Bộ đề thi pháp luật đại cương

Câu 1: Theo đồng chí cải cách thủ tục hành chính liên quan đến vấn đề gì của cải cách nền hành chính nhà nước hiện nay? Tại cơ quan đồng chí vấn đề cải cách thủ tục hành chính tiến hành như thế nào? có khó khăn thuận lợi gì? Trả lời: Cải cách nền hành chính gồm: +Cải cách thể chế, CC hệ thống hành chính để quản lý XH=pháp luật gồm HP, PL, văn bản pháp quy. + Cải cách cơ cấu tổ chức; + Đội ngũ cán bộ CC. 1.Cải cách thể chế: *Thể chế ( văn bản pháp quy HP,L,NĐ và các văn bản PQ của cơ quan.) tạo khuôn khổ pháp lý để thực hiện chức năng quản lý, điều hành mọi lĩnh vực của XH và mọi tổ chức cá nhân sóng và làm theo. -XD một thể chế thực hiện quyền lực của dân, phục vụ lợi ích và đáp ứng nguyện vọng của dân, phát huy trí tuệ của dân, thiết lập trật tự kỷ cương XH -Đổi mới, hoàn chỉnh thể chế phù hợp với kinh tế thị trường, tạo chế chế phù hợp quan hệ đối ngoại và luatạ pháp, tập quán quốc tế. - Để thực hiện các yêu cầu đó cần giải quyết 5 vấn đề: + Cải cách một bước cơ bản các thủ tục hành chính; + Đẩy mạnh giải quyết khiếu kiện của dân + Tiếp tục XD và hoàn chỉnh thể chế Kinh tế mới; + Đổi mới quy trình lập pháp, lập quy. + Nâng cao năng lực thi hành pháp luật. Như vậy, một trong 5 vấn đề cần giải quyết của cải cách thể chế là cải cách thủ tục hành chính * Khái niệm về thủ tục hành chính: Là trình tự thực hiện mọi hình thức hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước bao gồm trình tự thành lập công sở, trình tự bỏ nhiệm, bãi nhiệm, điều động viên chức, trình tự lập quy,áp dụng quy phạm,trình tự hoạt động tổ chức- tác nghiệp. Mục đích thiết lập trật tự hoạt động QLNN. *. Cải cách thủ tục hành chính: - Giải quyết các lĩnh vực nóng có liên quan đêna dân và các doanh nghiệp -Thủ tục HC liên quan đến thể chế quản lý, tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, quy chế làm việc. 7 lĩnh vực trọng điểm: Phân bổ ngân sách và cấp vốn đầu tư, cấp đất và giấy phép xây dựng, XNK, đầu tư nước ngoài tại VN,Thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh,tiếp dân và GQ khiếu tố). - Những việc chính phải làm: Công bố quy định mới về thủ tục HC sửa đổi bổ sung, sửa đổi thủ tục và bãi bỏ thủ tục sai, quá niên hạn, tổ chức kiểm tra việc thực hiện. - Kết quả: ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực thủ tục hành chính lạc hậu đã bị loại bỏ, tháo gỡ nhiều vướng mắc, hạn chế phiền hà, góp phần tạo môi trường pháp lý thuận lợi thúc đẩy sản xuất kinh doanh, cải thiện một bước quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với dân; đồng thời thông qua CCTTHC phát hiện nhiều vấn đề về thể chế, bộ máy tổ chức, công cụ, công chức cần giải quyết đồng bộ trong nền hành chính Nhà nước. - Tại Bộ Tài chính đã thành lập Ban chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính, có nhiệm vụ: Rà soát tất cả các văn bản pháp quy không còn hiệu lực thi hành hoặc đã không phù hợp nhưng chưa bãi bỏ; rà soát, giải quyết các văn bản còn hiệu lực thi hành nhưng có nhiều điểm chồng chéo, mâu thuẫn với các văn bản khác, sắp xếp lại bộ máy làm việc, phân công trách nhiệm rõ ràng giữa các vụ trong Bộ, ban hành chức năng nhiệm vụ của các đơ vị trực thuộc bộ. Sắp xếp lại bộ máy Tổng cục Đầu tư PT và Tổng cục quản lý vốn và TSNN tại DN. - Thuận lợi khó khăn: Thuận lợi: Đảng uỷ cơ quan Bộ đồng lòng nhất trí, lãnh đạo Bộ chỉ đạo sát sao; Khó khăn: Số cán bộ phải giải quyết, sắp xếp đông, bộ máy ở khắp 61 tỉnh thành nên phức tạp nhiều.

doc41 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2212 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bộ đề thi pháp luật đại cương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§Ò sè1: C©u 1: Theo ®ång chÝ c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh liªn quan ®Õn vÊn ®Ò g× cña c¶i c¸ch nÒn hµnh chÝnh nhµ n­íc hiÖn nay? T¹i c¬ quan ®ång chÝ vÊn ®Ò c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh tiÕn hµnh nh­ thÕ nµo? cã khã kh¨n thuËn lîi g×? Tr¶ lêi: C¶i c¸ch nÒn hµnh chÝnh gåm: +C¶i c¸ch thÓ chÕ, CC hÖ thèng hµnh chÝnh ®Ó qu¶n lý XH=ph¸p luËt gåm HP, PL, v¨n b¶n ph¸p quy. + C¶i c¸ch c¬ cÊu tæ chøc; + §éi ngò c¸n bé CC. 1.C¶i c¸ch thÓ chÕ: *ThÓ chÕ ( v¨n b¶n ph¸p quy HP,L,N§ vµ c¸c v¨n b¶n PQ cña c¬ quan...) t¹o khu«n khæ ph¸p lý ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý, ®iÒu hµnh mäi lÜnh vùc cña XH vµ mäi tæ chøc c¸ nh©n sãng vµ lµm theo. -XD mét thÓ chÕ thùc hiÖn quyÒn lùc cña d©n, phôc vô lîi Ých vµ ®¸p øng nguyÖn väng cña d©n, ph¸t huy trÝ tuÖ cña d©n, thiÕt lËp trËt tù kû c­¬ng XH -§æi míi, hoµn chØnh thÓ chÕ phï hîp víi kinh tÕ thÞ tr­êng, t¹o chÕ chÕ phï hîp quan hÖ ®èi ngo¹i vµ luat¹ ph¸p, tËp qu¸n quèc tÕ. - §Ó thùc hiÖn c¸c yªu cÇu ®ã cÇn gi¶i quyÕt 5 vÊn ®Ò: + C¶i c¸ch mét b­íc c¬ b¶n c¸c thñ tôc hµnh chÝnh; + §Èy m¹nh gi¶i quyÕt khiÕu kiÖn cña d©n + TiÕp tôc XD vµ hoµn chØnh thÓ chÕ Kinh tÕ míi; + §æi míi quy tr×nh lËp ph¸p, lËp quy. + N©ng cao n¨ng lùc thi hµnh ph¸p luËt. Nh­ vËy, mét trong 5 vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt cña c¶i c¸ch thÓ chÕ lµ c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh * Kh¸i niÖm vÒ thñ tôc hµnh chÝnh: Lµ tr×nh tù thùc hiÖn mäi h×nh thøc ho¹t ®éng cña c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc bao gåm tr×nh tù thµnh lËp c«ng së, tr×nh tù bá nhiÖm, b·i nhiÖm, ®iÒu ®éng viªn chøc, tr×nh tù lËp quy,¸p dông quy ph¹m,tr×nh tù ho¹t ®éng tæ chøc- t¸c nghiÖp. Môc ®Ých thiÕt lËp trËt tù ho¹t ®éng QLNN. *. C¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh: - Gi¶i quyÕt c¸c lÜnh vùc nãng cã liªn quan ®ªna d©n vµ c¸c doanh nghiÖp -Thñ tôc HC liªn quan ®Õn thÓ chÕ qu¶n lý, tæ chøc bé m¸y, chÕ ®é c«ng vô, quy chÕ lµm viÖc... 7 lÜnh vùc träng ®iÓm: Ph©n bæ ng©n s¸ch vµ cÊp vèn ®Çu t­, cÊp ®Êt vµ giÊy phÐp x©y dùng, XNK, ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i VN,Thµnh lËp doanh nghiÖp vµ ®¨ng ký kinh doanh,tiÕp d©n vµ GQ khiÕu tè). - Nh÷ng viÖc chÝnh ph¶i lµm: C«ng bè quy ®Þnh míi vÒ thñ tôc HC söa ®æi bæ sung, söa ®æi thñ tôc vµ b·i bá thñ tôc sai, qu¸ niªn h¹n, tæ chøc kiÓm tra viÖc thùc hiÖn. - KÕt qu¶: ë nhiÒu ngµnh, nhiÒu lÜnh vùc thñ tôc hµnh chÝnh l¹c hËu ®· bÞ lo¹i bá, th¸o gì nhiÒu v­íng m¾c, h¹n chÕ phiÒn hµ, gãp phÇn t¹o m«i tr­êng ph¸p lý thuËn lîi thóc ®Èy s¶n xuÊt kinh doanh, c¶i thiÖn mét b­íc quan hÖ gi÷a c¸c c¬ quan nhµ n­íc víi d©n; ®ång thêi th«ng qua CCTTHC ph¸t hiÖn nhiÒu vÊn ®Ò vÒ thÓ chÕ, bé m¸y tæ chøc, c«ng cô, c«ng chøc cÇn gi¶i quyÕt ®ång bé trong nÒn hµnh chÝnh Nhµ n­íc. - T¹i Bé Tµi chÝnh ®· thµnh lËp Ban chØ ®¹o c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh, cã nhiÖm vô: Rµ so¸t tÊt c¶ c¸c v¨n b¶n ph¸p quy kh«ng cßn hiÖu lùc thi hµnh hoÆc ®· kh«ng phï hîp nh­ng ch­a b·i bá; rµ so¸t, gi¶i quyÕt c¸c v¨n b¶n cßn hiÖu lùc thi hµnh nh­ng cã nhiÒu ®iÓm chång chÐo, m©u thuÉn víi c¸c v¨n b¶n kh¸c, s¾p xÕp l¹i bé m¸y lµm viÖc, ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm râ rµng gi÷a c¸c vô trong Bé, ban hµnh chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c ®¬ vÞ trùc thuéc bé... S¾p xÕp l¹i bé m¸y Tæng côc §Çu t­ PT vµ Tæng côc qu¶n lý vèn vµ TSNN t¹i DN. - ThuËn lîi khã kh¨n: ThuËn lîi: §¶ng uû c¬ quan Bé ®ång lßng nhÊt trÝ, l·nh ®¹o Bé chØ ®¹o s¸t sao; Khã kh¨n: Sè c¸n bé ph¶i gi¶i quyÕt, s¾p xÕp ®«ng, bé m¸y ë kh¾p 61 tØnh thµnh nªn phøc t¹p nhiÒu. §Ò thi sè 2: C©u 1: C¬ cÊu tæ chøc, thµnh phÇn cña ChÝnh phñ? quan hÖ c«ng t¸c gi÷a Thñ t­íng víi c¸c phã thñ t­íng vµ c¸c thµnh viªn ChÝnh phñ. Tr¶ lêi: - C¨n cø ®iÒu 110- HiÕn ph¸p n­íc CHXHCN viÖt nam 1992, c¬ cÊu tæ chøc, thµnh phÇn cña ChÝnh phñ ®­îc quy ®Þnh nh­ sau: C¬ cÊu tæ chøc cña ChÝnh phñ gåm c¸c Bé, c¸c c¬ quan ngang Bé do QH quyÕt ®Þnh thµnh lËp theo ®Ò nghÞ cña Thñ t­íng ChÝnh phñ. ChÝnh phñ bao gåm: Thñ t­íng, c¸c phã thñ t­íng, c¸c Bé tr­ëng vµ c¸c thµnh viªn kh¸c. - Quan hÖ c«ng t¸c gi÷a Thñ t­íng víi c¸c phã thñ t­íng vµ c¸c thµnh viªn ChÝnh phñ: + Thñ t­íng lµ ng­êi ®øng ®Çu ChÝnh phñ, l·nh ®¹o c«ng t¸c cña ChÝnh phñ, c¸c thµnh viªn cña ChÝnh phñ, thñ tr­ëng c¸c c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ Chñ tÞch UBND c¸c cÊp. Thñ t­íng triÖu tËp vµ chñ to¹ c¸c phiªn häp cña ChÝnh phñ, ®Ò nghÞ QH phª chuÈn viÖc bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, c¸ch chøc Phã Thñ t­íng, Bé tr­ëng vµ thñ tr­ëng c¸c c¬ quan ngang Bé... Thñ t­íng CP chØ ®¹o, phèi hîp ho¹t ®éng cña c¸c thµnh viªn ChÝnh phñ. +Phã Thñ t­íng gióp Thñ t­íng lµm nhiÖm vô theo sù ph©n c«ng cña Thñ t­íng. C¸c PTT ®­îc TT ph©n c«ng phô tr¸ch khèi hoÆc lÜnh vùc, gióp TT chØ ®¹o viÖc ®iÒu hoµ phèi hîp c«ng viÖc cña c¸c Bé tr­ëng, b¶o ®¶m sù tËp trung, thèng nhÊt l·nh ®¹o cña Ttg. + Bé tr­ëng vµ c¸c thµnh viªn kh¸c cña CP chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý NN vÒ lÜnh vùc, ngµnh m×nh phô tr¸ch trong ph¹m vi c¶ n­íc, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Thñ t­íng CP vµ Quèc héi vÒ lÜnh vùc m×nh phô tr¸ch. §Ò thi sè 3: C©u 1: Muèn cã quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh ®óng ®¾n, ta cÇn gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò g×? Tr¶ lêi: - QuyÕt ®Þnh hµnh chÝnh lµ kÕt qu¶ sù thÓ hiÖn ý chÝ quyÒn lùc ®¬n ph­¬ng cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc vµ viªn cøc l·nh ®¹o cã thÈm quyÒn, c¬ quan cu¶ c¸c tæ chøc x· héi ®­îc nhµ n­íc trao quyÒn, ®­îc thùc hiÖn ®Ó thi hµnh ph¸p luËt theo tr×nh tù vµ h×nh thøc do ph¸p luËt quy ®Þnh nh»m ®Þnh ra chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch, nhiÖm vô lín cã tÝnh ®Þnh h­íng hoÆc lµm ph¸t sinh, söa ®æi chÊm døt c¸c quan hÖ ph¸p luËt hµnh chÝnh cô thÓ ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô vµ chøc n¨ng qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­íc. ( lµ c¸c v¨n b¶n d­íi luËt) QuyÕt ®Þnh hµnh chÝnh ®­îc thÓ hiÖn d­íi h×nh thøc v¨n viÕt vµ v¨n nãi. C¸c quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh cã chøa ®ùng c¸c quy ph¹m thÓ hiÖn b»ng h×nh thøc v¨n b¶n. -C¸c h×nh thøc v¨n b¶n cña Q§ hµnh chÝnh: + NghÞ quyÕt;+NghÞ ®Þnh;+QuyÕt ®Þnh;+ ChØ thÞ;+Th«ng t­;+ NghÞ quyÕt liªn tÞch;+ Th«ng t­ liªn tÞch. - QuyÕt ®Þnh hµnh chÝnh ph¶i ®¶m b¶o tÝnh hîp ph¸p vµ hîp lý c¶ néi dung vµ h×nh thøc. QuyÕt ®Þnh HC hîp ph¸p lµ QuyÕt ®Þnh kh«ng tr¸i HiÕn ph¸p, luËt vµ v¨n b¶n cña c¬ quan nhµ n­íc cÊp trªn. QuyÕt ®Þnh hµnh chÝnh hîp lý lµ Q§ ban hµnh trªn c¬ së ph¸p luËt phï hîp víi thùc tiÔn vµ cã kh¶ n¨ng thùc thi. - Tu©n thñ theo quy tr×nh ra quyÕt ®Þnh HC: + Thu thËp th«ng tin;+ Lùa chon ph­¬ng ¸n G/q;+ H×nh thµnh Q§ chÝnh thøc + Tæ chøc thùc hiÖn;+ KiÓm tra, ®¸nh gÝa, ®iÒu chØnh. §Ò sè 4: C©u 1: §Ó thùc hiÖn cã hiÖu lùc, hiÖu qu¶ chøc n¨ng qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­íc, Nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng c«ng cô g×: Tr¶ lêi: 1/- Chøc n¨ng qu¶n lý HCNN lµ: lµ thùc thi quyÒn hµnh ph¸p- lµ sù t¸c ®éng ®iÒu chØnh b»ng quyÒn lùc nhµ n­íc ®èi víi c¸c qu¸ tr×nh ho¹t ®éng XH vµ hµnh vi ho¹t ®éng cña c¸c c«ng cô trong Ht hµnh chÝnh tõ TW ®Õn c¬ së ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh. -HiÖu lùc, hiÖu qu¶ hµnh chÝnh nhµ n­íc liªn quan ®Õn quyÒn lùc,n¨ng lùc, kÕt qu¶ vµ chi phÝ. -HiÖu lùc: Lµ sù ®iÒu hµnh, ®iÒu phèi nhÞp nhµng c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc t¸c ®éng qu¸ tr×nh ®êi sèng x· héi vµ hµnh vi c«ng d©n b»ng quyÒn lùc nhµ n­íc víi n¨ng lùc ®éi ngò c¸n bé c«ng chøc nh»m duy tÌi trËt tù XH, ph¸t triÓn ®Êt n­íc. Tãm l¹i,hiÖu lùc lµ hoµn thµnh ®óng chøc n¨ng nhiÖm vô thÈm quyÒn ®¹t kÕt qu¶ dù kiÕn. -HiÖu qu¶: Lµ mèi t­¬ng quan gi÷a kÕt qu¶ thu ®­îc tèi ®a so chi phÝ thùc hiÖn ë møc tèi thiÓu. 2.Nh÷ng ®Þnh h­íng vµ gi¶i ph¸p c¬ b¶n ®Ó n©ng cao hiÖu lùc, hiÖu qu¶ qu¶n lý. -Qu¸n triÖt,vËn dông 5 quan ®iÓm c¬ b¶n mang tÝnh nguyªn t¾c vÒ x©y dùng nhµ n­íc( Nhµ n­íc cña d©n do d©n v× d©n; quyÒn lùc nhµ n­íc thèng nhÊt cã sù ph©n c«ng phèi hîp gi÷a lËp ph¸p, hµnh ph¸p, t­ ph¸p; nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ trong tæ chøc vµ ho¹t ®éng NN; T¨ng c­êng ph¸p chÕ XHCN; t¨ng c­êng vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi NN) vµ thÓ ho¸ ®óng b»ng ph¸p luËt coi ®ã lµ ®iÓm xuÊt ph¸t ®Ó x¸c ®Þnh ph¹m vi vµ néi dung thùc hiªnj c¶i c¸ch mét b­íc nÒn HCNN -ThÊu suèt t­ t­ëng chØ ®¹o tiÕn hµnh c¶i c¸ch hµnh chÝnh: Lµ bé phËn träng yÕu cña XD nhµ n­íc ph¸p quyÒn g¾n víi ®æi míi vµ chÝnh ®Ên §¶ng Phôc vô ®¾c lùc vµ thóc ®Èy c«ng cuéc ®æi míi vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc theo KTthÞ tr­êng cã sù Ql cña nhµ n­íc, CNH.H§H. XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu thùc tÕ cuéc sèng nh»m thu kÕt qu¶ cao - TiÕp tôc chÊn chØ bé m¸y, x¸c ®Þnh l¹i thÈm quyÒn, ph©n c«ng : X¸c lËp chøc n¨ng phï hîp, tiÕp tôc hoµn chØnh c¬ chÕ kinh tÕ míi ( bá ranh giíi DNNN TW vµ §P, xo¸ bá Bé, UB trùc qu¶n), rµnh m¹ch thÈm quyÒn, n©ng cao vai trß H§ND, thùc hiÖn chÕ ®é tr­ëng th«n, b¶n;-§¶y m¹nh c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh, mét cöa, mét dÊu;-XD ®éi ngò CBCC: quy chÕ c«ng chøc, tiªu chuÈn ho¸, ®µo t¹o;-T¨ng c­êng Ph¸p chÕ XHCN 3.- 5 c«ng cô: + C«ng së: lµ trô së cña c¬ quan, lµ n¬i lµm viÖc, giao tiÕp, ra c¸c quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh, n¬i c¸n bé CNV thi hµnh c«ng vô. + C«ng s¶n: Lµ tµi s¶n c«ng nh­ vèn,kinh phÝ, ph­¬ng tiÖn kh¸c ®Ó lµm viÖc. + C«ng vô: lµ mét d¹ng lao ®éng cña ng­êi lµm viÖc ë c«ng së. Cã 3 lo¹i c«ng vô: l·nh ®¹o, chuyªn viªn, gióp viÖc. + C«ng chøc: Lµ ng­êi thùc hiÖn c«ng vô cña nhµ n­íc, ®­îc h­ëng l­¬ng, phô cÊp theo c«ng viÖc do NSNN tr¶. + QuyÕt ®Þnh hµnh chÝnh: lµ kÕt qu¶ thùc hiÖn quyÒn hµnh ph¸p, mang tÝnh mÖnh lÖnh ®¬n ph­¬ng cña quyÒn lùc nhµ n­íc. C©u 2: Nh÷ng ®èi t­îng thuéc ph¹m vÞ ®iÒu chØnh cña ph¸p lÖnh c«ng chøc: Lµ c«ng d©n ViÖt nam, trong biªn chÕ vµ ®­îc h­ëng l­¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc: - Nh÷ng ng­êi do bÇu cö ®Ó ®¶m nhiÖm chøc vô theo nhiÖm kú trong c¸c c¬ quan NN, t/chøc chÝnh trÞ, CTXH. - Nh÷ng ng­êi ®­îc tuyÓn dông, bæ nhiÖm hoÆc giao nhiÖm vô th­êng xuyªn trong c¸c tæ chøc chÝnh trÞ, chÝnh trÞ XH. - Ng­êi ®­îc tuyÓn dông, giao nhiÖm vô th­êng xuyªn, ph©n lo¹i theo tr×nh ®é ®µo t¹o, ngµnh chuyªn m«n, xÕp vµo ng¹ch hµnh chÝnh, sù nghiÖp. - ThÈm ph¸n Toµ ¸n NDTC, kiÓm s¸t viªn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n. - Nh÷ng ng­êi ®­îc tuyÓn dông bæ nhiÖm hoÆc giao nhiÖm vô th­êng xuyªn trong Quèc phßng, An ninh mµ kh«ng ph¶i lµ sÜ quan, h¹ sü quan chuyªn nghiÖp, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, c«ng nh©n quèc phßng. §Ò sè 5: C©u 1: NghÜa vô CBCC khi thi hµnh c«ng vô lµ g×? Tr¶ lêi: §iÒu 6 trong PL c¸n bé c«ng chøc. 1/ Trung thanh víi tæ quèc; b¶o vÖ sù ¸n tonµ, danh dù vµ lîi Ých quèc gia. 2/ ChÊp hµnh nghiªm chØnh ®­êng lèi, chñ tr­¬ng cña §¶ng vµ chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña nhµ n­íc, thi hµnh c«ng vô, nhiÖm vô theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3/ TËn tuþ phôc vô nh©n d©n, t«n trong nh©n d©n. 4/Liªn hÖ chÆt chÏ víi ®©n,tham gia sinh ho¹t n¬i c­ tró,chÞu sù gi¸m s¸t cña d©n. 5/Cã nÕp sèng lµnh m¹nh, trung thùc, cÇn kiÖm,liªm chÝnh , kh«ng quan liªu, kh«ng h¸ch dÞch, cöa quyÒn tham nhòng. 6/ Cã ý thøc tæ chøc kû luËt vµ tr¸ch nhiÖm trong c«ng t¸c, thùc hiÖn nghiªm chØnh néi quy cña c¬ quan tæ chøc, gi÷ g×n b¶o vÖ cña c«ng, b¶o vÖ bÝ mËt Quèc gia. 7/ Th­êng xuyªn häc tËp n©ng cao tr×nh ®é, chñ ®éng s¸ng t¹o phèi hîp c«ng t¸c nh»m hoµn thµnh tèt c«ng viÖc ®­îc giao. 8/ ChÊp hµnh sù ®iÒu ®éng ph©n c«ng cña c¬ quan, tæ chøc. C©u 2: Chñ tÞch UBND cã quyÒn: b·i bá Q§ cña UBND cÊp d­íi, chñ tÞch UBND cÊp d­íi trùc tiÕp. §Ò thi sè 6: C©u 1: §ång chÝ h·y ph©n biÖt c¬ quan Bé, c¬ quan ngang Bé víi c¬ quan trùc thuéc ChÝnh phñ: Tr¶ lêi: - Bé vµ c¬ quan ngang Bé lµ c¬ quan cña ChÝnh phñ. Do Quèc héi quyÕt ®Þnh viÖc thµnh lËp, s¸t nhËp, gi¶i thÓ theo ®Ò nghÞ cña Thñ t­íng CP . Trong thêi gian QH kh«ng häp, do UB th­êng vô QH quyÕt ®Þnh tr×nh tr­íc kú häp sím nhÊt cña QH. Ng­êi ®øng ®Çu c¸c c¬ quan Bé, c¬ quan ngang Bé lµ thµnh viªn cña ChÝnh phñ. - C¬ quan thuéc ChÝnh phñ do ChÝnh phñ thµnh lËp, s¸t nhËp, gi¶i thÓ. Cã 3 lo¹i c¬ quan thuéc ChÝnh phñ: C¬ quan qu¶n lý theo ngµnh , lÜnh vùc; c¬ quan sù nghiÖp; Tæ chøc kinh tÕ. Thñ tr­ëng c¬ quan thuéc CP kh«ng lµ thµnh viªn cña ChÝnh phñ, cã thÓ ®­îc tham gia nh÷ng kú häp cña CP nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan. C¸c c¬ quan ngang Bé: V¨n phßng ChÝnh phñ, UB D©n téc MN, Thanh tra nhµ n­íc, Ban tæ chøc c¸n Bé CP, UB d©n sè KHH G§, UB B¶o vÖ CSTE, UB ThÓ dôc thÓ thao. C©u 2: Chñ tÞch UBND TØnh cã quyÒn: §óng sai - §×nh chØ viÖc thùc hiÖn nghÞ quyÕt cña H§ND huyÖn X - B·i bá v¨n b¶n cña UBND huyÖn vµ thñ tr­ëng c¬ quan c/m«n cïng cÊp X - B·i bá NghÞ QuyÕt cña H§ND huyÖn X §Ò sè 7: C©u 1: T¹i sao ph¶i qu¶n lý nhµ n­íc b»ng ph¸p luËt vµ theo ph¸p luËt? Tr¶ lêi: Ph¸p luËt lµ hÖ thèng c¸c quy ph¹m ph¸p luËt ®­îc ghi nhËn trong c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ x· héi. Mèi quan hÖ gi÷a nhµ n­íc vµ ph¸p luËt: Nhµ n­íc phô thuéc vµo PL vµ kh«ng thÓ tån t¹i nÕu thiÕu PL, ng­îc l¹i PL còng lÖ thuéc Nhµ n­íc vµ còng kh«ng thÓ tån t¹i nÕu thiÕu nhµ n­íc. PL lµ c«ng cô, ph­¬ng tiÖn ®Ó Nhµ n­íc qu¶n lý x· héi, nh­ng quyÒn lùc nhµ n­íc ph¶i dùa trªn c¬ së PL, ®­îc thùc hiÖn th«ng qua PL vµ bÞ h¹n chÕ bëi PL. Qu¶n lý NN b»ng PL v× PL cã c¸c ­u thÕ h¬n c¸c lo¹i quy t¾c x· héi kh¸c, thÓ hiÖn ë c¸c thuéc tÝnh cña PL nh­: - TÝnh quy ph¹m phæ biÕn: Quy ph¹m PL chøa ®ùng nh÷ng nguyªn t¾c khu«n mÉu, m« h×nh sö sù chung;- TÝnh x¸c ®Þnh chÆt chÏ vÒ mÆt h×nh thøc: nh»m ®¶m b¶o nguyªn t¾c: BÊt cø ai ®­îc ®Æt vµo ®iÒu kiÖn Êy còng kh«ng thÓ lµm kh¸c ®­îc.;- TÝnh hÖ thèng: t¹o thµnh hÖ thèng ph¸p luËt;- §­îc ®¶m b¶o thùc hiÖn bëi nhµ n­íc. Chøc n¨ng cña ph¸p luËt: - chøc n¨ng ®iÒu chØnh : nã chÊn chØnh vµ ®­a c¸c quan hÖ x· héi vµo mét trËt tù nhÊt ®Þnh, lo¹i bá c¸c quan hÖ kh«ng phï hîp víi lîi Ých vµ tiÕn bé XH, kÝch thÝch sù h×nh thµnh vµ PT c¸c quan hÖ phï hîp víi nha cÇu tiÕn bé XH;- Chøc n¨ng b¶o vÖ: b¶o vÖ c¸c quan hÖ x· héi ®­îc PL ®iÒu chØnh kh«ng bÞ x©m ph¹m;- Chøc n¨ng gi¸o dôc: T¸c ®éng vµo ý thøc vµ t©m lý cña con ng­êi. C©u 2: Chñ tÞch TØnh cã quyÒn: §óng sai - §×nh chØ viÖc thùc hiÖn nghÞ quyÕt cña H§ND huyÖn X - B·i bá v¨n b¶n cña UBND huyÖn vµ thñ tr­ëng c¬ quan c/m«n cïng cÊp X - B·i bá NghÞ QuyÕt cña H§ND huyÖn X §Ò thi sè 8: C©u 1: Tr×nh bÇy ®èi t­îng, ph¹m vi ®iÒu chØnh cña ph¸p lÖnh c¸n bé c«ng chøc. Tr¶ lêi: ®èi t­îng, ph¹m vi ®iÒu chØnh: Lµ c«ng d©n ViÖt nam, trong biªn chÕ vµ ®­îc h­ëng l­¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc, gåm: - Nh÷ng ng­êi do bÇu cö ®Ó ®¶m nhiÖm chøc vô theo nhiÖm kú trong c¸c c¬ quan NN, t/chøc chÝnh trÞ, CTXH; - Nh÷ng ng­êi ®­îc tuyÓn dông, bæ nhiÖm hoÆc giao nhiÖm vô th­êng xuyªn trong c¸c tæ chøc chÝnh trÞ, chÝnh trÞ XH.; - Ng­êi ®­îc tuyÓn dông, giao nhiÖm vô th­êng xuyªn, ph©n lo¹i theo tr×nh ®é ®µo t¹o, ngµnh chuyªn m«n, xÕp vµo ng¹ch hµnh chÝnh, sù nghiÖp; - ThÈm ph¸n Toµ ¸n NDTC, kiÓm s¸t viªn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n;- Nh÷ng ng­êi ®­îc tuyÓn dông bæ nhiÖm hoÆc giao nhiÖm vô th­êng xuyªn trong Quèc phßng, An ninh mµ kh«ng ph¶i lµ sÜ quan, h¹ sü quan chuyªn nghiÖp, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, c«ng nh©n quèc phßng. C©u 2: Chñ tÞch UBND TØnh cã quyÒn: §óng sai - §×nh chØ viÖc thùc hiÖn nghÞ quyÕt cña H§ND huyÖn X - B·i bá NghÞ QuyÕt cña H§ND huyÖn X - B·i bá quyÕt ®Þnh, chØ thÞ cña UBND huyÖn Chñ tÞch UBND huyÖn X §Ò thi sè 9: C©u 1: Ph©n biÖt qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­íc víi c¸c d¹ng qu¶n lý kh¸c trong XH: Tr¶ lêi: Qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­íc: 1/ Qu¶n lý toµn diÖn vÒ kinh tÕ , x· héi, §èi néi, ®èi ngo¹i. 2/ §­îc sö dông quyÒn lùc nhµ n­íc víi t­ c¸ch lµ c¬ quan c«ng quyÒn, ®­îc sö dông quyÒn lùc cña nhµ n­íc ®Ó ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ x· héi vµ hµnh vi ho¹t ®éng cña con ng­êi. Qu¶n lý NN kh¸c víi d¹ng qu¶n lý kh¸c( c«ng doµn, thanh niªn...) ë chç c¸c chñ thÓ nµy kh«ng dïng quyÒn lùc ph¸p luËt mµ chØ dïng ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc vËn ®éng quµn chóng.. 3/ Sö dông Ph¸p luËt lµm c«ng cô qu¶n lý. VÝ dô : Qu¶n lý nhµ n­íc vÒ kinh tÕ ®­îc ph©n biÖt theo 5 ®Æc tr­ng sau: 1. C¸c c¬ quan nhµ n­íc cã chøc n¨ng tæ chøc nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ ®iÒu chØnh sù ho¹t ®éng cña nã chñ yÕu lµ vÜ m«: tæng thÓ c¸c mèi quan hÖ phøc t¹p g¾n bã víi nhau, trªn ph¹m vi c¶ n­íc, toµn ngµnh, vïng l·nh thæ; thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý th«ng qua c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ, hµnh chÝnh,ph¸p luËt. C¸c tæ chøc kh¸c qu¶n lý vi m«, trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng XSKD... 2. C¸c c¬ quan nhµ n­íc ®Þnh ra c¸c chiÕn l­îc,quy ho¹ch, c¬ chÕ qu¶n lý cã c¬ së ph¸p lý æn ®Þnh, tiªu chuÈn , ®Þnh møc.. C¸c tæ chøc kh¸c chÊp hµnh, cô thÓ ho¸ c¸c chiÕn l­îc.. chÞu sù kiÓm tra kiÓm so¸t cña c¸c c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn. 3. C¸c c¬ quan nhµ n­íc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng tæ chøc vµ ®iÒu chØnh b»ng quyÒn lùc nhµ n­íc, b»ng ph¸p luËt, quan hÖ cÊp trªn- d­ãi. C¸c tæ chøc SXKD trùc tiÕp SX, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, b×nh ®¼ng tr­íc ph¸p luËt trong KD. 4. C¸c mèi quan hÖ trong qu¶n lý cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh ®iÒu chØnh b»ng c«ng ph¸p, ®¬n ph­¬ng, kh«ng b×nh ®¼ng. Trong SXKD quan hÖ b×nh ®¼ng, sö dông t­ ph¸p. 5. C¸c c¬ quan QLNN ho¹t ®éng b»ng nguån NSNN. C©u 2: C«ng chøc ph¶i båi th­êng thiÖt h¹i do m×nh g©y ra ®èi víi c¬ quan nhµ n­íc do v« ý: §óng sai - 100% X - 50% X - kh«ng qu¸ 3 th¸ng l­¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp X §Ò thi sè 10: C©u 1: §Ó gi¶i quyÕt yªu cÇu cña c«ng d©n vµ tæ chøc, t¹i c«ng së cÇn th«ng b¸o nh÷ng néi dung g×? Tr¶ lêi:ViÖc g/q nh÷ng yªu cÇu, khiÕu tè cña d©n lµ mét trong nh÷ng néi dung c¶i c¸ch hµnh chÝnh. T¹i c«ng së ph¶i th«ng b¸o: - Niªm yÕt ngµy, giê, néi quy tiÕp d©n;- Niªm yÕt quy tr×nh, h­íng dÉn c«ng d©n khiÕu n¹i, tè c¸o theo thñ tôc cña ph¸p luËt ®Ó mäi ng­êi biÕt vµ thùc hiÖn. - Quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña c¸c bé phËn, c¸c c¸ nh©n trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c yªu cÇu cña d©n. Liªn hÖ thùc tÕ. C©u 2: Bé tr­ëng vµ c¬ quan ngang bé cã quyÒn: ®óng sai - B·i bá quyÕt ®Þnh, chØ thÞ cña UBND tØnh X - §×nh chØ viÖc thùc hiÖn quyÕt ®Þnh, chØ thÞ cña UBND, chñ tÞch UBND tØnh X §Ò sè 11: C©u 1: KÓ c¸c ph­¬ng tiÖn cña qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­íc? Quan niÖm vÒ vai trß ph­¬ng ph¸p trong sù vËn dông cã hiÖu qu¶ qu¶n lý cña bé m¸y hµnh chÝnh nhµ n­íc? Tr¶ lêi: §Æc ®iÓm c¬ b¶n cña qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­íc lµ mang tÝnh quyÒn lùc ®Æc biÖt, tÝnh tæ chøc cao, tÝnh mÖnh lÖnh ®¬n ph­¬ng cña nhµ n­íc, tÝnh chue ®éng s¸ng t¹o, tÝnh liªn tôc æn ®Þnh trong tæ chøc, tÝnh chuyªn m«n ho¸ vµ nghÒ nghiÖp..., nªn c¸c ph­¬ng tiÖn qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­íc còng ph¶i phï hîp víi ®Æc ®iÓm trªn. 1.C«ng cô(Ph­¬ng tiÖn) cña qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­íc: -C«ng së:Lµ trô së lµm viÖc, lµ n¬i CBCC thùc thi c«ng vô, n¬i giao tiÕp ®èi néi, ®èi ngo¹i, n¬i ban hµnh c¸c quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh ®Ó ®iÒu chØnh mäi quan hÖ XH vµ hµnh vi ho¹t ®éng cña con ng­êi. -C«ng vô vµ c«ng chøc: C«ng vô: Lµ d¹ng lao ®éng XH cña ng­êi lµm viÖc trong c«ng së nhµ n­íc C«ng chøc:lµ ng­êi thùc hiÖn c«ng vô nhµ n­íc ®­îc l­¬ng tõ NSNN, trong biªn chÕ NN. -C«ng s¶n: Vèn, c¸c ph­¬ng tiÖn, ®iÒu kiÖn ®Ó ho¹t ®éng -QuyÕt ®Þnh hµnh chÝnh: + QuyÕt ®inh hµnh chÝnh lµ sù biÕu hiÖn ý chÝ cña nhµ n­íc , thÓ hiÖn tÝnh mÖnh lÖnh ®¬n ph­¬ng cña c¬ quan hµnh ph¸p mµ mäi ®ãi t­îng ph¶i tu©n theo. +Néi dung, nguyªn t¾c quy ®Þnh c«ng nghÖ khi ra quyÕt ®Þnh: . Cã c¨n cø, nguån th«ng tin .Thùc hiÖn d©n chñ tr­íc khi ban hµnh .B¶o ®¶m quy tr×nh khoa häc cña viÖc ban hµnh vµ tæ chøc t.hiÖn 2/Ph­¬ng tiÖn: Cã 2 nhãm: Nhãm thø nhÊt: C¸c ph­¬ng ph¸p khoa häc nh­ : KÕ ho¹ch ho¸,thèng kª, to¸n häc, t©m lý x· héi häc, sinh lý häc. Nhãm thø hai: C¸c ph­¬ng ph¸p cña b¶n th©n qu¶n lý nhµ n­íc: - Gi¸o dôc t­ t­ëng ®¹o ®øc ( viÖc lµm th­êng xuyªn); t¸c ®éng vÒ tinh thÇn t­ t­¬ng cña con ng­êi ®Ó gi¸c ngé, cã ý thøc chÝnh trÞ... - Ph­¬ng ph¸p tæ chøc ( ph­¬ng ph¸p quan träng): lµ biÖn ph¸p ®­a con ng­êi vµo khu«n khæ , kû luËt kû c­¬ng. - Ph­¬ng ph¸p kinh tÕ ( c¬ b¶n): §ay lµ ph­¬ng ph¸p mµ chñ thÓ QLNN t¸c ®éng gi¸n tiÕp ®Õn con ng­êi dùa trªn c¸c lîi Ých vËt chÊt vµ c¸c ®ßn bÈy kinh tÕ ( l­¬ng, th­ëng, trî cÊp...). - C­ìng chÕ hµnh chÝnh: sö dông c¸c mËnh lÖnh hµnh chÝnh b¾t buéc ph¶i thùc hiÖn. Trong 4 ph­¬ng ph¸p trªn, theo quan ®iÓm cña §¶ng, ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc t­ t­ëng ®¹o ®øc ®­îc ®­ lªn hµng ®Çu ph¶i lµm th­êng xuyªn, liªn tôc. Ph­¬ng ph¸p tæ chøc lµ hÕt søc quan träng cã tÝnh khÈn cÊp . Ph­¬ng ph¸p kinh tÕ lµ c¬ b¶n lµ ®éng lùc thóc ®Èy mäi ho¹t ®éng QLNN. Ph­¬ng ph¸p c­ìng chÕ hµnh chÝnh lµ cÇn thiÕt, nh­ng ph¶i sö dông ®óng ®¾n. C©u 2: Bé tr­ëng vµ c¬ quan ngang bé cã quyÒn: ®óng sai - B·i bá quyÕt ®Þnh, chØ thÞ cña UBND tØnh X - §×nh chØ viÖc thùc hiÖn quyÕt ®Þnh, chØ thÞ cña UBND, chñ tÞ