Bài giảng Hàm phức toán tử: Ánh xạ bảo giác

Giả sử z0 là một điểm khác không của mặt phẳng phức. Nếu biểu diễn z0 và ảnh của nó f(z0) = 1/z0 lên cùng mặt phẳng phức ta làm như sau: a. Tìm nghịch đảo của z0 qua đường tròn đơn vị b. Lấy đối xứng kết quả thu được ở a) qua trục hoành.

ppt45 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 3649 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hàm phức toán tử: Ánh xạ bảo giác, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Math Dept, Faculty of Applied Science, HCM University of Technology ------------------------------------------------------------------------------------- Haøm phöùc toaùn töû Chương 5: Aùnh xaï baûo giaùc Giảng vieân. TS Ñaëng Vaên Vinh (12/2006) CONTENTS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I – Aùnh xaï baûo giaùc II – Phép biến đổi f(z) = 1/z III – Phép biến đổi tuyến tính f(z) = az + b Aùnh xaï baûo giaùc --------------------------------------------------------------------------------- w = h-1f Ví dụ a. Quay z0 quanh gốc tọa độ một góc Arg(a) b. Co (hoặc giãn) kết quả một độ lớn |a|. c. Dời kết quả theo véctơ b. HD. Cực điểm z = 1 không nằm trên đường tròn, ảnh của đường tròn |z| =2 là đường tròn C’. Chọn điểm z = 2 và z = -2 suy ra đường tròn C. V. Các phép biến đổi cơ bản V. Các phép biến đổi cơ bản V. Các phép biến đổi cơ bản V. Các phép biến đổi cơ bản V. Các phép biến đổi cơ bản V. Các phép biến đổi cơ bản V. Các phép biến đổi cơ bản V. Các phép biến đổi cơ bản V. Các phép biến đổi cơ bản V. Các phép biến đổi cơ bản V. Các phép biến đổi cơ bản V. Các phép biến đổi cơ bản V. Các phép biến đổi cơ bản