Hướng dẫn tự học PLC CPM1 qua hình ảnh - Giới thiệu chung

Bộ CPM1 chuẩn là bộ PLC có thêm các khóa chuyển mạch mô phỏng đầu vào và các đèn hiển thị đầu ra, có khung gá và kèm theo sách hướng dẫn và phần mềm.

pdf2 trang | Chia sẻ: longpd | Lượt xem: 2154 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn tự học PLC CPM1 qua hình ảnh - Giới thiệu chung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
[ ] 1 H−íng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh Ch−¬ng 1: Giíi thiÖu chung bé CPM1 Training Kit ! Bé CPM1 dµnh cho viÖc ®µo t¹o thö nghiÖm - CPM1 Training Kit 1.1 Bé CPM1 chuÈn (Bé h−íng dÉn tù häc CPM1 trong phßng thÝ nghiÖm) Lµ bé PLC cã thªm c¸c kho¸ chuyÓn m¹ch m« pháng ®Çu vµo vµ c¸c ®Ìn hiÓn thÞ ®Çu ra, cã khung g¸ vµ kÌm theo s¸ch h−íng dÉn vµ phÇn mÒm 1.2 Bé CPM1 thu gän (Bé h−íng dÉn tù häc CPM1 x¸ch tay - CPM1 Laptop Training Kit) Còng cã thªm c¸c c«ng t¾c ®Çu vµo nh− trªn nh−ng bé PLC nhá gän h¬n, kh«ng cã khung g¸, ®Ìn chØ thÞ ®Çu ra lµ ®Ìn n»m chØ thÞ cña PLC. M«®en PLC dïng cho bé thö nghiÖm lµ lo¹i CPM1-20CDR-A cã 20 ®Çu vµo ra, trong ®ã 12 ®Çu vµo 24V mét chiÒu, vµ 8 ®Çu ra tiÕp ®iÓm r¬le. [ ] 2 H−íng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh Ch−¬ng 1: Giíi thiÖu chung bé CPM1 Training Kit ! C¸c model trong hä CPM 1  CPM1-10CDR-  CPM1-20CDR-  CPM1-30CDR- ❶ ❷ ❿ ❸ ❽ ❺ ❼ ❾ ❹ ❻ 11 12
Tài liệu liên quan