Bài giảng môn Ngôn ngữ lập trình C - Chương 1: Tổng quan về ngôn ngữ C - Nguyễn Thị Hiền

Giới thiệu về ngôn ngữ C  Ngôn ngữ lập trình C là một ngôn ngữ lập trình hệ thống rất mạnh và rất mềm dẻo.  Có một thư viện gồm rất nhiều các hàm (function) đã được tạo sẵn.  Ngôn ngữ C hỗ trợ rất nhiều phép toán nên phù hợp cho việc giải quyết các bài toán kỹ thuật có nhiều công thức phức tạp.  Ngôn ngữ C cũng cho phép người lập trình tự định nghĩa thêm các kiểu dữ liệu trừu tượng khác.

pdf12 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 412 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Ngôn ngữ lập trình C - Chương 1: Tổng quan về ngôn ngữ C - Nguyễn Thị Hiền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 1 Tổng quan về ngôn ngữ C Nguyễn Thị Hiền, BMCNPM, Khoa CNTT Chương 1. Tổng quan về ngôn ngữ C  Giới thiệu về ngôn ngữ C  Môi trường lập trình C  Cấu trúc cơ bản của chương trình C Nguyễn Thị Hiền, BMCNPM, Khoa CNTT Giới thiệu về ngôn ngữ C  Tác giả: Dennis Ritchie, Bell Lab., 1972  Nằm trong họ ALGOL  Phát triển dựa trên các ngôn ngữ lập trình: ALGOL 60, CPL, BCPL, B  Sử dụng:  Dùng để viết các chương trình hệ thống  Viết hệ điều hành UNIX  Nhiều chương trình ứng dụng  Nguyễn Thị Hiền, BMCNPM, Khoa CNTT Giới thiệu về ngôn ngữ C  Ngôn ngữ lập trình C là một ngôn ngữ lập trình hệ thống rất mạnh và rất mềm dẻo.  Có một thư viện gồm rất nhiều các hàm (function) đã được tạo sẵn.  Ngôn ngữ C hỗ trợ rất nhiều phép toán nên phù hợp cho việc giải quyết các bài toán kỹ thuật có nhiều công thức phức tạp.  Ngôn ngữ C cũng cho phép người lập trình tự định nghĩa thêm các kiểu dữ liệu trừu tượng khác. Nguyễn Thị Hiền, BMCNPM, Khoa CNTT Môi trường biên dịch  Notepad + C compiler  Turbo C  Dev-C++  Microsoft Visual Studio  Nguyễn Thị Hiền, BMCNPM, Khoa CNTT Môi trường biên dịch  Dev-C++ Môi trường phát triển tích hợp (IDE) Mã nguồn mở Nguyễn Thị Hiền, BMCNPM, Khoa CNTT Cấu trúc chương trình C  Chương trình in ra màn hình dòng chữ “Xin chao cac ban sinh vien” Nguyễn Thị Hiền, BMCNPM, Khoa CNTT Program 1.1: //Chuong trinh 1.1 #include main() { printf(“Xin chao cac ban sinh vien"); } 0 1 2 3 4 5 6 Cấu trúc của chương trình C  Khai báo file tiêu đề thư viện:  Cú pháp: #include #include “Tên_file_tiêu_đề”  Một số file tiêu đề thư viện C hỗ trợ:  stdio.h: các hàm hỗ trợ vào/ ra  stdlib.h: các hàm cơ bản như ép kiểu dữ liệu  math.h: các hàm toán học  string.h: các hàm xử lý chuỗi  Nguyễn Thị Hiền, BMCNPM, Khoa CNTT Cấu trúc của chương trình C  Hàm: là tập hợp một khối lệnh nhằm thực hiện 1 nhiệm vụ nào đó  Hàm main() là hàm bắt buộc của chương trình  Một chương trình có thể có thêm 1 hoặc nhiều hàm  Cú pháp hàm: Tên_hàm() { /*Nội dung của hàm*/ } Nguyễn Thị Hiền, BMCNPM, Khoa CNTT Cấu trúc của chương trình C  Lệnh: những yêu cầu người lập trình muốn máy tính thực hiện được diễn tả dưới hình thái lệnh.  Phân chia:  Lệnh khai báo (khai báo biến, hằng,..)  Lệnh điều khiển (if else, for,..)  Lệnh gán  Dấu ; là dấu hiệu kết thúc câu lệnh Nguyễn Thị Hiền, BMCNPM, Khoa CNTT Cấu trúc của chương trình C  Dòng chú thích Sử dụng để chương trình rõ ràng hơn Có thể đặt ở bất cứ vị trí nào trong chương trình Được đặt giữa 2 dấu /* và */ hoặc sau dấu // đến hết dòng Nguyễn Thị Hiền, BMCNPM, Khoa CNTT Cấu trúc của chương trình C  Một số quy tắc cần nhớ khi viết chương trình:  Qui tắc 1: Mỗi câu lệnh có thể viết trên một hay nhiều dòng nhưng phải kết thúc bằng dấu ;  Qui tắc 2: Các lời giải thích cần được đặt giữa các dấu /* và */ hoặc sau // và có thể được viết trên một dòng, trên nhiều dòng hoặc trên phần còn lại của dòng.  Qui tắc 3: Trong chương trình, khi cần sử dụng các hàm chuẩn chúng ta phải gọi các files chứa các hàm chuẩn đó vào chương trình bằng lệnh #include.  Qui tắc 4: Một chương trình có thể chỉ có một hàm chính ( hàm main() ) và có thể có thêm vài hàm khác. Nguyễn Thị Hiền, BMCNPM, Khoa CNTT