Bài giảng Kỹ nghệ phần mềm - Bài 1: Khái niệm về phần mềm

Tạo sinh các thành phần -Các thành phần vận hành được Mã nguồn, mã máy, cấu trúc dữ liệu: tự động hóa được -Các thành phần không vận hành Các phần còn lại: hầu nhưchưa được tự động hóa - Nhu cầu vàkhả năng tự động hóa Làm thủ công làtất yếu Mong muốn tự động hóa càng nhiều càng tốt Tự động hóa khi có thể hình thức hóa Làm tàI liệu làcực nhọc, nhưng khó tự độn

pdf39 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 2045 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Kỹ nghệ phần mềm - Bài 1: Khái niệm về phần mềm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bé m«n C«ng nghÖ phÇn mÒm- Khoa CNTT- §HCN Email: vynv@coltech.vnu.vn Kỹ nghệ phần mềm Software Engeneering NguyÔn V¨n Vþ Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 2 NguyÔn V¨n Vþ Bài 1: Khái niệm về phần mềm Nội dung ■ Phần mềm vμ tÇm quan träng ■ TiÕn hãa phÇn mÒm vμ th¸ch thøc ■ Kü nghÖ phÇn mÒm ■ Tiến tr×nh phần mềm ■ Chất lượng phần mềm Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 3 NguyÔn V¨n Vþ TÀI LiỆU THAM KHẢO 1. Nguyễn Văn Vỵ, Nguyễn Việt Hà. Giáo trình kỹ nghệ phần mềm. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội, 2008 2. Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson. The Unified Modeling language User Guid. Addison-Wesley, 1998. 3. M. Ould. Managing Software Quality and Business Risk, John Wiley and Sons, 1999. 4. Roger S.Pressman, Software Engineering, a Practitioner’s Approach. Fifth Edition, McGraw Hill, 2001. 5. Ian Sommerville, Software Engineering. Sixth Edition, Addison- Wasley, 2001. 6. Nguyễn Văn Vỵ. Phân tích thiết kế hệ thống thông tin hiện đại. Hướng cấu trúc và hướng đối tượng, NXB Thống kê, 2002, Hà Nội. Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 4 NguyÔn V¨n Vþ Phần mềm vµ tÇm quan träng PhÇn mÒm gåm 3 phÇn: 1. Ch−¬ng tr×nh m¸y tÝnh M· nguån M· m¸y 2. C¸c cÊu tróc d÷ liÖu Cấu tróc lμm việc (bé nhí trong) CÊu tróc l−u tr÷ (bé nhí ngoμi) a. Kh¸i niÖm vÒ phÇn mÒm file.exe file.com Dowhle Eddo If than End if wwscklrn File.text Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 5 NguyÔn V¨n Vþ Kh¸i niÖm vÒ phÇn mÒm PhÇn mÒm gåm 3 phÇn: 3. Các tài liệu liên quan h−íng dÉn sö dông (ng−êi dïng) tham kh¶o kü thuËt (ng−êi b¶o tr×) tμi liÖu ph¸t triÓn (nhμ ph¸t triÓn) User’s guid technical reference specification, design, test, .. Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 6 NguyÔn V¨n Vþ Kh¸i niÖm vÒ phÇn mÒm T¹o sinh c¸c thμnh phÇn „ C¸c thμnh phÇn vËn hμnh ®−îc M· nguån, m· m¸y, cÊu tróc d÷ liÖu: tù ®éng hãa ®−îc „ C¸c thμnh phÇn kh«ng vËn hμnh C¸c phÇn cßn l¹i: hÇu nh− ch−a ®−îc tù ®éng hãa „ Nhu cÇu vμ kh¶ n¨ng tù ®éng hãa Lμm thñ c«ng lμ tÊt yÕu Mong muèn tù ®éng hãa cμng nhiÒu cμng tèt Tù ®éng hãa khi cã thÓ h×nh thøc hãa Lμm tμI liÖu lμ cùc nhäc, nh−ng khã tù ®éng Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 7 NguyÔn V¨n Vþ Vai trß cña phÇn mÒm ƒ PhÇn mÒm - linh hån của c¸c hÖ thèng m¸y tÝnh ƒ Cã vai trß nÒn t¶ng cña mäi ho¹t ®éng x· héi tæ chøc C¸ nh©n tæ chøc quèc gia Toμn cÇu Lµm viÖc, gi¶i trÝ S¶n xuÊt, dÞch vô ®iÒu hµnh, ph¸t triÓn Héi nhËp phÇn mÒm Hån siªu, ph¸ch l¹c Æ bÊt tØnh Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 8 NguyÔn V¨n Vþ Vai trß cña phÇn mÒm „ Mäi nÒn kinh tÕ phô thuéc rÊt lín vμo phÇn mÒm ‰ Thu, chi tõ phÇn mÒm chiÕm ®¸ng kÓ trong GNP • 2006 Ên ®é xuÊt gÇn 30 tØ USD phÇn mÒm • ThÕ giíi cã >7 triÖu kỹ sư CNTT tạo ra 600 tØ $/năm • Chi phÝ cho phÇn mÒm n¨m 2000 lªn tíi: 770 tØ $ ‰ phÇn mÒm sai háng, kinh tÕ tæn thÊt lớn • vệ tinh Ariane 5 hỏng do lỗi phần mềm (1996) thiệt hại 500 triÖu $. Website dïng 1 ngμy mÊt hμng triÖu $ 9 [Pạnkaj Jalote. CMM in practice, Addison-Wesley, tr.1,3,11] Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 9 NguyÔn V¨n Vþ Vai trß cña phÇn mÒm „ PhÇn mÒm t¹o nªn sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c tæ chøc: ¾ phong c¸ch ¾ n¨ng suÊt lao ®éng T h « n g t i n , d ÷ l i Ö u>< Trêi ¬i ! TuyÖt vêi ! Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 10 NguyÔn V¨n Vþ Vai trß cña phÇn mÒm „ Ngμy cμng nhiÒu hÖ thèng ®−îc phÇn mÒm ®iÒu khiÓn, trî gióp • TÝnh tù ®éng hãa cña c¸c hÖ thèng ngμy mét cao • Chi phÝ phÇn mÒm >> phÇn cøng „ øng dông phÇn mÒm cã mÆt trªn mäi lÜnh vùc x· héi: Kinh tÕ, qu©n sù, gi¸o dôc, trß ch¬i, Chi phần cứng 10 triệu đồng Chi phần mềm 40 - 50 triệu đồng >> HÖ thèng siªu thi Game online Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 11 NguyÔn V¨n Vþ §Æc tr−ng cña phÇn mÒm „ Kh«ng mßn cò, nh÷ng tho¸i hãa theo thêi gian M«i tr−êng sö dông, nhu cÇu thay ®æi -> kh«ng dïng Lçi ph¸t sinh t¨ng do n©ng cÊp -> qu¸ møc Thêi gian T û l Ö h á n g Lçi ®−a vμo khi söa ®æi lÝ t−ëng thùc tÕ ®−êng møc §−êng cong tho¸i hãa cña phÇn mÒm Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 12 NguyÔn V¨n Vþ §Æc tr−ng cña phÇn mÒm „ Kh«ng ®−îc l¾p r¸p tõ mẫu cã s½n Kh«ng cã danh môc chi tiết cho trước S¶n phÈm ®Æt hμng theo tõng yªu cÇu riªng ®Æt hμng 1 Kh¶o s¸t Ph©n tÝch ThiÕt kÕ LËp tr×nh KiÓm thö fÇn mÒm1®Æt hμng 2 fÇn mÒm2 Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 13 NguyÔn V¨n Vþ §Æc tr−ng cña phÇn mÒm „ Phøc t¹p, khã hiÓu, v« h×nh ƒ PhÇn mÒm lμ hÖ thèng logic khã hiÓu NhiÒu kh¸i niÖm kh¸c nhau, khã hiÓu Mèi liªn kÕt lμ l«gic (kh«ng thÊy) §Ó hiÓu ph¶I t− duy trõu t−îng ƒ Kh«ng nh×n thÊy Kh«ng ph¶I vËt thÓ vËt lý Mçi biÓu diÔn chØ 1 khÝa c¹nh (d÷ liÖu, hμnh vi, cÊu tróc, giao diÖn), kh«ng ph¶I hÖ thèng tæng thÓ Use case Tr−êng hîp sö dông − ? Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 14 NguyÔn V¨n Vþ §Æc tr−ng cña phÇn mÒm „ Thay ®æi lμ b¶n chÊt ƒ Lμ m« h×nh thÕ giíi thùc thay ®æi theo thêi gian M«i tr−êng nghiÖp vô thay ®æi Nhu cÇu con ng−êi thay ®æi ¾ Thay ®æi ®Ó ®¸p øng ng−êi dïng ƒ Thay ®æi thÝch øng víi m«i tr−êng vËn hμnh − C¸c hÖ phÇn mÒm nÒn (hÖ ®iÒu hμnh,..) − ThiÕt bÞ phÇn cøng (chip,..) Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 15 NguyÔn V¨n Vþ ■ CÇn ph¸t triÓn theo nhãm Quy m« cμng lín & yªu cÇu kü n¨ng kh¸c nhau Nhu cÇu bμn giao nhanh N¨ng suÊt nhãm kh«ng tû lÖ víi sè thμnh viªn (1 ng−êi giái > 5 lÇn ng−êi trung b×nh) VÊn ®Ò ™ Trao ®æi th«ng tin lín (10000 email/ngμy) ™ Khã kiÓm so¸t vμ ®ång bé ™ Khã t¨ng tèc ®é = c¸ch thªm ng−êi ™ C¸ nh©n ¶nh h−ëng lín lªn kÕt qu¶ nhãm §Æc tr−ng cña phÇn mÒm Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 16 NguyÔn V¨n Vþ Ph©n lo¹i phÇn mÒm Ba c¸ch ph©n lo¹i: 1. Theo møc ®é hoμn thiÖn 2. Theo chøc n¨ng thùc hiÖn 3. Theo lÜnh vùc øng dông - 1 2 3 SOFT- WARE Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 17 NguyÔn V¨n Vþ „ Ch−¬ng tr×nh 1 ng−êi viÕt, 1 ng−êi dïng (ng−êi viÕt ≡ ng−êi dïng) môc ®Ých thu thËp, xö lý sè liÖu (dïng 1 lÇn) kh«ng tμi liÖu, kh«ng kiÓm thö triÖt ®Ó „ S¶n phÈm phÇn mÒm nhiÒu ng−êi viÕt, nhiÒu ng−êi dïng ®é phøc t¹p cao, ®ång bé, an toμn, an ninh ™ Kinh nghiÖm viÕt ch−¬ng tr×nh nhá kh«ng ¸p dông cho s¶n phÈm lín Ph©n lo¹i theo møc hoμn thiÖn Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 18 NguyÔn V¨n Vþ Tính phức tạp tặng nhanh (9 lÇn) từ : chương trình -> sản phẩm-> hệ thống Ph©n lo¹i theo møc hoμn thiÖn Ch−¬ng tr×nh S¶n phÈm hÖ thèng x3 x3 x3x3 Ch−¬ng tr×nh hÖ thèng S¶n phÈm Yªu tè ng−êi dïng Yªu tè ng−êi dïng Yªu tè m«I tr−êng cμI ®Æt Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 19 NguyÔn V¨n Vþ Ph©n lo¹i theo chøc n¨ng 1. PhÇn mÒm hÖ thèng 2. PhÇn mÒm nghiÖp vô ƒ §iÒu hμnh ho¹t ®éng m¸y tÝnh, thiÕt bÞ & ch−¬ng tr×nh (OS) ƒ Trî gióp c¸c tiÖn Ých (tæ chøc tÖp, nÐn, dän ®Üa..) ƒ Trî gióp c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô kh¸c nhau. ƒ Cã số l−îng lín, ®a d¹ng ƒ Ph©n lμm hai lo¹i theo c¸ch lμm: - Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 20 NguyÔn V¨n Vþ Ph©n lo¹i theo chøc n¨ng y S¶n phÈm ®Æt hμng – S¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hμng (HTTT qu¶n lý...) – ®¬n chiÕc, yªu cÇu ®Æc thï (nhËn d¹ng) y S¶n phÈm chung (software pakages) – b¸n réng r·i (office) – tháa m·n yªu cÇu chung sè lín người dïng ™ Mçi lo¹i cã c¸ch thøc tiÕp cËn riªng, nhÊt lμ ë 1 sè c¸c b−íc Æ chi phÝ, thêi gian kh¸c nhau Comercial softwware Comercial softwware Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 21 NguyÔn V¨n Vþ Ph©n lo¹i theo chøc n¨ng 3. PhÇn mÒm c«ng cô (Tools, CASE) ƒ Trî gióp cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn phÇn mÒm ƒ C¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh (so¹n th¶o, dÞch, gì rèi,..) ƒ C«ng cô trî gióp 1 , nhiÒu giai ®o¹n ph¸t triÓn (ph©n tÝch, thiÕ kÕ, qu¶n lý dù ¸n, kiÓm thö,..) Developer2000, Powerdesigner, WINER, Mcrosoft Project Management, - Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 22 NguyÔn V¨n Vþ Ph©n lo¹i theo lÜnh vùc øng dông 1. PhÇn mÒm hÖ thèng 2. PhÇn mÒm thêi gian thùc ƒ Phôc vô cho c¸c ch−¬ng tr×nh kh¸c ƒ T−¬ng t¸c trùc tiÕp víi phÇn cøng ƒ Phôc vô nhiÒu ng−êi dïng ƒ Thu thËp, xö lÝ c¸c d÷ kiÖn thÕ giíi thùc ƒ §¸p øng yªu cÇu chÆt chÏ vÒ thêi gian - thu thËp d÷ liÖu ph©n tÝch d÷ liÖu kiÓm so¸t, ®iÒu khiÓn ®iÒu phèi Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 23 NguyÔn V¨n Vþ 3. PhÇn mÒm nghiÖp vô (business software) • Xö lÝ th«ng tin nghiÖp vô, g¾n víi CSDL Xö lý c¸c giao t¸c (m¹ng b¸n hμng...) LÜnh vùc øng dông rÊt lín (hÖ ®iÒu khiÓn vò trô) 4. PhÇn mÒm khoa häc kü thuËt (scientific softwares) • Dïng huËt to¸n phøc t¹p (vËt lÝ, m« pháng) N¨ng lùc tÝnh to¸n cao Ph©n lo¹i theo lÜnh vùc øng dông Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 24 NguyÔn V¨n Vþ 5. PhÇn mÒm nhóng (embeded software) • ChØ ®äc ra khi thiÕt bÞ khëi ®éng, Thùc hiÖn chøc n¨ng h¹n chÕ (®iÒu khiÓn s¶n phÈm) Lμ sù kÕt hîp gi÷a hÖ thèng vμ thêi gian thùc Ph©n lo¹i theo lÜnh vùc øng dông 6. PhÇn mÒm m¸y tÝnh c¸ nh©n • C¸c bμi to¸n nghiÖp vô nhá, häc tËp, gi¶I trÝ Giao diÖn ®å häa ph¸t triÓn Cã nhu cÇu rÊt cao Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 25 NguyÔn V¨n Vþ 7. PhÇn mÒm trÝ tuÖ nh©n t¹o (Intelligent Softwares) • Dïng c¸c thuËt to¸n phi sè (logic): suy luËn, t×m kiÕm HÖ chuyªn gia, nhËn d¹ng, trß ch¬i... 8. PhÇn mÒm dùa trªn nÒn web (Web-based Softwares) Cung cÊp dÞch vô khai th¸c th«ng tin trªn web. Ch−¬ng tr×nh khai th¸c lμ chung (browser) Ph©n lo¹i theo lÜnh vùc øng dông Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 26 NguyÔn V¨n Vþ TiÕn hãa vµ th¸ch thøc ‰ PhÇn mÒm tiÕn hãa cïng tiÕn bé cña phÇn cøng: ƒ VÒ quy m«, sù phøc t¹p vμ tèc ®é ƒ VÒ chøc n¨ng vμ møc hoμn thiÖn ‰ C«ng nghÖ kh«ng ngõng ph¸t triÓn, nhu cÇu t¨ng ¾ Khã kh¨n, th¸ch thøc ngμy cμng nhiÒu Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 27 NguyÔn V¨n Vþ TiÕn hãa phÇn mÒm ƒ Ch−¬ng trinh nhá, tÝnh to¸n chuyªn dông ƒ Xö lÝ sè, theo l« ƒ Ng«n ng÷: m· m¸y, hîp ng÷, ®Æc thï cho tõng m¸y ƒ Tiªu chÝ ®¸nh gi¸: TÝnh nhanh Gi¶i ®−îc bμi to¸n lín (dïng bé nhí hiÖu qu¶) ™C«ng nghÖ: bãng ®iÖn tö (tÝnh chËm, bé nhí nhá) a1. Giai ®o¹n 1: 1950Æ 1960 Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 28 NguyÔn V¨n Vþ Giai ®o¹n 2: Æ gi÷a thËp kû 70 ƒ Lμ s¶n phÈm: §a nhiÖm, ®a ng−êi sö dông ƒ Xö lý sè, ký tù, theo l« & thêi gian thùc ƒ XuÊt hiÖn l−u tr÷ trùc tuyÕn (CSDL) ƒ Ng«n ng÷: cã cÊu tróc: PL1, Algol 60, Fortran, COBOL ƒ Tiªu chÝ ®¸nh gi¸: ¾ TÝnh nhanh ¾ Gi¶i ®−îc bμi to¸n lín ¾ NhiÒu ng−êi dïng ™ C«ng nghÖ: b¸n dÉn (tÝnh nhanh h¬n, bé nhí kh¸), CSDL ™ Yªu cÇu b¶o tr× (söa lçi, thÝch nghi) Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 29 NguyÔn V¨n Vþ Giai ®o¹n 3: Æ1990 ƒ PhÇn mÒm c¸ nh©n + m¹ng, hÖ lín, chia sÎ ®−îc ƒ Ra ®êi phÇn mÒm nhóng ƒ Xö lý sè, ký tù, ©m thanh, h×nh ¶nh; theo l«, thêi gian thùc, ph©n t¸n, song song ƒ Truy nhËp d÷ liÖu ph¸t triÓn, c¶ tõ xa ƒ Ng«n ng÷: bËc cao, h−íng ®èi t−îng, l«gic ƒ Tiªu chÝ: • TiÖn dông • Tin cËy • DÔ b¶o tr× ™ C«ng nghÖ: m¹ch tÝch hîp lín, vi m¹ch, c¸c cÊu h×nh mang, internet, CSDL quan hÖ Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 30 NguyÔn V¨n Vþ Giai ®o¹n 4: tõ 1990 ®Õn nay ƒ PhÇn mÒm lín, tinh vi, tin cËy, h−íng ng−êi dïng ƒ HÖ chuyªn gia, trÝ tuÖ nh©n t¹o, phÇn mÒm nhóng, webservice sö dông réng r·i, internet mở réng ƒ CSDL h−íng ®èi t−îng, kho d÷ liÖu ph¸t triÓn ƒ Ng«n ng÷: h−íng ®èi t−îng, thÕ hÖ thø 4, visual ƒ Tiªu chÝ ®¸nh gi¸: • TiÖn dông, tinh vi • Tin cËy • DÔ b¶o tr× ™ C«ng nghÖ: vi m¹ch siªu tÝch hîp, internet, m¹ng kh«ng d©y tèc ®é cao, h−íng ®èi t−¬ng, web Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 31 NguyÔn V¨n Vþ Tiªu chÝ phÇn mÒm tèt hiÖn nay PhÇn mÒm tèt cã thÓ nh×n nhËn tõ hai phÝa: ƒ Ng−êi dïng: • §ñ chøc n¨ng nghiÖp vô • DÔ sö dông, tinh vi (tÝnh th«ng minh) • Tin cËy, an toμn ƒ Nhμ ph¸t triÓn • DÔ b¶o tr× Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 32 NguyÔn V¨n Vþ Khã kh¨n vμ th¸ch thøc b1. Thùc tr¹ng s¶n phÈm, ph¸t triÓn ƒ 16%: DA đúng lịch, trong ngân sách, sản phẩm chất lượng ƒ 31%: DA bị ngừng ƒ 53% DA vượt ngân sách, quá h¹n, Ýt tính năng. ƒ 995, Mỹ chi 81 tỷ$ cho dự án bị hñy, 59 tỷ$ thêm cho dự án sai kế hoạch. [ Theo: Standish Group. The CHAOS Report, 1995 research/chaos Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 33 NguyÔn V¨n Vþ „ C«ng nghiÖp phần mềm trë thμnh ngμnh khæng lå PhÝ ph¸t triÓn OS 360 (1963~1966) : 200 triÖu$ Chi cho phÇn mÒm (2000) : 770 tØ$ (t¨ng 12%/n¨m) „ N¨ng suÊt lËp tr×nh vÉn thÊp ph¸t triÓn mang tÝnh thñ c«ng, gi¸ thμnh cao vÊn ®Ò chÊt l−îng trë thμnh träng t©m Thùc tr¹ng s¶n phÈm, ph¸t triÓn Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 34 NguyÔn V¨n Vþ „ PhÇn mÒm b¶n chÊt lμ phøc t¹p „ Yªu cÇu t¨ng vÒ sè l−îng, quy m«, sù tiÖn Ých ¾ Nhu cÇu phÇn mÒm t¨ng gÇn 20% n¨m ¾ Windows 2K : 100 M dßng lÖnh „ Sù tiÕn bé nhanh phÇn mÒm vμ phÇn cøng: h¹ tÇng, m«i tr−êng thay ®æi: ¾ Window98, 2000, 2003,.. ¾ N¨ng lùc m¸y t¨ng gÊp 2 sau 18 th¸ng (More) B¶n chÊt cña vÊn ®Ò Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 35 NguyÔn V¨n Vþ Lý do chÝnh Lý do N¨ng lùc m¸y tÝnh ngμy cμng m¹nh C¸c hÖ thèng ®−îc liªn kÕt l¹i ngμy cμng lớn Thế giới thau đổi nhanh (cả nghiệp vụ, c«ng nghệ) Ham muèn ng−êi dïng ngμy cμng nhiÒu Æ Yªu cÇu tiÕn hãa phÇn mÒm lµ tÊt yÕu Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 36 NguyÔn V¨n Vþ Th¸ch thøc ®èi víi phÇn mÒm „ PhÇn mÒm lμm ra <<< nhu cÇu „ Khai th¸c fÇn mÒm <<< tiÒm n¨ng phÇn cøng „ B¶o tr× hÖ cò l¹c hËu ®Ó sö dông cùc kú khã kh¨n ™ C«ng nghÖ: CÇn cã c«ng nghÖ, c«ng cô hiÖn ®¹i ®Ó ph¸t triÓn phÇn mÒm ™ Qu¶n lý: cÇn cã ph−¬ng ph¸p thÝch hîp (CMM, CMMI, RMM) Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 37 NguyÔn V¨n Vþ Tãm t¾t „ PhÇn mÒm gåm: ch−¬ng tr×nh, cÊu tróc d÷ liªu, tμi liÖu „ Ph©n lo¹i: theo møc hoμn thiÖn, chøc n¨ng vμ lÜnh vùc ømg dông „ PhÇn mÒm quan träng: t¹o nªn sù kh¸c biÖt cña tæ chøc, cã vai trß lín trong c¸c hÖ thèng, nÒn kinh tÕ vμ c¸c lÜnh vùc x· héi. „ PhÇn mÒm tiÕn hãa kh«ng ngõng: quy m«, xö lý, tiÖn Ých „ Ph¸t triÓn phÇn mÒm lμ c«ng viÖc phøc t¹p, rñi ro lμ phÇn tö logic, kh«ng trùc quan, khã kiÓm so¸t chÊt l−îng kh«ng ®Þnh h×nh tr−íc, khã dù ®o¸n hiÖu n¨ng lμm cßn thñ c«ng, phô thuéc vμo con ng−êi chÞu ¶nh h−íng lín tõ m«I tr−êng -> nhiÒu rñi ro „ CÇn ¸p dông c¸c ph−¬ng ph¸p tiªn tiÕn (c«ng nghÖ + qu¶n lý) Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 38 NguyÔn V¨n Vþ C©u hái «n tËp 1. §Þnh nghÜa phÇn mÒm? 2. TÇm quan träng cña phÇn mÒm? (møc ®«: hÖ thèng, c¸ nh©n, tæ chøc, quèc gia, øng dông)? 3. C¸c ®Æc tr−ng cña phÇn mÒm vμ gi¶I thÝch? 4. C¸c lo¹i phÇn mÒm? Gi¶i thÝch néi dung mçi lo¹i? 5. Ph©n biÖt ch−¬ng tr×nh s¶n phÈm? 6. TiÕn hãa phÇn mÒm t−¬ng øng víi c«ng nghÖ, nhu cÇu? 7. Khã kh¨n ph¸t triÓn phÇn mÒm(b¶n chÊt, sù thay ®æi m«i tr−êng kü thuËt, nghiÖp vô, x· héi)? 8. Th¸ch thøc ®èi víi ph¸t triÓn phÇn mÒm? (nhu cÇu, b¶o tr×, thêi gian, gi¸ c¶, kh¶ n¨ng phÇn cøng) Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 39 NguyÔn V¨n Vþ C©u hái và thảo luận
Tài liệu liên quan