Bài giảng Lập trình Windows: Nội dung thi thực hành

Viết chương trình mô phỏng chức năng của một số thiết bị như: Điện thoại, Radio, CD Player, sử dụng các control chuẩn EditText, StaticText Button ComboBox, ListBox Radio Button, CheckBox Image Frame

pdf15 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1819 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lập trình Windows: Nội dung thi thực hành, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh Khoa Toán – Tin Học LẬP TRÌNH WINDOWS Nội dung thi thực hành Trần Ngọc Bảo - Email: tnbao.dhsp@gmail.com • Loại 1: Mô phỏng điện thoại, máy tính… • Loại 2: Xử lý tập tin • Loại 3: Lập trình CSDL và Crystal Report Đại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh Khoa Toán – Tin Học LẬP TRÌNH WINDOWS Nội dung thi thực hành Trần Ngọc Bảo - Email: tnbao.dhsp@gmail.com • Loại 1: Mô phỏng điện thoại, máy tính… • Loại 2: Xử lý tập tin • Loại 3: Lập trình CSDL và Crystal Report TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ” (3) - I I . ( ) B B À À I G I I G I Ả Ả N G H N G H Ọ Ọ C P H C P H Ầ Ầ N L N L Ậ Ậ P T R Ì N H W I N D O W S P T R Ì N H W I N D O W S N N Ộ Ộ I D U N G Ô N T I D U N G Ô N T Ậ Ậ P T H I T H P T H I T H Ự Ự C H C H À À N H N H Loại 1 - Mô phỏng điện thoại, máy tính… Viết chương trình mô phỏng chức năng của một số thiết bị như: Điện thoại, Radio, CD Player,…sử dụng các control chuẩn EditText, StaticText Button ComboBox, ListBox Radio Button, CheckBox Image Frame… TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ” (4) - I I . ( ) B B À À I G I I G I Ả Ả N G H N G H Ọ Ọ C P H C P H Ầ Ầ N L N L Ậ Ậ P T R Ì N H W I N D O W S P T R Ì N H W I N D O W S N N Ộ Ộ I D U N G Ô N T I D U N G Ô N T Ậ Ậ P T H I T H P T H I T H Ự Ự C H C H À À N H N H Loại 1 - Mô phỏng điện thoại, máy tính… Viết chương trình mô phỏng chức năng của Điện thoại TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ” (5) - I I . ( ) B B À À I G I I G I Ả Ả N G H N G H Ọ Ọ C P H C P H Ầ Ầ N L N L Ậ Ậ P T R Ì N H W I N D O W S P T R Ì N H W I N D O W S N N Ộ Ộ I D U N G Ô N T I D U N G Ô N T Ậ Ậ P T H I T H P T H I T H Ự Ự C H C H À À N H N H Loại 1 - Mô phỏng điện thoại, máy tính… Viết chương trình mô phỏng chức năng của Điện thoại TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ” (6) - I I . ( ) B B À À I G I I G I Ả Ả N G H N G H Ọ Ọ C P H C P H Ầ Ầ N L N L Ậ Ậ P T R Ì N H W I N D O W S P T R Ì N H W I N D O W S N N Ộ Ộ I D U N G Ô N T I D U N G Ô N T Ậ Ậ P T H I T H P T H I T H Ự Ự C H C H À À N H N H Loại 1 - Mô phỏng điện thoại, máy tính… Viết chương trình mô phỏng chức năng của máy tính bỏ túi TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ” (7) - I I . ( ) B B À À I G I I G I Ả Ả N G H N G H Ọ Ọ C P H C P H Ầ Ầ N L N L Ậ Ậ P T R Ì N H W I N D O W S P T R Ì N H W I N D O W S N N Ộ Ộ I D U N G Ô N T I D U N G Ô N T Ậ Ậ P T H I T H P T H I T H Ự Ự C H C H À À N H N H Loại 1 - Mô phỏng điện thoại, máy tính… Viết chương trình mô phỏng chức năng của Máy Radio TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ” (8) - I I . ( ) B B À À I G I I G I Ả Ả N G H N G H Ọ Ọ C P H C P H Ầ Ầ N L N L Ậ Ậ P T R Ì N H W I N D O W S P T R Ì N H W I N D O W S N N Ộ Ộ I D U N G Ô N T I D U N G Ô N T Ậ Ậ P T H I T H P T H I T H Ự Ự C H C H À À N H N H Loại 1 - Mô phỏng điện thoại, máy tính… Viết chương trình mô phỏng chức năng của nhắn tin SMS Đại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh Khoa Toán – Tin Học LẬP TRÌNH WINDOWS Nội dung thi thực hành Trần Ngọc Bảo - Email: tnbao.dhsp@gmail.com • Loại 1: Mô phỏng điện thoại, máy tính… • Loại 2: Xử lý tập tin • Loại 3: Lập trình CSDL và Crystal Report TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ” (10) - I I . ( ) B B À À I G I I G I Ả Ả N G H N G H Ọ Ọ C P H C P H Ầ Ầ N L N L Ậ Ậ P T R Ì N H W I N D O W S P T R Ì N H W I N D O W S N N Ộ Ộ I D U N G Ô N T I D U N G Ô N T Ậ Ậ P T H I T H P T H I T H Ự Ự C H C H À À N H N H Loại 2 - xử lý tập tin Viết chương trình nhập/xuất thông tin sinh viên, học sinh, giáo viên,…từ tập tin TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ” (11) - I I . ( ) B B À À I G I I G I Ả Ả N G H N G H Ọ Ọ C P H C P H Ầ Ầ N L N L Ậ Ậ P T R Ì N H W I N D O W S P T R Ì N H W I N D O W S N N Ộ Ộ I D U N G Ô N T I D U N G Ô N T Ậ Ậ P T H I T H P T H I T H Ự Ự C H C H À À N H N H Loại 2 - xử lý tập tin Viết chương trình nhập/xuất thông tin sinh viên, học sinh, giáo viên,…từ tập tin Đại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh Khoa Toán – Tin Học LẬP TRÌNH WINDOWS Nội dung thi thực hành Trần Ngọc Bảo - Email: tnbao.dhsp@gmail.com • Loại 1: Mô phỏng điện thoại, máy tính… • Loại 2: Xử lý tập tin • Loại 3: Lập trình CSDL và Crystal Report TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ” (13) - I I . ( ) B B À À I G I I G I Ả Ả N G H N G H Ọ Ọ C P H C P H Ầ Ầ N L N L Ậ Ậ P T R Ì N H W I N D O W S P T R Ì N H W I N D O W S N N Ộ Ộ I D U N G Ô N T I D U N G Ô N T Ậ Ậ P T H I T H P T H I T H Ự Ự C H C H À À N H N H Loại 3 - Lập trình CSDL Viết chương trình nhập/xuất thông tin sinh viên, học sinh, giáo viên,…từ CSDL TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ” (14) - I I . ( ) B B À À I G I I G I Ả Ả N G H N G H Ọ Ọ C P H C P H Ầ Ầ N L N L Ậ Ậ P T R Ì N H W I N D O W S P T R Ì N H W I N D O W S N N Ộ Ộ I D U N G Ô N T I D U N G Ô N T Ậ Ậ P T H I T H P T H I T H Ự Ự C H C H À À N H N H Loại 3 - Lập trình CSDL Thiết kế Report với Crystal Report và liên kết report với chương trình TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ” (15) - I I . ( ) B B À À I G I I G I Ả Ả N G H N G H Ọ Ọ C P H C P H Ầ Ầ N L N L Ậ Ậ P T R Ì N H W I N D O W S P T R Ì N H W I N D O W S N N Ộ Ộ I D U N G Ô N T I D U N G Ô N T Ậ Ậ P T H I T H P T H I T H Ự Ự C H C H À À N H N H