Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương II: Tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân

Chương II: TỔNG SẢN PHẨM VÀ THU NHẬP QUỐC DÂN 1. Sơ đồ chu chuyển kinh tế 2. Các thành phần của GDP 3. Các phương pháp đo lường sản lượng quốc dân

pdf21 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Lượt xem: 3216 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương II: Tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chapter Chương II: TỔNG SẢN PHẨM VÀ THU NHẬP QUỐC DÂN 1. Sơ đồ chu chuyển kinh tế 2. Các thành phần của GDP 3. Các phương pháp đo lường sản lượng quốc dân Sơ đồ chu chuyển kinh tế • Nền kinh tế giản đơn: -> có H và F • Nền kinh tế có chính phủ: -> có H,F và G • Nền kinh tế có chính phủ, mở cửa; -> có H,F,G và ROW 2 Sơ đồ chu chuyển kinh tế 3 Các thành thành phần của GDP • Tiêu dùng hộ gia đình( C: Consumption) -> tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ cuối cùng trong khu vực tư nhân. • Tiết kiệm ( S : Saving) : là phần tiền còn lại sau khi tiêu dùng 4 Các thành thành phần của GDP • Đầu tư ( của doanh nghiệp ): I (Investment) -> Các khoản tiền mà các nhà doanh nghiệp chi ra để mua:  máy móc, thiết bị, nhà xưởng.  giá trị hàng tồn kho I= tiền mua hàng hóa tư bản mới + chênh lệch tồn kho trong năm = giá trị hàng hóa tồn kho cuối năm - giá trị hàng hóa tồn kho đầu năm Chênh lệch tồn kho trong năm 5 Các thành thành phần của GDP • Xét về mặt nguồn vố đầu tư: - Khấu hao( De: Depreciation) : là khoản tiền dùng để bù đắp hao mòn tài sản hữu hình - Đầu tư ròng( In) : mở rộng quy mô sản xuất, tăng khả năng sản xuất của nền kinh tế, từ 3 nguồn: I= De +In 6 Các thành thành phần của GDP • Chi tiêu của chính phủ (G:Government spending) + trả lương cho những người làm việc ( bộ đội, công an, GV, CB-CNV) + chi đầu tư + chi quốc phòng • Chi chuyển nhượng ( Tr: Transfer payments) 7 Các thành thành phần của GDP • Thuế (T: Taxes): - Thuế gián thu: Ti - Thuế trực thu: Td • Thuế ròng (Net taxes- Tn): TN = Thuế– Chi chuyển nhượng TN = T - Tr 8 Các thành thành phần của GDP • Xuất khẩu ròng(NX :Net Exports) NX = X - M 9 Các thành thành phần của GDP • Các thành phần khác về luồng chu chuyển:  Tổng thu nhập (Y) : thu nhập của hộ gia đình khi bán các yếu tố sản xuất cho khu vực xí nghiệp  Thu nhập khả dụng (YD : Disposable Income): YD = Y - TN 10 Các thành thành phần của GDP • Tiền lương( W : Wage) • Tiền thuê (R :Rental) -> khoản thu nhập có được do cho thuê đất đai, nhà cửa và các loại tài sản khác. • Tiền lãi ( i: interest) • Lợi nhuận (Pr: Profit) 11 Các phương pháp đo lường sản lượng quốc dân Cách tính GDP • Phương pháp chi tiêu • Phương pháp thu nhập (phân phối) • Phương pháp giá trị gia tăng (sản xuất) 12 Các phương pháp đo lường sản lượng quốc dân 13 Phương pháp chi tiêu GDPmp = Xuất khẩu ròng NX Chi tiêu của hộ gia đình C Đầu tư + I Chi tiêu hàng hóa- DV của chính phủ + G + X – M Các phương pháp đo lường sản lượng quốc dân 14 Phương pháp thu nhập (pp phân phối) GDPmp= Khấu hao De Lương + W Tiền thuê + R Tiền lãi + i Lợi nhuận + Pr Thuế gián thu + Ti Các phương pháp đo lường sản lượng quốc dân Phương pháp giá trị gia tăng (Value added): GDP =  VAi = Tổng giá trị gia tăng của tất cả các công đoạn VAi = Giá trị HHDV đầu ra – Giá trị HHDV đầu vào 15 Các chỉ tiêu đo lường khác Chỉ tiêu theo giá thị trường (market price) và chỉ tiêu theo giá YTSX (factor costs) -> khác nhau: thuế gián thu GDPmp = GDPfc + Ti GNPmp = GNPfc + Ti 16 Các chỉ tiêu đo lường khác (tt) Chỉ tiêu tổng ( gộp- Gross) - Chỉ tiêu ròng(Net) -> khác nhau: Khấu hao(De) NNP= GNP - De sản phẩm quốc dân ròng NDP= GDP-De sản phẩm quốc nội ròng 17 Các chỉ tiêu đo lường khác (tt) Thu nhập quốc dân (NI: National Income) -> mức thu nhập ròng mà công dân một nước tạo ra NI = NNPmp - Ti = NNPfc 18 Các chỉ tiêu đo lường khác (tt) Thu nhập cá nhân (PI : Personal Income) -> phần thu nhập quốc gia được chia cho các cá nhân trong nền kinh tế PI = NI – Prnộp+kc+ Tr Tr: chi chuyển nhượng Prnộp+kc : phần doanh lợi không chia và phải nộp cho chính phủ 19 Các chỉ tiêu đo lường khác (tt) • Thu nhập khả dụng (DI: Disposable Income) -> thu nhập cuối cùng mà dân chúng có toàn quyền sử dụng theo ý thích cá nhân DI=PI- Thuế cá nhân 20 • Sơ đồ chu chuyển nền kinh tế • Ba phương pháp tính GDP • Bảng tổng kết các chỉ tiêu 21 Tổng kết Lưu ý: GDPmp = GDPfc + Ti GNPmp = GNPfc + Ti