Chương 2 Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C

Bộ từ vựng của C Các chữ cái hoa: A, B, C, , Z Các chữ cái thường: a, b, c, , z Các chữ số : 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Các ký hiệu toán học : + – * / = < > ( ) Các ký tự đặc biệt : . , : ; [ ] % \ # $ ‘ ^ & @ Ký tự gạch nối _ và khoảng trắng ‘ ’, dấu tab, xuống dòng

pptx58 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1691 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chương 2 Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level 06/06/2013 Chương 2 - Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C ‹#› Chương 2 CÁC PHẦN TỬ CƠ BẢN CỦA NGÔN NGỮ C Khoa Hệ thống thông tin quản lý Hà Nội – 2013 Nội dung 06/06/2013 Chương 2 - Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C Các thành phần cơ bản 1 Cấu trúc chương trình C 2 Các kiểu liệu cơ sở 3 Vào – ra dữ liệu trong C 7 Câu lệnh-Biểu thức 4 Thứ tự ưu tiên các phép toán 5 Sử dụng môi trường làm việc C 6 2/59 1. Các thành phần cơ bản Bộ từ vựng của C Các chữ cái hoa: A, B, C, …, Z Các chữ cái thường: a, b, c, …, z Các chữ số : 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Các ký hiệu toán học : + – * / = ( ) Các ký tự đặc biệt : . , : ; [ ] % \ # $ ‘ ^ & @ Ký tự gạch nối _ và khoảng trắng ‘ ’, dấu tab, xuống dòng 06/06/2013 Chương 2 - Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C 3/59 1. Các thành phần cơ bản (tt) Từ khóa (keyword) Các từ dành riêng trong ngôn ngữ, mỗi từ có tác dụng và ý nghĩa cụ thể Không thể sử dụng từ khóa để đặt tên cho biến, hàm, tên chương trình con. Một số từ khóa thông dụng: const, enum, signed, struct, typedef, unsigned… char, double, float, int, long, short, void case, default, else, if, switch do, for, while break, continue, goto, return 06/06/2013 Chương 2 - Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C 4/59 1. Các thành phần cơ bản (tt) Tên/Định danh (Identificater) Tên là dãy kí tự liền nhau gồm các chữ cái a..z, A..Z, các chữ số 0..9, và dấu gạch nối. Mọi tên đều phải khai báo trước khi sử dụng Tên trong C phân biệt chữ HOA, thường Độ dài tối đa mặc định là 32 kí tự Quy tắc đặt tên Tên không được trùng với các từ khoá Không được bắt đầu bằng chữ số Không chứa kí tự đặc biệt như dấu cách, dấu chấm Tên phải gợi nhớ về đối tượng được đặt tên Cùng phạm vi không được đặt 2 tên trùng nhau Chương 2 - Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C 06/06/2013 5/59 1. Các thành phần cơ bản (tt) Ví dụ Tên/Định danh (Identifier) Các tên hợp lệ: GiaiPhuongTrinh, Bai_Tap1, PI Các tên không hợp lệ: 1A bắt đầu bằng chữ số PI$ chứa kí hiệu $ Giai phuong trinh chứa dấu cách char trùng từ khoá char Phân biệt chữ hoa chữ thường, do đó các tên sau đây khác nhau: A, a BaiTap, baitap, BAITAP, bAItaP, … Thường dùng chữ HOA đặt tên cho hằng, chữ thường cho các dối tượng khác. Chương 2 - Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C 06/06/2013 6/59 1. Các thành phần cơ bản (tt) Dấu chấm phẩy ; Dùng để phân cách các câu lệnh. Ví dụ: printf(“Hello World!”); printf(“\n”); Câu chú thích Đặt giữa cặp dấu /* */ hoặc // (C++) Ví dụ: /*Ho & Ten: NVA*/, // MSSV: 0712078 Hằng ký tự và hằng chuỗi Hằng ký tự: ‘A’, ‘a’, … Hằng chuỗi: “Hello World!”, “Nguyen Van A” Chú ý: ‘A’ khác “A” Chương 2 - Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C 06/06/2013 7/59 2. Cấu trúc chung chương trình C #include /*Gọi các tệp tiền xử lý */ #define /* Định nghĩa */ typedef /*Định nghĩa kiểu */ int x; /* Khai báo biến ngoài */ const … /*Khai báo hằng */ /*Khai báo các hàm, có thể có hoặc không */ Kiểu_dữ_liệu tên_hàm(các tham số); { Khai báo các biến, hằng Các lệnh của hàm return(); /*Trả lại giá trị */ } ... main() /* Bắt buộc phải có hàm main */ { Khai báo các biến, hằng Các lệnh của hàm return (); /*Có thể có hoặc không */ } 06/06/2013 Chương 2 - Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C 8/59 Ví dụ chương trình C Ví dụ 1: Viết ra màn hình dòng chữ CHAO MUNG DEN VOI NGON NGU C #include /*Thư viện vào ra chuẩn */ #include int main() { clrscr(); /*Xoá màn hình */ printf(“CHAO MUNG DEN VOI NGON NGU C”); getch(); /*Dừng màn hình */ return 0; } 06/06/2013 Chương 2 - Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C 9/59 Ví dụ chương trình C Ví dụ 2: Tính chu vi và diện tích hình tròn với bán kính r nhập từ bàn phím. #include /*Thư viện vào ra chuẩn */ #include #include /*Thư viện hàm toán học*/ int main() { float r,cv,dt; /*Khai báo biến*/ clrscr(); /*Xoá màn hình */ printf(“Nhap ban kinh: ”); scanf(“%f”,&r); cv=2*M_PI*r; dt=M_PI*r*r; printf(“Chu vi: %0.2f”,cv); printf(“Dien tich: %0.2f”,dt); getch(); /*Dừng màn hình */ return 0; } 06/06/2013 Chương 2 - Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C 10/59 Một số quy tắc khi viết chương trình Mỗi câu lệnh có thể viết trên một hay nhiều dòng, nhưng phải kết thúc bằng dấu ; Để báo cho C biết một chuỗi kí tự vẫn còn ở dòng dưới, thêm dấu \ trước khi xuống dòng Ví dụ: printf(“CHAO MUNG \ DEN VOI NGON NGU C”); Lời chú thích có thể viết trên 1 hoặc nhiều dòng, đặt giữa cặp dấu /*…*/ Các lệnh theo cùng nhóm phải thẳng hàng theo chiều dọc 06/06/2013 Chương 2 - Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C 11/59 3. Các kiểu dữ liệu cơ sở Kiểu dữ liệu (data type) là: Một tập hợp các giá trị mà một biến thuộc kiểu đó có thể nhận được, Trên đó xác định một số phép toán Chương 2 - Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C Kiểu vô hướng đơn giản Kiểu dữ liệu có cấu trúc Kiểu con trỏ Kiểu cơ sở Do người dùng định nghĩa Kiểu liệt kê Số nguyên Số thực Kiểu kí tự Kiểu logic (Boolean) Kiểu mảng (array) Kiểu cấu trúc (struct) Kiểu tệp (file) Kiểu dữ liệu 06/06/2013 12/59 Biến Là đại lượng có thể thay đổi được giá trị Trong C, giá trị i được chứa trong ô nhớ có địa chỉ &i Chương 2 - Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C Biến Cú pháp ; Ví dụ: int i; int j, k; unsigned char dem; float ketqua, delta; 06/06/2013 13/59 Hằng Là đại lượng có giá trị không đổi 06/06/2013 Chương 2 - Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C Hằng thường Ví dụ const int A = 1506; const int B = 01506; const int C = 0x1506; const float D = 15.06e-3; const char RC=‘\r’ Cú pháp const = ; 14/59 Hằng (tt) 06/06/2013 Chương 2 - Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C Hằng tượng trưng Ví dụ #define MAX 100 #define PI 3.14 #define TRUE 1 #defien FALSE 0 Cú pháp #define 15/59 Các kiểu dữ liệu cơ sở C có 4 kiểu cơ sở Kiểu số nguyên: giá trị của nó là các số nguyên như 2912, -1706, … Kiểu số thực: giá trị của nó là các số thực như 3.1415, 29.12, -17.06, … Kiểu ký tự: 256 ký tự trong bảng mã ASCII. Kiểu boolean: giá trị đúng hoặc sai. 06/06/2013 Chương 2 - Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C 16/59 Kiểu số nguyên Các kiểu số nguyên (có dấu) n bit có dấu: –2n – 1 … +2n – 1 – 1 Chương 2 - Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C Kiểu (Type) Độ lớn (Byte) Miền giá trị (Range) char 1 –128 … +127 int 2 –32.768 … +32.767 short 2 –32.768 … +32.767 long 4 –2.147.483.648 … +2.147.483.647 06/06/2013 17/59 Kiểu số nguyên (tt) Các kiểu số nguyên (không dấu) n bit không dấu: 0 … 2n – 1 Chương 2 - Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C Kiểu (Type) Độ lớn (Byte) Miền giá trị (Range) unsigned char 1 0 … 255 unsigned int 2 0 … 65.535 unsigned short 2 0 … 65.535 unsigned long 4 0 … 4.294.967.295 06/06/2013 18/59 Kiểu số nguyên (tt) Các phép tính số học với số nguyên Chú ý: Chia 2 số nguyên là số nguyên, muốn là số thực phải viết (float)x/y Thận trọng tránh hiện tượng tràn số Phép toán Kí hiệu Ví dụ Ví dụ bằng số Cộng + x+y Trừ - x-y Nhân * x*y Chia lấy phần nguyên / x/y 3/2=1 chứ không phải là 1.5 Chia lấy số dư % x%y 5%3 = 2 06/06/2013 Chương 2 - Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C 19/59 Kiểu số nguyên (tt) Biểu diễn số nguyên dạng hệ đếm 16 (Hexa) Bắt đầu bằng kí tự 0x hoặc 0X Ví dụ: 65 được viết là 0x41 hoặc 0X41 15 được viết là 0xF hoặc 0XF Biểu diễn số nguyên dạng hệ đếm 8 (Octa) Bắt đầu bằng kí tự 0 Ví dụ: 65 được viết là 0101 15 được viết là 017 Hằng số nguyên định trước kiểu Thêm một kí tự cuối vào số: L (long), U (unsigned integer, UL (unsigned long) Ví dụ: 50000U, 012345L, 0x50000U 06/06/2013 Chương 2 - Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C 20/59 Kiểu số thực Dạng viết bình thường Ví dụ: 3.14 3.0 -24.12345 -0.453 Dạng viết khoa học Gồm: phần định trị và phần mũ viết sau chữ E (hoặc e), giữa chúng không có khoảng cách Ví dụ: 6.2144E+02 Phần định trị Phần mũ Chú ý: Nếu không có phần mũ thì phần định trị bắt buộc phải có dấu . Có thể không cần số 0 ở đầu (vd: .1212) KHÔNG tồn tại phép % cho số thực 06/06/2013 Chương 2 - Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C 21/59 Kiểu số thực Các kiểu số thực Hằng số thực định trước kiểu Thêm kí tự cuối: F (float), L (long double) Ví dụ: 0.1234567-20L 4E12F Chương 2 - Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C Kiểu (Type) Độ lớn (Byte) Miền giá trị (Range) float 4 1.24E-38 … 3.4E38 Độ chính xác khoảng 7 chữ số double 8 2.2E-308 … 1.8E308 Độ chính xác khoảng 15 chữ số long double 10 3.4E4932…3.4E4932 Độ chính xác khoảng 19 chữ số 06/06/2013 22/59 Kiểu ký tự Đặc điểm Tên kiểu: char Miền giá trị: 256 ký tự trong bảng mã ASCII. Chính là kiểu số nguyên do: Không lưu trực tiếp ký tự mà chỉ lưu mã ASCII của ký tự đó. Ví dụ Lưu số 65 tương đương với ký tự ‘A’ Lưu số 97 tương đương với ký tự ‘a’ Hằng kí tự Đặt giữa hai dấu phẩy trên Ví dụ: ‘a’ ‘A’ ‘z’ Chương 2 - Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C 06/06/2013 23/59 Kiểu ký tự (tt) Biểu diễn một kí tự trong bảng mã ASCII \xHHH (HHH là giá trị số Hexa của kí tự) \DDD (DDD là giá trị số Octa của kí tự) Ví dụ: ‘A’ được viết dưới dạng \x41 hoặc \101 06/06/2013 Chương 2 - Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C Kí tự Dãy mã Giá trị trong bảng ASCII Xoá trái \b x08 Nhảy cách ngang \t x09 Xuống dòng \n x0A Dấu “ \” x22 Dấu ‘ \’ x27 Dấu \ \\ x5C Mã null \0 x00 24/59 Kiểu ký tự (tt) Các hàm xử lí kí tự toASCII(c): chuyển c thành giá trị mã ASCII tolower(c): chuyển thành chữ thường toupper(c): chuyển thành chữ hoa Hằng xâu kí tự Hằng xâu kí tự được viết trong cặp nháy kép “” Xâu kí tự được lưu trữ trong một mảng ô nhớ liền nhau và có ô cuối cùng chứa mã số 0 (null) Ví dụ: Xâu “Viet nam” được lưu là: Hằng xâu kí tự không được viết trong biểu thức số học 06/06/2013 Chương 2 - Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C V i e t n a m \0 25/59 Kiểu Boolean Đặc điểm C ngầm định một cách không tường minh: false (sai): giá trị 0. true (đúng): giá trị khác 0, thường là 1. C++: bool Ví dụ 0 (false), 1 (true), 2 (true), 2.5 (true) 1 > 2 (0, false), 1 = Ví dụ: i=3; i=i+4; Giá trị của biểu thức bên phải dấu gán = được đặt vào ô nhớ của biến nằm bên trái dấu gán. Vế trái chỉ có thể là tên của một biến hoặc là giá trị dạng một địa chỉ ô nhớ. Phép gán kép a=b=c=3; Gán giá trị 3 cho cả 3 biến a,b,c a=b+(c=3); Gán 3 cho c, sau đó cộng với b và gán kết quả nhận được cho a 06/06/2013 Chương 2 - Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C 30/59 Sự hiệu chỉnh dữ liệu khi tính toán Máy tự đông chuyển kiểu đơn giản lên kiểu cao hơn để quy đổi kiểu kết quả, theo thứ tự: int  long  float  double  long double Chuyển đổi cho kiểu kí tự char Chuyển đổi qua lại giữa char và int Ví dụ: ‘A’ + 1 = 66 Cố ý chuyển đổi kiểu giá trị (typecast) Cú pháp: kiểu(biến) hoặc (kiểu)biến Ví dụ: f = float(1) / 2; g = float(1 / 2); 06/06/2013 Chương 2 - Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C 31/59 5. Thứ tự ưu tiên các phép toán Toán tử toán học Toán tử 1 ngôi Chỉ có một toán hạng trong biểu thức. ++ (tăng 1 đơn vị), -- (giảm 1 đơn vị) Đặt trước toán hạng Ví dụ ++x hay --x: thực hiện tăng/giảm trước. Đặt sau toán hạng Ví dụ x++ hay x--: thực hiện tăng/giảm sau. Ví dụ x = 10; y = x++; // y = 10 và x = 11 x = 10; y = ++x; // x = 11 và y = 11 Chương 2 - Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C 06/06/2013 32/59 Các toán tử toán học Toán tử 2 ngôi Có hai toán hạng trong biểu thức. +, –, *, /, % (chia lấy phần dư) Ví dụ a = 1 + 2; b = 1 – 2; c = 1 * 2; d = 1 / 2; e = 1*1.0 / 2; h = 1 % 2; x = x * (2 + 3*5);  x *= 2 + 3*5; Chương 2 - Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C 06/06/2013 33/59 Phép gán mở rộng C cho phép viết lệnh gán mở rộng theo quy định: x+=y  x= x+y x-=y  x= x-y x*=y  x= x*y x/=y  x= x/y x%=y  x= x%y x>>=y  x= x>>y x> (shift right), >=, > a>>n = a/2n > 2;// 0000 0000 0000 0001 z6 = a , =, 2); s4 = (1 >= 2); s5 = (1 2) && (3 > 4); s2 = (1 > 2) || (3 > 4); s3 = !(1 > 2); Chương 2 - Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C && 0 1 0 0 0 1 0 1 || 0 1 0 0 1 1 1 1 06/06/2013 38/59 Toán tử điều kiện Toán tử điều kiện Đây là toán tử 3 ngôi (gồm có 3 toán hạng) ? : đúng thì giá trị là . sai thì giá trị là . Ví dụ s1 = (1 > 2) ? 2912 : 1706; int s2 = 0; 1 ! ++ -- - ~ sizeof() (toán tử 1 ngôi) * / % + - > >= == != & | ^ && || ?: = += -= *= /= %= &= ^= |= >=               Chương 2 - Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C 06/06/2013 41/59 Độ ưu tiên của các toán tử Quy tắc thực hiện Thực hiện biểu thức trong ( ) sâu nhất trước. Thực hiện theo thứ tự ưu tiên các toán tử. => Tự chủ động thêm ( ) Ví dụ n = 2 + 3 * 5; => n = 2 + (3 * 5); a > 1 && b (a > 1) && (b = 3 a và b cùng dấu ((a>0) && (b>0)) || ((a0 && b>0) || (a –5) && (x –5 && x Open Project or file Dịch: Ctrl + F9 Chạy chương trình: Ctrl + F10 Dịch và chạy: F9 Gỡ rối: Gỡ rối: F8 Chạy từ con trỏ: Shift + F4 06/06/2013 Chương 2 - Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C 45/59 7. Vào – Ra dữ liệu trong C Xuất dữ liệu Thư viện #include (standard input/output) Cú pháp printf(“dãy mã quy cách”, dãy các biểu thức) dãy mã quy cách là dãy các định dạng được đặt trong cặp nháy kép “ ”. Văn bản thường (literal text) Ký tự điều khiển (escape sequence) Đặc tả (conversion specifier) 06/06/2013 Chương 2 - Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C 46/59 Mã quy cách Văn bản thường (literal text) Được xuất y hệt như lúc gõ trong chuỗi định dạng. Ví dụ Xuất chuỗi Hello World  printf(“Hello ”); printf(“World”);  printf(“Hello World”); Xuất chuỗi a + b  printf(“a + b”); Chương 2 - Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C 06/06/2013 47/59 Mã quy cách (tt) Ký tự điều khiển (escape sequence) Gồm dấu \ và một ký tự như trong bảng sau: Ví dụ printf(“\t”); printf(“\n”); printf(“\t\n”); Chương 2 - Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C Ký tự điều khiển Ý nghĩa \a \b \n \t \\ \? \” Tiếng chuông Lùi lại một bước Xuống dòng Dấu tab In dấu \ In dấu ? In dấu “ 06/06/2013 48/59 Mã quy cách (tt) Đặc tả (conversion specifier) Gồm dấu % và một ký tự. Xác định kiểu của biến/giá trị muốn xuất. Các đối số chính là các biến/giá trị muốn xuất, được liệt kê theo thứ tự cách nhau dấu phẩy. Chương 2 - Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C Đặc tả Ý nghĩa %c %d, %ld %f, %lf %s %u %lu %x, %X %o %e, %E Ký tự Số nguyên có dấu Số thực Chuỗi ký tự Số nguyên không dấu Số nguyên dạng Hexa Số nguyên dạng Octa Số thực dạng mũ char char, int, short, long float, double char[], char* unsigned int/short/long 06/06/2013 49/59 Mã quy cách (tt) Ví dụ int a = 10, b = 20; printf(“%d”, a);  Xuất ra 10 printf(“%d”, b);  Xuất ra 20 printf(“%d %d”, a, b);  Xuất ra 10 20 float x = 15.06; printf(“%f”, x);  Xuất ra 15.060000 printf(“%f”, 1.0/3);  Xuất ra 0.333333 Chương 2 - Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C 06/06/2013 50/59 Định dạng xuất Cú pháp Định dạng xuất số nguyên: %nd Định dạng xuất số thực: %n.kf Chương 2 - Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C int a = 1706; float x = 176.85; printf(“%10d”, a);printf(“\n”); printf(“%10.2f”, x);printf(“\n”); printf(“%.2f”, x);printf(“\n”); 1 7 0 6 7 6 . 8 5 1 7 6 . 8 5 1 06/06/2013 51/59 Mã quy cách (tt) Phối hợp các thành phần int a = 1, b = 2; Xuất 1 cong 2 bang 3 và xuống dòng. printf(“%d”, a); // Xuất giá trị của biến a printf(“ cong ”); // Xuất chuỗi “ cong ” printf(“%d”, b); // Xuất giá trị của biến b printf(“ bang ”); // Xuất chuỗi “ bang ” printf(“%d”, a + b); // Xuất giá trị của a + b printf(“\n”); // Xuất điều khiển xuống dòng \n  printf(“%d cong %d bang %d\n”, a, b, a+b); Chương 2 - Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C 06/06/2013 52/59 Nhập dữ liệu Thư viện #include (standard input/output) Hàm scanf() scanf(“dãy mã quy cách”, dãy các địa chỉ các biến); Danh sách các biến: là tên các biến sẽ chứa giá trị nhập và có dấu & đặt trước Chương 2 - Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C 06/06/2013 Mã quy cách Ý nghĩa %c %d %u %hd, %hu %ld %lu %f, %e %lf hoặc %lu %s Ký tự char Số nguyên int Số nguyên unsigned int Số nguyên short int/ unsigned int Số nguyên long int, unsiged long Số thực Số thực double Xâu không chứa dấu cách, dùng với địa chỉ xâu 53/59 Nhập dữ liệu (tt) Nguyên tắc đọc Số: máy nhảy qua các kí tự là các dấu chấm câu cho đến khi gặp kí tự là chữ số, đọc đến khi gặp kí tự không là chữ số. Xâu kí tự: đọc đúng số kí tự mà ta yêu cầu Vai trò của dấu cách trong mã định dạng Gặp dấu cách trong mã định dạng, máy nhảy qua các dấu cách để đọc số/kí tự Khuôn đọc Đọc một số trong phạm vi m chữ số gõ vào Ví dụ: scanf(“%3d%3d”,&n,&p) Xoá bộ nhớ đệm: fflush(stdin); Chương 2 - Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C 06/06/2013 54/59 Nhập dữ liệu (tt) Hàm getchar() Đọc một kí tự từ bàn phím Hàm getch() Đọc kí tự từ bàn phím ngay khi gõ vào không đợi ấn phím Enter và không hiển thị ra màn hình. Đọc thẳng từ bàn phím, không qua bộ nhớ đệm Dùng để dừng chương trình xem kết quả Hàm getche() Giống getch(), nhưng hiển thị kí tự lên màn hình Hàm gets() Đọc một xâu kí tự cho đến khi gõ Enter 06/06/2013 Chương 2 - Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C 55/59 Trình bày màn hình Thư viện: Hàm gotoxy(int x, int y) Đưa con trỏ vào toạ độ X, Y (X: 180, Y: 125) Hàm clrscr() Xoá màn hình, đưa con trỏ về góc trên trái Hàm clreol() Xoá các kí tự nằm bên phải con trỏ màn hình Hàm đặt màu chữ/màu nền textcolor(int color): đặt màu cho chữ textbackground(int color): đặt màu nền Hàm window(x1,y1,x2,y2): Tạo ra một cửa sổ góc trái trên là (x1,y1) và góc phải dưới là (x2,y2) 06/06/2013 Chương 2 - Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C 56/59 Bài tập lý thuyết Trình bày các kiểu dữ liệu cơ sở trong C và cho ví dụ. Trình bày khái niệm về biến và cách sử dụng lệnh gán. Phân biệt hằng thường và hằng ký hiệu. Cho ví dụ minh họa. Trình bày khái niệm về biểu thức. Tại sao nên sử dụng cặp ngoặc đơn. Trình bày cách định dạng xuất. Chương 2 - Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C 06/06/2013 57/59 Bài tập thực hành Nhập năm sinh của một người và tính tuổi của người đó. Nhập 2 số a và b. Tính tổng, hiệu, tính và thương của hai số đó. Nhập tên sản phẩm, số lượng và đơn giá. Tính tiền và thuế giá trị gia tăng phải trả, biết: tiền = số lượng * đơn giá thuế giá trị gia tăng = 10% tiền Chương 2 - Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C 06/06/2013 58/59 Bài tập thực hành Nhập điểm thi và hệ số 3 môn Toán, Lý, Hóa của một sinh viên. Tính điểm trung bình của sinh viên đó. Nhập bán kính của đường tròn. Tính chu vi và diện tích của hình tròn đó. Nhập vào số xe (gồm 4 chữ số) của bạn. Cho biết số xe của bạn được mấy nước? Chương 2 - Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C 06/06/2013 59/59
Tài liệu liên quan