Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 5: Biểu mẫu (Form) - Phần 3

BIỂU MẪU NÂNG CAO Biểu mẫu chính phụ (Subform) Navigation form Pop-up form Modal form Star-up form Biểu mẫu với tham số truy vấn (parameter form) TẠO SUBFORM BẰNG WIZARD 1. Chọn các cột của bảng/truy vấn chính 2. Chọn các cột của bảng/truy vấn phụ 3. Chọn bảng/truy vấn làm biểu mẫu chính 4. Chọn bảng/truy vấn làm biểu mẫu phụ 5. Đặt tên cho các biểu mẫu 6. Căn chỉnh giao diện cho biểu mẫu TẠO SUBFORM BẰNG SUBFORMCONTROL 1. Tạo biểu mẫu chính 2. Chọn Subform control và vẽ vào biểu mẫu chính

pdf31 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 454 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 5: Biểu mẫu (Form) - Phần 3, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BIỂU MẪU (FORM) – P3 1ttdung@utc2.edu.vn NỘI DUNG CÁC LOẠI ĐIỀU KHIỂN (TIẾP)1 BIỂU MẪU NÂNG CAO2 2ttdung@utc2.edu.vn MỘT SỐ ĐIỀU KHIỂN KHÁC Hyperlink Web browser Tab control Chart 3ttdung@utc2.edu.vn HYPERLINK 4ttdung@utc2.edu.vn HYPERLINK 5ttdung@utc2.edu.vn WEB BROWSER Dùng để hiển thị hình ảnh hoặc trang web hoặc file dữ liệu 6ttdung@utc2.edu.vn WEB BROWSER – VÍDỤ Tạo bảng chứa links Table name: WebBrowser  Field names: ID and LocationAddress Tạo form bằng design Vẽ Web browser control vào form Chọn Control Source tại Properties sheet là LocationAddress 7ttdung@utc2.edu.vn WEB BROWSER – VÍDỤ 8ttdung@utc2.edu.vn TAB CONTROL Tổ chức nội dung hiển thị trên từng trang riêng biệt 9ttdung@utc2.edu.vn TAB CONTROL 10ttdung@utc2.edu.vn CHART 11ttdung@utc2.edu.vn BIỂU MẪU NÂNG CAO Biểu mẫu chính phụ (Subform) Navigation form Pop-up form Modal form Star-up form Biểu mẫu với tham số truy vấn (parameter form) 12ttdung@utc2.edu.vn SUBFORM 13ttdung@utc2.edu.vn TẠO SUBFORM BẰNG WIZARD 1. Chọn các cột của bảng/truy vấn chính 2. Chọn các cột của bảng/truy vấn phụ 3. Chọn bảng/truy vấn làm biểu mẫu chính 4. Chọn bảng/truy vấn làm biểu mẫu phụ 5. Đặt tên cho các biểu mẫu 6. Căn chỉnh giao diện cho biểu mẫu 14ttdung@utc2.edu.vn TẠO SUBFORM BẰNG SUBFORMCONTROL 1. Tạo biểu mẫu chính 2. Chọn Subform control và vẽ vào biểu mẫu chính 15ttdung@utc2.edu.vn TẠO SUBFORM BẰNG SUBFORMCONTROL 16ttdung@utc2.edu.vn TẠO SUBFORM BẰNG SUBFORMCONTROL 17ttdung@utc2.edu.vn TẠO SUBFORM BẰNG SUBFORMCONTROL 18ttdung@utc2.edu.vn TẠO Ô TÍNH TOÁN TRONGSUBFORM 19ttdung@utc2.edu.vn TẠO Ô TÍNH TOÁN TRONGSUBFORM 20ttdung@utc2.edu.vn TÍNH GIÁ TRỊ CHO Ô TÍNHTOÁN 21ttdung@utc2.edu.vn ĐẶT TÊN CHO SUBFORM (NẾUCẦN) 22ttdung@utc2.edu.vn GÁN GIÁ TRỊ CHO Ô TÍNHTOÁN 23ttdung@utc2.edu.vn NAVIGATION FORM 24ttdung@utc2.edu.vn NAVIGATION FORM 25ttdung@utc2.edu.vn ĐỔI TÊN CỦA NAVIGATIONBUTTON 26ttdung@utc2.edu.vn ĐỔI TÊN CỦA NAVIGATIONBUTTON 27ttdung@utc2.edu.vn POP-UP FORM Là biểu mẫu luôn nằm trên tất cả các biểu mẫu khác dù nó không phải là biểu mẫu hiện hành 28ttdung@utc2.edu.vn MODAL FORM Là biểu mẫu hiển thị cho đến khi chuyển hẳn sang cửa sổ khác, tức là không thể chuyển sang cửa sổ khác nếu chưa đóng biểu mẫu này 29ttdung@utc2.edu.vn START-UP FORM Là biểu mẫu hiển thị ngay khi mở CSDL Cách tạo Chọn File/Option/Current Database 30ttdung@utc2.edu.vn PARAMETER FORM 31ttdung@utc2.edu.vn
Tài liệu liên quan