Bài giảng công tác đoàn – Đội những hiểu biết cơ bản về tổ chức đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Nếu được phân công làm công tác Đoàn - Đội ở một đơn vị, bạn sẽ chuẩn bị và thực hiện như thế nào? 2. Bạn hiểu như thế nào về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh? Đội TNTP Hồ Chí Minh? 3. Theo các bạn, lí tưởng là gì? Lí tưởng của thanh niên Việt Nam hiện nay là gì?

ppt14 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 2421 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng công tác đoàn – Đội những hiểu biết cơ bản về tổ chức đoàn TNCS Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHỮNG HIỂU BIẾT CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINHBÀI GIẢNG CÔNG TÁC ĐOÀN – ĐỘICÂU HỎI THẢO LUẬN1. Nếu được phân công làm công tác Đoàn - Đội ở một đơn vị, bạn sẽ chuẩn bị và thực hiện như thế nào?2. Bạn hiểu như thế nào về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh? Đội TNTP Hồ Chí Minh?3. Theo các bạn, lí tưởng là gì? Lí tưởng của thanh niên Việt Nam hiện nay là gì? 1. Mục đích - lí tưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh2. Tính chất của Đoàn3. Vị trí, vai trò của Đoàn4. Chức năng của Đoàn5. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động Đoàn6. Nhiệm vụ và quyền của đoàn viên1. Mục đích - lí tưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh “Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” .+ Độc lập dân tộc.+ Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.+ Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.- Độc lập dân tộc: đây là ước vọng ngàn đời của dân tộc ta trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước.- Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH: là con đường duy nhất đúng đắn, phù hợp với thời đại ngày nay, là sự lựa chọn của cả dân tộc ta, của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, là chế độ tốt đẹp, và chỉ có gắn với CNXH mới là độc lập thật sự.- Dân giàu, nước mạnh: là hoài bão, ước mơ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy rằng: có độc lập rồi, có tự do rồi mà dân không có cơm ăn, dân không có áo mặc thì độc lập tự do ấy không có ý nghĩa gì- Xã hội công bằng, dân chủ, văn minh: là tính ưu việt, là bản chất của chế độ XHCN, là cơ sở xóa bỏ triệt để tình trạng người bóc lột người, là khát khao của cả loài người. 2. Tính chất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh- Tính tiên tiến: + Có hệ tư tưởng, mục đích - lí tưởng tiên tiến.+ Có chương trình và tổ chức các hoạt động mang tính tiên tiến.+ Có lực lượng chính trị tiên tiến.- Tính quần chúng:+ Thu hút tất cả thanh niên trong độ tuổi tham gia.+ Có mối quan hệ mật thiết với thành niên trong nước và ngoài nước.+ Chương trình hành động của Đoàn luôn xuất phát từ chính các nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên.-> Hai tính chất trên luôn luôn gắn bó mật thiết với nhau và hỗ trợ cho nhau. Tính tiên tiến đóng vai trò chủ đạo, là nền tảng, định hướng cho tính quần chúng. Tính quần chúng làm cho tính tiên tiến sâu sắc hơn, vững vàng hơn. 3. Vị trí, vai trò của Đoàn* Ví trí: Đoàn là một thành viên trong hệ thống chính trị của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.* Vai trò: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Đất nước hiện nay. - Đối với Đảng:+ Đảng lãnh đạo trực tiếp và toàn diện đối với Đoàn.+ Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng.- Đối với Nhà nước:+ Đoàn là chỗ dựa vững chắc của Nhà nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.+ Đoàn hoạt động trong khuôn khổ của Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước.- Đối với các đoàn thể, tổ chức CT - XH:+ Phối hợp cùng hành động.+ Đoàn là lực lượng nòng cốt.- Đối với thanh niên: + Đoàn là người bạn “đáng tin cậy” đồng thời là người tiền phong trong đời sống hàng ngày, trong các hoạt động phong trào, là lực lượng nồng cốt chính trị của các tổ chức thanh niên, các phong trào thanh niên. + Đoàn là người đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thanh niên trước pháp luật và công luận, định hướng cho thanh niên cùng thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.- Đối với Đội TNTP Hồ Chí Minh:+ Đoàn phụ trách Đội.+ Đội là lực lượng dự bị của Đoàn.4. Chức năng của Đoàn- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam; - Là đội quân xung kích cách mạng;- Là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên;- Đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ; - Phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh; - Là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam.5. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động Đoàn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Nội dung cơ bản của nguyên tắc đó là: - Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn do bầu cử lập ra, thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.- Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn là đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo của Đoàn ở mỗi cấp là đại hội đại biểu hoặc hội nghị đoàn viên ở cấp ấy. Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo là Ban Chấp hành do đại hội Đoàn cùng cấp bầu ra. Giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành, cơ quan lãnh đạo là Ban thường vụ do Ban Chấp hành cùng cấp bầu ra.- Nghị quyết của Đoàn phải được chấp hành nghiêm chỉnh, cấp dưới phục tùng cấp trên; thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tổ chức.- Trước khi quyết định các công việc và biểu quyết nghị quyết của Đoàn, các thành viên đều được cung cấp thông tin và phát biểu ý kiến của mình, ý kiến thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu và báo cáo lên Đoàn cấp trên cho đến đại hội đại biểu toàn quốc, song phải nghiêm chỉnh chấp hành nghị quyết hiện hành.Luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tích cực học tập, lao động rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Gương mẫu chấp hành và vận động thanh, thiếu nhi thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền. Chấp hành Điều lệ Đoàn và các nghị quyết của Đoàn; tích cực tuyên truyền về tổ chức Đoàn trong thành niên; sinh hoạt Đoàn và đóng đoàn phí đúng quy định.Liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội TNTP Hồ Chí Minh; giúp đỡ thanh niên và đội viên trở thành đoàn viên.Nhiệm vụcủađoànviênYêu cầu tổ chức Đoàn đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, được giúp đỡ và tạo điều kiện phấn đấu trưởng thành.QuyềncủađoànviênỨng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn.Được thông tin, thảo luận, chất vấn, phê bình, biểu quyết, đề nghị và bảo lưu ý kiến của mình về các công việc của Đoàn.
Tài liệu liên quan