Bài giảng Mạng máy tính: Giao thức FTP

Right click vào tm FPT Site để khảo sát ta thấy các thông số sau FTP name : Default FTP Site. TCP port : 21 Connection Limited to: 100,000 số kết nối tối đa. Thư mục gốc. Quyền hạn truy xuất User truy xuất

ppt27 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2547 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Mạng máy tính: Giao thức FTP, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Quản trị Mạng Windows 2003 server dungnc2000@yahoo.com File Transfer Protocol (FTP) là cơ chế truyền tin dưới dạng tập tin (file). Thông qua mạng TCP/IP FTP là dịch vụ đặc biệt vì nó dùng tới 2 cổng : Cổng 20 : dùng để truyền dữ liệu (data port) Cổng 21 : dùng để truyền lệnh (command port) Active FTP Passive FTP Nút Start  Setting  Control Panel  Add or remove Programs, chọn Add/Remove Windows Components Chọn Application Server và chọn nút Details Click chọn mục File Transfer Protocol (FPT) Nếu chương trình cài đặt hỏi source, browse tới thư mục chứa nguồn I386, OK Chương trình cài đặt dv này tương đối nhanh, nhấn Finish để kết thúc Mở cửa sổ IIS ta sẽ thấy thêm thư mục FPT Site, trong đó đã có Default FTP Site được mặc định tạo sẵn Right click vào tm FPT Site để khảo sát ta thấy các thông số sau FTP name : Default FTP Site. TCP port : 21 Connection Limited to: 100,000 số kết nối tối đa. Thư mục gốc. Quyền hạn truy xuất User truy xuất Khi cài đặt xong ta có thể sử dụng dịch vụ FTP ngay mà không cần phải cấu hình. Tuy nhiên chỉ sử dụng được 1 số chức năng cơ bản mà hệ thống cho phép Cho nên tốt nhất là ta xóa Default FTP site đi rồi tạo một FTP Site mới để cấu hình lại từ đầu như ý muốn. Chọn New  FTP Site… để tạo một FTP Site mới Đặt tên cho FTP Site, nhấn Next Chỉ định IP Address và Port để dùng cho FTP Site, phần này ta để mặc định, nhấn Next. Chọn Do not isolate user (không giới hạn tài nguyên người dùng), nhấn Next Chỉ đường dẫn đến Home Directory cho FTP, Nhấn Next Chọn quyền hạn truy xuất cho FTP, mặc định là Read, nhấn Next Nhấn Finish để kết thúc quá trình tạo ftp Ta có thể kiểm tra bằng cách vào IE đánh địa chỉ URL sau : ftp:// Nếu xuất hiện các thư mục và file trong thư mục nguồn thì coi như ta đã cài đặt dịch vụ thành công. Tạo FTP Site bằng lệnh : iisftp /create “Đặt tên” /i Xóa FTP Site : iisftp /delete “” FTP Site ta vừa tạo bằng dòng lệnh Để theo dõi các user đăng nhập vào FTP Server, ta right click vào FTP Site  Properties  General  Curent sessions… Connected User : Tên người dùng đang login vào FTP Server (IEUser@ là Anonymous user) From : địa chỉ máy trạm user đang sử dụng Time : Thời gian đăng nhập Disconnect : hủy kết nối của user đang login Disconnect All : hủy tất cả kết nối của user đang login Có 4 cách điều khiển việc truy xuất NTFF Permissions : áp đặt quyền truy cập trên thư mục liên quan đến FTP Site IIS Permissions : Gán quyền FTP cho thư mục, thông thường chỉ có quyền Read và Write để gán quyền này ta chọn Properties của FTP Site  Tab Home Directory IP Address restrictions giới hạn truy xuất theo đc IP. Để gán quyền này chọn Properties  Tab Home Directory Tất cả các host, trừ các host được mô tả trong hộp thoại này Chỉ có các host có trong hộp thoại này được phép truy xuất Authentication : Tab Security Account để chứng thực người dùng Anonymous và ngừoi dùng cục bộ được phép hay không được phép truy xuất vào FTP Server Mặc định Anonymous được login vào Server. Chọn mục này khi muốn Public cho mọi người Allow only Anonymous connections : chỉ cho phép Anonymous truy xuất Allow Anonymous connections : chỉ cho phép các người dùng cục bộ truy xuất Kiểm tra kết nối Để cho phép user truy xuất 1 tài nguyên bên ngoài FTP Root thì ta phải tạo Virtual Directory Cho phép ta tạo 1 thư mục ảo bên trong FTP Site, ánh xạ bất cứ thư mục đó trên ổ đĩa cục bộ, hoặc kể cả 1 tài nguyên trên mạng. Right click vào FTP Site  New  Virtual Directory… nhấn Next Đặt tên và chỉ đường dẫn vào thư mục chứa tài nguyên Chỉ định quyền hạn truy xuất vào thư mục Nhấn Next để kết thúc Thư mục ảo sẽ xuất hiện bên trong FTP Site ta đã tạo Truy xuất Virtual directory Vậy là cơ bản ta đã cài đặt hoàn thành một FTP Server để các User truy cập file Contents Click to add Title 1 Click to add Title 2 Click to add Title 3 Click to add Title 4 www.themegallery.com www.themegallery.com