Bài giảng Giới thiệu Socket

l socket(): Server yêu cầu tạo một socket để có thể sử dụng các dịch vụ của tầng vận chuyển. l bind(): Server yêu cầu gán số hiệu cổng cho socket. l recvfrom(): Server chờ nhận chờ nhận gói tin (datagram) trên cổng đã được gán.

ppt30 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2310 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Giới thiệu Socket, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan