Bài giảng Môn học quản trị tài chính nâng cao - Nguyễn Ngọc Huy

Định giá doanh nghiệp để làm gì ? Mua, bán doanh nghiệp: toàn phần, một phần. Ví dụ: cổ phần hóa, chuyển nhượng phần hùn, sáp nhập. Để thẩm định giá. Để đầu tưchứng khoán. Để đánh giá các chiến lược, chính sách đầu tưmới. Làm tiêu chí để quản trị doanh nghiệp

pdf20 trang | Chia sẻ: nyanko | Lượt xem: 1416 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Môn học quản trị tài chính nâng cao - Nguyễn Ngọc Huy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LOGO MÔN HỌC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH NÂNG CAO 1 GV : TS NGUYỄN NGỌC HUY HP : 0906787221 Email : nnhuy@uel.edu.vn LOGO Định Giá Doanh nghiệp Định giá doanh nghiệp để làm gì ?  Mua, bán doanh nghiệp: toàn phần, một phần. Ví dụ: cổ phần hóa, chuyển nhượng phần hùn, sáp nhập.  Để thẩm định giá.  Để đầu tư chứng khoán.  Để đánh giá các chiến lược, chính sách đầu tư mới.  Làm tiêu chí để quản trị doanh nghiệp. 2 LOGO Định Giá Doanh nghiệp  Các loại giá trị của Doanh nghiệp: 1. Giá trị sổ sách (book value): là giá trị các loại tài sản của doanh nghiệp thể hiện qua bảng cân đối tài sản. 2. Giá trị toàn bộ của Doanh nghiệp 3. Giá trị của Vốn chủ sở hữu 4. Giá trị doanh nghiệp = Giá trị sổ sách + Giá trị vô hình 3 LOGO Giá trị Doanh nghiệp  Giá trị vô hình: là giá trị tạo ra nhờ sự kết hợp của năng lực tổ chức sản xuất kinh doanh, công nghệ, thương hiệu  Giá trị vô hình = Giá trị Doanh nghiệp – Giá trị sổ sách 4 LOGO Các phương pháp định giá Định giá là gì?  Là tìm giá trị doanh nghiệp vào một thời điểm nhất định, trong những điều kiện nhất định Các phương pháp định giá là gì?  Là tập hợp các công thức toán học để biểåu hiện giá trị của doanh nghiệp.  Là “ngôn ngữ” để thương lượng về giá trị của doanh nghiệp giữa người mua và người bán (chủ doanh nghiệp). 5 LOGO Các phương pháp định giá Vai trò của phương pháp trong định giá? 6 Phương pháp định giá Giá trị Thông tin môi trường kinh tế Thông tin doanh nghiệp LOGO Các phương pháp định giá Định giá: Khoa học hay Nghệ thuật?  Khoa học: sử dụng các lý thuyết kinh tế, tài chính lập mô hình định giá, tính toán các yếu tố của mô hình định giá.  Nghệ thuật: hiểu biết về doanh nghiệp và môi trường kinh doanh của doanh nghiệp, khả năng dự báo về tác động của các yếu tố đầu vào, hiểu biết về thị trường tài chính. 7 LOGO Các phương pháp định giá 8 Phaàn meàm keá toaùn Moâ hình ñònh giaù Ñaàu ra Baùo caùo keá toaùn Giaù trò Ñaàu vaøo Thoâng tin töø chöùng töø Döï baùo veà hoaït ñoäng cuûa Cty: doanh soá, lôïi nhuaän, voán caàn thieát Nhieäm vuï Phaûn aûnh caùc moái lieân keát giöõa caùc taøi khoaûn, tuaân thuû quy ñònh keá toaùn. Phaûn aùnh ñöôïc aûnh höôûng cuûa caùc yeáu toá ñaàu vaøo leân caùc yeáu toá taïo ra giaù trò coâng ty. Yeâu caàu ñeå coù “ñaàu ra” toát Phaûn aûnh chính xaùc moái lieân heä giöõa caùc taøi khoaûn theo ñuùng quy ñònh veà keá toaùn. Phaûn aûnh chính xaùc taùc ñoäng cuûa caùc aûnh höôûng treân neàn taûng cuûa caùc lyù thuyeát kinh teá, taøi chính. LOGO Các phương pháp định giá Định giá Cty niêm yết và chưa niêm yết  Công ty niêm yết: • đã có giá trên thị trường. • so sánh giá cả và giá trị.  Công ty chưa niêm yết (chưa được mua bán): • chưa có giá • thường lấy công ty đã niêm yết có đặc điểm tương tự làm “chuẩn” để so sánh khi định giá 9 LOGO Các phương pháp định giá Thường có 2 phương pháp: giá cả và giá trị  Phương pháp thị trường (so sánh giá cả): P/E, P/B • Mô hình so sánh tỷ số giá P/E: • Mô hình chung: P = x.E – E : lợi nhuận của công ty cần định giá, – x: tỷ số P/E của công ty (các công ty) dùng để so sánh. – Có thể dùng E là lợi nhuận trong năm hiện tại hoặc là lợi nhuận dự báo trong năm tới. 10 LOGO Phương pháp thị trường (so sánh giá cả):  Tiêu chuẩn lựa chọn công ty so sánh: • Cùng nghành nghề kinh doanh. • Có càng nhiều đặc điểm tương tự càng tốt: mức độ hiện đại của thiết bị, công nghệ 11 LOGO  Nhược điểm: 1. Bỏ qua các yếu tố dài hạn. 2. Gặp khó khăn khi các công ty so sánh khác biệt về: cơ cấu vốn, khấu hao, công nghệ. 3. Gặp khó khăn nếu E < 0. 4. Dựa trên giả thiết giá các công ty khác đã được định giá đúng. 5. Khó tìm được công ty so sánh.  Ưu điểm 1. Mang tính trực quan cao. 2. Dễ sử dụng. 12 Phương pháp thị trường (so sánh giá cả): LOGO Phương pháp Giá trị Doanh nghiệp Phương pháp giá trị DCF (chiết khấu dòng tiền): phương pháp tìm giá trị nội tại của doanh nghiệp được thừa nhận rộng rãi • FCF- dòng tiền tự do • k- suất chiết khấu thể hiện rủi ro của dòng tiền • n-số năm tồn tại của doanh nghiệp 13     n t t t k FCF V 1 )1( LOGO Phương pháp DCF Định giá trực tiếp: là định giá vốn chủ sở hữu trực tiếp bằng cách chiết khấu dòng thu nhập thuộc về chủ sở hữu với chi phí vốn của vốn chủ sở hữu ke. 14     n t t e t k FCFE V 1 )1( LOGO Phương pháp DCF Định giá gián tiếp:  Định giá vốn chủ sở hữu thông qua định giá toàn bộ doanh nghiệp  Giá trị vốn CSH = Giá trị DN – Giá trị nợ 15     n t t t f WACC FCFF V 1 )1( LOGO Phương pháp DCF  Tại sao phải định giá gián tiếp? 1. FCFE có thể khó dự báo do khó dự báo về chính sách tài chính (cơ cấu vốn) 2. Với các công ty chưa niêm yết, dễ lấy WACC của nghành làm chuẩn hơn 3. Giá trị Nợ vay thường gần bằng với giá trị sổ sách 16 LOGO Phương pháp DCF DCF và chiết khấu cổ tức Nếu cổ tức là ổn định qua các năm Nếu cổ tức tăng trưởng đều qua các năm Gordon Formula 17     n t t e t k DIV V 1 )1( gk DIV P e   1 ek DIV P  LOGO Phương pháp DCF WACC là gì? Theo lý thuyết về cơ cấu vốn: hệ quả có thể có là WACC của các công ty cùng ngành trong một mức độ nào đó không khác biệt nhiều 18 ppeeDD wkwkwTkWACC  )1( LOGO Phương pháp DCF  Chi phí vốn cổ đông thường được xác định thế nào? 1. Mô hình CAPM 2. Mô hình phí rủi ro (risk premium) 3. Do các công ty chuyên nghiệp cung cấp 19 LOGO Phương pháp DCF Dòng tiền được dự báo trong bao lâu?  Không thực tế khi dự báo n >10  Sau 1 khoảng thời gian nào đó, thường giả định dòng tiền đều, áp dụng công thức Gordon.  Giá trị sau khi tăng trưởng đều: terminal value.  Các công ty thường lấy 5 năm.? 20
Tài liệu liên quan