Bài giảng chương 2: Lớp, đối tượng và tính đóng gói

I/ Lớp (class) • Cú pháp khai báo lớp classclass_name { private : // khai báo các biến ; // khai báo các hàm; public : // khai báo các biến ; // khai báo các hàm; }objects_list ;

pdf51 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1984 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng chương 2: Lớp, đối tượng và tính đóng gói, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên