Bài giảng Lập trình C - Bài mở đầu: Giới thiệu học phần - Võ Đức Hoàng

Mục tiêu học phần Kiến thức • Đọc hiểu lưu đồ giải thuật • Các kiểu dữ liệu cơ sở, các ký hiệu, từ khóa, cú pháp và cấu trúc điều khiển trong ngôn ngữ C • Lập trình bằng phương pháp thủ tục hàm • Xử lý kiểu dữ liệu mảng một chiều Mục tiêu học phần Kỹ năng • Sử dụng công cụ lập trình DEV C++ • Cài đặt được các chương trình bằng phương pháp hàm cho các bài toán dựa trên kiểu dữ liệu cơ bản, kiểu dữ liệu mảng, kiểu dữ liệu có cấu trúc bằng ngôn ngữ C • Tìm kiếm tài liệu, làm việc theo nhóm và thuyết trình

pdf12 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 477 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lập trình C - Bài mở đầu: Giới thiệu học phần - Võ Đức Hoàng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lập trình C Giới thiệu học phần Võ Đức Hoàng Email: hoangvd.it@dut.udn.vn Website: Cập nhật: 8/2018 1 2Tóm tắt nội dung Các khái niệm cơ bản lưu đồ giải thuật (flowchart), lập trình bằng ngôn ngữ C, bao gồm: • Các kiểu dữ liệu cơ sở, các ký hiệu, từ khóa; • Các hàm nhập/ xuất; các hàm toán học; • Các cấu trúc điều khiển rẽ nhánh và vòng lặp; • Lập trình theo phương pháp hàm; • Xử lý kiểu dữ liệu mảng. 2 3Mục tiêu học phần Kiến thức •Đọc hiểu lưu đồ giải thuật •Các kiểu dữ liệu cơ sở, các ký hiệu, từ khóa, cú pháp và cấu trúc điều khiển trong ngôn ngữ C •Lập trình bằng phương pháp thủ tục hàm •Xử lý kiểu dữ liệu mảng một chiều 3 4Mục tiêu học phần Kỹ năng • Sử dụng công cụ lập trình DEV C++ •Cài đặt được các chương trình bằng phương pháp hàm cho các bài toán dựa trên kiểu dữ liệu cơ bản, kiểu dữ liệu mảng, kiểu dữ liệu có cấu trúc bằng ngôn ngữ C •Tìm kiếm tài liệu, làm việc theo nhóm và thuyết trình 4 5Yêu cầu •Đọc trước tài liệu, làm bài tập về nhà •Tham gia đầy đủ các buổi học, trao đổi, đóng góp ý kiến tích cực trong buổi học •Tham gia đầy đủ các buổi học thực hành và cài đặt tất cả các bài tập thực hành 5 6Nội dung học phần Bài 1. Tổng quan về lập trình •Chương trình máy tính •Cấu trúc dữ liệu •Lưu đồ giải thuật •Giới thiệu sử dụng công cụ DEV C++ •Bài tập 7Nội dung học phần Bài 2. Các thành phần cơ bản ngôn ngữ C •Lịch sử ngôn ngữ C •Các khái niệm •Ký hiệu các phép toán •Hàm nhập xuất dữ liệu •Các hàm cơ bản khác •Bài tập 8Nội dung học phần Bài 3. Cấu trúc điều khiển ngôn ngữ C •Cấu trúc cơ bản của chương trình C •Cấu trúc rẽ nhánh: if, if...else •Cấu trúc lựa chọn: switch...case •Cấu trúc lặp: while, for, do...while •Lệnh break, continue •Bài tập 9Nội dung học phần Bài 4. Lập trình bằng phương pháp hàm •Các khái niệm • Phương pháp xây dựng hàm •Khai báo hàm, gọi hàm •Tầm vực biến •Tham số là tham trị, tham biến •Bài tập 10 Nội dung học phần Bài 5. Kiểu dữ liệu mảng một chiều •Các khái niệm •Khai báo, truy xuất •Nhập, phát sinh và xuất mảng •Xuất có điều kiện (lọc) •Kỹ thuật kiểm tra đặc điểm của mảng •Bài tập 11 Nội dung học phần Bài 5. Kiểu dữ liệu mảng một chiều (tt) •Thao tác tìm kiếm •Đếm, tính tổng, giá trị trung bình các phần tử thỏa điều kiện cho trước • Sắp xếp •Bài tập 12 Q&A 12