Bài giảng Môn quản trị chiến lược - Nguyễn Minh Tuấn

Chương 1 :Tổng quanvề quản trị chiếnlược Chương 2 :Họach định chiếnlược Chương 3 : Chiếnlượccấpvĩ mô Chương 4 : Chiếnlượccấp vi mô Chương 5 : Chiếnlượccấp chứcnăng Chương 6 : Côngcụhọach định chiếnlược

pdf95 trang | Chia sẻ: nyanko | Lượt xem: 1547 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Môn quản trị chiến lược - Nguyễn Minh Tuấn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM ******* QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Giảng viên : PGS.TS.Nguyễn Minh Tuấn MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC GV : TS.Nguyễn Minh Tuấn Chương 1 : Tổng quan về quản trị chiến lược Chương 2 : Họach định chiến lược Chương 3 : Chiến lược cấp vĩ mô Chương 4 : Chiến lược cấp vi mô Chương 5 : Chiến lược cấp chức năng Chương 6 : Công cụ họach định chiến lược Tài liệu học tập, tham khảo 1.Quản trị học, TS.Nguyễn Thị Liên Diệp 2.Chiến lược chính sách kinh doanh, TS.Nguyễn Thị Liên Diệp 3.Quản trị chiến lược, TS.Bùi Văn Danh 4. Research for Business 5.Strategic Management, Thompson Strickland 6.Modern Management, Samuel c.certo, S.trevis certo, Chương 1 : Tổng quan về Quản trị chiến lược 1.1 Một số khái niệm Khái niệm quản trị : Quản trị là quá trình họach định, tổ chức, điều khiển và kiểm tra mọi họat động trong một tổ chức để hướng các thành viên trong tổ chức đó hòan thành nhiệm vụ được giao nhằm đạt được mục tiêu chung của tổ chức với mức độ hiệu quả cao nhất. KHAÙI NIEÄM VEÀ CHIEÁN LÖÔÏC n 1. Chieán löôïc laø nhöõng keá hoaïch ñöôïc thieát laäp hoaëc nhöõng haønh ñoäng ñöôïc thöïc hieän trong noã löïc nhaèm ñaït ñeán muïc tieâu cuûa toå chöùc. n 2. Theo giaùo sö Micheal E.Porter, cho raèng chieán löôïc bao haøm 3 noäi dung chính : - Chieán löôïc laø söï saùng taïo ra vò theá coù giaù trò vaø ñoäc ñaùo baèng caùc hoaït ñoäng khaùc bieät so vôùi ñoái thuû caïnh tranh. - Chieán löôïc laø söï choïn löïa, ñaùnh ñoåi trong caïnh tranh - Chieán lược laø vieäc taïo ra söï phuø hôïp, gaén boù nhòp nhaøng caùc hoaït ñoäng trong saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty 1.2. TAÀM NHÌN, SÖÙ MAÏNG VAØ MUÏC TIEÂU n 1. TAÀM NHÌN (Vision) : laø moät hình aûnh, moät böùc tranh sinh ñoäng veà ñieàu coù theå xaûy ra cho toå chöùc trong töông lai. Noù laø moät hình aûnh, hình töôïng ñoäc ñaùo, lyù töôûng trong töông lai. n 2. SÖÙ MAÏNG (Mission): ñöôïc hieåu nhö laø nhöõng lyù do toàn taïi cuûa moät toå chöùc, yù nghóa cuûa söï toàn taïi naøy vaø caùc hoaït ñoäng cuûa toå chöùc ra sao? Noù laø baûn tuyeân ngoân cuûa coâng ty vôùi nhöõng noäi dung cuï theå vaø roõ raøng hôn taàm nhìn. Noù laø nhöõng noã löïc ñeå theå hieän taàm nhìn. n 3. MUÏC TIEÂU (Goals):laø nhöõng coät moác, nhöõng traïng thaùi vaø nhöõng mong ñôïi maø doanh nghieäp mong muoán ñaït ñeán trong moät khoaûng thôøi gian ñöôïc xaùc ñònh ôû töông lai. Muïc tieâu bao goàm muïc tieâu daøi haïn, trung haïn, ngaén haïn; muïc tieâu taøi chính, phi taøi chính. Caùc muïc tieâu phaûi mang tính hieän thöïc khi nhöõng ngöôøi lao ñoäng ñöa ra nhöõng noã löïc caàn thieát 9 NOÄI DUNG CUÛA BAÛN TUYEÂN NGOÂN n 1. KHAÙCH HAØNG : Khaùch haøng muïc tieâu laø ai? n 2. SAÛN PHAÅM & DÒCH VUÏ : saûn phaåm hay dòch vuï kinh doanh laø gì? n 3. THÒ TRÖÔØNG : xaùc ñònh thò tröôøng muïc tieâu? n 4. COÂNG NGHEÄ : xaùc ñònh coâng ngheä chính cuûa DN laø coâng ngheä gì? n 5. QUAN TAÂM ÑEÁN SÖÏ TOÀN TAÏI, PHAÙT TRIEÅN VAØ KHAÛ NAÊNG SINH LÔÏI : Caùc vaán ñeà lieân quan ñeán söï toàn taïi, phaùt trieån vaø khaû naêng sinh lôïi cuûa coâng ty, bao goàm caùc phöông thöùc hoaït ñoäng ñaûm baûo söï thaønh coâng cuûa coâng ty. n 6. TRIEÁT LYÙ KINH DOANH : caùc nieàm tin cô baûn, caùc giaù trò, caùc öôùc voïng vaø caùc öu tieân trieát lyù trong kinh doanh? n 7. TÖÏ ÑAÙNH GIAÙ VEÀ MÌNH : xaùc ñònh öu theá naêng löïc, lôïi theá caïnh tranh cuûa coâng ty. n 8. QUAN HEÄ COÄNG ÑOÀNG : möùc ñoä quan heä coâng ñoàng nhö theá naøo? n 9. QUAN TAÂM ÑOÁI VÔÙI NHAÂN VIEÂN : thaùi ñoä cuûa coâng ty ñoái vôùi nhaân vieân nhö theá naøo? 2.1 Quá trình hình thành triết lý kinh doanh Đúc kết từ kinh nghiệm trong SXKD Xây dựng Tư tưởng, hành vi trong tổ chức TLKD Những nét văn hóa chung và đặc thù Những chuẩn mực về đạo đức KD Hình thành Bài hát TLKD Bản tuyên ngôn Phát biểu hội nghị, đại hội cổ đông Thực hiện Công bố cho các thành viên biết Công bố cho công chúng biết 1.3.Triết lý kinh doanh n Vai trò của triết lý kinh doanh 1. Là nền tảng cốt lõi của văn hóa tổ chức 2. Là cơ sở giúp tổ chức hoàn thành nhiệm vụ, đạt được các mục tiêu, thực hiện có hiệu quả các nguyên tắc kinh doanh và phát triển các giá trị văn hóa tổ chức bền vững. 3. Là một nguồn lực tinh thần, là động cơ thúc đẩy sự nhiệt tình, phát huy tính sáng tạo các thành viên, giúp tổ chức phát triển liên tục 4. Là hệ thống giá trị chuẩn để hướng dẫn và đánh giá hành vi của mọi thành viên trong tổ chức Hewlett Packard (HP) thành lập 1937, 1957 hình thành văn bản chính thức về triết lý kinh doanh “An toàn công việc là mục tiêu của công tychúng tôi mong muốn mỗi nhân viên có việc làm và yên tâm làm việc cho công ty để cùng công ty lớn lên” đây là nguyên tắc dùng người của công ty. 2.2 Nội dung cơ bản của văn bản TLKD 1. Mục tiêu lâu dài của tổ chức 2. Phương thức thực hiện hay nguyên tắc hành động (Tập trung vào 9 nội dung chính của bản tuyên ngôn) Ví dụ : Công ty Trung Cương của Đài Loan, triết lý kinh doanh gồm bốn phần : Phần 1 : Mục tiêu kinh doanh Phần 2 : Thái độ làm việc Phần 3 : Nguyên tắc đối nhân xử thế Phần 4 : 10sách lược quản lý cơ bản. Phần 3 : “ Lấy nhân ái đối đãi với người Lấy kinh nghiệm mà xử sự với người” Phần 4 : 10 sách lược quản lý cơ bản. 1. Tập tục phải tốt đẹp 2. Cơ cấu tổ chức phải phù hợp với MTKD 3. Dùng người phải tinh giản 4. Biết người rồi phải khéo dùng người 5. Tăng cường đào tạo 6. Kỹ luật nghiêm minh 7. Mạnh dạn giao quyền 8. Nâng cao hiệu suất hoạt động 9. Luôn tìm cái mới 10. Phục vụ khách hàng phải nhiệt tình 10 nguyên tắc vàng trong triết lý kinh doanh của công ty Disney 1.Phải xem trọng chất lượng nếu muốn sống còn 2.Phải luôn lịch thiệp, ân cần để gây thiện cảm tối đa 3.Luôn nở nụ cười nếu không muốn phá sản. 4.Chỉ có tập thể mới đem lại thành công 5.Không bao giờ biết từ chối và lắc đầu với khách hàng 6. Không bao giờ nói “không”, mà phải nói “Tôi rất hân hạnh được làm việc này” 7.Bề ngoài phải tươm tất, vệ sinh tối đa. 8.Luôn có mặt khi khách hàng cần và hiểu rõ nhiệm vụ của mình 9.Tuyển những nhân viên làm việc có hiệu quả, những người thông thạo nghề nghiệp nhất 10.Mục tiêu cao cả : chứng tỏ mình là hình ảnh đẹp nhất và làm cho khách hàng biết rằng họ đang được phục vụ bởi những người làm việc hết mình. TAÀM QUAN TROÏNG CUÛA QTCL 1. THAÙCH THÖÙC : - Kinh doanh vaø caïnh tranh mang tính chaát toaøn caàu hoùa - Cuoäc caùch maïng khoa hoïc kyõ thuaät coâng ngheä dieãn ra vôùi toác ñoä nhö vuõ baûo - Söï thay ñoåi nhanh choùng cuûa moâi tröôøng kinh doanh. 2. VAI TROØ CUÛA QUAÛN TRÒ CHIEÁN LÖÔÏC : - Nhaém ñeán vaø tìm caùch ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu baèng nhöõng hoaït ñoäng thoâng qua con ngöôøi. - Quan taâm moät caùch roäng lôùn ñeán caùc toå chöùc vaø caù nhaân höõu quan. (Stakeholders) - Quaûn trò chieán löôïc gaén vôùi söï phaùt trieån ngaén haïn trong boái caûnh daøi haïn. - Quan taâm ñeán hieäu suaát (Efficiency) laãn hieäu quûa (Effecteness) QUÙA TRÌNH QTCL XAÙC ÑÒNH TAÀM NHÌN, SÖÙ MAÏNG VAØ MUÏC TIEÂU CUÛA TOÅ CHÖÙC PHAÂN TÍCH PHAÂN TÍCH MTKD MT NOÄI BOÄ XAÙC ÑÒNH CAÙC MUÏC TIEÂU CHIEÁN LÖÔÏC Vĩ mô HOAÏCH ÑÒNH CHIEÁN LÖÔÏC CAÙC CAÁP Vi mô n Chức năng HOAÏCH ÑÒNH VAØ THÖÏC HIEÄN CAÁU TRUÙC TOÅ CHÖÙC PHAÂN BOÅ CAÙC CHIEÁN LÖÔÏC VAØ KIEÅM SOAÙT NGUOÀN LÖÏC VIEÄC THÖÏC HIEÄN CL CHƯƠNG 2 : HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC 2.1. KHÁI NIỆM n Hoạch định là một quá trình liên quan đến tư duy và ý chí của con người, bắt đầu bằng việc xác định mục tiêu và định rõ chiến lược, chính sách , thủ tục và các kế hoạch chi tiết để đạt mục tiêu đồng thời định rõ các giai đoạn phải trãi qua để thực hiện mục tiêu. 2.2.QUÁ TRÌNH HOAÏCH ÑÒNH CHIEÁN LÖÔÏC KHAÛO SAÙT TT XAÙC ÑÒNH PHAÙT TRIEÅN CAÙC ÑEÅ XAÙC ÑÒNH HEÄ THOÁNG TIEÀN ÑEÀ ÑEÅ CÔ HOÄI KD MUÏC TIEÂU HOAÏCH ÑÒNH XAÙC ÑÒNH SO SAÙNH VAØ XAÂY DÖÏNG CAÙC PHÖÔNG AÙN ÑAÙNH GIAÙ CAÙC PHÖÔNG AÙN TOÁI ÖU PHÖÔNG AÙN ÑEÅ CHOÏN LÖÏA HOAÏCH ÑÒNH LÖÔÏNG HOÙA THÖÏC HIEÄN CAÙC KEÁ HOAÏCH BAÈNG VIEÄC CHIEÁN LÖÔÏC PHUÏ TRÔÏ HOAÏCH ÑÒNH NGAÂN QUÕY KIEÅM TRA& ÑAÙNH GIAÙ 2.3.MÔI TRƯỜNG KINH DOANH KINH TẾ CHÍNH TRỊ Cạnh tranh Cung cấp TỰ PHÁP NHIÊN LUẬT Đối thủ tiềm ẩn KỸ VĂN THUẬT HÓA CÔNG XÃ NGHỆ Sản phẩm Khách hàng HỘI thay thế DÂN SỐ DOANH NGHIỆP MOÂI TRÖÔØNG NOÄI BOÄ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÃ TRÔÏ 1. Caáu truùc cơ sở haï taàng cuûa coâng ty 2. Quaûn trò nguoàn nhaân löïc, cơ cấu tổ chức 3. Phaùt trieån coâng ngheä 4. Quản trị chuổi cung öùng Caùc Quaù trình Caùc Marketing Dòch hoaït ñoäng vaän haønh hoaït ñoäng baùn haøng vuï ñaàu vaøo ñaàu ra n DAÂY CHUYEÀN (Chuổi) GIAÙ TRÒ 2.4. MỘT SỐ SAI PHAÏM KHI HĐCLKD TT SAI PHAÏM SÖÛA CHÖÕA 1 Toâi phaûi laøm moät vieäc gì ñoù ñeå chöùng minh laø nhaø quaûn trò gioûi : noùng voäi Haõy nhaän xeùt vaø phaân tích vaán ñeà tröôùc khi baét tay vaøo vieäc laøm 2 Tröôùc ñaây toâi ñaõ gaëp phaûi vaán ñeà naøy moät laàn roài (nhieàu laàn) : chuû quan Ñöøng ngoä nhaän vaán ñeà,haõy nhaän xeùt kyõ löôõng döïa treân nhöõng vaán ñeà, giaûi phaùp ôû quaù khöù 3 Toâi chöa naém chaéc toaøn boä döõ kieän neân khoâng theå quyeát ñònh ñöôïc : thieáu tinh thaàn tieán coâng, daùm nghæ, daùm laøm -Haõy haønh ñoäng baïn seõ coù nhieàu thoâng tin hôn MỘT SỐ SAI PHAÏM KHI KINH DOANH 4 Vôùi kinh nghieäm vaø hieåu bieát saün coù, toâi laø ngöôøi duy nhaát coù khaû naêng tìm ñöôïc giaûi phaùp : tính töï maõn -Töï tin mình coù khaû naêng giaûi quyeát vaán ñeà nhöng coù söï ñoùng goùp cuûa caùc chuyeân gia thì giaûi phaùp khaû thi hôn 5 Toâi phaûi giaûi quyeát gaáp caùc vaán ñeà caáp döôùi : naëng veà xöû lyù Khuyeán khích caáp döôùi trình baøy vaán ñeà vaø ñeà xuaát caùc giaûi phaùp,yù kieán 6 Ñaây laø vaán ñeà khaån caáp caàn giaûi quyeát ngay : quan troïng hoaù vaán ñeå, thieáu nhaän xeùt, ñaùnh giaù Xem xeùt vaán ñeà caån thaän >-> choïn thôøi gian giaûi quyeát >-> giaûi quyeát ñuùng ñaén, hôïp ly SO SAÙNH MT VÓ MOÂ VAØ MT VI MOÂ TT TIEÂU THÖÙC MOÂI TRÖÔØNG VÓ MOÂ MOÂI TRÖÔØNG VI MOÂ 1 Phaïm vi Raát roäng, coù tính chung trong moät quoác gia Gaén tröïc tieáp vôùi DN. DN phaûi ñoái maët haøng ngaøy. 2 Taùc ñoäng Taùc ñoäng giaùn tieáp ñeán DN Taùc ñoäng tröïc tieáp ñeán DN 3 Toác ñoä thay ñoåi Caùc yeáu toá thay ñoåi chaäm vaø coù aûnh höôûng laâu daøi ñeán DN Caùc yeáu toá trong moâi tröôøng thay ñoåi raát nhanh, linh hoaït 4 Möùc ñoä Phöùc taïp Raát phöùc taïp, phuï thuoäc nhieàu yeáu toá vó moâ khaùc DN coù theå nhaän bieát ñöôïc möùc ñoä phöùc taïp cuûa caùc aùp löïc 5 Khaû naêng Kieåm soaùt Khoù coù theå kieåm soaùt vaø ñoái phoù. DN phuï thuoäc laø chính Coù theå kieåm soaùt vaø ñoái phoù. 6 Nhaän xeùt chung - Chieán löôïc hình thaønh coù tính daøi haïn. Chuù troïng ñeán caùc döï baùo daøi haïn laøm cô sôû cho hoaïch ñònh chieán löôïc - AÛnh höôûng lôùn ñeán chieán löïôïc caáp coâng ty -Chieán löôïc coù tính naêng ñoäng. Thöôøng xuyeân kieåm tra moâi tröôøng vi moâ ñeå laøm cô sôû cho quaûn trò chieán löôïc -- AÛnh höôûng lôùn ñeán chieán löôïc caáp KD vaø caáp chöùc naêng. 2.5 THAY ÑOÅI CHIEÁN LÖÔÏC SÖÏ THAY ÑOÅI CAÁP QUAÛN TRÒ HAY CHUÛ SÔÛ HÖÕU THAY ÑOÅI HOAÏCH ÑÒNH SÖÏ THAY ÑOÅI CUÛA CHIEÁN LÖÔÏC CHIEÁN LÖÔÏC MOÂI TRÖÔØNG PHUØ HÔÏP VÓ MOÂ HOAÏCH ÑÒNH TOÅNG KEÁT TAÙC NGHIEÄP SÖÏ THAY ÑOÅI CUÛA - KEÁT QUÛA MOÂI TRÖÔØNG - HIEÄU QUÛA VI MOÂ CAÙC KEÁ HOAÏCH THÖÏC HIEÄN PHUÏ TRÔÏ CHIEÁN LÖÔÏC MOÂ HÌNH THU THAÄP THOÂNG TIN THOÂNG TIN THOÂNG TIN THÖÙ CAÁP THOÂNG TIN SÔ CAÁP BEÂN TRONG BEÂN NGOAØI Xaùc ñònh Xaùc ñònh Xaùc ñònh Xaây döïng Thöïc hieän nhu caàu caùc nguoàn caùc nguoàn heä thoáng heä thoáng thoâng tin thoâng tin thoâng tin thu thaäp thu thaäp caàn thieát toång quaùt cuï theå thoâng tin thoâng tin CHƯƠNG 3 CÁC CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CƠ BẢN CLKD cấp doanh nghiệp Chiến lược (Vĩ mô) kinh doanh CLKD cấp đơn vị KD (SBU) (Vi mô) CLKD cấp chức năng SBU : A Strategic Business Unit 3.1 PHAÂN TÍCH CAÁU TRUÙC KINH DOANH PHÖÔNG PHAÙP BCG (Boston Consulting Group) Nghieân cöùu caùc SBU (Strategic Business Units) Möùc 20% Cao Taêng Tröôûng Cuûa thị trường 10% Thaáp 0% 10 Cao THỊ PHẦN 1 Thấp 0,1 Dogs Dogs Question marksSTARS Cash Cow Stars ? 3.1 Chiến lược cấp doanh nghiệp Xu thế toàn cầu hóa Môi trường kinh doanh biến động liên tục Chiến lược kinh doanh cần điều chỉnh,thay đổi Tái cấu trúc doanh nghiệp CHIEÁN LÖÔÏC KINH DOANH CAÁP VÓ MOÂ n Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp Tái cấu trúc doanh Tài chính doanh nghiệp nghiệp Danh mục vốn đầu tư Mục tiêu chiến lược cấp doanh nghiệp - Tăng doanh số, tăng lợi nhuận - Tồn tại và phát triển công ty dài lâu 3.1.1. Chiến lược tăng trưởng CL thâm nhập thị trường Chiến lược * Chiến lược giá cao tăng trưởng * Chiến lược giá thấp tập trung CL phát triển thị trường * Khu vực địa lý mới * Khách hàng mục tiêu mới * Công dụng mới của sp CL phát triển sản phẩm GIẢI PHÁP THỰC HIỆN - Marketing mix Chieán löôïc - Saûn xuaát : giaù thaønh saûn phaåm. xaâm nhaäp - Nguoàn nhaân löïc : chính saùch tuyeån duïng, ñaøo taïo. thò tröôøng - Taøi chính : caùc nguoàn voán. - Ñoåi môùi qui trình coâng ngheä Chieán löôïc - Tìm ñòa baøn môùi treân thò tröôøng hieän taïi. phaùt trieån - Tìm caùc thò tröôøng muïc tieâu môùi, khaùch haøng muïc tieâu thò tröôøng - Tìm caùc giaù trò söû duïng môùi cuûa saûn phaåm. Chieán löôïc - Saûn phaåm môùi. phaùt trieån - Keùo daõn cô caáu ngaønh haøng saûn phaåm. saûn phaåm - Lấp kín dong sản phẩm. Ưu khuyết điểm của chiến lược tăng trưởng tập trung Ưu điểm . . Ưu khuyết điểm của chiến lược tăng trưởng tập trung Khuyết điểm . . 3.1.2 Chiến lược tăng trưởng hội nhập Mục tiêu : Tăng doanh số và lợi nhuận khi môi trường kinh doanh biến động, có nhiều cơ hội kinh doanh tốt hoặc có những nguy cơ đe dọa làm công ty bị suy thoái. Điều kiện - Có đủ nguồn vốn để đầu tư - Nguồn nhân lực có đủ khả năng hoàn thành tốt các nhiệm vụ mới. - Tái cấu trúc cơ cấu tổ chức cho phù hợp - Xác định mục tiêu đầu tư cho chính đáng - Xác định đối tượng đầu tư, phương thức đầu tư, hiệu quả đầu tư 3.1.2.1Chiến lược 3.1.2.2 Chiến lược Hội nhập phía sau Hội nhập phía trước Đầu vào Đầu ra Cung cấp Sản xuất Tiêu thụ • Lao động Kinh doanh * Cửa hàng • Ng.V.liệu * Siêu thị • Tài chính • Biện pháp : Mua lại, sáp nhập, tự xây dựng, tổ chức Ưu khuyết điểm của chiến lược hội nhập phía sau Ưu điểm . . Ưu khuyết điểm của chiến lược hội nhập phía sau Khuyết điểm . . Ưu khuyết điểm của chiến lược hội nhập phía trước Ưu điểm . . Ưu khuyết điểm của chiến lược hội nhập phía trước Khuyết điểm . . 3.1.2.3 Chiến lược hội nhập hàng ngang Thực chất là sự thực hiện độc lập hoặc kết hợp những chiến lược tăng trưởng khác. CL hợp nhất, sát nhập tự nguyện Chiến lược CL mua lại (C.ty PS) hội nhập CL liên minh, liên doanh hàng ngang * Liên doanh quốc tế. * Liên minh để khắc phục điểm yếu * Liên minh để tạo thế mạnh trong cạnh tranh Ưu khuyết điểm của chiến lược hợp nhất Ưu điểm . . Ưu khuyết điểm của chiến lược hợp nhất Khuyết điểm . . Ưu khuyết điểm của chiến lược mua lại Ưu điểm . . Ưu khuyết điểm của chiến lược mua lại Khuyết điểm . . Ưu khuyết điểm của chiến lược liên minh Ưu điểm . . Ưu khuyết điểm của chiến lược liên minh Khuyết điểm . . 3.1.3 Chiến lược tăng trưởng đa dạng hóa Là những chiến lược tăng doanh số và lợi nhuận bằng cách tham gia vào những ngành khác có liên quan hay không liên quan gì với ngành kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp CL đa dạng hóa đồng tâm CLTT (SP mới + C.Nghệ -> TT mới) Đa dạng hóa CL đa dạng hóa hàng ngang (SP mới + C.Nghệ mới -> TT hiện tại) CL đa dạng hóa hỗn hợp (SP mới + C.Nghệ mới -> TT mới, hiện tại) Thảo luận 1/ Trình bày ưu khuyết điểm của chiến lược tăng trưởng đa dạng hóa. 2/ Theo các anh, chị những động cơ nào thúc đẩy doanh nghiệp chọn chiến lược tăng trưởng đa đạng hóa? 3.1.4 Chiến lược tăng trưởng ổn định Là những giải pháp có khả thi giúp cho doanh nghiệp tăng doanh số và lợi nhuận bằng với tốc độ phát triển bình quân của ngành. Các giai đoạn phát triển của doanh nghiệp - Giai đoạn khởi nghiệp. - Giai đoạn thâm nhập thị trường - Giai đoạn phát triển (tăng trưởng). - Giai đoạn trưởng thành - Giai đoạn suy thoái. Mối tương quan giữa chu kỳ sống sp và mức tăng trưởng của DN 3.1.4. Chiến lược tăng trưởng ổn định Mục đích 1. Giúp cho các công ty tập trung mọi nguồn lực nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh 2.Chi phí hình thành và phát triển các đơn vị kinh doanh mới lớn hơn những lợi ích tiềm tàng mà doanh nghiệp đa ngành cần tiến hành. 3. Đối với các đơn vị đa ngành sẽ giữ được thế ổn định tăng trưởng bình quân của đơn vị. Nhóm chiến lược tăng trưởng ổn định CL hiện đại hóa dòng sản phẩm Chiến lược tăng trưởng CL đa dạng hóa dòng sản phẩm ổn định CL đa dạng hóa chức năng hoạt động kinh doanh. 3.1.5 Chiến lược hạn chế suy thoái Được áp dụng khi doanh nghiệp: 1. Doanh nghiệp đang suy thoái, thu hẹp qui mô. 2. Qua giai đoạn thâm nhập thị trường nhưng không có hiệu quả. 3. Khi một ngành hàng SP Không còn khả năng tăng trưởng, khả năng sinh lợi. 4. Khi môi trường kinh doanh biến động không có lợi cho sự phát triển của DN 5. Có khả năng nắm bắt cơ hội KD mới tốt hơn, hấp dẫn hơn cơ hội KD hiện tại. - Tái cơ cấu tổ chức Chiến lược - Thu hẹp thị trường. khắc phục - Thu hoạch, “Dogs” suy thoái - Thu hồi vốn đầu tư - Giải thể 3.1.6 Chiến lược điều chỉnh - Các giải pháp tác nghiệp Chiến lược - Cơ cấu tổ chức điều chỉnh - Mục tiêu, chiến lược hiện tại - Thị trường, cạnh tranh Chương 4: Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh 4.1/ Chiến lược dẫn đầu chi phí thấp - Thu hút khách hàng nhạy cảm với giá - Bằng lòng với thị phần hiện tại, tạo mức lợi nhuận cho SP cao hơn hiện tại 4.2/ Chiến lược tạo sự khác biệt - Công nghệ - Chất lượng - Cách thức phân phối - Thương hiệu - Giá. 4.3/ Chiến lược chi phí thấp kết hợp với tạo sự khác biệt đầu ra 4.4/ Chiến lược “khe hở” thị trường - “Khe hở” về địa lý - Sản phẩm - Khách hàng mục tiêu Điều kiện - Các đối thủ cạnh tranh mạnh không có điều kiện để đáp ứng nhu cầu hay không quan tâm đến ngách thị trường - Ít đối thủ cạnh tranh chuyên môn hóa - Đủ sức hấp dẫn, đảm bảo lợi nhuận cho DN đầu tư CHIEÁN LÖÔÏC CAÁP VI MOÂ 1/ Chieán löôïc khaùc bieät 2/ Chieán löôïc daãn ñaàu haï giaù 3/ Chieán löôïc taäp trung 4/ Chieán löôïc döïa vaøo khaùch haøng 5/ Chieán löôïc döïa vaøo ñoái thuû caïnh tranh Chương 5 : Chiến lược cấp chức năng - Mua hàng * Mua hàng giá thấp * Mua hàng có sự khác biệt Chiến lược * Mua hàng theo “JIT” cấp - Sản xuất, tác nghiệp chức năng - Tài chính - Marketing - Phát triển nguồn nhân lực - Phát triển hệ thống thông tin SO SAÙNH ÖU NHÖÔÏC ÑIEÅM 3 GIAI ÑOAÏN PHAÙT TRIEÅN COÂNG TY TAÄP TRUNG 1 LÓNH VÖÏC KINH DOANH HOÄI NHAÄP DOÏC. TOAØN CAÀU HOÙA MÔÛ ROÄNG LÓNH VÖÏC KD MÔÙI (Đa ngành) ÖU ÑIEÅM -Taäp trung ñöôïc nguoàn löïc vaøo vieäc thöïc hieän chieán löôïc - Naêm baét ñöôïc nhanh choùng caùc bieán ñoäng treân thò tröôøng - Ñôn giaûn cho coâng taùc hoaïch ñònh - Cuûng coá vaø baûo ñaûm ñöôïc vò theá DN - Giaûm bôùt aùp löïc cuûa nhaø cung caáp, khaùch haøng, keânh phaân phoái - Baûo veä ñöôïc bí maät coâng ngheä. - Coù nhieàu cô hoäi ñeå giaùm chi phí SX - DN coù theå naâng möùc taêng tröôûng, buø ñaép chi phí ñaàu tö phaùt trieån SP - Giaûm aùp löïc caïnh tranh cuûa coâng ty nöôùc ngoaøi taïi thò tröôøng baûn xöù. NHÖÔÏC ÑIEÅM - Khoâng ñaûm baûo ñöôïc lôïi theá caïnh tranh - Khoù khaên trong vieäc toái ña hoùa lôïi nhuaän - Laõng phí nguoàn löïc khi SP tröôûng thaønh - Baát lôïi veà chi phí khi nguoàn ng.lieäu beân ngoaøi reû hôn, khi caàn thay ñoåi coâng ngheä, khi nhu caàu tieâu duøng SP giaûm suùt -Coù nhieàu ruûi ro veà chính trò, tæ giaù hoái ñoaùi, vaên hoùa xaõ hoäi, chính saùch baûo hoä - Hoaïch
Tài liệu liên quan