Bài giảng công tác đoàn thể - Chương II: Công tác công đoàn trong trường học bài giảng công tác đoàn thể

1) Vai trò, chức năng của Công đoàn Giáo dục 2) Hệ thống tổ chức Công đoàn Giáo dục Việt Nam 3) Nhiệm vụ và quyền hạn của Công đoàn Giáo dục trong trường học 4) Mối quan hệ giữa tổ chức Công đoàn và chính quyền trong trường học 5) Phối hợp công tác giữa Công đoàn và các tổ chức khác trong trường học

pdf35 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1539 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng công tác đoàn thể - Chương II: Công tác công đoàn trong trường học bài giảng công tác đoàn thể, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI GIẢNG CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ Chương II: CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN TRONG TRƯỜNG HỌC 1) Vai trò, chức năng của Công đoàn Giáo dục 2) Hệ thống tổ chức Công đoàn Giáo dục Việt Nam 3) Nhiệm vụ và quyền hạn của Công đoàn Giáo dục trong trường học 4) Mối quan hệ giữa tổ chức Công đoàn và chính quyền trong trường học 5) Phối hợp công tác giữa Công đoàn và các tổ chức khác trong trường học 1) Vai trò, chức năng của Công đoàn Giáo dục 1.1- Tính chất, vị trí Luật Công đoàn khẳng định: “Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động Việt Nam (gọi chung là người lao động) tự nguyện lập ra dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam; là trường học xã hội chủ nghĩa của người lao động” (Điều 1). Công đoàn Giáo dục là một tổ chức công đoàn ngành trong trường học có cơ quan Trung ương trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 1.2- Vai trò, chức năng Công đoàn Giáo dục Việt Nam là một công đoàn ngành Trung ương trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ngày 22-7-1951, tại Hội nghị Công đoàn toàn quốc ở Việt Bắc, Công đoàn Giáo dục Việt Nam được thành lập (do đồng chí Nguyễn Cát Tường là Chánh Thư kí). Nhiệm vụ của Công đoàn Giáo dục Việt Nam được xác định tại Hội nghị thành lập là tập hợp, vận động cán bộ, giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, phục vụ kháng chiến. Quá trình hoạt động, hệ thống Công đoàn Giáo dục Việt Nam từ trung ương đến cơ sở đã bám sát ba chức năng của tổ chức Công đoàn; luôn năng động sáng tạo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết chỉ thị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi quá trình đổi mới và phát triển ngành giáo dục - đào tạo qua các thời kì. Phong trào thi đua, hoạt động của Công đoàn Giáo dục Việt Nam nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành như cuộc vận động: “Tự học tự rèn”, “Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo”, cuộc vận động “Kỉ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, cuộc vận động xã hội hoá trường học, dân chủ hoá trong trường học, phong trào thi đua hai tốt, giỏi việc trường đảm việc nhà 2) Hệ thống tổ chức Công đoàn Giáo dục Việt Nam (xem sơ đồ kèm theo) 3) Nhiệm vụ và quyền hạn của Công đoàn Giáo dục trong trường học - Khi thành lập, Công đoàn Giáo dục Việt Nam xác định tại Hội nghị thành lập nhiệm vụ là tập hợp, vận động cán bộ, giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, phục vụ kháng chiến. 4) Mối quan hệ giữa tổ chức Công đoàn và chính quyền trong trường học 4.1- Căn cứ pháp lí xác lập mối quan hệ - Luật Công đoàn ngày 30/6/1990 và Nghị định 133/H ĐBT ngày 20/4/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về thi hành Luật Công đoàn; - Quyết định số 465/TTg ngày 27/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về mối quan hệ giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Thông tư liên tịch số 12/TT-LT ngày 08/5/1992 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam quy định về mối quan hệ phối hợp công tác giữa các cấp chính quyền và Công đoàn trong ngành giáo dục và đào tạo. 4.2- Nguyên tắc chung • - Chính quyền và Công đoàn đều là thành viên của hệ thống chính trị có cùng mục tiêu chung là thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của nhà trường và chăm lo vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. - Tạo sự nhất trí cao về quan điểm không ngừng nâng cao hiệu lực bộ máy quản lí nhà nước của chính quyền các cấp, song song với việc xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh - Quan hệ bình đẳng, hợp tác, tôn trọng quyền độc lập về tổ chức và các quyền khác của mỗi tổ chức • - Hiệu trưởng khi thực hiện chức năng quản lí nhà nước của mình mà có liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn, lợi ích của cán bộ, giáo viên và người lao động, nhất thiết phải có sự phối hợp bàn bạc với Công đoàn cùng cấp. 4.3- Nội dung mối quan hệ giữa tổ chức Công đoàn và chính quyền trong trường học - Mối quan hệ phối hợp trong công tác quản lí ngành + Khi xây dựng chương trình công tác: Các cấp chính quyền khi xây dựng chương trình, kế hoạch công tác từ 3 tháng trở lên đối với cấp trên cơ sở, 1 tháng trở lên đối với cấp cơ sở, cần thông báo dự thảo và cung cấp thông tin cần thiết cho công đoàn cùng cấp để nghiên cứu và chuẩn bị đóng góp ý kiến có hiệu quả. + Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức: Thủ trưởng đơn vị và Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, tổ chức Hội nghị đúng nội dung, quy trình, thời gian quy định. + Khi xây dựng quy hoạch cán bộ: Thủ trưởng cơ quan quản lí có trách nhiệm phối hợp với công đoàn cùng cấp xây dựng quy hoạch cán bộ quản lí cùng với việc xây dựng quy hoạch cán bộ công đoàn các cấp. Công đoàn tham gia với chính quyền chỉ đạo quá trình thực hiện dân chủ, công khai việc chọn cử, đề bạt, bầu nhân sự các vị trí công tác quản lí. + Khi xây dựng quy trình, nội dung, chỉ tiêu thi đua, nghiên cứu khoa học: Các cấp công đoàn phối hợp chính quyền đồng cấp thực hiện theo cơ chế: Thủ trưởng đơn vị quản lí giáo dục chỉ đạo phong trào thi đua; Công đoàn động viên, giáo dục quần chúng thực hiện có kết quả các mục tiêu, định mức đề ra. + Phối hợp trong công tác tuyên truyền giáo dục về giới giữa Ban Nữ công công đoàn và Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ + Trong củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức, xây dựng quy chế và phát huy hiệu quả hoạt động của Hội đồng giáo dục các cấp. + Phối hợp triển khai cuộc vận động “Dân chủ-Kỉ cương-Tình thương-Trách nhiệm” - Mối quan hệ phối hợp trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên và người lao động • + Phối hợp xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng: Chính quyền quyết định chỉ tiêu, kế hoạch; Công đoàn động viên, phát động phong trào, phối hợp chăm lo các điều kiện về vật chất, tinh thần + Cùng có trách nhiệm phổ biến các chế độ, chính sách của Nhà nước, của ngành + Cùng thảo luận nhất trí các vấn đề về tiền lương, tiền thưởng, nhà ở - Phối hợp quản lí, sử dụng quỹ phúc lợi - Quan hệ phối hợp thực hiện quy chủ dân chủ trong hoạt động của đơn vỊ + Thủ trưởng đơn vị lấy ý kiến của CĐ cùng cấp khi xây dựng chương trình, kế hoạch công tác (định kì, dài hạn), ban hành, tổ chức thực hiện các quy định liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CBVC; đồng thời kiểm tra việc thực hiện và giải quyết khiếu nại của CBVC về các vấn đề trên. • + CĐ có trách nhiệm cử người đại diện có thẩm quyền trực tiếp tham gia với Thủ trưởng đơn vị cùng cấp xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, các văn bản về chế độ chính sách, nội quy, quy chế liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của CBVC. Khi cần thiết, CĐ tổ chức đối thoại giữa tập thể CBVC và Thủ trưởng đơn vị để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của CBVC thì Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm phối hợp thực hiện. + CĐ và Thủ trưởng đơn vị cùng cấp phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; chuẩn bị nội dung, tổ chức Hội nghị CBVC hàng năm theo quy định và chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CBVC đề ra. Vận động CBVC thực hiện nghĩa vụ của mình tham gia quản lý đơn vị, thực hiện dân chủ trong quan hệ công tác. - Về quan hệ phối hợp để tạo điều kiện cần thiết cho hoạt động công đoàn + Thủ trưởng đơn vị các cấp có trách nhiệm tạo điều kiện và cung cấp các phương tiện làm việc; hỗ trợ kinh phí cho BCHCĐ cùng cấp để đảm bảo các hoạt động của công đoàn có hiệu quả. + Thủ trưởng đơn vị tạo điều kiện, phương tiện đi lại và công tác phí theo chế độ đi công tác hiện hành đối với CBVC là uỷ viên BCHCĐ Giáo dục Việt Nam, Ủy viên BCHCĐ Liên đoàn Lao động Tỉnh/TP. và cán bộ CĐ được CĐ cấp trên triệu tập đi họp BCH, dự hội nghị, hội thảo, tập huấn, đại hội CĐ. + CBVC kiêm nhiệm làm công tác CĐ được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo quy định trong Qui chế chi tiêu nội bộ của Trường + Khi quyết định buộc thôi việc, cho thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn, điều động thuyên chuyển công tác đối với Ủy viên BCHCĐ , Thủ trưởng đơn vị trao đổi, thỏa thuận bằng văn bản với BCHCĐ cùng cấp. + Thủ trưởng đơn vị các cấp khi tổ chức các cuộc họp giao ban và các hội nghị sơ kết, tổng kết những công tác lớn của đơn vị cần có đại diện của CĐ cùng cấp tham dự để trao đổi ý kiến và cùng quán triệt những công tác của đơn vị và hoạt động của CĐ. Hội nghị liên tịch giữa Hiệu trưởng và Ban Thường vụ CĐ (cấp trường), Thủ trưởng đơn vị và BCHCĐ (cấp đơn vị) được tổ chức định kỳ 6 tháng 1 lần do CĐ chủ động chuẩn bị, trong đó Ban nữ công báo cáo tình hình hoạt động của nữ CBVC trong đơn vị. 5) Phối hợp công tác giữa Công đoàn và các tổ chức khác trong trường học Với các đoàn thể chính trị - xã hội như Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Đội, Công đoàn có quan hệ bình đẳng, phối hợp, nhằm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của trường. Hệ thống chính trị Việt Nam là một thể thống nhất, các thành viên của nó có mối quan hệ biện chứng với nhau. Vì vậy, xây dựng tổ chức Công đoàn gắn liền với quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính trị, trong nhà trường. Công đoàn phát huy tác dụng tích cực trong quá trình đổi mới giáo dục dưới sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững hoạt động dạy và học, phát huy dân chủ cơ sở... - Giữ vững nền nếp, không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi uỷ, chi bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Thảo luận bài học: Để chuẩn bị đánh giá công tác tháng 5/2010 và đề ra phương hướng công tác tháng 6/2010, Anh (Chị) sẽ làm gì để thực hiện tốt công tác phối hợp? - Nếu mình là Hiệu trưởng nhà trường. - Nếu mình là Chủ tịch công đoàn nhà trường.
Tài liệu liên quan