Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở - Bài 5: Mô hình MVC trong PHP - Nguyễn Hữu Thể

2. Ưu và nhược điểm của MVC ❖ Ưu điểm: − Thể hiện tính chuyên nghiệp trong lập trình, phân tích thiết kế. − Phát triển ứng dụng theo cấu trúc đơn giản, dễ nâng cấp, bảo trì, triển khai. => Sử dụng phổ biến nhất trong các PHP Framework ❖ Nhược điểm: − Tốn nhiều thời gian để xây dựng thư viện, cấu trúc. − Yêu cầu về chuyên môn khá cao, có kiến thức vững về các mô hình chuẩn.

pdf24 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 485 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở - Bài 5: Mô hình MVC trong PHP - Nguyễn Hữu Thể, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔ HÌNH MVC TRONG PHP 12/31/2018 1 NGUYỄN HỮU THỂ Nội dung ❑Mô hình MVC ❑Ưu và nhược điểm của mô hình MVC ❑Phát triển ứng dụng Web theo mô hình MVC ❑Tài liệu tham khảo 12/31/2018 2 31. Model View Controller (MVC) − MVC: một kiến trúc phần mềm (hay mô hình thiết kế) được sử dụng trong kỹ thuật phần mềm. − Tách một ứng dụng web ra làm 3 thành phần đảm nhiệm chức năng tách biệt, thuận tiện cho việc xử lý và bảo trì. 3 3 1. Mô hình MVC 2. Ưu/nhược điểm 3. Ứng dụng MVC (1) 4. Ứng dụng MVC (2) 41. Model View Controller (MVC) − Model: Quản lý dữ liệu, lưu trữ và truy xuất các dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, các logic xử lý. − View: Hiển thị dữ liệu đã được truy xuất từ model. − Controller: Trung gian, giúp cho model và view tương tác với nhau. • Controller nhận request từ client. • Gọi các model để thực hiện các yêu cầu và gửi ra View. • View sẽ format lại data từ controller gửi ra và trình bày dữ liệu (HTML). 4 4 1. Mô hình MVC 2. Ưu/nhược điểm 3. Ứng dụng MVC (1) 4. Ứng dụng MVC (2) 52. Ưu và nhược điểm của MVC ❖ Ưu điểm: − Thể hiện tính chuyên nghiệp trong lập trình, phân tích thiết kế. − Phát triển ứng dụng theo cấu trúc đơn giản, dễ nâng cấp, bảo trì, triển khai. => Sử dụng phổ biến nhất trong các PHP Framework ❖ Nhược điểm: − Tốn nhiều thời gian để xây dựng thư viện, cấu trúc. − Yêu cầu về chuyên môn khá cao, có kiến thức vững về các mô hình chuẩn. 5 5 1. Mô hình MVC 2. Ưu/nhược điểm 3. Ứng dụng MVC (1) 4. Ứng dụng MVC (2) 63. Thiết kế ứng dụng Web theo mô hình MVC − Cấu trúc ứng dụng MVC: 6 6 1. Mô hình MVC 2. Ưu/nhược điểm 3. Ứng dụng MVC (1) 3.1 Trang chủ 3.2 Controller 3.3 Model 3.4 View 4. Ứng dụng MVC (2) 7index.php − Controller: nơi đầu tiên nhận các yêu cầu (request). − Controller được gọi từ file index.php. index.php 7 <?php include_once("controller/Controller.php"); $controller = new Controller(); $controller->invoke(); 7 1. Mô hình MVC 2. Ưu/nhược điểm 3. Ứng dụng MVC (1) 3.1 Trang chủ 3.2 Controller 3.3 Model 3.4 View 4. Ứng dụng MVC (2) 8 8 8 <?php include_once("model/StudentModel.php"); class Controller { private $modelStudent; public function __construct(){ $this->modelStudent = new StudentModel(); } public function invoke(){ if (!isset($_GET['id'])){ $students = $this->modelStudent->getStudentList(); include 'view/student-list.php'; } else{ $student = $this->modelStudent->getStudent($_GET['id']); include 'view/c'; } } } Controller.php ▪ Contructor: gọi và khởi tạo lớp Model. ▪ Invoke: quyết định data nào được phép trả ra từ model => gọi model để lấy dữ liệu => gửi dữ liệu ra view. 1. Mô hình MVC 2. Ưu/nhược điểm 3. Ứng dụng MVC (1) 3.1 Trang chủ 3.2 Controller 3.3 Model 3.4 View 4. Ứng dụng MVC (2) 9MVC Sequence Diagram 9 9 1. Mô hình MVC 2. Ưu/nhược điểm 3. Ứng dụng MVC (1) 3.1 Trang chủ 3.2 Controller 3.3 Model 3.4 View 4. Ứng dụng MVC (2) 10 10 − Model đại diện cho dữ liệu và logic của ứng dụng, thường hay gọi là business logic. include_once("model/Student.php"); class StudentModel { public function getStudentList(){ return array( "01" => new Student("01", "Nguyễn Đình A", "15-06-2000","Nam", "Vĩnh Long"), "02" => new Student("02", "Nguyễn Đình B", "16-06-2000","Nam", "Vĩnh Long"), "03" => new Student("03", "Nguyễn Văn C", "17-06-2000","Nam", "Cần Thơ"), "04" => new Student("04", "Nguyễn Văn D", "18-06-2000","Nam", "Cần Thơ") ); } public function getStudent($id){ $allBooks = $this->getStudentList(); return $allBooks[$id]; } } StudentModel.php 1. Mô hình MVC 2. Ưu/nhược điểm 3. Ứng dụng MVC (1) 3.1 Trang chủ 3.2 Controller 3.3 Model 3.4 View 4. Ứng dụng MVC (2) 11 11 Student.phpclass Student { private $id; private $name; private $birthday; private $gender; private $address; public function getID(){ return $this->id; } public function getName(){ return $this->name; } public function getBirthday(){ return $this->birthday; } public function getGender(){ return $this->gender; } public function getAddress(){ return $this->address; } public function __construct($id, $name, $birthday, $gender, $address){ $this->id = $id; $this->name = $name; $this->birthday = $birthday; $this->gender = $gender; $this->address = $address; } } 1. Mô hình MVC 2. Ưu/nhược điểm 3. Ứng dụng MVC (1) 3.1 Trang chủ 3.2 Controller 3.3 Model 3.4 View 4. Ứng dụng MVC (2) 12 View − View: định đạng lại dữ liệu nhận được từ model. − Trình bày nhiều dạng dữ liệu (xml, json, array,). 12 12 Mã sốgetID()?> Họ và têngetName()?> Ngày sinhgetBirthday()?> Giới tínhgetGender()?> Địa chỉgetAddress()?> view/student.php 1. Mô hình MVC 2. Ưu/nhược điểm 3. Ứng dụng MVC (1) 3.1 Trang chủ 3.2 Controller 3.3 Model 3.4 View 4. Ứng dụng MVC (2) 13 13 13 view/student-list.php Mã sốHọ và tênNgày sinhĐịa chỉ <?php foreach ($students as $list => $student){ echo ‘ getID().'">'.$student->getID().' '.$student->getName().' '.$student->getBirthday().' '.$student->getAddress().' '; } ?> 1. Mô hình MVC 2. Ưu/nhược điểm 3. Ứng dụng MVC (1) 3.1 Trang chủ 3.2 Controller 3.3 Model 3.4 View 4. Ứng dụng MVC (2) 14 Demo 14 14 View: student-list.php View: student.php 1. Mô hình MVC 2. Ưu/nhược điểm 3. Ứng dụng MVC (1) 3.1 Trang chủ 3.2 Controller 3.3 Model 3.4 View 4. Ứng dụng MVC (2) 15 ỨNG DỤNG MVC CÓ DATABASE ❑ Cấu trúc ứng dụng 1: 15 15 ❑ Cấu trúc ứng dụng 2: bổ sung database ✓ File Database.php có thể lưu ở 1 thưc mục khác, VD: library 1. Mô hình MVC 2. Ưu/nhược điểm 3. Ứng dụng MVC (1) 4. Ứng dụng MVC (2) 4.1 Trang chủ 4.2 Controller 4.3 Model 4.4 View 16 Bổ sung lớp Database.php 16 16 class Database { private $connection; public function getConnection() { if (! ($this->connection)) { $this->connection = mysqli_connect ( 'localhost', 'root', '', 'mvc_student' ) or die ( 'Không thể kết nối CSDL' ); mysqli_set_charset ( $this->connection, 'utf8' ); } return $this->connection; } public function closeConnection() { if ($this->connection) { mysqli_close ( $this->connection ); } } } Chứa phương thức kết nối/ hủy kết nối đến database 17 17 <?php include_once("controller/Controller.php"); $controller = new Controller(); $controller->invoke(); 17 ❑ Ứng dụng 1: ❑ Ứng dụng 2: <?php include_once("controller/Controller.php"); $controller = new Controller(); $controller->invoke(); index.php index.php 18 18 include_once("model/StudentModel.php"); class Controller { private $modelStudent; public function __construct(){ $this->modelStudent = new StudentModel(); } public function invoke(){ if (!isset($_GET['id'])){ $students = $this->modelStudent- >getStudentList(); include 'view/student-list.php'; } else{ $student = $this->modelStudent- >getStudent($_GET['id']); include 'view/student.php'; } } } Controller.php ❑ Ứng dụng 1: ❑ Ứng dụng 2: include_once("model/Database.php"); include_once("model/StudentModel.php"); class Controller { private $modelStudent; public function __construct(){ $this->modelStudent = new StudentModel((new Database())->getConnection()); } public function invoke(){ if (!isset($_GET['id'])){ $students = $this->modelStudent- >getStudentList(); include 'view/student-list.php'; } else{ $student = $this->modelStudent- >getStudent($_GET['id']); include 'view/student.php'; } } } Controller.php 19 include_once("model/Student.php"); class StudentModel { public function getStudentList(){ return array( "01" => new Student("01", "Nguyễn Đình A", "15-06-2000","Nam", "Vĩnh Long"), "02" => new Student("02", "Nguyễn Đình B", "16-06-2000","Nam", "Vĩnh Long"), "03" => new Student("03", "Nguyễn Văn C", "17-06-2000","Nam", "Cần Thơ"), "04" => new Student("04", "Nguyễn Văn D", "18-06-2000","Nam", "Cần Thơ") ); } public function getStudent($id){ $allBooks = $this->getStudentList(); return $allBooks[$id]; } } StudentModel.php ❑ Ứng dụng 1: ❑ Ứng dụng 2: StudentModel.php include_once("model/Student.php"); class StudentModel { private $connection; public function __construct($db) { $this->connection = $db; } function getStudentList() { $sql = "Select * from Student"; $result = mysqli_query ( $this->connection, $sql ); while ( $row = mysqli_fetch_array ( $result ) ) { $data [] = new Student($row["id"], $row["name"],$row["birthday"],$row["gender"],$row["address"]); } return $data; } function getStudent($id) { $sql = "Select * from Student where id = $id"; $result = mysqli_query ( $this->connection, $sql ); if (mysqli_num_rows ( $result ) > 0) { $row = mysqli_fetch_assoc ( $result ); $student = new Student($row["id"], $row["name"],$row["birthday"],$row["gender"],$row["address"]); return $student; } return null; } } 20 20 class Student { private $id; private $name; private $birthday; private $gender; private $address; public function getID(){ return $this->id; } public function getName(){ return $this->name; } public function getBirthday(){ return $this->birthday; } public function getGender(){ return $this->gender; } public function getAddress(){ return $this->address; } public function __construct($id, $name, $birthday, $gender, $address){ $this->id = $id; $this->name = $name; $this->birthday = $birthday; $this->gender = $gender; $this->address = $address; } } Student.php ❑ Ứng dụng 1: ❑ Ứng dụng 2: Student.php class Student { private $id; private $name; private $birthday; private $gender; private $address; public function getID(){ return $this->id; } public function getName(){ return $this->name; } public function getBirthday(){ return $this->birthday; } public function getGender(){ return $this->gender; } public function getAddress(){ return $this->address; } public function __construct($id, $name, $birthday, $gender, $address){ $this->id = $id; $this->name = $name; $this->birthday = $birthday; $this->gender = $gender; $this->address = $address; } } 21 21 21 Mã sốgetID()?> Họ và têngetName()?> Ngày sinhgetBirthday()?> Giới tínhgetGender()?> Địa chỉgetAddress()?> view/student.php Mã sốgetID()?> Họ và têngetName()?> Ngày sinh getBirthday()))?> Giới tínhgetGender()?> Địa chỉgetAddress()?> ❑ Ứng dụng 1: ❑ Ứng dụng 2: view/student.php 22 22 22 view/student-list.php Mã số Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ <?php foreach ($students as $list => $student){ echo ‘ getID().'">'.$student- >getID().' '.$student->getName().' '.$student->getBirthday().' '.$student->getAddress().' '; } ?> ❑ Ứng dụng 1: ❑ Ứng dụng 2: view/student-list.php Mã số Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ <?php foreach ($students as $student){ echo ' getID().'">'.$student- >getID().' '.$student->getName().' '.date('d-m-Y', strtotime($student->getBirthday())).' '.$student->getAddress().' '; } ?> 23 Demo 23 View: student-list.php View: student.php 24 Tài liệu tham khảo 1. 5/6/2018. 2. https://whatis.techtarget.com/definition/model-view-controller-MVC, 5/6/2018 3. https://www.tutorialspoint.com/mvc_framework/mvc_framework_introduction.htm 4. https://laravel.com/docs, 6/6/2018. 5. https://www.w3schools.com/css/css_table.asp, 6/6/2018. 24 24 1. Mô hình MVC 2. Ưu/nhược điểm 3. Ứng dụng MVC (1) 4. Ứng dụng MVC (2) Tài liệu tham khảo
Tài liệu liên quan