Bài giảng Pháp luật đại cương chương 1: Nhà nước CNXHCN Việt Nam và địa vị pháp lý của các CQ trongBMNN

Kỳ họp Quốc hội là hình thức hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất của Quốc hội, là nơi biểu hiện trực tiếp và tập trung nhất quyền lực nhà nước của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, nơi biểu hiện trí tuệ tập thể của đại biểu Quốc hội. Tại kỳ họp, Quốc hội thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng nhất của đất nước và của nhân dân. Tại các kỳ họp, Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với hoạt động của cơ quan nhà nước. Kỳ họp Quốc hội được tổ chức công khai, trừ trường hợp cần thiết, Quốc hội có thể họp kín.

ppt86 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2016 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Pháp luật đại cương chương 1: Nhà nước CNXHCN Việt Nam và địa vị pháp lý của các CQ trongBMNN, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan