Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 4: Chuỗi ký tự - Trần Minh Thái

Tính độ dài của chuỗi s int strlen(char s[]); *Sao chép nội dung chuỗi nguồn vào chuỗi đích strcpy(char đích[], char nguồn[]); *Chép n ký tự từ chuỗi nguồn sang chuỗi đích. Nếu chiều dài nguồn < n thì hàm sẽ điền khoảng trắng cho đủ n ký tự vào đích strncpy(char đích[], char nguồn[], int n); *** phải có: đích[n]=‘\0’; 5*Nối chuỗi s2 vài chuỗi s1 strcat(char s1[],char s2[]); *Nối n ký tự đầu tiên của chuỗi s2 vào chuỗi s1 strncat(char s1[],char s2[],int n); *So sánh 2 chuỗi s1 và s2 theo nguyên tắc thứ tự từ điển. Phân biệt chữ hoa và thường. Trả về: 0 : nếu s1 bằng s2. >0: nếu s1 lớn hơn s2. <0: nếu s1 nhỏ hơn s2. int strcmp(char s1[],char s2[]); 6*So sánh n ký tự đầu tiên của s1 và s2, giá trị trả về tương tự hàm strcmp() int strncmp(char s1[],char s2[], int n); *So sánh chuỗi s1 và s2 nhưng không phân biệt hoa thường, giá trị trả về tương tự hàm strcmp() int stricmp(char s1[],char s2[]); *So sánh n ký tự đầu tiên của s1 và s2 nhưng không phân biệt hoa thường, giá trị trả về tương tự hàm strcmp()

pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 480 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 4: Chuỗi ký tự - Trần Minh Thái, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRẦN MINH THÁI 1 * *Chuỗi ky t́ư ḷà trường hợp đặc biệt của mảng 1 chiều, là một dãy các phần tư,̉ mỗi phần tư ̉có kiểu ký tự *Khai báo: *Cách 1: Con trỏhằng char [] ; Ví dụ: char chuoi[25]; Ý nghĩa khai báo 1 mảng kiểu kýtư ṭên là chuoi có 25 phần tử (như vậy tối đa ta có thê n̉hập 24 ky t́ư ̣ vì phần tửthứ25 đã chứa ký tự kết thúc chuỗi ‘\0’ ) *Lưu ý: Chuỗi ky t́ự được kết thúc bằng ky t́ư ‘̣\0’. Do đó khi khai báo đô ḍài của chuỗi luôn luôn khai báo dư 1 phần tư đ̉ê c̉hứa ky t́ư ‘̣\0’. 2 * *Ví dụ: Chuỗi “NGUYEN VAN A” được lưu *Cách 2: Con trỏ char *; Ví dụ : char *chuoi; Cấp phát bộ nhớ trước khi sử dụng chuỗi 3 ‘N’ ‘G’ ‘U’ ‘Y’ ‘E’ ‘N’ ‘ ‘ ‘V’ ‘A’ ‘N’ ‘ ‘ ‘A’ ‘\0’ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 * *cin.getline(chuỗi, số ký tự tối đa); *Ví dụ: char *str; str = new char [30]; cin.getline(str, 30); 4 **Tính độ dài của chuỗi s int strlen(char s[]); *Sao chép nội dung chuỗi nguồn vào chuỗi đích strcpy(char đích[], char nguồn[]); *Chép n ký tự từ chuỗi nguồn sang chuỗi đích. Nếu chiều dài nguồn < n thì hàm sẽ điền khoảng trắng cho đủ n ký tự vào đích strncpy(char đích[], char nguồn[], int n); *** phải có: đích[n]=‘\0’; 5 *Nối chuỗi s2 vài chuỗi s1 strcat(char s1[],char s2[]); *Nối n ký tự đầu tiên của chuỗi s2 vào chuỗi s1 strncat(char s1[],char s2[],int n); *So sánh 2 chuỗi s1 và s2 theo nguyên tắc thứ tự từ điển. Phân biệt chữ hoa và thường. Trả về: 0 : nếu s1 bằng s2. >0: nếu s1 lớn hơn s2. <0: nếu s1 nhỏ hơn s2. int strcmp(char s1[],char s2[]); 6 *So sánh n ký tự đầu tiên của s1 và s2, giá trị trả về tương tự hàm strcmp() int strncmp(char s1[],char s2[], int n); *So sánh chuỗi s1 và s2 nhưng không phân biệt hoa thường, giá trị trả về tương tự hàm strcmp() int stricmp(char s1[],char s2[]); *So sánh n ký tự đầu tiên của s1 và s2 nhưng không phân biệt hoa thường, giá trị trả về tương tự hàm strcmp() int strnicmp(char s1[],char s2[], int n); 7 *Tìm sự xuất hiện đầu tiên của ký tư c trong chuỗi s. Trả về: NULL: nếu không có Địa chỉ c: nếu tìm thấy char *strchr(char s[], char c); *Tìm sự xuất hiện đầu tiên của chuỗi s2 trong chuỗi s1. Trả về: NULL: nếu không có Ngược lại: Địa chỉ bắt đầu chuỗi s2 trong s1 char *strstr(char s1[], char s2[]); 8 *Tách chuỗi: *Nếu s2 có xuất hiện trong s1: Tách chuỗi s1 thành hai chuỗi: Chuỗi đầu là những ký tự cho đến khi gặp chuỗi s2 đầu tiên, chuỗi sau là những ký tự còn lại của s1 sau khi đã bỏ đi chuỗi s2 xuất hiện trong s1. *Nếu s2 không xuất hiện trong s1 thì kết quả chuỗi tách vẫn là s1. char *strtok(char s1[], char s2[]); 9 10 * *Đếm số ký tự trắng trong chuỗi *Viết hàm kiểm tra xem chuỗi có đối xứng hay không?. *Đổi tất ca ̉các ky ́tư ̣có trong chuỗi thành chư ̃ thường (không dùng hàm strlwr) *Viết chương trình đảo ngược các ky ́tư ̣trong chuỗi. Ví dụ: nhập ABCDE, chuỗi sau khi đảo ngược là:EDCBA * *Viết chương trình tìm kiếm 1 ky ́tư ̣xem có trong chuỗi hay không, nếu có xuất ra vị trí của tư ̀đo.́ *Viết chương trình tìm kiếm 1 chuỗi xem có trong chuỗi hay không, nếu có xuất ra vị trí của xuất hiện của chuỗi đó. *Đếm số từ có trong chuỗi (từ cách nhau bởi khoảng trắng) *Viết hàm kiểm tra xem chuỗi có tuần hoàn hay không? 11
Tài liệu liên quan