Hãy nói không với ma túy

Đất nước ta đang trên con đường phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hoá để tiến đến một xã hội văn minh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Để làm được điều đó chúng ta phải vượt qua bao nhiêu khó khăn, gian khổ. Một trong những trở ngại đó là các tệ nạn xã hội và đáng sợ nhất là ma túy.

ppt18 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1529 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hãy nói không với ma túy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kính chào cô và các bạn đến với bài thuyết trìnhHÃY NÓI KHÔNG VỚI MA TÚY Thành viên tổ:Nguyễn Văn Khánh Nguyễn Thị Thanh TâmĐồng Thị Minh Anh Nguyễn Thanh Hùng Hà Nguyễn Đăng Khanh Nguyễn Văn Thảo Nhiên Trần Đình Thịnh Võ Thị Thu Hiền Đặng Nguyễn Thảo Nhiên Lê Thị Hà My Đất nước ta đang trên con đường phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hoá để tiến đến một xã hội văn minh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Để làm được điều đó chúng ta phải vượt qua bao nhiêu khó khăn, gian khổ. Một trong những trở ngại đó là các tệ nạn xã hội và đáng sợ nhất là ma túy. Ma túy là chất có nguồn gốc tự nhiên, khi ma túy ngấm vào cơ thể con người nó làm thay đổi trạng thái, ý thức, suy nghĩ và họ không thể kiểm soát được chính mình Sau đây là một số hình ảnh về ma túyÑaây laø moät soá hình aûnh veà ngöôøi nghieän ma tuùy Taùc haïiNgöôøi nghieän ma tuùy söùc khoûe suy giaûm, laø gaùnh naëng cuûa gia ñình, aûnh höôûng ñeán nhöõng ngöôøi xung quanh.Ma tuùy gaây ra nhöõng caên beänh nhö: Vieâm maïc muõi hoïng Vieâm gan sieâu B Nhieãm truøng maùuMa tuùy laø con döôøng ngaén nhaát ñeå nhieãm HIV/ADJSHình aûnh cuûa nhöõng taùc haïi ma tuùyBieän phaùp phoøng choáng Tuyeân truyeàn veà taùc haïi cuûa ma tuùy Kieåm tra chaët cheõ veà vieäc vaän chuyeån trong nöôùc Nghieâm caám saûn xuaát, duï doã treû em duøng thöû Thöôøng xuyeân keát hôïp vôùi cô quan y teá xeùt nghieäm maùu nhaân daânBài thuyết trình của chúng em đến đây là kết thúcCảm ơn cô và các bạn đã theo dõiMời cô và các bạn nhận xétTổ 4 - Lớp 8a2
Tài liệu liên quan