Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương IV Chính sách tài khóa và ngoại thương

* Những khó khăn của CSTK Cần xác định đúng tình trạng của nền kinh tế và mức sản lượng cần điều tiết. Xác định lượng dentaAD cần thay đổi, muốn vậy cần xác định số nhân K Định lượng dentaG, dentaT cần thay đổi trong toàn xã hội và cho từng ngành. Những thiệt hại sẽ xảy ra khi thực thi chính sách:

pdf10 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Lượt xem: 979 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương IV Chính sách tài khóa và ngoại thương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 4 CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VÀ NGOẠI THƯƠNG 1Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam I. CÁC DẠNG CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA 1. Chính sách tài khóa mở rộng: ↑G v ↓T Nên dùng khi KT chưa toàn dụng (suy thoái) 2. Chính sách tài khóa thu hẹp: AD↑ Y↑ 2 ↓G v ↑T Nên dùng khi KT trên toàn dụng (lạm phát) AD↓ Y↓ Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam * Những khó khăn của CSTK  Cần xác định đúng tình trạng của nền kinh tế và mức sản lượng cần điều tiết.  Xác định lượng ∆AD cần thay đổi, muốn vậy cần xác định số nhân K  Định lượng ∆G, ∆T cần thay đổi trong toàn xã hội và cho từng ngành. 3  Những thiệt hại sẽ xảy ra khi thực thi chính sách: - KTST: - KTLP: Để giảm lạm phát, dùng CSTKTH (↓G,↑T), có thể ảnh hưởng xấu đến các ngành GD, YT , các khu vực công và sức sản xuất nói chung NSNN thâm hụt, dùng CSTKMR để chống ST , THNS↑ Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam II. MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI, THU NGÂN SÁCH ĐỐI VỚI AD - Chi ngân sách thay đổi ∆Go ∆Go ∆ADo(G) = ∆Go - Thu ngân sách thay đổi ∆To To Yd = - To = -Cm. T 4 ∆  ∆ ∆ = ∆ADo(T) => Chi, thu ngân sách cùng thay đổi ∆ADo = ∆ADo(G) + ∆ADo(T) ∆ADo = ∆Go – Cm.∆To  ∆Co = Cm.∆Yd ∆ 0 Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam III. CSTK 1. CSTK chủ quan. Là việc CP chủ động thay đổi thu chi ngân sách để đạt mục tiêu cho trước - Thay đổi tổng cầu và sản lượng cân bằng. 5 TD: Yt=1.500tỷ, Cm=2/3, Yp=1.800tỷ K=6. Dùng CSTK để ổn định kinh tế Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam ∆Y =Yp – YT = 300 50 6 300 0 == ∆ =∆ K YAD ∆ADo = ∆Go – Cm.∆To 50 = x - 2/3y (pt vô số nghiệm) C1: Chỉ sử dụng G => ∆To = 0, ∆Go = ∆ADo = 50 6 C2: Chỉ sử dụng T => ∆Go=0, ∆To=-∆ADo/Cm=-75 C3: Sử dụng cả G và T (tùy theo tình hình thực tế mà chọn nghiệm thích hợp) Giả sử ∆Go = 20 => 45 2 330 −=−=∆ xTo Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam - Không thay đổi tổng cầu và sản lượng nhưng CP cần thay đổi thu chi ngân sách TD: CP cần tăng lương cho cán bộâ, công nhân viên 1.000 tỷ, biết 7 Cm=2/3. Hỏi CP cần làm gì để giá cả không tăng? Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam ∆ADo = ∆Go – Cm.∆To ∆ADo = 0 => ∆Go = Cm. ∆To To = 1.500 => Yd = -1.500 8 ∆ ∆ => ∆Co = Cm.∆Yd = -Cm.∆To = -2/3x1.500 = -1.000 Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam 2. CSTK tự động CSTK tự động là việc tự động thay đổi phần thu chi ngân sách để YT có xu hướng trở về Yp. - Thuế: + KTST: + KTLP: Y↓ Tx↓AD↑Y↑↓ST Y ↑ Tx ↑AD↓↓LP 9 - Trợ cấp: + KTST: Y↓ + KTLP: Y ↑ TN ↓ Tr↓AD↓↓LP  TN ↑ Tr ↑ Y↑↓ST Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam 1/ Vì sao nĩi chính sách tài khĩa là cơng cụ điều hành kinh tế vĩ mơ? 2/ Nền kinh tế đang ở mức tồn dụng, giá cả, lãi suất, tỷ giá hối đối khơng đổi, nếu thu, chi ngân sách tăng lên một lượng bằng nhau. Nêu trạng thái kinh tế và mức sản lượng sau đĩ. 3/ GDP danh nghĩa 2005 là 4.000 tỷ, GDP danh nghĩa 2006 là 4.200 tỷ; Chỉ số giá 2005 là 120%, năm 2006 là 130%. Hỏi: a/ Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm 2006? 10 b/ Tỷ lệ tăng giá năm 2006 ? 4/ Trong nền kinh tế cĩ các hàm định lượng sau: C=70+0,8Yd, I=130+0,1Y, T=30+0,15Y, X=300, G=250, M=30+0,25Y, Un=4%, Yp=1.650 tỷ. Tính a/ Sản lượng cân bằng và tỷ lệ thất nghiệp tại đĩ. b/ Nếu tăng xuất khẩu thêm 70 tỷ, cán cân thương mại cĩ thể tốt hơn khơng? Tại sao?Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam
Tài liệu liên quan