Bài giảng Chương 11: Kiểm tra đánh giá chiến lược

Chiến lược có hiệu quả hay không? 2. Tìm ra nguyên nhân? 3. Đưa ra các biện pháp điều chỉnh

pdf24 trang | Chia sẻ: nyanko | Lượt xem: 2417 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Chương 11: Kiểm tra đánh giá chiến lược, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC Chương 11 MBA. Vũ Văn Hải A-PDF OFFICE TO PDF DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark MỤC TIÊU 1. Chiến lược có hiệu quả hay không? 2. Tìm ra nguyên nhân? 3. Đưa ra các biện pháp điều chỉnh 2 NỘI DUNG I. Mục đích của kiểm tra, đánh giá chiến lược II. Xác định nội dung kiểm tra III. Các tiêu chuẩn kiểm tra và đánh giá IV. Quy trình đánh giá và điều chỉnh chiến lược V. Đo lường kết quả đạt được VI. So sánh và tìm ra nguyên nhân VII.Điều chỉnh 3 I. Mục đích của kiểm tra, đánh giá chiến lược 4 1. Mục đích chung của kiểm tra, đánh giá chiến lược Sự sai lệch về mục tiêu, cách thức, giải pháp Chiều hướng và mức độ sai lệch Dự kiến các biện pháp điều chỉnh hoạt động hoặc điều chỉnh chiến lược 5 2. Các yêu cầu đối với công tác kiểm tra đánh giá chiến lược Phù hợp với các giai đoạn khác nhau của quản trị chiến lược Đảm bảo tính linh hoạt Đảm bảo tính dự phòng Tập trung vào các điểm, các nội dung thiết yếu, quan trọng 6 II. Xác định nội dung kiểm tra 7 Chiến lược có được tực hiện thành công hay không? Chiến lược của DN có còn phù hợp với môi trường không? 1. Kiểm tra đánh giá những chiến lược đã hoạch định Có cần điều chỉnh CL? Điều chỉnh toàn bộ CL hay điều chỉnh CL bộ phận Hậu quả của việc không điều chỉnh CL? 8 Tình hình thực hiện các mục tiêu ngắn hạn Mục tiêu của các phòng ban, bộ phận Các chính sách và tình hình thực hiện các chính sách 2. Kiểm tra đánh giá quá trình thực hiện chiến lược Tình hình và kết quả của việc phân bổ các nguồn lực 9 Thành tích cá nhân Thành tích tổ đội Thành tích nhóm công tác 3. Kiểm tra tác nghiệp 10 III. Các tiêu chuẩn kiểm tra và đánh giá 11 1. Các loại tiêu chuẩn Các tiêu chuẩn định tính Các tiêu chuẩn định lượng Các tiêu chuẩn khác 12 2. Tính chất của các tiêu chuẩn Tính nhất quán Tính phù hợp Tính cụ thể Tính khả thi Tiêu chuẩn thay thế Sự sai lệch và mức giới hạn cho phép 13 IV. Quy trình đánh giá và điều chỉnh chiến lược 14 có không Mục tiêu Giải pháp Chiến lược Kiểm tra và đánh Có thay đổi lớn trong các yếu tố môi trường không Triển khai theo chiến Điều có không Chính sách điều chỉnh giá chiến lược Có thay đổi lớn trong khả năng và nguồn lực của DN không lược hiện tại chỉnh 15 V. Đo lường kết quả đạt được 16 1. Những thông tin cho việc đo lường kết quả Số lượng thông tin vừa đủ Những thông tin có giá trị về mặt chiến lược Là cơ sở để đưa ra các biện pháp hành động Những báo cáo thông tin phải đúng hạn, kịp thời Thông tin đơn giản, phù hợp với từng nhu cầu cụ thể Hạn chế những ngoại lệ 17 2. Các chỉ tiêu đo lường Các chỉ tiêu marketing Các chỉ tiêu về nguồn nhân lực Các chỉ tiêu về kết quả sản xuất Các chỉ tiêu về tài chính 18 VI. So sánh và tìm ra nguyên nhân 19 Xác định sai lệch giữa kết quả thực hiện với tiêu chuẩn Sai lệch nằm trong giới hạn 1. So sánh kết quả với tiêu chuẩn Sai lệch vượt giới hạn 20 2. Xác định nguyên nhân Phân tích dự báo môi trường chưa chính xác Tiêu chuẩn và mục tiêu chưa phù hợp Tổ chức không hỗ trợ cho thực hiện chiến lược Thiếu hụt các nguồn lực cần thiết Các hoạt động thực hiện chưa hiệu quả 21 VII.Điều chỉnh 22 Các biện pháp khắc phục Xem xét lại tiêu chuẩn Xem xét lại các mục tiêu Xem xét lại các chiến lược Xem xét lại cơ cấu tổ chức, hệ thống Xem lại các nguồn lực Xem xét lại việc thực hiện 23 Chúc các bạn thành công! 24
Tài liệu liên quan