Bài giảng Kỹ nghệ phần mềm - Nguyễn Văn Vỵ

?Phần 1 Phần mềm và kỹ nghệ phần mềm ?Vai trò, tầm quan trọng của phần mềm ?Khó khăn, thách thức phát triển phần mềm ?Kỹ nghệ phần mềm ?Các mô hình phát triển phần mềm ?Phần 2 Quản lý dự án phát triển phần mềm ?Các yếu tố quản lý ?Độ đo, ước lượng vàlập lịch ?Quản lý chất lượng ?Quản lý cấu hình

pdf8 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 3041 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kỹ nghệ phần mềm - Nguyễn Văn Vỵ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kỹ nghệ phần mềm Nguyễn Văn Vỵ Bộ môn Công nghệ phần mềm - ĐHCN 2004 Bộ mụn CNFM - Đại học Cụng nghệ 2 Thông tin chung „ Môn học: Kỹ nghệ phần mềm „ Giáo viên: PGS.TS. Nguyễn Văn Vỵ Bộ môn Công nghệ phần mềm, P309 / E3, Khoa CNTT, ĐHCN Email: vynv@coltech.vnu.vn „ Website: http//:10.10.0.10/couses/ 2004 Bộ mụn CNFM - Đại học Cụng nghệ 3 Mục tiêu môn học ‰ Nắm bắt đ−ợc khái niệm, các nguyên lý/kỹ thuật cơ bản để phát triển phần mềm mang tính công nghiệp ‰ Có định h−ớng cho việc tiếp cận các kiến thức liên quan 2004 Bộ mụn CNFM - Đại học Cụng nghệ 4 Nội dung „ Phần 1 Phần mềm và kỹ nghệ phần mềm „ Vai trò, tầm quan trọng của phần mềm „ Khó khăn, thách thức phát triển phần mềm „ Kỹ nghệ phần mềm „ Các mô hình phát triển phần mềm „ Phần 2 Quản lý dự án phát triển phần mềm „ Các yếu tố quản lý „ Độ đo, −ớc l−ợng vμ lập lịch „ Quản lý chất l−ợng „ Quản lý cấu hình 2004 Bộ mụn CNFM - Đại học Cụng nghệ 5 Nội dung „ Phần 3 Phân tích và đặc tả yêu cầu „ Tầm quan trọng của b−ớc phân tích „ Các kỹ thuật phân tích „ Các ph−ơng pháp đặc tả yêu cầu „ Phần 4 Thiết kế phần mềm „ Vai trò của thiết kế, các nội dung thiết kế „ Chất l−ợng thiết kế „ Nội dung các loại thiết kế 2004 Bộ mụn CNFM - Đại học Cụng nghệ 6 Nội dung (tiếp) „ Phần 5 Lập trình „ Phong cách lập trình „ Lập trình h−ớng độ tin cậy „ Lập trình h−ớng hiệu quả „ Phần 6 Kiểm thử „ Khái niệm về xác minh vμ thẩm định „ Kiểm thử phần mềm „ Rμ soát phần mềm 2004 Bộ mụn CNFM - Đại học Cụng nghệ 7 Tài liệu „ Tài liệu chính „ Nguyễn Văn Vy, Nguyễn Việt Hμ. Giáo trình kỹ nghệ phần mềm, NXB Đại học quốc gia Hμnội, 2008 „ Roger S. Pressman: Kỹ nghệ phần mềm, Tập I, II, III, NXB Giáo dục, 1997. „ Tài liệu tham khảo „ Ian Sommerville: Software Engineering, 5th ed, Addison- Wasley, 1995. „ Nguyễn Văn Vỵ, Phân tích thiết kế các hệ thống thông tin hiện đại, H−ớng cấu trúc vμ h−ớng đối t−ợng, NXB Thống kê, 2002. „ Ngô Trung Việt, Nhập môn Kỹ nghệ phần mềm, NXB Khoa học vμ Kỹ thuật, 2003. „ Eric S. Raymond, The Art of Unix Programming, 2003. „ Mike Gancarz, The Unix Philosophy, Digital Press, 1994. 2004 Bộ mụn CNFM - Đại học Cụng nghệ 8 Tổ chức học, đánh giá „ Thời l−ợng: 2 tín chỉ „ Tổ chức học  Lên lớp lý thuyết: 45% thời gian  Xêmina vμ bμi tập lớn: 55% thời gian  Bμi tập lớn lμm theo nhóm „ Đánh giá  Điểm thi cuối kỳ (70%)  Bμi tập lớn theo nhóm (30%)  Mini tests (cần mang giấy trắng th−ờng xuyên)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfUnlock-bai_0_gioithieu_se_9001.pdf
 • pdfUnlock-bai_1_sev_khainiemfm_2747.pdf
 • pdfUnlock-bai_2_sev_kynghefm_5839.pdf
 • pdfUnlock-bai_3_sev_tientrinhfm_911.pdf
 • pdfUnlock-bai_5_sev_thietkekn_2123.pdf
 • pdfUnlock-bai_6_sev_thietkend_5169.pdf
 • pdfUnlock-bai_7_3csev_thietkedt_8.pdf
 • pdfUnlock-bai_8_sev_laptrinh_0839.pdf
 • pdfUnlock-bai_9_sev_thdinhxminh_3792.pdf
 • pdfUnlock-bai_10_sev_xacdinhda_6824.pdf
 • pdfUnlock-bai_11_sev_kehoachda_9568.pdf
Tài liệu liên quan