Bài giảng Hoạch định nguồn nhân lực

Trong 3 tháng qua, 12 công nhân lành nghề của cty đã chuyển sang làm việc cho các cty khác vì mức lương ở đó cao hơn. Cty đã đăng quảng cáo trên báo địa phương để thu hút công nhân nhưng cho đến nay cty vẫn chưa tuyển được ai.

ppt32 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2075 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hoạch định nguồn nhân lực, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BAØI 4 HOAÏCH ÑÒNH NGUOÀN NHAÂN LÖÏC Moãi ngöôøi (moïi ngöôøi), ai ñoù, moät ngöôøi naøo ñoùù , khoâng moät ai? Moät coâng vieäc quan troïng caàn ñöôïc thöïc hieän. Ngöôøi ta ñaõ ñeà nghò MOÃI NGÖÔØI (MOÏI NGÖÔØI) phaûi chuù taâm ñeán vieäc naøy. MOÃI NGÖÔØI (MOÏI NGÖÔØI) ñaõ chaéc chaén laø AI ÑOÙ seõ laøm vieäc naøy. MOÄT NGÖÔØI NAØO ÑOÙ ñaõ coù theå lo coâng vieäc naøy nhöng KHOÂNG MOÄT AI laøm. AI ÑOÙ ñaõ noåi noùng vì cho raèng coâng vieäc naøy laø traùch nhieäm cuûa MOÃI NGÖÔØI (MOÏI NGÖÔØI). MOÃI NGÖÔØI (MOÏI NGÖÔI) ñaõ nghó raèng MOÄT NGÖÔØI NAØO ÑOÙ coù theå laøm vieäc naøy, nhöng KHOÂNG MOÄT AI nhaän thaáy raèng MOÃI NGÖÔØI (MOÏI NGÖÔØI) khoâng laøm. NOÄI DUNG Khaùi nieäm vaø vai troø Quy trình hoaïch ñònh NNL Phöông phaùp hoaïch ñònh NNL I.KHAÙI NIEÄM VAØ VAI TROØ CUÛA HOAÏCH ÑÒNH NNL Khaùi nieäm hoaïch ñònh NNL: Hoaïch ñònh NNL laø quaù trình döï ñoaùn, xaùc ñònh nhu caàu veà nhaân söï, ñeà ra caùc chính saùch vaø trieån khai thöïc hieän nhaèm ñaûm baûo cho Doanh nghieäp coù ñuû soá löôïng nhaân söï cuøng caùc kyõ naêng, phaåm chaát caàn thieát phuø hôïp vôùi töøng giai ñoaïn hoaït ñoäng vaø ñem laïi hieäu quaû cao cho Toå chöùc. HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC Tình huống Cty Xi măng Hà tiên 3 vừa giành được một hợp đồng lớn với một khách hàng có tiếng của nước ngoài. Cty đã mất gần 1 năm để thương lượng hợp đồng này và tin tưởng rằng tiếp theo đó có thể còn nhận được nhiều đơn đặt hàng có lợi nhuận cao từ khách hàng này. Đây là đơn đặt hàng lớn nhất mà cty thành công có được từ trước đến nay. Các sản phẩm mà khách hàng yêu cầu là rất mới mẻ với cty. Trong khi đó cty đang thiếu những công nhân có đủ tay nghề để làm việc theo công nghệ sản xuất mới. Với lực lượng lao động hiện nay, cty sẽ rất khó đáp ứng được thời hạn và các tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu của khách hàng. Trong 3 tháng qua, 12 công nhân lành nghề của cty đã chuyển sang làm việc cho các cty khác vì mức lương ở đó cao hơn. Cty đã đăng quảng cáo trên báo địa phương để thu hút công nhân nhưng cho đến nay cty vẫn chưa tuyển được ai. Những nguy cơ có thể xảy ra? Nguyên nhân? 2. Vai troø cuûa hoaïch ñònh NNL Taïo cho doanh nghieäp luoân ôû theá chuû ñoäng veà nhaân söï. Ñaûm baûo cho doanh nghieäp luoân coù ñuû soá löôïng nhaân vieân vôùi nhöõng kyõ naêng caàn thieát vaøo ñuùng thôøi ñieåm Traùnh ruûi ro trong söû duïng lao ñoäng Giuùp caùc quaûn trò gia xaùc ñònh ñöôïc roõ raøng phöông höôùng hoaït ñoäng cuûa Toå chöùc II.QUY TRÌNH HOAÏCH ÑÒNH NNL Phaân tích moâi tröôøng beân ngoaøi Phaân tích moâi tröôøng noäi boä Caân ñoái Cung – Caàu veà nhaân söï Xaây döïng keá hoaïch vaø trieån khai thöïc hieän Kieåm tra vieäc thöïc hieän vaø ñieàu chænh Hoạch định NNL đang diễn ra ở doanh nghiệp bạn như thế nào 1.Phaân tích moâi tröôøng beân ngoaøi Chính saùch cuûa Chính phuû Thò hieáu NTD Nhu caàu cuûa thò tröôøng Tính chaát thay theá cuûa saûn phaåm Ñoái thuû caïnh tranh Thò tröôøng lao ñoäng Söï tieán boä cuûa kyõ thuaät coâng ngheä Moâi tröôøng hoaït ñoäng cuûa DN Phaân tích moâi tröôøng noäi boä Chiến lược Mục tiêu Văn hoá tổ chức khả năng quản lý Phaân tích thöïc traïng NNL Soá löôïng Chaát löôïng Phaân tích khaû naêng taøi chính Khaû naêng hieän höõu Khaû naêng tieàm aån Phaân tích ñieàu kieän laøm vieäc Maùy moùc thieát bò 3. Caân ñoái Cung – Caàu Ñuû Thöøa lao ñoäng Thieáu lao ñoäng Vöøa thöøa vöøa thieáu 4. Xaây döïng keá hoaïch vaø trieån khai thöïc hieän Thöøa lao ñoäng Thieáu lao ñoäng Thöøa lao ñoäng Thieáu lao ñoäng III.PHÖÔNG PHAÙP XAÙC ÑÒNH Phaân tích xu höôùng Phöông phaùp nhaân quaû Phöông phaùp hoài quy Phöông phaùp chuyeân gia Phöông phaùp Delphi 1. Phaân tích xu höôùng Döïa vaøo nhu caàu nhaân vieân trong quaù khöù, xaùc ñònh nhu caàu cho töông lai seõ giao ñoäng xung quanh soá löôïng cuûa quaù khöù 2.Phöông phaùp nhaân quaû Döïa vaøo toång saûn phaåm, toång doanh thu, hay maùy moùc thieát bò, hoaëc lao ñoäng tröïc tieáp vôùi nhaân vieân giaùn tieáp ñeå xaùc ñònh nhu caàu. Ví duï: 200 cn saûn xuaát 20.000 sf/thaùng Vaäy nslñ = 20.000sf : 200cn = 100sf/cn Ñeå saûn xuaát 30.000 sf/thaùng caàn: soá cn = 30.000sf : 100sf/cn=300cn 3.Phöông phaùp hoài quy NCNV= (Mtgi * Qi) : (Qcn*Hm) Trong ñoù: Mtgi: hao phí thôøi gian ñeå sx 1 ñôn vò sf i Qi: soá löôïng sf i caàn sx trong thôøi gian nhaát ñònh Qcn: quyõ thôøi gian theo quy ñònh cho moät c/n Hm: heä soá hoaøn thaønh möùc coâng vieäc 4. Phöông phaùp chuyeân gia Laø döïa vaøo kinh nghieäm cuûa nhöõng ngöôøi ñaõ laøm coâng vieäc ñoù hoaëc quaûn lyù coâng vieäc ñoù laâu naêm roài 5.Phöông phaùp Delphi Laáy yù kieán cuûa nhieàu chuyeân gia theo nguyeân taéc baûo maät danh taùnh caùc chuyeân gia, hoï ñöôïc tham khaûo yù kieán cuûa nhau ñeå töï ñieàu chænh quan ñieåm cuûa mình cho ñeán khi nhaän ñöôïc moät yù kieán dung hoaø nhaát. A B C IV. HOAÏCH ÑÒNH SÖÏ KEÁ TUÏC Xaùc ñònh nhöõng vò trí quan troïng( thöôøng ñoù laø caùc chöùc danh Quaûn trò ) Laäp baûng thoâng tin chi tieát veà caùc caù nhaân ñang ñaûm nhieäm caùc chöùc vuï ñoù Ñaùnh giaù möùc ñoä ñeà baït Xaây döïng keá hoaïch vaø trieån khai thöïc hieän vieäc quy hoaïch caùn boä Ví dụ: Thông tin chi tiết về một cá nhân cụ thể Chức danh đảm nhiệm Họ và tên Tuổi giới tính Sức khỏe Trình độ chuyên môn cao nhất Các chuyên môn khác Số năm đảm nhiệm chức danh hiện tại Chức danh đảm nhiệm trước đó 3-5 năm Hoàn cảnh gia đình( về kinh tế, về tình trạng hôn nhân, về gia đình lớn) Tình trạng sức khỏe Tình thần, thái độ trong công việc Các kỹ năng cá nhân : thông minh, sáng tạo, giám chịu trách nhiệm, quyết đoán, khiêm tốn, hoà đồng, tâm lý… Đánh giá kết quả công việc Khả năng đề bạt : sẵn sàng; chưa sẵn sàng( lý do); không thể(lý do) Kế hoạch sắp tới Lập sơ đồ quy hoạch NS CAÂU HOÛI OÂN TAÄP Haõy ñaùnh giaù taàm quan troïng cuûa hoaïch ñònh NNL trong doanh nghieäp? Haõy döï ñoaùn nhöõng khoù khaên seõ gaëp khi quyeát ñònh chaám döùt HÑLÑ tröôùc thôøi haïn do thöøa lao ñoäng Haõy laäp sô ñoà giaû ñònh veà hoaïch ñònh söï keá tuïc ôû moät doanh nghieäp giaû ñònh? Baïn haõy vieát veà moät tröôøng hôïp ruûi ro do khoâng laøm toát khaâu hoaïch ñònh maø baïn bieát?