Bài giảng Mạng máy tính - Nguyễn Hữu Thể

 Mô hình TCP/IP ra đời trong những năm 1970, được phát triển dựa trên mô hình OSI.  Giao thức TCP/IP cung cấp các phương tiện truyền thông liên mạng giúp cho các hệ thống mạng khác nhau có thể làm việc với nhau.  TCP/IP được sử dụng trên mạng Internet.

pdf17 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1519 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mạng máy tính - Nguyễn Hữu Thể, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MẠNG MÁY TÍNH Nguyễn Hữu Thể LẬP TRÌNH HỆ THỐNG MẠNG Nội dung Giao thức TCP/IP 1 Cách chuyển dữ liệu trên mạng 2 Kết nối Internet 3 Lập trình mạng dùng Socket 4 2 1. Giao thức TCP/ IP  Mô hình TCP/IP ra đời trong những năm 1970, được phát triển dựa trên mô hình OSI.  Giao thức TCP/IP cung cấp các phương tiện truyền thông liên mạng giúp cho các hệ thống mạng khác nhau có thể làm việc với nhau.  TCP/IP được sử dụng trên mạng Internet. 3 Tổng quan về TCP/ IP  TCP (Transmission Control Protocol) là giao thức thuộc tầng vận chuyển  IP (Internet Protocol) là giao thức thuộc tầng mạng của mô hình OSI. 4 Các tầng của mô hình TCP/IP Mô hình TCP/IP gồm có 4 tầng:  ứng dụng (Application), Mô hình OSI Mô hình TCP/IP  vận chuyển (Transport) ,  tầng Internet (Internet),  truy xuất mạng(NetworkAccess) 5 Tầng ứng dụng (Application Layer)  Trao đổi thông tin người dùng.  Một số giao thức thông dụng của lớp này là: 6 Tầng vận chuyển (Transport Layer)  Quản lý và kiểm tra truyền thông giữa các máy tính.  Chuyển tiếp dữ liệu nhận được lên lớp trên hoặc xuống lớp dưới.  Sử dụng cổng (port) để xác định ứng dụng nào của tầng trên sẽ nhận dữ liệu.  Hai giao thức chính là :  TCP (Transmission Control Protocol)  UDP (User Datagram Protocol) 7 Tầng vận chuyển (Transport Layer) TCP (Transmission Control Protocol) :  Cung cấp dịch vụ truyền thông tin cậy và hướng kết nối  Các ứng dụng cần truyền dữ liệu lớn tại một thời điểm  Ứng dụng cần cơ chế xác nhận dữ liệu.  Hướng kết nối gồm ba giai đoạn :  thiết lập kết nối,  truyền dữ liệu,  giải phóng kết nối. 8 Tầng vận chuyển (Transport Layer) UDP (User Datagram Protocol) :  Cung cấp dịch vụ truyền thông không kết nối  Không đảm bảo truyền dữ liệu thành công.  Thường chỉ truyền một lượng dữ liệu nhỏ tại một thời điểm. 9 Các giao thức trong TCP/IP  TCP/IP Port 10 2. Cách chuyển dữ liệu trên mạng  Dùng địa chỉ IP và số Port để nhận dạng dịch vụ 11 Mô hình Client / Server Xử lý Yêu cầu Phục vụ  Lắng nghe yêu cầu  Nhận yêu cầu  Xử lý yêu cầu  Gửi kết quả trả về cho Client  Tạo ra 1 yêu cầu  Gửi yêu cầu qua Server  Chờ Server xử lý  Nhận kết quả trả về và xử lý theo mục đích riêng Dạng thức của thông điệp phải tuân theo protocol của dịch vụ. 3. Kết nối Internet Mô hình hoạt động của Web 13 4. Lập trình mạng dùng Socket KHÁI NIỆM VỀ SOCKET  Socket API  Ðược giới thiệu ở UNIX, 1981  Ðược ứng dụng khởi tạo, sử dụng và hủy bỏ.  Dùng cơ chế client/server  Cung cấp hai dịch vụ chuyển dữ liệu thông qua socket API: • unreliable datagram • reliable, byte stream-oriented 14 4. Lập trình mạng dùng Socket Socket (cơ chế ổ cắm): kết nối máy khách và máy chủ.  Máy khách: xem như phích cắm  Máy chủ: xem như ổ cắm  Nhiều máy khách kết nối vào 1 máy chủ. 15 4. Lập trình mạng dùng Socket Socket kết nối máy khách và máy chủ cần 2 yêu cầu:  Địa chỉ máy cần kết nối  Số hiệu cổng của chương trình dịch vụ (vùng cho phép từ 1 đến ~16000) Java cung cấp gói thư viện Java.net gồm các lớp:  Socket: dùng cho máy khách  ServerSocket: dùng cho máy chủ 16
Tài liệu liên quan