Bài giảng môn Kinh tế vĩ mô - Chương 4 AD & chính sách tài khóa

* Những khó khăn của CSTK Cần xác định đúng tình trạng của nền kinh tế và mức sản lượng cần điều tiết. Xác định lượng ΔAD cần thay đổi, muốn vậy cần xác định số nhân K Định lượng ΔG, ΔT cần thay đổi trong toàn xã hội và cho từng ngành. Những thiệt hại sẽ xảy ra khi thực thi chính sách: - KTST: NSNN thâm hụt, dùng CSTKMR để chống ST, THNS? - KTLP: Để giảm lạm phát, dùng CSTKTH (↓G,↑T) có thể ảnh hưởng xấu đến các ngành GD, YT , các khu vực công và sức sản xuất nói chung

pdf10 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Lượt xem: 1063 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Kinh tế vĩ mô - Chương 4 AD & chính sách tài khóa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1Chương 4 AD & CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA 2I. CÁC DẠNG CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA 1. Chính sách tài khóa mở rộng: G v T Nên dùng khi KT chưa toàn dụng (suy thoái) 2. Chính sách tài khóa thu hẹp: G v T Nên dùng khi KT trên toàn dụng (lạm phát) AD Y AD Y 3* Những khó khăn của CSTK  Cần xác định đúng tình trạng của nền kinh tế và mức sản lượng cần điều tiết.  Xác định lượng ΔAD cần thay đổi, muốn vậy cần xác định số nhân K  Định lượng ΔG, ΔT cần thay đổi trong toàn xã hội và cho từng ngành.  Những thiệt hại sẽ xảy ra khi thực thi chính sách: - KTST: NSNN thâm hụt, dùng CSTKMR để chống ST, THNS↑ - KTLP: Để giảm lạm phát, dùng CSTKTH (↓G,↑T), có thể ảnh hưởng xấu đến các ngành GD, YT , các khu vực công và sức sản xuất nói chung 4II. MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI, THU NGÂN SÁCH ĐỐI VỚI AD - Chi ngân sách thay đổi ΔGo ΔGo  ΔADo(G) = ΔGo - Thu ngân sách thay đổi ΔTo ΔTo  ΔYd = -ΔTo = ΔADo(T) => Chi, thu ngân sách cùng thay đổi ΔADo = ΔADo(G) + ΔADo(T) ΔADo = ΔGo – Cm.ΔTo  ΔCo = Cm.ΔYd = -Cm.ΔT0 5III. CSTK 1. CSTK chủ quan. Là việc CP chủ động thay đổi thu chi ngân sách để đạt mục tiêu cho trước - Thay đổi tổng cầu và sản lượng cân bằng. TD: Yt=1.500tỷ, Cm=2/3, Yp=1.800tỷ K=6. Dùng CSTK để ổn định kinh tế 6ΔY =Yp –Y T = 300 50 6 300 0    K Y AD ΔADo = ΔGo – Cm.ΔTo 50 = x - 2/3y (pt vô số nghiệm) C1: Chỉ sử dụng G => ΔTo = 0, ΔGo = ΔADo = 50 C2: Chỉ sử dụng T => ΔGo=0, ΔTo=-ΔADo/Cm=-75 C3: Sử dụng cả G và T (tùy theo tình hình thực tế mà chọn nghiệm thích hợp) Giả sử ΔGo = 20 => 45 2 330  x To 7- Không thay đổi tổng cầu và sản lượng nhưng CP cần thay đổi thu chi ngân sách TD: CP cần tăng lương cho cán bộâ, công nhân viên 1.000 tỷ, biết Cm=2/3. Hỏi CP cần làm gì để giá cả không tăng? 8ΔADo = ΔGo – Cm.ΔTo ΔADo = 0 => ΔGo = Cm. ΔTo ΔTo = 1.500 => ΔYd = -1.500 => ΔCo = Cm.ΔYd = -Cm.ΔTo = -2/3x1.500 = -1.000 92. CSTK tự động CSTK tự động là việc tự động thay đổi phần thu chi ngân sách để Y T có xu hướng trở về Y p. - Thuế: + KTST: + KTLP: - Trợ cấp: + KTST: Y↓ + KTLP: Y ↑ TN ↓ Tr↓AD↓↓LP Y↓  Tx↓ AD↑ Y↑↓ST Y ↑ Tx ↑ AD↓ ↓LP  TN ↑  Tr ↑ Y↑↓ST 10 1/ GDP danh nghĩa 2007 là 4.000 tỷ, GDP danh nghĩa 2008 là 4.200 tỷ; Chỉ số giá 2005 là 120%, năm 2008 là 130%. Hỏi: a/ Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm 2008? b/ Tỷ lệ tăng giá năm 2008 ? 2/ Trong nền kinh tế cĩ các hàm định lượng sau: C=70+0,8Yd, I=130+0,1Y, T=30+0,15Y, X=300, G=250, M=30+0,25Y, Un=4%, Yp=1.650 tỷ. Tính a/ Sản lượng cân bằng và tỷ lệ thất nghiệp tại đĩ. b/ Nếu tăng xuất khẩu thêm 70 tỷ, cán cân thương mại cĩ thể tốt hơn khơng? Tại sao? BÀI TẬP
Tài liệu liên quan