Bài giảng Mastercam

Bước 1: Cho đĩa cài đặt MasterCAM vào ổ CD, chế độ Autorun tự động kích hoạt tệp tin Setup (DemoShield Muti-CD Launch), hoặc chọn file này trong thư mục gốc của đĩa cài đặt MasterCAM để kích hoạt, sẽ xuất hiện giao diện cài đặt phần mềm như hình 1.1.

pdf148 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2030 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Mastercam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bμi gi¶ng MasterCAM - 1 - Ch−¬ng I - M«i tr−êng MasterCAM X Néi dung chÝnh: 1. Cµi ®Æt MasterCAM vµ c¸c modul øng dông 2. Khëi ®éng MasterCAM 3. T×m hiÓu menu mµn h×nh vµ c¸ch chuyÓn ®æi gi÷a c¸c menu mµn h×nh 4. T×m hiÓu c¸c lÖnh Save, File vµ Exit 1.1 Cµi ®Æt MasterCAM X vµ c¸c modul øng dông B−íc 1: Cho ®Üa cµi ®Æt MasterCAM vµo æ CD, chÕ ®é Autorun tù ®éng kÝch ho¹t tÖp tin Setup (DemoShield Muti-CD Launch), hoÆc chän file nµy trong th− môc gèc cña ®Üa cµi ®Æt MasterCAM ®Ó kÝch ho¹t, sÏ xuÊt hiÖn giao diÖn cµi ®Æt phÇn mÒm nh− h×nh 1.1. H×nh 1.1: Giao diÖn chÝnh cµi ®Æt bé phÇn mÒm MasterCAM X B−íc 2: Chän Install MasterCAM X, giao diÖn xuÊt hiÖn nh− h×nh 1.2 Bμi gi¶ng MasterCAM - 2 - H×nh 1.2: Giao diÖn cµi ®Æt c¸c modul cïng bé phÇn mÒm MasterCAM X B−íc 3:Chän Step 3:Install MasterCAM X ®Ó cµi ®Æt MasterCAM,giao diÖn xuÊt hiÖn nh− h×nh 1.3 H×nh 1.3 B−íc 4: Chon Next, giao diÖn xuÊt hiÖn nh− h×nh 1.4 Bμi gi¶ng MasterCAM - 3 - H×nh 1.4 B−íc 5: Chän Yes, I accept the terms of the license agreement, råi Next giao diÖn xuÊt hiÖn nh− h×nh 1.5 H×nh 1.5 B−íc 6: Khai b¸o User Name vµ Company Name, cã thÓ chän (®èi víi tÊt c¶ mäi ng−êi sö dông m¸y tÝnh nµy) Bμi gi¶ng MasterCAM - 4 - (chØ sö dông phÇn mÒm nµy ®èi víi ng−êi chñ cña m¸y tÝnh cã tªn trong ngoÆc ®¬n bªn c¹nh), sau ®ã chän Next, giao diÖn xuÊt hiÖn nh− h×nh 1.6 H×nh 1.6 B−íc 7: Chän cµi ®Æt hÖ thèng ®¬n vÞ mÆc ®Þnh cho qu¸ tr×nh sö dông sau nµy lµ Metric [mm], vµ chän HASP or NetHASP cho hÖ thèng sö dông cña m¸y tÝnh sau ®ã chän Next, giao diÖn xuÊt hiÖn nh− h×nh 1.7 Bμi gi¶ng MasterCAM - 5 - H×nh 1.7 B−íc 8: X¸c nhËn th− môc cµi ®Æt cho MasterCAM, Sau ®ã chän Next, giao diÖn xuÊt hiÖn nh− h×nh 1.8 H×nh 1.8 Bμi gi¶ng MasterCAM - 6 - B−íc 9: Chän c¸c modul øng dông cã s¼n trong bé cµi vµ kiÓm tra dung l−îng yªu cÇu còng nh− dung l−îng cho phÐp trªn æ cµi ®Æt ®èi víi yªu cÇu cña MasterCAM. Sau ®ã chon Next, giao diÖn xuÊt hiÖn nh− h×nh 1.9 H×nh 1.9 B−íc 10: Chän Install ®Ó tiÕp tôc cµi ®Æt ch−¬ng tr×nh giao diÖn sÏ xuÊt hiÖn nh− h×nh 1.10 H×nh 1.10 TiÕn tr×nh cµi ®Æt thùc hiÖn, b¹n ph¶i ®îi cho ®Õn khi ®¹t 100%, vµ thùc hiÖn chän Finish ®Ó kÕt thóc qu¸ tr×nh cµi nh− h×nh 1.11 Bμi gi¶ng MasterCAM - 7 - H×nh 1.11 Sau khi chän Finish ®Ó kÕt thóc, MasterCAM tù ®éng bËt trang web: C:\McamX\Whats New\X.html ®Ó giíi thiÖu vÒ nh÷ng vÊn ®Ò míi trong phiªn b¶n nµy. NÕu kh«ng cÇn xem b¹n cã thÓ t¾t ®i. Sau khi Ên Finish b¹n ph¶i ®îi ®Ó m¸y cµi ®Æt HASP Chó ý: T¹i b−íc 9, nÕu dung l−îng kh«ng ®ñ víi c¸c øng dông ®· chän, MasterCAM sÏ th«ng b¸o yªu cÇu gì bá bít c¸c øng dông kh¸c ®· cµi ®Æt ®Ó t¨ng dông l−îng cßn trèng cho MasterCAM, hoÆc bá bít c¸c modul øng dông ®· chän trong khi cµi ®Æt MasterCAM nh− h×nh 1.12. H×nh 1.12 VÝ dô: Ta bá bít mét sè modul cña MasterCAM nh− hinh 7.13 bªn d−íi: Bμi gi¶ng MasterCAM - 8 - H×nh 1.13 Sau ®ã chän Next, nh−ng theo ph−¬ng ¸n lo¹i bá bít c¸c modul øng dông cña MasterCAM th× tiÕn tr×nh cµi ®Æt kh«ng cho phÐp. Do ®ã tr−íc khi thùc hiÖn b−íc 9, b¹n ph¶i kh¼ng ®Þnh cßn ®ñ dung l−îng cho viÖc cµi ®Æt MasterCAM, còng nh− dung l−îng trèng tèi thiÓu ®Ó c¸c tr×nh øng dông ho¹t ®éng trªn hÖ ®iÒu hµnh Windows. B−íc 11: C¾m Kho¸ cøng (Hard lock) vµo cæng m¸y in – LPT ®Ó b¾t ®Çu lµm viÖc víi MasterCAM. Trong tr−êng hîp b¹n ch−a mua b¶n quyÒn sö dông, cã thÓ dïng ph−¬ng ph¸p sau ®Ó cã thÓ sö dông MasterCAM. B−íc 12: Ch¹y file cã trªn ®Üa cµi ®Æt, giao diÖn xuÊt hiÖn nh− h×nh 1.14 Bμi gi¶ng MasterCAM - 9 - H×nh 1.14 B−íc 13: Chän , giao diÖn xuÊt hiÖn nh− h×nh 1.15 H×nh 1.15 Bμi gi¶ng MasterCAM - 10 - B−íc 14: TÝch vµo « Make backup copy of patched files, nh− h×nh 1.16 H×nh 1.16 B−íc 15: Chän , giao diÖn xuÊt hiÖn nh− h×nh 1.17 H×nh 1.17 Bμi gi¶ng MasterCAM - 11 - B−íc 16: Chän , giao diÖn xuÊt hiÖn nh− h×nh 1.18, ®îi tiÕn tr×nh kÕt thóc vµ xuÊt hiÖn th«ng b¸o hoµn thµnh nh− h×nh 1.19. H×nh 1.18 H×nh 1.19 B−íc 17: Chän OK ®Ó kÕt thóc, Chó ý tr−íc khi lµm viÖc víi MasterCAM, cã thÓ kh«ng cÇn nh−ng b¹n nªn khëi ®éng l¹i m¸y tÝnh lÇn n÷a ®Ó tiÕn tr×nh khëi ®éng MasterCAM kh«ng m¾c lçi. Bμi gi¶ng MasterCAM - 12 - 1.2 Khëi ®éng MasterCAM Cã hai c¸ch khëi ®éng mét ch−¬ng tr×nh MasterCAM X trong m«i tr−êng Window 9x vµ NT, XP: C¸ch 1: NÕu b¹n ®· t¹o mét biÓu t−îng - shortcut trªn mµn h×nh, Double Click vµo ®ã, xem h×nh 1.20. C¸ch 2: Trªn thanh taskbar, Click vµo nót Start\ All Programs\ MasterCAM X \ MasterCAM X H×nh 1.21: Mµn h×nh MasterCAM X 1.3 Mµn h×nh MasterCAM Sau khi vµo MasterCAM, hÖ thèng sÏ hiÓn thÞ mµn h×nh lµm viÖc cña MasterCAM víi 4 ph©n vïng chÝn sau: vïng mµn h×nh ®å ho¹, vïng thanh c«ng cô, vïng menu mµn h×nh vµ vïng hái ®¸p cña ch−¬ng tr×nh (System response area) H×nh 1.20 Vïng Menu bar Vïng thanh c«ng cô (toolbar) Bμi gi¶ng MasterCAM - 13 - H×nh 1.24: Mµn h×nh MasterCAM Vïng ®å ho¹: §©y lµ vïng lµm viÖc, n¬i c¸c m« h×nh h×nh häc sè cña ®èi t−îng ®−îc thiÕt lËp hoÆc ®−îc gäi ra vµ chØnh söa. Vïng ®å ho¹ Trôc to¹ ®é Vïng Menu phô Vïng to¹ ®é Vïng hái ®¸p Vïng ®iÒu khiÓn ch¹y dao Bμi gi¶ng MasterCAM - 14 - Vïng c¸c thanh c«ng cô (Toolbar): Thanh c«ng cô lµ mét hµng c¸c nót n»m ngang phÝa trªn cïng cña mµn h×nh. Mçi nót nµy cã mét icon hoÆc con sè ®Ó nhËn biÕt. Ngoµi ra nÕu cÇn mét m« t¶ râ h¬n vÒ mét nót nµo ®ã, chØ cÇn di trá chuét ®Õn nót ®ã, b¹n sÏ ®−îc cung cÊp mét menu ®æ xèng m« t¶ râ h¬n vÒ nót ®ã. Muèn thùc hiÖn lÖnh t−¬ng øng víi nót nµo ®ã (Icon Command), chØ cÇn click vµo nót ®ã lµ yªu cÇu ®−îc thùc hiÖn. Vïng Menu: Vïng nµy n»m ë bªn trªn cña mµn h×nh, chøa menu bar. Menu bar ®−îc sö dông ®Ó chän c¸c chøc n¨ng cña MasterCAM, vÝ dô : Creat, modify, toolpaths... Cßn menu phô n»m ë phÝa d−íi cña mµn h×nh ®−îc sö dông ®Ó thay ®æi c¸c th«ng sè hÖ thèng cña ch−¬ng tr×nh, vÝ dô: §é s©u Z, mµu s¾c… lµ nh÷ng chøc n¨ng th−êng xuyªn ®−îc ng−êi sö dung thay ®æi. TÊt c¶ c¸c lÖnh dïng trong MasterCAM ®Òu cã thÓ chän tõ vïng Menu . Vïng hái ®¸p: T¹i ®©y, mét hoÆc hai dßng v¨n b¶n ë d−íi cïng cña mµn h×nh sÏ m« t¶ ho¹t ®éng cña c¸c lÖnh. §©y lµ n¬i b¹n nhËn ®−îc c¸c lêi nh¾c cña ch−¬ng tr×nh. Ph¶i quan s¸t vïng nµy cÈn thËn, cã thÓ nã sÏ yªu cÇu b¹n ph¶i nhËp c¸c th«ng sè tõ bµn phÝm. Chän mét Menu lÖnh: Trong MasterCAM cã hai c¸ch chän mét menu lÖnh tõ vïng Menu : 1. Di chuyÓn chuét vµo vïng menu , khi hép menu cÇn chän s¸ng lªn th× nhÊp chuét ®Ó kÝch ho¹t lÖnh. 2. BÊm phÝm t−¬ng øng víi kÝ tù ®−îc g¹ch ch©n cña dßng lÖnh trªn menu mµn h×nh. Menu ®Çu tiªn xuÊt hiÖn trªn MasterCAM lµ Menu bar nh− trªn h×nh 1.5. Mét vµi menu lÖnh cã c¸c menu phô ®æ xuèng khi c¸c menu nµy ®−îc kÝch ho¹t. B¶ng d−íi m« t¶ chi tiÕt c¸c lÖnh cña menu chÝnh vµ menu phô xem b¶ng 1.1 vµ 2.2. B¶ng 1.1 Menu bar STT Thµnh phÇn cña menu bar M« t¶ 1 Analyze HiÖn thÞ to¹ ®é vµ th«ng tin c¬ së d÷ liÖu cña ®èi t−îng ®−îc lùa chän vÝ dô nh− ®iÓm, ®o¹n th¼ng, cung trßn, bÒ mÆt … hoÆc kÝch th−íc lªn mµn h×nh. §iÒu nµy thuËn tiÖn cho viÖc nhËn d¹ng c¸c ®èi t−îng ®· ®−îc t¹o ra tr−íc ®ã, vÝ dô: x¸c ®Þnh gãc cña mét mét ®o¹n th¼ng ®ang tån t¹i, hay lµ b¸n kÝnh cña mét vßng trßn x¸c ®Þnh. 2 Create T¹o ra mét ®èi t−îng h×nh häc (trong c¬ së d÷ liÖu vµ trªn vïng mµn h×nh ®å ho¹). C¸c ®èi t−îng h×nh häc bao gåm: ®o¹n th¼ng, cung, vßng trßn, h×nh ch÷ nhËt …v.v 3 File C¸c thao t¸c xö lý víi file: save, open (më file), save as (chuyÓn ®æi ®Þnh d¹ng tÖp tin), Export directory (truyÒn d÷ liÖu ®i), hoÆc Import directory (nhËn d÷ liÖu ®Õn). 4 Edit ChØnh söa ®èi t−îng h×nh häc trªn mµn h×nh, gåm c¸c lÖnh: fillet, trim, break vµ join 5 Xform Thay ®æi nh÷ng ®èi t−îng h×nh häc ®· t¹o b»ng c¸c lÖnh: Mirror, Bμi gi¶ng MasterCAM - 15 - rotate, scale vµ offset 6 Screen VÏ hoÆc in b¶n vÏ, quan s¸t c¸c h×nh vÏ, chØ ra sè l−îng c¸c ®èi t−îng h×nh vÏ, phãng to, thu nhá, thay ®æi khung nh×n vµ ®Þnh d¹ng cÊu h×nh hÖ thèng. 7 Solids ThiÕt lËp m« h×nh h×nh häc sè cña ®èi t−îng theo ph−¬ng ph¸p dùng h×nh cña m«i tr−êng Solid Modeling 8 Toolpaths T¹o ra c¸c ®−êng ch¹y dao sö dông theo c¸c chøc n¨ng khoan (drill), ®−êng contour vµ pocket … 9 View LÖnh phãng to thu nhá theo c¸c kiÓu... (Zoom window, Zoom target, Zoom in/out..........) 10 Machine type Chän c¸c kiÓu d¹ng ch¹y dao (Mill, Lathe, Router, Design) 11 Settings ThiÕt lËp cÊu h×nh cña MasterCAM 12 Help Chøc n¨ng hç trî h−íng dÉn B¶ng 1.2 Menu phô STT Thµnh phÇn cña menu phô M« t¶ 1 HiÓn thÞ vµ thay ®æi ®é s©u lµm viÖc hiÖn t¹i 2 §Æt mµu mÆc ®Þnh 3 §Æt level lµm viÖc 4 §Æt thuéc tÝnh cho ®é dµy cña nÐt vÏ vµ kiÓu nÐt vÏ layer lµm viÖc, vµ d¹ng hiÓn thÞ cña ®iÓm, mµu cña ®èi t−îng 5 §Æt mÆt ph¼ng ban ®Çu cho qu¸ tr×nh dùng h×nh 6 Thay ®æi h−íng nh×n trªn mµn h×nh ®å ho¹. Chó ý r»ng, h−íng nh×n cña mµn h×nh ®å ho¹ cã thÓ kh«ng phô thuéc vµo mÆt ph¼ng dùng h×nh Chó ý: C¸c menu, c¸c lÖnh vµ cÊu tróc tuú chän trong MasterCAM §Çu tiªn chän Creat b»ng trá chuét trªn menu bar chän Creat Rectangle ta cã thÓ chän 2 vÞ trÝ bÊt k× trªn vïng to¹ ®é ®Ó t¹o h×nh ch÷ nhËt hoÆc nhËp to¹ ®é c¸c ®iÓm vµo vïng to¹ ®é. Chó ý ®Õn c¸c lêi nh¾c trong vïng t−¬ng t¸c, nã cung cÊp cho b¹n c¸c h−íng dÉn quan träng. Bμi gi¶ng MasterCAM - 16 - H×nh 1.25 Tæ chøc c©y cña Menu CREATE Trong tµi liÖu nµy, c¸c lùa chän lÖnh nh− trªn ®−îc tr×nh bµy nh− sau: Creat → Creat Rectangle Toµn bé c¸c lÖnh trong MasterCAM ®−îc tæ chøc mét c¸ch hÖ thèng. B¹n nªn giµnh thêi gian ®Ó xem xÐt chóng, sÏ thuËn lîi h¬n khi häc vµ thùc hµnh c¸c lÖnh mµn h×nh trong c¸c ch−¬ng sau. 1.5 Tho¸t khái MasterCAM Muèn tho¸t khái MasterCAM, chØ cÇn thùc hiÖn c¸c b−íc sau: - Di con trá chuét tíi menu bar - Chän File\ Exit - X¸c nhËn tho¸t khái MasterCAM: chän Yes khi ®−îc hái. HoÆc di trá chuét tíi nót close ë gãc trªn bªn ph¶i, kÝch chuét vµ x¸c nhËn tho¸t khái MasterCAM. HoÆc dïng phÝm t¾t : Alt+F4 1.6 Sö dông c¸c lÖnh ®éng trong MasterCAM (MasterCAM Navigation commands) Bμi gi¶ng MasterCAM - 17 - HiÓu c¸c lÖnh ®éng cña MasterCAM rÊt cÇn thiÕt khi muèn sö dông ch−¬ng tr×nh mét c¸ch hiÖu qu¶. Trong môc 3.3 chóng ta ®· xem xÐt c¸ch gäi mét lÖnh tõ menu mµn h×nh. §Ó t¨ng tèc ®é thao t¸c, ta dïng c¸ch gäi lÖnh kh¸c nh− ®ång ý mét gi¸ trÞ mÆc ®Þnh vµ phÝm t¾t ®−îc m« t¶ d−íi ®©y: Gi¸ trÞ mÆc ®Þnh - Default Values: Trong MasterCAM, c¸c gi¸ trÞ mÆc ®Þnh ®−îc cµi ®Æt bëi ch−¬ng tr×nh ( hoÆc lµ ng−êi sö dông tr−íc ®ã) ®−îc chØ ra trong vïng hái ®¸p. VÝ dô: NÕu b¹n quyÕt ®Þnh dïng gi¸ trÞ nµy th× b¹n kh«ng cÇn ph¶i nhËp l¹i gi¸ trÞ nµy n÷a vµ cã thÓ dïng mét trong hai c¸ch sau - BÊm phÝm chän ®iÓm bÊt k× trªn vïng to¹ ®é - §−a con trá chuét tíi ®Ó nhËp ®é kÝch th−íc cÇn thiÕt NÕu b¹n muèn thay ®æi gi¸ trÞ mÆc ®Þnh, b¹n nhËp gi¸ trÞ míi mµ cÇn xo¸ gi¸ trÞ cò. Mét sè phÝm t¾t sö dông trong MasterCAM(15 phÝm): Alt - A Më cöa sæ AutoSave (Tù ®éng l−u) Alt - C Ch¹y ch−¬ng tr×nh øng dông C-Hook (lµ ch−¬ng tr×nh ®i kÌm MasterCAM, hç trî phÇn CNC) Alt - D HiÖn cöa sæ c¸c th«ng sè Drafting Global (Ph¸c th¶o toµn bé) Alt - F HiÖn thanh c«ng cô File Alt - H Hç trî trùc tuyÕn Alt - M §−a ra danh s¸ch c¸c bé nhí ®−îc chØ ®Þnh cho MasterCAM Alt - O Qu¶n lý ho¹t ®éng Alt - U Undo Alt - W Chän chÕ ®é quan s¸t PageUp/PageDown Phãng to/Thu nhá PhÝm mòi tªn Di chuyÓn khung h×nh (Pan) C¸c phÝm chøc n¨ng (19 phÝm): PhÝm chøc n¨ng Alt+ phÝm chøc n¨ng F1 Zoom Phãng to/thu nhá cho võa mµn h×nh F2 Zoom Previous hoÆc scale hÖ sè 0,5 Scale hÖ sè 0,8 Bμi gi¶ng MasterCAM - 18 - F3 Repaint (t−¬ng tù redraw trong autocad) Ph©n tÝch t¹i vÞ trÝ con trá hiÖn t¹i F4 Analyze (Ph©n tÝch) Tho¸t khái MasterCAM F5 Xo¸ Kh«ng cã t¸c dông F6 Kh«ng cã t¸c dông Kh«ng cã t¸c dông F7 Kh«ng cã t¸c dông Kh«ng cã t¸c dông F8 Kh«ng cã t¸c dông Configuration (lùa chän cÊu h×nh ch−¬ng tr×nh) F9 HiÖn th«ng tin hÖ thèng VÏ trôc to¹ ®é F10 Kh«ng cã t¸c dông Kh«ng cã t¸c dông 1.7 Sö dông c«ng cô trî gióp (Help). NÕu b¹n cÇn trî gióp vÒ c¸c phÝm chøc n¨ng, sö dông c¸c phÝm Alt-H, chän search vµ gâ: Default special key assignment. Mét b¶ng trî gióp chi tiÕt sÏ ®−îc hiÖn trªn mµn h×nh. (H×nh 1.26) H×nh 1.26 Trang trî gióp tr×nh bµy c«ng dông cña c¸c phÝm chøc n¨ng Bμi gi¶ng MasterCAM - 19 - Trong MasterCAM, b¹n ph¶i chó ý r»ng mµn h×nh trî gióp trùc tuyÕn còng cã thÓ ®−îc gäi bëi Alt-H. Trî gióp nµy ®−îc tr×nh bµy d−íi d¹ng menu mµn h×nh, b¹n cã thÓ chän chñ ®Ò quan t©m b»ng chuét hoÆc lµ t¾t Help b»ng c¸ch click menu bar ë phÝa trªn cña mµn h×nh. 1.8 Cµi ®Æt c¸c th«ng sè cÊu h×nh Trong MasterCAM, c¸c gi¸ trÞ mÆc ®Þnh cña th«ng dông cña ch−¬ng tr×nh nh− lµ: Allocations (X¸c ®Þnh phÇn bé nhí dµnh cho ch−¬ng tr×nh), Tolerances (dung sai), NC settings (®Þnh d¹ng NC), CAD settings (®Þnh d¹ng CAD) … ®−îc chøa trong c¸c file th«ng sè cÊu h×nh (*.CFG). File th«ng sè cÊu h×nh nµy nh− lµ MillX.CFG cho ®¬n vÞ Anh vµ MilliXM.CFG cho ®¬n vÞ mÐt. NÕu b¹n muèn tuú chØnh nh÷ng th«ng sè mÆc ®Þnh khi khëi ®éng nµy, sö dông lÖnh theo tr×nh tù sau: Alt-F8 Hép tho¹i System Configuration hiÖn ra nh− h×nh 1.27 H×nh 1.27 Hép tho¹i c¸c th«ng sè cÊu h×nh. Lêi khuyªn: B¹n nªn copy c¸c file *.CFG ra mét ®Üa mÒm ®Ó tiÖn lîi h¬n khi b¹n muèn phôc håi c¸c th«ng sè ban ®Çu. Hép tho¹i nµy ®−îc chia lµm 3 phÇn: C¸c tuú chän nót, c¸c tuú chän tab, c¸c tuú chän cña file configuration hiÖn t¹i. D−íi ®©y sÏ giíi thiÖu chi tiÕt c¸c tuú chän trong hép tho¹i: Tuú chän nót (Button options) OK §ãng hép tho¹i vµ thùc hiÖn toµn bé c¸c thay ®æi. Khi b¹n chän OK, ch−¬ng tr×nh sÏ nh¾c (H×nh 1.28): Chän Yes, ch−¬ng tr×nh sÏ thùc hiÖn c¸c thay ®æi H×nh 1.28 Bμi gi¶ng MasterCAM - 20 - vµ l−u chóng vµo file Chän No, ch−¬ng tr×nh sÏ thùc hiÖn c¸c thay ®æi cho lÇn ch¹y hiÖn t¹i, nh−ng kh«ng ghi vµo file. Cancel §ãng hép tho¹i mµ kh«ng thay ®æi vµ kh«ng l−u nh÷ng thay ®æi vµo file Status Cho phÐp b¹n xem nh÷ng phÇn th«ng tin configurattion ®· ®−îc chØnh söa. C¸c phÇn ®· chØnh söa th× cã c¸c dÊu check (√), bá dÊu check sÏ huû bá sù thay ®æi th«ng sè t−¬ng øng tr−íc ®ã cña b¹n. (H×nh 1.29) Assign ChuyÓn mét file CFG thµnh mét file Post (*.PST). Merge KÕt hîp th«ng tin cÊu h×nh tõ mét file kh¸c víi file cÊu h×nh hiÖn ®ang më. H×nh 1.29 Tuú chän Tab (Tab options) Cã 10 lùa chän Tab trong hép tho¹i nµy, mçi Tab ®−a ra mét trang th«ng sè cÊu h×nh. Allocations §Æt c¸c gi¸ trÞ lín nhÊt cho c¸c ®Æc tr−ng cña MasterCAM, vÝ dô sè ®iÓm trªn mét ®−êng cong, sè ®iÓm trªn mét mÆt ph¼ng, sè ®èi t−îng cã thÓ phôc håi xãa (undelete), ®Þnh phÇn c¬ së d÷ liÖu (TÝnh b»ng Kb), ®Þnh phÇn ®−êng ch¹y dao (TÝnh b»ng Kb). Tolerances §Þnh c¸c gi¸ trÞ dung sai mÆc ®Þnh cho c¸c vïng kh¸c nhau cña MasterCAM. H×nh 1.30 Trang Tab Tolerances Bμi gi¶ng MasterCAM - 21 - Communication §Þnh c¸c ®−êng kÕt nèi truyÒn th«ng víi ®iÒu khiÓn CNC vµ nh÷ng thiÕt bÞ ngo¹i vi kh¸c. (H×nh 1.31) H×nh 1.31 Trang Tab Communications Files §Þnh c¸c gi¸ trÞ mÆc ®Þnh cho file vµ th− môc lµm viÖc víi MasterCAM. (H×nh 1.32) H×nh 1.32 Plotter Settings §Þnh c¸c gi¸ trÞ mÆc ®Þnh cho c¸c th«ng sè cña m¸y vÏ. Khi chän, mét cöa sæ sÏ më ra c¸c th«ng sè kh«ng do Windows ®iÒu khiÓn (non-windows driver). NÕu b¹n chän hép check Use Windows driver ë gãc d−íi bªn tr¸i cña hép tho¹i, hép tho¹i sÏ chuyÓn sang c¸c th«ng sè do Window ®iÒu khiÓn. H×nh 1.33 tr×nh bµy hép tho¹i c¸c th«ng sè kh«ng do Windows ®iÒu khiÓn cña ®Þnh d¹ng m¸y vÏ. Bμi gi¶ng MasterCAM - 22 - H×nh 1.33 H×nh 1.34 lµ hép tho¹i c¸c th«ng sè cña m¸y vÏ do Windows ®iÒu khiÓn. H×nh 1.34 Toolbar/key G¸n c¸c phÝm chøc n¨ng vµ phÝm Alt, c¸c nót trªn thanh c«ng cô cho c¸c hµm, C-hook, vµ c¸c Macro. Tèi ®a cã 50 phÝm vµ 99 nót cã thÓ ®−îc g¸n. H×nh 1.35 Bμi gi¶ng MasterCAM - 23 - H×nh 1.35 NC Settings: §Þnh c¸c gi¸ trÞ cho c¸c d÷ liÖu chung cña NC th«ng qua MasterCAM. H×nh 1.36 H×nh 1.36 CAD Settings §Þnh c¸c th«ng sè mÆc ®Þnh cho thiÕt kÕ vÝ dô nh−: Spline/Surface creation type (KiÓu ®−êng cong vµ bÒ mÆt), Drafting settings (§Þnh d¹ng thiÕt kÕ), IGES write setting…H×nh 1.37 Bμi gi¶ng MasterCAM - 24 - H×nh 1.37 Start/Exit §Þnh c¸c gi¸ trÞ mÆc ®Þnh mµ ch−¬ng tr×nh sö dông khi b¹n khëi ®éng vµ tho¸t khái ch−¬ng tr×nh. Nh÷ng gi¸ trÞ mÆc ®Þnh nµy bao gåm c¸c file cÊu h×nh, mÆt ph¼ng thiÕt kÕ mÆc ®Þnh, tªn c¸c file t¹o thµnh, ®Þnh d¹ng C-hook vµ ®Þnh d¹ng tù ®éng l−u. H×nh 1.38. H×nh 1.38 Screen: §Þnh c¸ch tr×nh bµy c¸c vïng kh¸c nhau cña mµn h×nh MasterCAM, bao gåm font ch÷ cña c¸c menu, cÊu h×nh quan s¸t mÆc ®Þnh, kiÓu nhËp ®iÓm mÆc ®Þnh, c¸c thanh c«ng cô nh×n thÊy khi khëi ®éng … H×nh 1.39 Bμi gi¶ng MasterCAM - 25 - H×nh 1.39 VÝ dô Trong vÝ dô sau ®©y, b¹n sÏ sö dông nh÷ng lÖnh cÇn thiÕt ®· giíi thiÖu trong ch−¬ng nµy ®Ó lµm viÖc víi MasterCAM. B¹n sÏ vµo m«i tr−êng MasterCAM, hoµn thµnh mét b¶n vÏ vÝ dô ®¬n gi¶n (H7.40), ghi nã l¹i vµ l¹i më l¹i nã. Kh«ng cÇn quan t©m tíi kÝch cì hay kÝch th−íc cña b¶n vÏ, nh−ng cè g¾ng thùc hiÖn cµng gièng cµng tèt. H×nh 1.40 VÝ dô MasterCAM to go ! Trong qu¸ tr×nh vÏ, b¹n ph¶i lµm quen víi viÖc sö dông chuét, chän c¸c lÖnh tõ menu mµn h×nh, vµ nhËp c¸c th«ng sè kh¸c tõ bµn phÝm. C¸c thãi quen nµy lµ rÊt quan träng cho viÖc lµm quen víi MasterCAM vµ c¸o øng dông cña nã. ViÖc thùc hiÖn vÝ dô trªn cÇn ®−îc chia thµnh c¸c b−íc sau: + Vµo MasterCAM + Ph©n tÝch c¸c ®èi t−îng cña b¶n vÏ. + T¹o c¸c ®èi t−îng h×nh häc ®¬n gi¶n + Ghi vµo file + Tho¸t khái ch−¬ng tr×nh. H×nh 7.41 Bμi gi¶ng MasterCAM - 26 - + Khëi ®éng l¹i MasterCAM + Më l¹i file võa t¹o Step 1. Vµo MasterCAM TiÕn hµnh c¸c b−íc nh− ®· giíi thiÖu ë phÇn 1.2 Step 2. Ph©n tÝch c¸c ®èi t−îng cña b¶n vÏ: Mét trong nh÷ng yªu cÇu ®Çu tiªn khi x©y dùng b¶n vÏ lµ nhËn biÕt c¸c ®èi t−îng trong b¶n vÏ (H7.41) vµ thø tù x©y dùng c¸c ®èi t−îng ®ã. MÆc dï trong ch−¬ng nµy kh«ng giíi thiÖu thñ tôc nµy nh−ng nã rÊt quan träng trong khi b¹n chuÈn bÞ cho b¶n vÏ cña b¹n. Step 3. T¹o tõng h×nh vÏ: Tõ b−íc 4 tíi b−íc 9, b¹n chän c¸c ®iÓm nh− h×nh 1.42 H×nh 1.42 C¸c ®iÓm chän ®Ó thùc hiÖn vÝ dô. Step 4. T¹o h×nh ch÷ nhËt: Chän ë phÇn menu: Create → Create Rectangle (Chó ý vµ thùc hiÖn theo lêi nh¾c trong vïng t−¬ng t¸c) Enter the lower left corner Chän P1 Enter the upper right corner Chän P2 Step 5. T¹o gãc l−în: (Fillet) Chän trªn menu: Create → Fillet → Fillet Entities (Chó ý lêi nh¾c ë vïng t−¬ng t¸c) Select an entity: Chän P3 Select another entiety: Chän P4 Step 6. T¹o ®−êng trßn Bμi gi¶ng MasterCAM - 27 - Chän trªn Menu Create → Arc → Create Circle Center points ( Chó ý lêi nh¾c ë vïng t−¬ng t¸c) Enter the first point (NhËp ®iÓm thø nhÊt): Chän P5 Enter the second point (NhËp ®iÓm thø hai): Chän P6 Step 7. T¹o c¸c h×nh ch÷ nhËt: Thùc hiÖn nh− b−íc 4 vµ t¹o 5 h×nh ch÷ nhËt cßn l¹i b»ng lÖnh Rectangle Step 8. Copy ®−êng trßn Select an entity (Chän mét ®èi t−îng): Chän P7 Chän trªn menu: Xform → Translate Chän trªn menu: (Chó ý lêi nh¾c trªn vïng t−¬ng t¸c) Enter the points to translate from (NhËp ®iÓm gèc thay ®æi): Chän P8 Enter the points to translate to: ( NhËp ®iÓm ®Ých thay ®æi): Chän P9 Hép tho¹i translate Ch−¬ng tr×nh hiÖn ra mét hép tho¹i Translate cho phÐp chän: Copy, move hay join vµ sè b−íc thùc hiÖn. §¸nh dÊu kiÓm vµo « mong muèn vµ OK. Step 9. T¹o ra mét dßng ch÷: Chän trªn menu: Create → Drafting → Note - Ch−¬ng tr×nh hiÖn ra hép tho¹i Note Dialog (Nh− h×nh 1…) - NhËp vµo hép Keyin : MasterCAM to go Bμi gi¶ng MasterCAM - 28 - - Chän dÊu kiÓm cho hép Single Note (ChØ t¹o ra mét b¶n Text tõ b¶n ®¨ nhËp) - Chän OK, hép tho¹i ®ãng l¹i. - Chän vÞ trÝ cho dßng text trong cöa sæ ®å ho¹, click. Step 10. L−u vµo file Chän trªn Menu File → Save File name NhËp BUS
Tài liệu liên quan