Yêu cầu. Nắm vững quan điểm, phương châm của Đảng, Nhà nước ta trong đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình”; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức trách nhiệm, làm cơ sở liên hệ, vận dụng sát với chức trách nhiệm vụ của mỗi chiến sĩ tự vệ. II. NỘI DUNG: (Gồm 2 phần) Phần I: Âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam Phần II: Đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn của thế lực thù địch thực hiện “Diễn biến hòa bình” thúc đẩy “Tự diễn biến” “Tự chuyển hóa” nội bộ nước ta. - Trọng tâm: Mục II, Trọng điểm: nội dung 3 mục II III. ĐỐI TƯỢNG: - Cán bộ, chiến sỹ tự vệ Bệnh viện ĐKKV Nghĩa Lộ. IV. THỜI GIAN: - Thời gian toàn bài: 02 giờ - Thời gian lên lớp: 01 giờ 30 - Thời gian ôn luyện, thảo luận: 00 giờ 30 V. PHƯƠNG PHÁP: 1. Đối với giáo viên: Sử dụng phương pháp đặt vấn đề, nêu câu hỏi thảo luận kết hợp diễn giảng phân tích, lấy ví dụ chứng minh và đọc chậm những nội dung chính cho người học ghi chép. 2. Đối với người học: Chú ý nghe giảng, ghi chép theo ý hiểu và những nội dung chính giáo viên đọc chậm. VI. ĐỊA ĐIỂM: - Hội trường tầng III Bệnh viện ĐKKV Nghĩa Lộ. VI. TÀI LIỆU: * Tài liệu: Soạn theo tài liệu giáo trình lý luận về quốc phòng – quân sự địa phương, công tác xây dựng cơ sở, xây dựng lực lượng vũ trang ở cơ sở của Bộ Quốc phòng xuất bản năm 2018. Phần hai : NỘI DUNG I. ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH” CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 1. Những hiểu biết chung về chiến lược “diễn biến hoà bình” - Khái niệm: “Diễn biến hoà bình” là chiến lược cơ bản nhằm lật đổ chế độ chính trị của các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong, chủ yếu bằng các biện pháp phi quân sự do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động, đứng đầu là Mỹ tiến hành Từ điển Bách khoa quân sự Việt Nam, Nxb QĐND, Hà Nội 2004, tr. 303. . Chiến lược “diễn biến hòa bình” còn được gọi bằng nhiều tên khác nhau, “Chiến tranh không tiếng súng”, “cuộc chiến không biên giới”, “chiến tranh nhung lụa”, “cách mạng màu”, “chuyển hoá hoà bình”, “biến đổi hoà bình, “cạnh tranh hoà bình” - Bản chất của chiến lược “diễn biến hòa bình” là chiến lược chống chủ nghĩa xã hội do chủ nghĩa đế quốc, các thế lực thù địch, phản động tiến hành nhằm thủ tiêu chế độ xã hội chủ nghĩa trên phạm vi toàn thế giới, chống phá độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội của các quốc gia bằng các biện pháp phi vũ trang là chủ yếu, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong các nước xã hội chủ nghĩa và các nước độc lập dân tộc, lái chệch hướng phát triển các quốc gia, dân tộc theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. - Mục tiêu: Xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn cầu. Để đạt được mục đích đó, các thế lực thù địch đặt ra những mục tiêu cụ thể sau: Một là, xoá bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, thay thế bằng hệ tư tưởng tư sản, làm cuộc đảo chính hòa bình về hệ tư tưởng trong các nước xã hội chủ nghĩa. Hai là, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, thực hiện “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập” trong các nước xã hội chủ nghĩa. Ba là, lợi dụng, kích động những vấn đề về “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” để gây mất ổn định về chính trị trong các nước xã hội chủ nghĩa. Bốn là, làm suy yếu, chệch hướng phát triển của nền kinh tế, tiến tới chi phối, lũng đoạn, khống chế kinh tế trong các nước xã hội chủ nghĩa. Năm là, chuyển hoá văn hoá, đạo đức, lối sống xã hội chủ nghĩa theo giá trị phương Tây. Sáu là, “phi chính trị hoá” để “vô hiệu hoá” quân đội và công an trong các nước xã hội chủ nghĩa. 2. Mục tiêu và thủ đoạn của các thế lực thù địch thực hiện chiến lược “diễn biến hoà bình” chống phá cách mạng Việt Nam a) Mục tiêu chống phá Mục tiêu cơ bản của chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với Việt Nam là nhằm xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xoá bỏ chủ nghĩa xã hội, xoá bỏ độc lập dân tộc của Việt Nam và buộc Việt Nam đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Để thực hiện mục tiêu đó, tư tưởng chỉ đạo của chúng là: Kết hợp “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ với quá trình “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”, thúc đẩy “tư nhân hoá kinh tế”, “tự do hoá chính trị”, “phi chính trị hoá” quân đội và công an, từng bước làm “đổi màu”, “biến chất” Đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chống toàn diện nhưng tập trung mũi nhọn vào lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hoá. Hướng trọng tâm chống phá vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, quân đội, công an và các tầng lớp tri thức, văn nghệ sĩ, thế hệ trẻ. Kích động, chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết, nghi ngờ lẫn nhau, kích thích quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ. Lợi dụng dân chủ, nhân quyền chia rẽ các dân tộc, chia rẽ các tôn giáo, chia rẽ người theo đạo với người không theo đạo, chia rẽ dân với Đảng, Nhà nước, quân đội, công an để phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. b) Thủ đoạn chống phá - Chống phá trên lĩnh vực chính trị: Các thế lực thù địch thực hiện “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm thay đổi định hướng xã hội chủ nghĩa trong đường lối chính trị của Đảng, Nhà nước ta, thực hiện “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”, tự do, dân chủ tư sản; thực chất là gây dựng các thế lực chống đối chính trị ngay trong lòng Việt Nam, tạo dựng “ngọn cờ” để tập hợp các lực lượng chống chủ nghĩa xã hội, chống Đảng Cộng sản, làm đối trọng chính trị với Đảng Cộng sản tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Các thế lực thù địch cũng ra sức lợi dụng các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo”, “môi trường”, chủ quyền biển, đảo, biên giới đất liền để chống phá Việt Nam, gây sức ép về chính trị đối với Đảng, Nhà nước ta, can thiệp và mặc cả với Việt Nam trong các quan hệ quốc tế. Chúng tập trung chống phá, phủ nhận mục tiêu, lý tưởng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của cách mạng Việt Nam, vai trò lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam; triệt để tận dụng những sơ hở trong đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước ta, sẵn sàng can thiệp trắng trợn bằng sức mạnh quân sự để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; đẩy mạnh các hoạt động chia rẽ nội bộ, xây dựng lực lượng ngầm và tổ chức đảng phái chính trị đối lập; vận động thành lập các tổ chức “hội”, “nhóm” phản động; tổ chức các “chiến dịch” xuyên tạc, đòi xét lại lịch sử nhằm hạ uy tín của Đảng, lôi kéo quần chúng chống Đảng - Chống phá trên lĩnh vực kinh tế: Các thế lực thù địch sử dụng kinh tế để lũng đoạn nền kinh tế Việt Nam, chuyển hóa nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam đi theo quỹ đạo kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa và từ chuyển hóa về kinh tế tiến tới chuyển hóa về chính trị. Thông qua các hoạt động đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế để đẩy mạnh phát triển khu vực kinh tế tư nhân, từng bước làm mất vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế Nhà nước, qua đó làm biến đổi dần cơ sở kinh tế - xã hội của chủ nghĩa xã hội. Lợi dụng các khoản viện trợ kinh tế, cho vay ưu đãi, hiệp định thương mại và các quan hệ kinh tế khác để gây sức ép về chính trị, can thiệp nội bộ, từng bước chuyển hóa Việt Nam theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. - Chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa: Các thế lực thù địch tập trung mọi cố gắng để chứng minh sự “lỗi thời”, phủ nhận bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin. Chúng còn vu cáo Đảng ta đã “đem chủ nghĩa Mác - Lênin áp dụng máy móc, gượng ép vào Việt Nam”, đồng thời quảng cáo cho mô hình “xã hội dân chủ”, “xã hội dân sự” và khả năng đi theo “con đường thứ ba” phi xã hội chủ nghĩa, “đi dưới hai làn đạn”. Chúng tuyên truyền xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, thân thế và sự nghiệp vĩ đại của Người, tách rời và đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin; chúng cũng cố tình cho rằng “con đường Bác Hồ đã chọn là con đường dân tộc, không phải chủ nghĩa xã hội” và “không có ảnh hưởng của tư tưởng Mác - Lênin”. Hiện nay, các thế lực thù địch đang ráo riết chỉ đạo, phối hợp các lực lượng trong và ngoài nước tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phản tuyên truyền, trắng trợn vu cáo, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng nhằm đổi trắng thay đen, lẫn lộn giữa công và tội, giữa người cách mạng và kẻ phản dân, hạ bệ thần tượng và các nhân vật lịch sử. Chúng xuyên tạc, bôi đen giá trị văn hóa, đạo đức, lối sống xã hội chủ nghĩa; đồng thời, du nhập văn hóa, đạo đức, lối sống tư sản, làm mất bản sắc văn hóa Việt Nam, làm phai mờ các giá trị văn hóa truyền thống và cách mạng, biến Việt Nam thành “thuộc địa văn hóa”, dùng “đòn văn hóa” để tiến công về chính trị, chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, các lực lượng phản động bên trong và bên ngoài phối hợp chặt chẽ với nhau để đưa một số lượng lớn tài liệu, sách báo, tờ rơi, băng hình, băng nhạc có nội dung phản động, đồi trụy vào nước ta; trên mạng Internet, mạng xã hội, chúng đưa nhiều thông tin sai lệch, bịa đặt, độc hại để nhiều người có thể truy cập, qua đó tác động rất xấu đến nhận thức, tình cảm, văn hóa, lối sống của một bộ phận cư dân mạng. - Chống phá trên lĩnh vực xã hội: Mục đích của các thế lực thù địch là làm cho xã hội Việt Nam rối loạn và mất ổn định về mọi mặt, chúng ra sức tuyên truyền, kích động, gây mâu thuẫn, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ nhân dân với Đảng, nhân dân với quân đội, công an, chia rẽ các vùng, miền; làm sâu sắc thêm quá trình phân hóa giai cấp, phân hóa giàu nghèo, phân tầng xã hội, phá vỡ sự thống nhất đất nước và sự đồng thuận của xã hội, gây hoang mang, dao động miền tin trong các tầng lớp nhân dân vào con đường xã hội chủ nghĩa. Chúng sử dụng bọn phản động người Việt Nam ở nước ngoài móc nối với các tổ chức phản động trong các tôn giáo, dân tộc ở trong nước để can thiệp vào công việc nội bộ, đe dọa an ninh quốc gia; chủ trương “tôn giáo hóa các dân tộc thiểu số”, hỗ trợ, kích động các đối tượng cực đoan, phản động tôn giáo trong nước phát triển lực lượng và tổ chức các hoạt động chống phá chính quyền, tạo ra nhiều “điểm nóng” để gây bất ổn về chính trị - xã hội, qua đó tạo dựng các “nguyên cớ” trong các lĩnh vực này để gây rối, bạo loạn. - Chống phá trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh: Mục đích của chúng là làm suy yếu tiềm lực của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sức mạnh chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, làm suy yếu lực lượng vũ trang; phủ nhận, xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân của Đảng, tuyệt đối hóa nhiệm vụ phát triển kinh tế, coi nhẹ, buông lỏng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đề cao thuyết “vũ khí luận” trong điều kiện mới, coi nhẹ yếu tố chính trị tinh thần, gây chia rẽ mất đoàn kết giữa Đảng với quân đội, quân đội với nhân dân và công an Đặc biệt, bằng việc thực hiện “phi chính trị hóa” quân đội, “vô hiệu hóa” các lực lượng vũ trang, tách quân đội và công an ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó sử dụng quân đội và công an vào các mục đích chính trị phản động chống lại Đảng, chống lại nhân dân, chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa. Chúng thường ve vãn, móc nối, mời gọi, lôi kéo ta tham gia các hoạt động hợp tác quân sự để thành lập cái gọi là “khối phòng vệ tập thể” nhằm thúc đẩy Việt Nam tham gia liên minh quân sự hoặc đồng ý cho nước ngoài lập căn cứ quân sự tại Việt Nam; đồng thời, chủ trương thông qua liên kết làm ăn kinh tế với doanh nghiệp, đơn vị quân đội và hợp tác đào tạo để xâm nhập vào các lĩnh vực quân sự nhằm khai thác tin tức tình báo, chuyển giao công nghệ lạc hậu và chuyển hóa về chính trị - Chống phá trên lĩnh vực đối ngoại: Lợi dụng Việt Nam mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng quan hệ với nhiều quốc gia, dân tộc trên thế giới, các thế lực thù địch âm mưu dùng các hoạt động ngoại giao để hướng Việt Nam đi theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. Chúng tìm cách cản trở những dự án đầu tư quốc tế vào Việt Nam; tuyên truyền gây chia rẽ Việt Nam với các nước, đặc biệt là gây chia rẽ Việt Nam với Trung Quốc, với Lào và Campuchia; hạ thấp vị thế và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế; mặt khác, âm mưu mua chuộc, lôi kéo Việt Nam bằng các khoản đầu tư, viện trợ, giúp đỡ về kinh tế nhằm từng bước chuyển hóa chế độ chính trị ở Việt Nam theo hướng tư bản chủ nghĩa. 3. Âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch thực hiện “phi chính trị hóa” quân đội Thứ nhất, tập trung phá hoại nền tảng tư tưởng, chính trị của Quân đội nhân dân Việt Nam. Các thế lực thù địch tập trung công kích, xuyên tạc, phủ nhận nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội và đường lối chính trị, quân sự, quan điểm xây dựng quân đội của Đảng. Ra sức cổ xúy cho luận điệu “quân đội phi giai cấp”, “quân đội nhà nghề”, quân đội chỉ là công cụ của Nhà nước, chỉ có sứ mệnh bảo vệ quốc gia chống xâm lược, chứ không có quân đội nhân dân và không có quân đội thuộc một thể chế chính trị nào Chúng còn đưa ra luận thuyết: “Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ phục vụ Tổ quốc, phục vụ đồng bào và chủ quyền quốc gia”; phải là “lực lượng trung lập”, “đứng ngoài chính trị”, “không cần đặt dưới sự lãnh đạo của đảng phái nào”, chỉ là “công cụ của quốc gia, dân tộc”... Bản chất mưu đồ hiểm độc của chúng hòng làm cho Quân đội ta từng bước biến chất về chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong dẫn tới mất phương hướng và mục tiêu chiến đấu, làm cho cán bộ, chiến sĩ lung lạc niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội.  Hiện nay, bọn phản động người Việt lưu vong câu kết với các phần tử cơ hội chính trị trong nước phát tán nhiều tài liệu mang nội dung xấu vào trong nội bộ quân đội, thông qua nhiều hình thức, nhiều “kênh” thông tin khác nhau, như: Internet, đĩa hình, sách báo, các diễn đàn kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, giao lưu văn hóa, ngoại giao. Các quan điểm phản động mà chúng thường xuyên tuyên truyền là nhân danh đảng phái phi chính trị, với quan điểm “không cần phân biệt chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa tư bản, không cần chính trị, chỉ cần tiền, bỏ Đảng cũng được vì quân đội không thuộc một thể chế chính trị, đảng phái nào”. Trong thời đại toàn cầu hóa, Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước, không phân biệt chế độ chính trị. Vì vậy, quân đội cần xem xét lại kẻ thù... Đó chỉ là luận điệu phản động cũ rích của các thế lực thù địch nhằm làm cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta bị tiêm nhiễm tư tưởng, chính trị tư sản, từng bước xa rời chính trị vô sản, phản bội lại lợi ích của dân tộc, giai cấp và nhân dân. Thứ hai, tập trung phá hoại bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam. Bằng nhiều cách thức, biện pháp, chúng đưa những thông tin bịa đặt, bình luận xuyên tạc bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam. Lợi dụng vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hiện nay để gây mâu thuẫn giữa lãnh đạo, chỉ huy với cán bộ, chiến sĩ, phá hoại khối đoàn kết thống nhất nội bộ quân đội. Khoét sâu, kích động tư tưởng công thần, địa vị cá nhân, bè phái, cục bộ địa phương, đòi hưởng thụ đãi ngộ... lợi dụng vào những khó khăn về đời sống vật chất, tinh thần của một số ít cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội ta để làm lu mờ, bôi đen bản chất cách mạng “Bộ đội Cụ Hồ”. Chúng nêu lên nhiều quan điểm, tư tưởng phản động, đối lập với đường lối, quan điểm của Đảng, như: Đòi xét lại vai trò của Quân đội nhân dân Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới, chúng cho rằng: Quân đội chỉ làm nhiệm vụ đối ngoại, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, nhân dân, bảo vệ an ninh quốc gia là mục tiêu hàng đầu; quân đội không còn làm chính trị, chỉ tập trung xây dựng thành quân đội nhà nghề, chuyên nghiệp hóa quân đội, muốn xây dựng quân đội hiện đại phải áp dụng mô hình xây dựng quân đội theo các nước phương Tây, xây dựng quân đội chuyên nghiệp, không đảng phái, quân đội không làm chính trị, không can thiệp vào chính trị. Thực chất quan điểm đó, là tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, tước bỏ quyền lãnh đạo của Đảng nhằm biến quân đội thành lực lượng độc lập trong xã hội, phi chính trị, phi giai cấp. Chúng chủ trương nhân danh “không đảng phái” để xóa bỏ toàn bộ hệ thống tổ chức đảng trong Quân đội ta, bọn phản động đã phát tán nhiều tài liệu đòi “tách chính trị khỏi quân đội”. Điển hình là sau hai vụ bạo loạn ở Tây Nguyên (năm 2001 và năm 2004), nhiều tổ chức của Mỹ và phương Tây đã xuyên tạc, vu cáo Chính phủ Việt Nam dùng lực lượng quân sự để tấn công người Thượng Đề Ga biểu tình không có vũ trang. Chúng còn lợi dụng chiêu bài “mở rộng dân chủ”, xây dựng “lực lượng vũ trang toàn dân”, đòi trả quân đội về cho Nhà nước, thực hiện quân đội là của toàn dân, tách quân đội khỏi sự lãnh đạo của Đảng Mục đích “phi chính trị hóa” quân đội là để kẻ thù mặc sức hoạt động phá hoại, lật đổ chính quyền một cách “hòa bình”. Thứ ba, tập trung phá hoại các nguyên tắc tổ chức cơ bản trong xây dựng quân đội, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội Chúng đòi xóa bỏ nguyên tắc cơ bản trong xây dựng quân đội nói riêng và lực lượng vũ trang cách mạng nói chung, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Chúng thường xuyên tập trung tuyên truyền, xuyên tạc, hạ thấp vai trò lãnh đạo, làm mất uy tín của Đảng đối với quân đội, với luận điệu: Đảng phải là của toàn dân không thể là của riêng một tổ chức, lực lượng xã hội, đảng phái, giai cấp nào. Muốn vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam phải từ bỏ bản chất giai cấp công nhân, không nên nhắc đến bản chất giai cấp công nhân làm gì. Để làm mất vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, cũng như hiệu lực của cả hệ thống tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam, chúng chĩa mũi nhọn vào xuyên tạc