Bài giảng lý luận giáo dục - Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội

Giảiquyếttrongmôhìnhchủnghĩaxã hộikiểucũ(baocấp)tronghoàncảnh chiếntra

pdf31 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1498 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng lý luận giáo dục - Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI GIẢNG LÝ LUẬN GIÁO DỤC Các vấn đề xã hội được giải quyết trong mô hình dân chủ nhân dân: Giải quyết trong mô hình chủ nghĩa xã hội kiểu cũ (bao cấp) trong hoàn cảnh chiến tranh. Tiếp tục giải quyết theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp, đất nước khủng hoảng kinh tế-xã hội nghiêm trọng, viện trợ giảm, bị bao vây, cô lập và cấm vận. YouTube - thoi bao cap.mp4 Đảm bảo được sự ổn định xã hội, đạt một số thành tựu về giáo dục, y tế, đạo đức hoàn thành nghĩa vụ của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn. Hình thành một xã hội đóng, ổn định, nhưng kém năng động chậm phát triển về nhiều mặt. Đặt chưa đúng tầm chính sách xã hội trong quan hệ với chính sách khác, đồng thời áp dụng và duy trì quá lâu cơ chế quan liêu bao cấp. Tại Đại Hội VI, lần đầu tiên đảng ta đã nâng các vấn đề xã hội nâng lên tầm chính sách xã hội. Đại Hội VIII cuả Đảng chủ trương, hệ thống chính sách xã hội theo một số quan điểm. Tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội. Khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với tích cực xóa đói giảm nghèo. Các vấn đề chính sách xã hội đều giải quyết theo tinh thần xã hội hóa. Đại Hội IX của Đảng chủ trương, các chính sách xã hội, phải hướng vào phát triển và làm lành mạnh hóa xã hội. Đại Hội X của Đảng chủ trương, phải kết hợp các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu xã hội từ TW tới địa phương. Trong điều kiện việt nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO có những cơ hội và thách thức mới. Hội Nghị TW IV khóa X (1/2007) nhấn mạnh: phải giải quyết tốt các vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình thực thi các cam kết với WTO để có biện pháp xử lí chủ động đúng đắn kịp thời đối với các vấn đề xã hội. Một là, kết hợp các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu xã hội. Hai là, xây dựng và hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước và từng chính sách phát triển. Ba là, chính sách xã hội được thực hiện trên cơ sở phát triển kinh tế, gắn bó hữu cơ giữa quyền lợi và nghĩa vụ, cống hiến và hưởng thụ. Bốn là, coi trọng chỉ tiêu GDP gắng với chỉ tiêu HDI và chỉ tiêu phát triển các lĩnh vực xã hội Một là, khuyến khích người dân làm giàu theo pháp luật xóa đói, giảm nghèo. Hai là, cung ứng các dịch vụ công thiết yếu bình đẳng cho mọi người dân tạo việc làm chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ba là, phát triển hệ thống y tế công bằng và hiệu quả. Bốn là, xây dưng chiến lược quốc gia về nâng cao sức khỏe, cải thiện giống nòi Năm là, thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. Sáu là : chú trọng các chính sách ưu đãi xã hội bảy là : đổi mới cơ chế quản lý , cung ứng dịch vụ công cộng
Tài liệu liên quan